نتایج فرم نظرسنجی جاری:   سیستم های یکپارچه مالی کدام شرکت را می پسندید.

شرکت نرم افزاری رایورز
            27 %27 %27 % 27.82 % (394)

شرکت نرم افزاری الگوریتم پویا
            5 %5 %5 % 5.86 % (83)

شرکت نرم افزاروسخت افزار ایران( نوسا)
            16 %16 %16 % 16.24 % (230)

شرکت نرم افزاری رایان نظم
            3 %3 %3 % 3.18 % (45)

شرکت نرم افزاری آرین سیستم
            6 %6 %6 % 6.14 % (87)

شرکت نرم افزاری دستیار
            2 %2 %2 % 2.12 % (30)

شرکت نرم افزاری فروردین
            3 %3 %3 % 3.88 % (55)

شرکت نرم افزاری رایین
            2 %2 %2 % 2.82 % (40)

شرکت نرم افزاری نماد ایران
            8 %8 %8 % 8.40 % (119)

شرکت نرم افزاری شماران
            4 %4 %4 % 4.66 % (66)

سایر شرکتها
            11 %11 %11 % 11.79 % (167)

شرکت نرم افزاری پیوست
            7 %7 %7 % 7.06 % (100):مجموع آراء 1416
شما فقط مجاز به دادن یک رای در روز هستید

[ رأی دهید | دیگر نظرسنجی ها ]