آئین‌نامه اجرائی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ شماره: 210678/196514/2/63

نوع: قانون

موضوع:

آئین‌نامه اجرائی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها

منبع تهیه: سایت جامعه حسابداران رسمی
تصویب کننده:
تاریخ انتشار: 1387-12-20
تاریخ اعتبار از: 1387-12-20 تا:
توضیحات: تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل «44» قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ هیأت واگذاری

شماره: 210678/196514/2/63
تاریخ: 20/12/1387
«بسمه تعالی»
تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل «44» قانون اساسی
وزارت امور اقتصادی و دارایی  ـ هیأت واگذاری 
 
 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم «44» قانون اساسی در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری و به استناد مفاد جزء «3» و تبصره «1» بند «الف» ماده «40» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم «44» قانون اساسی ـ مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی ـ آئین‌نامه اجرائی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب را به شرح  زیر تصویب نمود:
 
«آئین‌نامه اجرائی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها
و  نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب»
 
ماده 1ـ در این آئین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1ـ سهام قابل واگذاری: سهام مشمول واگذاری متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری.
2ـ سهام با عرضه تدریجی: سهامی که به دفعات و به تدریج و نه به طور بلوکی از طریق بورس اوراق بهادار و یا بازارهای خارج از بورس عرضه می‌شود.
3ـ سهام با عرضه یکجا و بلوکی: سهامی که به طور یکجا یا به دفعات و در اندازه حداقل پنج درصد تعداد کل سهام شرکت، از طریق بورس اوراق بهادار و یا بازارهای خارج از بورس عرضه می‌شود.
4ـ سهام با عرضه از طریق مزایده یا مذاکره: سهامی که به طور یکجا یا به دفعات و به صورت بلوکی از طریق مزایده یا مذاکره و یا بازار خارج از بورس اوراق بهادار برای فروش عرضه می‌شود.
5ـ سهام دارای بازار فعال: سهامی که در بورس اوراق بهادار بر اساس قیمت‌های قابل اتکاء و به شکل مستمر و متعارف داد و ستد می‌شود.
6ـ سهام برای عرضه کشف قیمت: عرضه اولیه سهام در بازار بورس یا بازار خارج از بورس که تابع مقررات بازار بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
7ـ قیمت پایه: قیمتی که توسط کارشناس قیمت‌گذاری سهام با به کارگیری روشهای مندرج در این آئین‌نامه، مشخص و پس از تصویب توسط هیأت واگذاری، مبنای تعیین قیمت نهایی واگذاری قرار می‌گیرد. در مورد سهام دارای بازار فعال، قیمت پایه معادل قیمت مندرج در تابلوی بورس اوراق بهادار و یا بازار خارج از بورس است.
8ـ کارشناس قیمت‌گذاری سهام: شخص حقیقی یا حقوقی که تعیین قیمت پایه سهام قابل واگذاری را به عهده می‌گیرد.
9ـ نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری: معادل آخرین نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی در سال قیمت‌گذاری به اضافه درصدی بابت مخاطره سرمایه‌گذاری که با توجه به نوع صنعت از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار در هر سال اعلام می‌شود.
ماده 2ـ آن گروه از سهام قابل واگذاری که دارای بازار فعال است طبق روش مندرج در بند «الف» این ماده و بقیه سهام قابل واگذاری، طبق سایر روش‌های مندرج در این آئین‌نامه، حسب مورد قیمت‌گذاری می‌شود.
الف ـ روش بازار (استفاده از قیمت‌های بورس اوراق بهادار):
 قیمت پایه و قیمت واگذاری در مورد سهام با عرضه تدریجی دارای بازار فعال برابر قیمت تابلوی بورس در زمان معامله سهام است.
 حداقل قیمت پایه در مورد سهام دارای بازار فعال که به شکل بلوکی از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود، قیمت تابلوی بورس در زمان معامله است. هیأت واگذاری می‌تواند به استناد گزارش سازمان خصوصی‌سازی مبلغی را به قیمت پایه بیافزاید و بدین ترتیب، قیمت جدید پایه را مشخص نماید.
ب ـ روش سود آوری:
 در این روش، قیمت سهام از حاصل تقسیم کردن میانگین موزون سود تعدیل شده قبل از کسر مالیات تا سه سال آخر قبل از سال قیمت‌گذاری (بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت با لحاظ کردن عوامل تعدیل‌کننده سود که در زیر توصیف شده است) بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود، سپس این قیمت پس از لحاظ کردن عوامل مندرج در بند «2» تعدیل می‌شود.
تبصره 1ـ برای محاسبه میانگین موزون سود، لازم است به ترتیب نسبت به سودهای تعدیل شده قبل از کسر مالیات، سال اول قبل از قیمت‌گذاری ضریب سه، سال دوم قبل از قیمت‌گذاری ضریب دو و سال سوم قبل از قیمت‌گذاری ضریب یک در نظر گرفته شود و سپس مجموع این حاصل ضرب‌ها بر عدد 6 تقسیم شود.
تبصره 2ـ این روش تنها در مورد شرکت‌هایی کاربرد دارد که میانگین موزون سود سال‌های گذشته قبل از کسر مالیات آنها پس از لحاظ کردن عوامل تعدیل‌کننده سود، دست کم معادل پنج در صد ارزش جاری خالص دارائی‌های آنها (طبق بند «ج» این ماده) باشد.
تبصره 3ـ در شرکت‌هایی که طبق استانداردهای حسابداری لازم است صورت‌های مالی تلفیقی تهیه شود، سود تلفیقی قبل از کسر مالیات تا سه سال آخر قبل از سال قیمت‌گذاری، مبنای محاسبه خواهد بود.
1ـ عوامل تعدیل‌کننده سود به شرح زیر است:
1ـ1ـ درآمدها و هزینه‌های استثنایی وغیر مترقبه طبق استانداردهای حسابداری.
2ـ1ـ کسری ذخایر مربوط به سه سال آخر مبنای تعیین سود طبق بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی و رسیدگی کارشناس قیمت‌گذاری سهام.
1ـ2ـ1ـ چنانچه درگزارش حسابرس و بازرس قانونی به دلیل وجود محدودیت و یا ابهام برای کسر ذخایر مبلغ تعیین نشده باشد، لازم است کارشناس قیمت‌گذاری سهام برآوردی منطقی از کسر ذخایر ارائه و در محاسبات خود لحاظ کند. رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه و بعد از تاریخ گزارش حسابرس و  بازرس قانونی و قبل از تاریخ صدور گزارش قیمت‌گذاری سهام باید در تعدیل سود سال مربوط لحاظ شود.
3ـ1ـ در آمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی که در روال عادی فعالیت‌های مستمر شرکت واقع نشده است نظیر سود و یا زیان ناشی از فروش دارائی‌های ثابت.
4ـ1ـ سایر عوامل تعدیل‌کننده بر اساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی.
5ـ1ـ سود سالهای مورد نظر ما قبل سال قیمت‌گذاری (پس از لحاظ کردن تعدیلات بالا) قبل از اینکه در محاسبه میانگین موزون سود مورد نظر منظور شوند، لازم است بر اساس تغییرات شاخص قیمت‌های عمده فروشی تعدیل شوند.
6ـ1ـ مزایا و محدودیت‌های دولتی یا غیردولتی از قبیل وابستگی‌ها و مناسبات خاص تجاری، تعرفه‌های گمرکی، سیاست‌های خاص قیمت‌گذاری کالا و خدمات (ورودی و خروجی)، یارانه‌های دریافتی، عدم استفاده و بهره‌وری از عوامل تولید، استفاده از تسهیلات بانکی خاص (تکلیفی)،وجود بازار مطمئن و یا انحصاری و همچنین شمول قوانین و مقررات خاص دولتی که سود شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در صورت واگذاری، تداوم ندارند و یا تغییر خواهند کرد، توسط کارشناس قیمت‌گذاری برآورد و به عنوان عوامل تعدیل‌کننده در محاسبه سود لحاظ خواهند شد.
 در صورتی که به هر دلیلی آثار عوامل مزبور قابل تقویم نباشد، ضروری است کارشناس قیمت‌گذاری سهام موارد مذکور را با توضیحات لازم در گزارش کارشناسی افشاء نماید.
2ـ قیمت سهام پس از محاسبه به ترتیب بالا، با توجه به عوامل زیر تعدیل می‌شود:
1ـ2ـ دارائی‌های حاصل از افزایش سرمایه (اعم از نقد و غیرنقد)، غیر از افزایش سرمایه از محل مطالبات اشخاص و سهامداران در سال قیمت‌گذاری به قیمت سهام افزوده می‌شود.
2ـ2ـ منابع توزیع شده در سال قیمت‌گذاری و یا سال قبل آن بین صاحبان سهام، از جمله سود سهام پرداخت شده، از قیمت سهام کسر می‌شود.
3ـ2ـ برای سال‌هایی که برگ‌های قطعی مالیات بر درآمد شرکت صادر نشده است، کسری ذخایر مالیاتی سال‌های مزبور و جرایم احتمالی طبق قانون مالیات‌های مستقیم توسط کارشناس قیمت‌گذاری سهام محاسبه و از قیمت سهام کسر می‌شود.
4ـ2ـ خالص ارزش بازیافتنی آن گروه از دارائی‌های ثابت مشهود و نامشهود که تا سه سال قبل از سال واگذاری بلااستفاده بوده و در اجرای عملیات و فرآیند سودآوری تأثیر نداشته است و همچنین ارزش بازیافتنی موجودی کالای ناباب به قیمت سهام افزوده می‌شود.
5ـ2ـ ارزش طرح‌های توسعه و تکمیل شامل طرح‌های نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری که تا پایان سال قبل از واگذاری به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند، حسب مورد و همراه با مفروضات و توجیهات لازم طبق یکی از روش‌های زیر محاسبه و به قیمت سهام اضافه می‌شود:
1ـ ارزش جایگزینی.
2ـ ارزش خالص بازیافتنی.
3ـ  ارزش فعلی خالص جریان‌های نقدی آتی ناشی از اجرای طرح.
4ـ بهای تمام شده طرح که طبق استانداردهای حسابداری تعیین شده است.
تبصره 1ـ ارزش طرح‌های توسعه‌ای که کمتر از سی ماه از تاریخ بهره‌برداری آنها گذشته است (نسبت به پایان آخرین سال قبل از سال قیمت‌گذاری) به قیمت سهام اضافه می‌شود، مشروط بر آنکه بازده هر یک از آنها بر اساس نرخ بازدهی و مدت بهره‌برداری در هر یک از سال‌های قبل از سال واگذاری محاسبه و به عنوان عامل تعدیل‌کننده، از سود سال‌های مزبور کسر شود.
تبصره 2ـ آن بخش از طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای که از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین شده یا می‌شود شامل طرح‌های نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری و کلیه اموال و دارائی‌های منقول و غیرمنقول آن‌ها تا زمان بهره‌برداری و واگذاری، جزء طرح‌های توسعه‌ای شرکت مورد نظر محسوب نمی‌شوند.
6ـ2ـ ارزش جاری سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها در صورتی که به کنترل و یا نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت سرمایه‌پذیر منجر نشده باشد به قیمت سهام افزوده می‌شود و سود مربوط به اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها نیز به عنوان عامل تعدیل‌کننده، از سود شرکت کسر می‌شود.
7ـ2ـ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار به قیمت سهام افزوده می‌شود. سود مربوط به اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها، از سود شرکت کسر می‌شود.
8ـ2ـ مبلغ مانده موجودی نقد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت و سایر اموال و حقوق مالی مشابه که در سال قبل از سال قیمت‌گذاری از افزایش سرمایه و از محل آورده نقدی صاحبان سهام ایجاد شده‌اند و بر فرآیند سودآوری شرکت در سال مزبور اثر گذاشته‌اند و مبلغ این اثر آشکارا قابل اندازه‌گیری است، به قیمت سهام افزوده و اثر سودآوری آن به عنوان عامل تعدیل‌کننده از سود سال مزبور کسر می‌شود، در صورتی که دارائی‌های مزبور بر سودآوری شرکت در سال قبل اثر نگذاشته باشد، تنها مبلغ آن به قیمت سهام اضافه می‌شود. چنانچه دارائی‌های مزبور بر سودآوری شرکت اثر کلی گذاشته باشد، اما این اثر به طور مشخص قابل اندازه‌گیری نباشد، نیاز به انجام تعدیل نیست، مگر آن که کارشناس به طور مستدل تعدیل به میزان مشخصی را ضروری تشخیص دهد.
9ـ2ـ برای دوره بین تاریخ پایان آخرین سال مالی و تاریخ قیمت‌گذاری سهام، سودی بر اساس حاصل ضرب نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی در قیمت محاسبه شده برای سهام شرکت پس از
لحاظ کردن کلیه عوامل تعدیل کننده، محاسبه و به قیمت سهام اضافه می‌شود.
ج ـ روش ارزش جاری خالص دارایی های شرکت:
 ارزش جاری خالص دارائیهای شرکت برابر است با ارزش جاری کلیه دارائی‌ها پس از کسر کلیه بدهی‌های شرکت که به شرح زیر تعیین می‌گردد. در شرکت‌هایی که طبق استانداردهای حسابداری لازم است صورت‌های مالی تلفیقی تهیه شود، ارزش جاری خالص دارائی‌ها، طبق ترازنامه تلفیقی پایان آخرین سال قبل از سال قیمت‌گذاری تعیین می‌شود.
1ـ ارزش جاری دارائی‌های ثابت شرکت‌هایی که نسبت به تداوم فعالیت آنها ابهام وجود دارد، بر اساس خالص ارزش بازیافتنی مبتنی بر فروش آنها توسط کارشناس قیمت‌گذاری سهام با استفاده از تخصص اشخاص ذیصلاح با اولویت کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
2ـ ارزش جاری دارائی‌های ثابت شرکت‌هایی که دارای تداوم فعالیت هستند (اعم از سودده و زیان‌ده)، براساس ارزش‌های جایگزینی مستهلک شده توسط کارشناس قیمت‌گذاری سهام با استفاده از تخصص اشخاص ذیصلاح با اولویت کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
3ـ  ارزش جاری موجودی مواد اولیه براساس ارزش‌های جایگزینی، موجودی کالای در جریان ساخت براساس بهای تمام شده و کالای ساخته شده براساس خالص ارزش بازیافتنی تعیین می‌شود.
4ـ ارزش جاری سرمایه‌گذاری‌هایی که مشمول تلفیق نشده‌اند، در صورتی که سهام شرکت سرمایه‌پذیر در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و دارای بازار فعال باشد، براساس قیمت معامله شده در بورس محاسبه می‌شود و در مورد شرکت‌های غیربورسی و غیر فعال به شرح زیر محاسبه می‌شود:
1ـ4ـ اگر سرمایه‌گذاری مزبور حسب مورد به میزانی بین بیست درصد تا پنجاه درصد باشد (به نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت سرمایه پذیر منجر شده باشد)، ارزش سرمایه‌‌گذاری به روش‌های مندرج در این آئین‌نامه و یا براساس ارزش ویژه تعیین می‌شود.
2ـ4ـ اگر سرمایه‌گذاری مزبور حسب مورد به میزانی بین پنج درصد تا بیست درصد باشد (به نفوذ قابل ملاحظه شرکت سرمایه‌گذار بر شرکت سرمایه‌پذیر منجر نشده باشد)، ارزش سرمایه‌گذاری در صورت امکان براساس بند (1ـ4) و در غیر این صورت، براساس اطلاعات موجود در بازار غیررسمی تعیین می‌شود.
3ـ4ـ اگر میزان سهام شرکت سرمایه‌گذار در شرکت سرمایه‌پذیر کمتر از پنج درصد باشد، ارزش سرمایه‌گذاری براساس ارزش دفتری خالص دارائی‌های شرکت سرمایه‌پذیر تعیین می‌شود.
5ـ ارزش جاری دارائی‌ها و بدهی‌های پولی معادل ارزش دفتری آن‌ها طبق آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت است، چنانچه کارشناس قیمت‌گذاری سهام براساس اسناد و مدارک و شواهد به دست آمده از صحت ارزش این اقلام اطمینان نسبی حاصل نماید، نیازی به محاسبه مجدد ارزش جاری آنها نیست، در غیر این صورت کارشناس براساس رسیدگی‌هایی که انجام خواهد داد نسبت به تعیین مانده هر یک از اقلام  اقدام و مابه‌التفاوت ارزش‌های دفتری و جاری را با توجه به موارد مندرج در بندهای زیر حسب مورد به ارزش‌های دفتری اضافه یا از آن کسر می‌نماید.
1ـ5ـ کسری ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، ذخیره برای بدهی‌های ناشی از هزینه‌های تحقق یافته و جرائم مربوط براساس گزارش حسابرسی صورت‌های مالی محاسبه و به عنوان تعدیلات از اقلام فوق کسر یا به آن‌ها اضافه می‌شود. در صورتی که به دلیل وجود ابهام یا محدودیت در رسیدگی، تعیین مبالغ اقلام مزبور توسط حسابرس امکان‌پذیر نباشد، لازم است کارشناس قیمت‌گذاری نسبت به برآورد آن‌ها اقدام و مفروضات خود را افشاء نماید.
2ـ5ـ مبلغ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان برای شرکت‌هایی که نسبت به تداوم فعالیت آنها ابهام وجود دارد براساس سه ماه جمع آخرین حقوق و مزایا به ازای هر سال خدمت آنان و برای شرکت‌های دارای تداوم فعالیت، مطابق رویه شرکت با رعایت مقررات مربوط تعیین می‌شود. برای نیروهای مازاد در شرکت‌هایی که تداوم فعالیت دارند نیز ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس سه ماه جمع آخرین حقوق و مزایا به ازای هر سال خدمت، احتساب خواهد شد.
6ـ تاریخ تعیین قیمت سهام نباید بیش از شش ماه از تاریخ پایان آخرین سال مالی شرکت تفاوت داشته باشد، درغیر این صورت، کارشناس قیمت‌گذاری سهام باید ارزش‌های جاری اقلام ترازنامه را بر اساس صورت‌های مالی میان دوره‌ای که مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است به ترتیب بندهای بالا تعیین و در گزارش ارزیابی منعکس کند.
تبصره 1ـ وقوع هرگونه رویداد عمده در دوره بین تاریخ پایان آخرین سال مالی و تاریخ قیمت‌گذاری سهام که اثر قابل توجهی بر دارائی‌ها و بدهی‌های شرکت گذاشته است باید مورد توجه کارشناس قرار گیرد و کلیه انتقالات یکطرفه (رویدادهای یک جانبه) نظیر توزیع سود نقدی سهام از محل اجزای متشکله حقوق صاحبان سهام و کمک‌های بلاعوض دریافتی یا اعطایی که طی دوره واقع شده است، حسب مورد، به قیمت سهام افزوده یا از آن کاسته می‌شود.
تبصره 2ـ در صورت عدم تهیه صورت‌های مالی میاندوره‌ای، در مورد شرکت‌های سودده، سود دوره بین تاریخ پایان آخرین سال مالی و تاریخ قیمت‌گذاری سهام با به کارگیری نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت نسبت به ارزش خالص دارائی‌ها و نیز در مورد شرکت‌های زیان ده معادل میانگین سود یا زیان سه سال آخر قبل از سال تعیین قیمت توسط کارشناس قیمت‌گذاری سهام محاسبه و تعدیل لازم صورت می‌گیرد.
د ـ تعیین قیمت سهام جزئی:
 در شرایط خاص و درصورتی که برای تعیین قیمت سهام طبق روش‌های توصیف شده در بندهای «الف» تا «ج» بالا به دلیل جزئی بودن میزان یا ارزش سهام، اعمال روش‌های فوق فاقد توجیه اقتصادی باشد، قیمت پایه سهام به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری براساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارائی‌ها (ارزش ویژه) و یا هر روش مناسب دیگر تعیین می‌شود.
ﻫ ـ ملاحظات خاص:
1ـ کارشناس قیمت‌گذاری سهام باید با اتکاء به دانش و مهارت خویش عواملی چون نوع تولید، فناوری مورد استفاده، مدیریت، نیروی انسانی کارآمد، بازار داخلی و بین‌المللی محصولات، موقعیت شرکت در مقایسه با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی، سهم تولیدات شرکت در بازار را در قیمت‌گذاری سهام لحاظ کند.
2ـ چنانچه کارشناس قیمت‌گذاری سهام در نتیجه اعمال روش‌های مندرج در بندهای «ب» و «ج» بالا به نتایج کاملاً متفاوتی دست یابد یا تعیین قیمت سهام براساس روش سودآوری میسر نباشد، لازم است با استفاده از قضاوت حرفه‌ای خویش و با بکارگیری ابزارهای تحلیل مالی، نظیر نسبت‌های مالی و روندها، قیمت‌های به دست آمده را تحلیل و در نهایت قیمت واحدی برای پایه سهام شرکت که معرف ارزش عادلانه شرکت باشد همراه با دلایل و تحلیل‌های مستند، مشخص و ارائه کند.
ماده 3 ـ تعدیل قیمت پایه:
 الف ـ قیمت پایه برای سهامی که از طریق مزایده عرضه می‌شود، قیمت کارشناسی مصوب هیأت واگذاری است و درصورتی که برای سهام عرضه شده خریداری به قیمت پایه سهام وجود نداشته باشد، هیأت واگذاری به استناد گزارش توجیهی سازمان خصوصی‌سازی و ملاحظات مندرج در گزارش کارشناس قیمت‌گذاری سهام برای مزایده‌های بعدی قیمت‌های پایین‌تری انتخاب و اعلام می‌کند.
ب ـ قیمت پایه در مورد سهامی که برای اولین بار از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود، قیمت کارشناسی براساس روش بند «ب» ماده «2» این آئین‌نامه و در مورد سهام پذیرفته شده در بورس که دارای بازار فعال نیست، قیمت کارشناسی براساس قیمت مصوب هیأت واگذاری است، ولی برای کشف قیمت لازم است سهام مربوط برای مدت مناسب و تعداد کافی توسط کارگزاران متعدد معامله شود. درصورتی که قیمت کشف شده کمتر از قیمت پایه سهام باشد، قیمت کشف شده برای واگذاری معتبر خواهد بود. در مورد اینگونه سهام عرضه بلوکی در بورس اوراق بهادار تا کشف قیمت ممنوع است و پس از کشف قیمت مقررات
جزء  «2» بند «الف» ماده «2» مجرا خواهد بود.
ج ـ قیمت پایه برای سهامی که از طریق مذاکره به فروش می‌رسد، قیمت کارشناسی مصوب هیأت واگذاری است، ولی هیأت واگذاری به استناد گزارش توجیهی سازمان خصوصی‌سازی و براساس ملاحظات مندرج در گزارش کارشناسی قیمت‌گذاری سهام، دامنه مجاز کاهش یا افزایش قیمت سهام را تعیین می‌نماید.
ماده 4ـ
1ـ4ـ قیمت پایه سهامی که به صورت بلوکی عرضه می‌شود تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت به منظور تصویب صورت‌های مالی جدید و یا تغییر در سرمایه شرکت اعتبار دارد، مگر آنکه هیأت واگذاری مهلت کمتری را برای اعتبار آن تعیین کند.
2ـ4ـ ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری سهام با رعایت مقررات قانونی مربوط به پیشنهاد مدیر عامل سازمان خصوصی‌سازی به تصویب هیأت عامل سازمان خواهد رسید.
 3ـ4ـ دستورالعمل و چارچوب انجام کار و نحوه ارائه گزارش قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی با رعایت مقررات این آئین‌نامه تهیه خواهد شد.
4ـ4ـ اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت‌هایی که سهام آنها قابل واگذاری است و دولت یا شرکت‌های دولتی حسب مورد برآنها کنترل و یا نفوذ قابل ملاحظه دارند، موظفند کلیه اطلاعات مورد نیاز کارشناس قیمت‌گذاری سهام را در اختیار وی قرار دهند و بدین ترتیب، ابهامات قیمت‌گذاری سهام را به حداقل برسانند. اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اینگونه شرکت‌ها منفرداً و یا متضامناً، حسب مورد مسئولیت ناشی از نارسایی در قیمت سهام به دلیل عدم اجرای این بند را به عهده خواهند داشت.
ماده 5 ـ  پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ چنانچه سهام فروخته شده دارای بازار فعال باشد، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط مورد عمل در بورس اوراق بهادار خواهد بود.
ب ـ چنانچه سهام از روش‌هایی غیر از روش بورس عرضه و فروخته شود، پرداخت قیمت براساس آئین نامه معاملات سازمان خصوصی‌سازی و با رعایت مفاد این آئین‌نامه خواهد بود.
ماده 6 ـ  قیمت‌گذاری و نحوه اعمال آن در مورد حقوق مالکانه دارایی‌های قابل فروش بنگاه‌های مورد واگذاری، اموال و سرقفلی، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام یا سهم‌الشرکه قابل واگذاری بنگاه‌های دولتی و متعلق به دولت در کلیه مواردی که واگذاری بنگاه در قالب شرکت‌های سهامی عام یا خاص نباشد، صرفنظر از روش واگذاری آن‌ها، بر اساس مفاد مندرج در این آئین‌نامه خواهد بود. 
تبصره ـ میزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پیمان مدیریت در واگذاری به روش‌های اجاره و پیمان مدیریت مربوط به حق بهره‌برداری و مدیریت بنگاه‌ها در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد و به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.
ماده 7ـ نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
 
سیدشمس‌الدین حسینی
 ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1389/08/04
بروزرسانی:
1389/08/14
آخرین مشاهده:
1403/04/02

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی Alirezasorbi
  علیرضا سربی Alirezasorbi  ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی Alirezasorbi
  علیرضا سربی Alirezasorbi  ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی و مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی Alirezasorbi
  علیرضا سربی Alirezasorbi  ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی Alirezasorbi
  علیرضا سربی Alirezasorbi  ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی Alirezasorbi
  علیرضا سربی Alirezasorbi  ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )