احکام مالیاتی قانون بودجه سال۱۳۸۹ کل کشور

نوع: قانون

موضوع:

احکام مالیاتی قانون بودجه سال۱۳۸۹ کل کشور به

منبع تهیه: سایت سازمان امور مالیاتی
تصویب کننده:
تاریخ انتشار: 1389-01-01
تاریخ اعتبار از: تا:
توضیحات: احکام مالیاتی قانون بودجه سال۱۳۸۹ کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد :احکام مالیاتی قانون بودجه سال۱۳۸۹ کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد :

جزء “ز” بند ۴-

کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت ( وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام ( بر مبنای چهل درصد ۴۰ % ) و انواع مالیاتها و عوارض صرفا طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام ، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود .


جزء “و” و بند۷-

سقف مالیاتی موضوع  مواد (۸۴) و(۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم بری سال ۱۳۸۹ ، مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۵۲،۵۰۰،۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود . جزء “ز” بند ۷- در سال ۱۳۸۹، در ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت ” قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰″ می گردد : وزارتخانه ها و موسسات ، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱)،(۲) ،(۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات ، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی .

جزء”ک” بند ۷-

فرزندان شهدا ، از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان ۵۰ % به استثناء معافیت از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی ، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار می باشند . پاراگراف جزء” ح” بند ۸- از زمان تصویب فهرست بنگاهها در هیات واگذاری ، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب  سال جاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد .

جزء “ط” بند۸-

به منظور یکسان سازی امتیازات بخش های عمومی و خصوصی در اجرای ماده (۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده ( سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد .

جزء” ک” بند ۸-

شرکتهای  دولتی که در لیست واگذاری لیست و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است . به  تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی ، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (۴۰ %) سود ابراری ( سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکت های دولتی ذی ربط به سهامداران بخش یاد شده  پرداخت شود .وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن می باشد .

جزء” الف” بند ۹-

کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۰ و تغییرات ( الحاقیه ها و اصلاحیه های آن ) در سال ۱۳۸۹ تنفیذ می گردد . تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم ، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط  به عدم مغایرت با احکام ( بندها و ردیفهای ) این قانون تنفیذ می گردد .

جزء “ب” بند ۱۵ و ردیف “۱″ آن –

وزرای عضو کمیسیون ماده (۱) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودی  اقلام وارداتی به کشور در سال ۱۳۸۹ را به گونه ای تعیین و اعلام نمایند که: ۱- درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف ۱۱۰۴۰۰ جدول شماره (۵) موضوع قانون تحقق یابد .بند ۱۷ – بندهای ۵و۶ ( اجزا، ج ود) ۴۷,۳۸,۲۳( با ملاحظه سابقه پرداخت به صورت متوالی یا منقطع ) و ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و بندهای ۱۲،۱۸،۱۹،۲۸،۳۰،۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در سال ۱۳۸۹ تنفیذ می گردد .

بند ۵ بودجه سال ۱۳۸۸ ( تنفیذی ) –

کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تامین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲) ، (۳)، (۴) و(۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست ، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند .

بند ۳۸ بودجه سال ۱۳۸۸ ( تنفیذی)

هزینه های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی ، فرهنگی ، بهداشتی ، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت مورد تایید سازمان های دولتی ذی ربط به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می گردد .

بند ۱۲ بودجه سال ۱۳۸۷ ( تنفیذی )

کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال ۱۳۸۷ علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۸۶ حداقل چهل درصد (۴۰ %) سود ابراری ( سود ویژه) سال ۱۳۸۶ خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند .ردیف ۵ جدول شماره ۲۵ ( جداول پیوست بودجه مرتبط با ارزش افزوده ) درآمدهای موضوع بند الحاقی ۱ در مورد جزء “و” تعرفه برخی عوارض شهرداری ها در سال ۱۳۸۹ ۲- عوارض سالیانه انواع ۵/۱ در هزار قیمت فروش کارخانه های داخلی و ۵/۱ در هزار ارزش خودروهای وارداتی ضمائم تغییرات متفرقه در بودجه سال ۸۹ مرتبط با ارزش افزوده :

افزایش عوارض خروج از کشور به دلیل افزایش عوارض خروج هوایی از ۲۵۰ هزار ریال به ۵۰۰ هزار ریال و عوارض خروج زمینی و دریایی از ۵۰ هزار به صد هزار ریال می باشد به استثنای زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات و مشمولین تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده .

جزء “الف” بند ۲-

به دولت اجازه داده می شود درآمدها  و سایر منابع عمومی موضوع این قانون , به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (۵) و پیوست شماره (۲) در سال ۱۳۸۹ وصول و هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات و ردیف ها  به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (۱) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۹ و بر اساس مفاد موافقت نامه های مبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تخصیص اعتبار , تعهد و پرداخت نماید .

۱- به موجب شماره طبقه بندی ۱۱۰۱۰۲ مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی- وصول ماهانه یک دوازدهم رقم

۲- به موجب شماره طبقه بندی ۱۱۰۵۰۱ مالیات بر فروش فرآورده های نفتی – مالیات بر بنزین به میزان ۲۰ درصد قیمت مصوب فروش

۳- به موجب شماره طبقه بندی ۱۱۰۵۰۵ مالیات موضوع تبصره ۳- ماده ۶ قانون تجمع عوارض و درآمد موضوع تبصره ۱ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

۴- به موجب شماره طبقه بندی ۱۱۰۵۰۶ مالیات بر فروش سیگار – بر اساس لازم الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضروری مصوب ۲۲/۶/۷۴ و مجاز بودن تامین کسری سیگار از طریق واردات

۵-به موجب شماره طبقه بندی ۱۳۰۱۰۱ سود سهام ابزازی (۴۰ درصد سود ویژه و سود سهام دولت) کلیه شرکتهای دولتی

۶- به موجب شماره طبقه بندی ۱۳۰۴۰۵ نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور ( موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درامد )ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1389/08/12
بروزرسانی:
1389/08/14
آخرین مشاهده:
1401/05/20

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )