بارگزاری و دریافت فایل

عنوان فایل:

صورت های مالی جدید 1395

    ( دریافت فایل بارگزاری شده ) 
توضیحات:


شرکت سهامی عام نمونه
صورتهای مالی
13X سال مالی منتهی به 29 اسفند 2
کمیته فنی
1394
پیشگفتار
این مجموعه، صورتهاى مالى نمونهاى است که براساس استانداردهاى حسابدارى تهیه شده و در تهیه آن، مفروضات زیر در
نظر گرفته شده است:
شرکت نمونه، شرکتى تولیدى و غیردولتى است، 
شرکتى فرعى است که شرکت فرعی و وابسته ندارد لیکن دارای سرمایهگذاری در مشارکتی است که بر آن کنترل 
مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه ندارد،
سهام شرکت در بورس اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار مىگیرد، 
است، » گزارشگرى برحسب قسمتهاى مختلف « شرکت دارای قسمتهاى مشمول 
شرکت دارای دارایی غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده میباشد. 
اقلام استثنایی قابل درج در سود و زیان عملیات در حال تداوم، در شرکت وجود دارد. 
صورتهاى مالى شرکت، حاوى اصلاح اشتباهات بااهمیت مربوط به سنوات قبل و تغییر در رویههاى حساابدارى اسات 
که اقلام مقایسهاى مربوط، ارائه مجدد شده است.
در این خصوص توجه به نکات زیر نیز ضرورت دارد:
صورتهاى مالى ارائه شده تنها نمونهاى از صورتهاى مالى یک شرکت با ویژگیهاى بالاست. در بکارگیرى این نمونه به 
جاى توجه صِرف به شکل ارائه صورتهاى مالى باید بر محتواى اطلاعاتى که در نظر است گزارش گردد، تأکید شود.
در تهیه این مجموعه بر افشاى مناسب و کافى اطلاعات تحت شرایط عمومى و کلى، تأکید و از پرداختن به اطلاعات 
مرتبط با شرایط خاص، خوددارى شده است. به بیان دیگر، ملاک درج اقلام در صورتهاى مالى اساسى نمونه و
یادداشتهاى توضیحى آن، غالبا عمومیت و اهمیت اقلام بوده است. از این رو، در موارد با اهمیت، اقلام باید جداگانه
گزارش شود و در خصوص سایر موارد مستلزم افشا، نیز باید حسب مورد و ضرورت از استانداردهاى حسابدارى مربوط،
پیروى گردد.
صورتهاى مالى، مجموعه صورتهاى مالى اساسى و یادداشتهاى توضیحى را در بر مىگیرد. بنابراین، ارائه هر یک از 
اجزاى مزبور به تنهایى یا به صورت ناقص و تلقى آن به عنوان مجموعهاى کامل از صورتهاى مالى توسط مدیریت،
منطبق با استانداردهای حسابداری نیست و مىتواند باعث شود حسابرس بدون انجام رسیدگیهاى معمول و تنها با استناد
به عدمافشاى کافى، نظر مردود اظهار کند.
در پایان، از تمامى افرادى که در تهیه این صورتهاى مالى نمونه مشارکت داشتهاند، تشکر مىشود.
ومنا...التوفیق
سازمان حسابرسى
1394
شرکت سهامی عام نمونه
صورتهای مالی
13× سال مالی منتهی به 29 اسفند 2
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
بااحترام
13 تقدیم میشود. × به پیوست صورتهای مالی شرکت سهامی عام نمونه مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 2
اجزای تشکیلدهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:
شماره صفحه
ترازنامه 3 
صورت سود و زیان 4 
گردش حساب سود)زیان( انباشته 4
صورت سود و زیان جامع 5 
صورت جریان وجوه نقد 6 
یادداشتهای توضیحی: 
تاریخچه و فعالیت 7
7 - اهم رویههای حسابداری 13
14 - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج درصورتهای مالی وسایر اطلاعات مالی 39
13 به تایید هیئت مادیره شارکت × صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ../ ../ 3
رسیده است.
اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل نام نماینده اشخاص حقوقی سمت امضا
.......... .......... رئیس هیئت مدیره ..........
.......... .......... نایب رئیس هیئت مدیره ..........
.......... .......... عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ..........
.......... .......... عضو هیئت مدیره و مدیر فروش ..........
.......... .......... عضو هیئت مدیره ..........
.......... ....................... .......... ..........
شرکت سهامی عام نمونه
ترازنامه
13× در تاریخ 29 اسفند 2
13×2/12/ داراییها یادداشت 29
)تجدیدارائهشده(
13×2/12/ 13 بدهیها و حقوق صاحبان سهام یادداشت 29 ×1/12/29
)تجدیدارائهشده(
13×1/12/29
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
داراییهای جاری بدهیهای جاری
.......... .......... موجودی نقد 3 .......... .......... پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری 14
.......... .......... سرمایهگذاریهای کوتاه مدت 4 .......... .......... مالیات پرداختنی 15
.......... .......... دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری 5 .......... .......... سود سهام پرداختنی 16
.......... .......... موجودی مواد و کالا 6 .......... .......... تسهیلات مالی 17
.......... .......... پیشپرداختها 7 .......... .......... ذخایر 18
.......... .......... داراییهای نگهداری شده برای فروش 8 .......... .......... پیشدریافتها 19
.......... .......... جمع داراییهای جاری .......... .......... بدهیهای مرتبط باداراییهای نگهداری شده برای فروش 8
داراییهای غیرجاری جمع بدهیهای جاری .......... ..........
دریافتنیهای بلندمدت 5 .......... .......... بدهیهای غیرجاری
.......... .......... سرمایهگذاریهای بلندمدت 9 .......... .......... پرداختنیهای بلندمدت 14
.......... .......... سرمایهگذاری در املاک 10 .......... .......... تسهیلات مالی بلندمدت 17
.......... .......... داراییهای نامشهود 11 .......... .......... ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 20
داراییهای ثابت مشهود 12 .......... .......... جمع بدهیهای غیرجاری .......... ..........
سایر داراییها 13 .......... .......... جمع بدهیها .......... ..........
جمع داراییهای غیرجاری .......... .......... حقوق صاحبان سهام
.......... .......... سرمایه 21
- .......... افزایش سرمایه در جریان 22
.......... .......... صرف سهام 23
- .......... صرف سهام خزانه 24
.......... .......... اندوخته قانونی 25
.......... .......... سایر اندوختهها 26
.......... .......... مازاد تجدیدارزیابی داراییها 27
.......... .......... تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 28
سود انباشته .......... ..........
)..........( )..........( سهام خزانه 29
جمع حقوق صاحبان سهام .......... ..........
جمع داراییها .......... .......... جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام .......... ..........
یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیرصورتهای مالی است.
شرکت سهامى عام نمونه
صورت سود و زیان
13× سال مالى منتهى به 29 اسفند 2
4
13× یادداشت سال 2
)تجدیدارائهشده(
13× سال 1
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
.......... .......... درآمدهای عملیاتی 30
)..........( )..........( بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی 31
سود ناخالص .......... ..........
)..........( )..........( هزینههاى فروش، ادارى و عمومى 32
- )..........( هزینه مطالبات مشکوکالوصول )هزینه استثنایی( 33
.......... .......... سایر اقلام عملیاتى 34
)..........( )..........(
سود عملیاتى .......... ..........
)..........( )..........( هزینههاى مالى 35
.......... .......... سایر درآمدها و هزینههاى غیرعملیاتى 36
.......... ..........
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات .......... ..........
)..........( )..........( مالیات بر درآمد 15
سود خالص عملیات در حال تداوم .......... ..........
)..........( .......... سود خالص )زیان( عملیات متوقف شده 37
سود خالص .......... ..........
سود پایه هر سهم:1
ناشی از عملیات در حال تداوم:
عملیاتی .......... ..........
غیرعملیاتی .......... ..........
.......... ..........
ناشی از عملیات متوقف شده .......... ..........
.......... .......... سود پایه هر سهم 38
گردش حساب سود )زیان( انباشته
سود خالص .......... ..........
سود انباشته ابتدای سال .......... ..........
)..........( .......... تعدیلات سنواتى 40
سود انباشته ابتدای سال- تعدیلشده .......... ..........
)..........( )..........( سود سهام مصوب 16
)..........( )..........( افزایش سرمایه 22
.......... ..........
- .......... انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام 27
سود قابل تخصیص .......... ..........
)..........( )..........( 25 اندوخته قانونى 2
)..........( )..........( 26 سایر اندوختهها 2
)..........( )..........(
سود انباشته پایان سال .......... ..........
یادداشتهای توضیحی، بخش جداییناپذیر صورتهای مالی است.
1 - در صورتیکه سهام شرکت به عموم عرضه نشده یا در جریان عرضه عمومی نباشد، ارائه این اطلاعات الزامی نیست. مگر اینکه شرکت تمایل به ارائه اطلاعات داشته باشد.
2 - اندوختههای الزامی طبق قانون یا اساسنامه در این بخش ارایه میشود و اندوختههای مصوب مجمع، قبل از سود قابلتخصیص ارایه خواهد شد.
شرکت سهامى عام نمونه
صورت سود و زیان جامع
13× سال مالى منتهى به 29 اسفند 2
5
یادداشت
13× سال 2
)تجدید ارائه شده(
13× سال 1
میلیون ریال میلیون ریال
سود خالص سال .......... ..........
- .......... 3- مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود 12
.......... )..........( تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 28
سود جامع سال .......... ..........
)..........( .......... تعدیلات سنواتی 40
سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل .......... ..........
یادداشتهای توضیحی، بخش جداییناپذیر صورتهای مالی است.
چنانچه اجزاى صورت سود و زیان جامع محدود به سود یا زیان خالص سال و تعدیلات سنواتى باشد، ارائه صورت سود و زیان
جامع ضرورتى ندارد. در چنین حالتى باید در یادداشتى ذیل صورت سود و زیان، نبود الزام ارائه صورت سود و زیان جامع افشا شود.
شرکت سهامى عام نمونه
صورت جریان وجوه نقد
13× سال مالى منتهى به 29 اسفند 2
6
)تجدید ارائه شده(
13× 13 سال 1 × یادداشت سال 2
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
فعالیتهای عملیاتی:
.......... .......... جریانخالص ورود وجه نقد ناشیاز فعالیتهای عملیاتی 41
بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
سود سهام دریافتی .......... ..........
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها .......... ..........
سود پرداختی بابت تسهیلات )..........( )..........(
سود پرداختی بابت اوراق مشارکت )..........( )..........(
سود پرداختی بابت اجاره سرمایهای )..........( )..........(
سود سهام پرداختی )..........( )..........(
جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی .......... )..........(
مالیات بر درآمد:
مالیات بر درآمد پرداختی )..........( )..........(
فعالیتهای سرمایهگذاری:
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود .......... ..........
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود )..........( )..........(
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش .......... ..........
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت نامشهود .......... ..........
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت نامشهود )..........( )..........(
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت .......... ..........
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت )..........( )..........(
تسهیلات اعطایی به اشخاص )..........( )..........(
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص .......... ..........
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت .......... ..........
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت )..........( )..........(
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک .......... ..........
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایهگذاری در املاک )..........( )..........(
جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری .......... )..........(
جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی .......... ..........
فعالیتهای تأمین مالی:
وجوه حاصل از افزایش سرمایه .......... ..........
وجوه حاصل از صرف سهام - ..........
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه .......... ..........
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه )..........( )..........(
دریافت تسهیلات .......... ..........
بازپرداخت اصل تسهیلات )..........( )..........(
وجوه حاصل از اوراق مشارکت .......... ..........
بازپرداخت اصل اوراق مشارکت )..........( )..........(
بازپرداخت اقساط اجاره سرمایهای )اصل( )..........( )..........(
جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی .......... )..........(
خالص افزایش )کاهش( در وجه نقد .......... )..........(
مانده وجه نقد در ابتدای سال .......... ..........
تأثیر تغییرات نرخ ارز .......... ..........
مانده وجه نقد در پایان سال .......... ..........
.......... .......... مبادلات غیرنقدی 42
یادداشتهای توضیحی، بخش جداییناپذیر صورتهای مالی است.
شرکت سهامى عام نمونه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
13× سال مالى منتهى به 29 اسفند 2
7
-1 تاریخچه و فعالیت
-1-1 تاریخچه
شرکت سهامی عام نمونه در تاریخ .......... به صورت شرکت سهامى خاص تأسیس شده و طاى شاماره ......... ماورخ
.......... در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتى .......... )محل ثبت( به ثبات رساید و متعاقباا از تااریخ .........، شاروع باه
بهرهبرداری نموده است. شرکت در تاریخ .......... به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ .......... باه شارکت
سهامى عام تبدیل و در تاریخ .......... در بورس اوراق بهادار پذیرفتاه شاده اسات. در حاال حاضار، شارکت نموناه جاز
واحدهاى تجارى فرعى شرکت .......... است و واحد تجارى نهایى گاروه، شارکت .......... میباشاد. نشاانی مرکاز اصالى
شرکت .......... و محل فعالیت اصلی آن در شهر .......... واقع است.
-2-1 فعالیت اصلى
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده .......... اساسنامه، .......... میباشد. فعالیت اصلی شارکت طای ساال ماورد گازارش
.......... بوده است.
-3-1 تعداد کارکنان
میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکتهای خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت
را به عهده دارند، طى سال به شرح زیر بوده است:
13×1 13×2
نفر نفر
کارکنان رسمی ..... .....
کارکنان قراردادی ..... .....
..... .....
کارکنان شرکتهای خدماتی ..... .....
..... .....
-2 اهم رویههای حسابداری 1
-1-2 مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهای مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد زیر از ارزشهای جاری استفاده شده است:
) الف - سرمایهگذاریهای جاری سریعالمعامله طبق روش ارزش بازار )یادداشت 4
)12- ب - ماشینآلات و تجهیزات بر مبنای روش تجدید ارزیابی )یادداشت 3
1 - رویههای حسابداری که در شرکت موضوعیت ندارد، نباید افشا شود.
شرکت سهامى عام نمونه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
13× سال مالى منتهى به 29 اسفند 2
8
-2-2 موجودى مواد و کالا
-1-2-2 موجودى مواد و کالا بر مبنای "اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش" هریک از اقلام/ گروههااى اقالام
مشابه اندازهگیری مىشود. در صورت فزونى بهاى تمام شده نسبت به خاالص ارزش فاروش، ماباهالتفاوت باه
عنوان زیان کاهش ارزش موجودى شناسایى مىشود. بهاى تمام شده موجودیها با بکارگیرى روشهااى زیار
تعیین میگردد:
روش مورد استفاده
مواد اولیه و بستهبندى اولین صادره از اولین وارده
کالاى در جریان ساخت اولین صادره از اولین وارده
کالاى ساخته شده میانگین موزون
قطعات و لوازم یدکى میانگین موزون
13 ، با بکاارگیرى روش میاانگین ماوزون انادازهگیری × -2-2-2 موجودى مواد اولیه و بستهبندى تا قبل از سال مالى 2
13 روش مزبور به روش "اولین صادره از اولین وارده" تغییر یافتاه × مىشد، اما به دلیل .........، از ابتداى سال 2
.)38- و روش جدید با فرض تسری به سالهای قبل اعمال شده است )یادداشت 1
3-2 - سرمایهگذاریها
اندازهگیری:
سرمایهگذاریهاى بلندمدت:
سرمایهگذاری در اوراقبهادار بهااى تماام شااده به کسار کاهش ارزش انباشته هر یک
از سرمایهگذاریها
سرمایهگذاری در املاک
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از
سرمایهگذاریها
سرمایهگذاریهاى جارى:
سرمایهگذاری سریعالمعامله در بازار ارزش بازار
سایر سرمایهگذاریهاى جارى اقل بهاى تمام شده مجموع سرمایهگذاریها و خالص
ارزش فروش هر یک از سرمایهگذاریها
شناخت درآمد:
سرمایهگذاریهاى جاری و بلندمدت در سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام
شرکت سرمایهپذیر )تا تاریخ ترازنامه(
سرمایهگذاری در سایر اوراقبهادار در زمان تحقق سود تضمین شده
-4-2 داراییهای نگهداریشده برای فروش
-1-4-2 داراییهای غیرجاری )مجموعههای واحد( که مبلغ دفتری آنها، عمدتاً از طریق فاروش و ناه اساتفاده مساتمر
بازیافت میگردد، به عنوان "نگهداری شده برای فروش" طبقهبندی میشود. ایان شارایط تنهاا زماانی احاراز
میشود که داراییهای غیرجاری )مجموعههای واحد( جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقاط برحساب
شرایطی که برای فروش چنین داراییهایی مرسوم و معمول است، آماده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و
سطح مناسبی از مدیریت، متعهد به اجرای طرح فروش داراییها )مجموعههای واحد( باشد بهگونهای که انتظار
رود شرایط تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقهبندی، به استثنای مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت
شرکت است، احراز گردد.
شرکت سهامى عام نمونه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
13× سال مالى منتهى به 29 اسفند 2
9
-2-4-2 داراییهای غیرجاری )مجموعههای واحد( نگهداری شده برای فروش، "به اقال مبلاغ دفتاری و خاالص ارزش
فروش" اندازهگیری میگردد.
-5-2 داراییهای نامشهود
-1-5-2 داراییهای نامشهود، بر مبناى بهاى تمام شده اندازهگیری و در حسابها ثبت مىشود. مخارجی از قبیل مخارج
معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با
یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده
دارایی نامشهود منظور نمیشود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده
بهرهبرداری است، متوقف میشود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجادد یاک دارایای
نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمیشود.
-2-5-2 استهلاک داراییهای نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصاادی آتای ماورد انتظاار
مربوط و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود:
نوع دارایی نرخ استهلاک روش استهلاک
دانش فنی .......... ..........
نرمافزارهای رایانهای .......... ..........
.......... .......... .........
.......... .......... .........
-3-5-2 سرقفلی محل کسب به دلیل داشتن عمر مفید نامعین، مستهلک نمیشود.
-6-2 داراییهاى ثابت مشهود
2، برمبناى بهاى تمام شده -6- 2 و 3 -6- -1-6-2 داراییهاى ثابت مشهود، به استثناى موارد مندرج در یادداشتهای 2
اندازهگیری مىشود. مخارج بعدی مرتبط با داراییهای ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه
با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصال از دارایای شاود، باه
مبلغ دفتری دارایی اضافه وطی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک میشود. مخارج روزمره تعمیر و
نگهداری داراییها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیاه دارایای
انجام میشود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی میگردد.
-2-6-2 ماشینآلات و تجهیزات بر مبناى مبلغ تجدید ارزیابى در حسابها انعکاس یافته است. تجدید ارزیابی در تااریخ
....... و با استفاده از کارشناسان مستقل، صورت پذیرفته است. تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصافانه
داراییهای تجدید ارزیابی شده بستگی دارد. چنانچاه ارزش منصافانه داراییهاای تجدیاد ارزیابیشاده، تفااوت
بااهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. دوره تناوب تجدید ارزیابی ...... ساله
میباشد.
-3-6-2 داراییهای ثابت مشهود تحصیل شده از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک، به "اقل ارزش منصفانه دارایی در
آغاز اجاره و ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره" اندازهگیری میشود. جهت محاسبه ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره،
از نرخ ضمنی سود تضمین شده اجاره استفاده میگردد.
شرکت سهامى عام نمونه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
13× سال مالى منتهى به 29 اسفند 2
10
-4-6-2 استهلاک داراییهاى ثابت مشهود، مشتمل بر داراییهای ناشی از اجاره سرمایهای، با توجه به الگاوی مصارف
منافع اقتصادی آتی مورد انتظار )شامل عمر مفید برآوردی( داراییهای مرباوط و باا در نظار گارفتن آیینناماه
استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهاى مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیههاى بعادى آن و بار
اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه مىشود:
نوع دارایى نرخ استهلاک روش استهلاک
ساختمان .......... ..........
تأسیسات .......... ..........
ماشینآلات و تجهیزات .......... ..........
وسایل نقلیه .......... ..........
اثاثه و منصوبات .......... ..........
ابزارآلات .......... ..........
-1-4-6-2 براى داراییهاى ثابتى که طى ماه تحصیل مىشود و مورد بهرهبردارى قرار میگیرد، اساتهلاک از اول مااه
بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود. در مواردى کاه هار یاک از داراییهااى اساتهلاکپذیر پاس از
آمادگى جهت بهرهبردارى به علت تعطیل کار یا علل دیگر براى مدتى ماورد اساتفاده قارار نگیارد، میازان
استهلاک آن براى مدت یاد شده معادل 30 درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست.
-6-2-2-4 استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده با توجه به مبلغ دفتری جدید )پس از تجدید ارزیاابی(، طای عمار
مفید باقیمانده محاسبه و در حسابها منظور میشود.
-7-2 مازاد تجدیدارزیابی داراییها
-1-7-2 افزایش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن )درآمد غیرعملیاتی تحققنیافته ناشای
از تجدید ارزیابی( مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیاابی ثبات و در ترازناماه باه عناوان بخشای از حقاوق
صاحبان سرمایه طبقهبندی میشود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس مییابد. هرگاه افزایش مزبور عکس
یک کاهش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد که به عنوان هزینه شناسایی گردیده است، در این صاورت، ایان
افزایش تا میزان هزینه قبلی شناسایی شده در رابطه با همان دارایی باید بهعنوان درآمد باه ساود و زیاان دوره
منظور شود.
-2-7-2 کاهش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عناوان هزیناه شناساایی میشاود.
هرگاه کاهش مزبور عکس یک افزایش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد که به حساب ماازاد تجدیاد ارزیاابی
منظور شده است، در این صورت، این کاهش باید تا میزان مازاد تجدید ارزیاابی مرباوط باه هماان دارایای باه
بدهکار حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور گردد و در صورت سود و زیان جامع انعکاس یابد و باقیمانده بهعنوان
هزینه شناسایی شود.
-3-7-2 مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، در زماان برکنااری یاا واگاذاری دارایای
مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، مستقیماً به حساب سود )زیان( انباشته منظور شود. مبلاغ
مازاد قابل انتقال معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی و استهلاک مبتنی بار بهاای
تمام شده تاریخی آن است. افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نیست، مگار در
مواردی که بهموجب قانون تجویز شده باشد.
شرکت سهامى عام نمونه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
13× سال مالى منتهى به 29 اسفند 2
11
-8-2 زیان کاهش ارزش داراییهای غیرجاری
-1-8-2 در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانهای دال بر امکان کااهش ارزش داراییهاا، آزماون
کاهش ارزش انجام میگیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه میگردد.
چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقادی کاه دارایای
متعلق به آن است تعیین میگردد.
-2-8-2 آزمون کاهش ارزش داراییهای نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجاه باه وجاود یاا عادم وجاود هرگوناه
نشانهای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام میشود.
-3-8-2 مبلغ بازیافتنی یک دارایی )یا واحد مولد وجه نقد(، ارزش فروش به کسار مخاارج فاروش یاا ارزش اقتصاادی،
هرکدام بیشتر است میباشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده
از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسکهای مختص دارایی که جریانهاای نقادی آتای
برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، میباشد.
-4-8-2 تنها درصورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایای ) یاا واحاد مولاد
وجه نقد( تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیاان کااهش ارزش بلافاصاله در ساود و زیاان
شناسایی میگردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر باه کااهش مبلاغ ماازاد
تجدید ارزیابی میگردد.
-5-8-2 در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیاان کااهش ارزش دارایای
)واحد مولد وجه نقد( میباشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدیاد حاداکثر تاا مبلاغ دفتاری باا فارض
عدمشناسایی زیان کاهش ارزش در سالهای قبل، افزایش مییابد. برگشت زیان کااهش ارزش دارایای )واحاد
مولد وجه نقد( نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی میگردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در
این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی میشود.
9-2 - اوراق مشارکت
اوراقمشارکت منتشر شده به کسر، بر مبنای"روش ناخالص" در حسابها ثبت میگردد. مبلغ کسر اوراق مشاارکت و
همچنین مخارج انتشار آن در مقاطع سررسید پرداخت سود و کارمزد بر اسااس روش "نارخ ساود تضامین شاده ماوثر"
مستهلک میگردد.
-10-2 ذخائر
-1-10-2 ذخیره تضمین محصولات )گارانتی(
ذخیره تضمین محصولات )گارانتی( بر مبنای .......... درصد فروش سالانه محصولات مشمول تضامین، بارآورد و باه
حساب گرفته میشود.
-2-10-2 ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان
ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایاى مستمر براى هر سال خدمت آناان
محاسبه و در حسابها منظور مىشود.
-11-2 درآمد عملیاتی
درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابهازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشات از فاروش و
تخفیفات اندازهگیری میشود.
شرکت سهامى عام نمونه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
13× سال مالى منتهى به 29 اسفند 2
12
-1-11-2 درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی میشود.1
-2-11-2 درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایی میگردد.
12-2 - مخارج تأمین مالى
مخارج تأمین مالى در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایى مىشود، به استثناى مخارجى که مستقیما قابل انتساب به
تحصیل "داراییهاى واجد شرایط" است.
13-2 - تسعیر ارز
-1-13-2 اقلام پولى ارزى با نرخ رسمی 2ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولى که به بهاى تمام شده تااریخى برحساب
ارز ثبت شده است، با نرخ رسمی 2 ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر میشود. تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر
اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور میشود:
الف - تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به بهاای تماام شاده آن دارایای
منظور میشود.
ب – در سایر موارد، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش میشود.
-2-13-2 داراییها و بدهیهای عملیات خارجی به نرخ رسمی 2 ارز در تاریخ ترازنامه و درآمدها و هزینههای آنها به نارخ
ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر میشود. تمام تفاوتهای تسعیر حاصل، در صورت سود و زیان جامع شناسایی
و تحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقهبندی میشود. مضافاً تفاوتهای تسعیر اقلام پولی کاه
ماهیتاً بخشی از خالص سرمایهگذاری در عملیات خارجی را تشکیل میدهاد، در صاورت ساود و زیاان جاامع
شناسایی و تا زمان واگذاری سرمایهگذاری، تحات سرفصال حقاوق صااحبان ساهام در ترازناماه طبقهبنادی
میشود.
-14-2 سهام خزانه
-1-14-2 سهام خزانه به روش بهای تمام شده در دفاتر شناسایی و ثبت میشود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخاش
حقوق صاحبان سهام در ترازنامه ارائه میشود.
-2-14-2 هنگام فروش سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در صورت سود و زیاان و صاورت ساود و زیاان جاامع شناساایی
شناسایی و » صرف )کسر( سهام خزانه « نمیشود و مابهالتفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری تحت عنوان
ثبت میشود.
به حساب سود )زیان( انباشته منتقل میشاود. » صرف )کسر( سهام خزانه « -3-14-2 در تاریخ گزارشگری، مانده بدهکار
مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود )زیان( انباشته، باه آن
در ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه و در » صرف سهام خزانه « حساب منظور و باقیمانده به عنوان
زمان فروش کل سهام خزانه، به حساب سود )زیان( انباشته منتقل میشود.
-4-14-2 هرگاه تنها بخشی از مجموع سهام خزانه، واگذار شود، مبلغ دفتری هر سهم خزانه بر مبناای میاانگین بهاای
تمام شده مجموع سهام خزانه محاسبه میشود.
1 زمان شناسایی در مورد هر واحد تجاری باید با توجه به معیارهای مندرج در بندهای 15 و 21 استاندارد حسابداری شماره 3 با عنوان "درآمد عملیاتی"
حسب مورد تعدیل گردد. به عنوان مثال در موارد فروش کالا به شرط نصب، درآمد فروش کالا پس از نصب کالا شناسایی میشود.
2 - در موارد استفاده از نرخ ارز قابل دسترس دیگر، نرخ مربوط افشا شود.
شرکت سهامى عام نمونه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
13× سال مالى منتهى به 29 اسفند 2
13
-15-2 گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف
-1-15-2 قسمتهاى شرکت در صورتى به عنوان قسمت قابل گزارش مشخص میشود که اکثر درآمد عملیاتى آنهاا از
فروش به مشتریان برونسازمانى عاید گردد و درآمد عملیاتى حاصل از فاروش باه مشاتریان برونساازمانى و
معاملات با سایر قسمتها، حداقل 10 درصد جمع درآمد تمام قسمتها اعم از برونسازمانى یا داخلى باشد، یاا
نتیجه عملیات قسمت، اعم از سود یا زیان، حداقل 10 درصد مجموع ساود عملیااتى قسامتهاى ساودده یاا
مجموع زیانهاى عملیاتى قسمتهاى زیانده، هرکدام که قدرمطلق آن بزرگتر است باشد، یاا داراییهااى آن
حداقل 10 درصد جمع داراییهاى تمام قسمتها باشد. توضیح این که جمع درآمد عملیاتى حاصل از فروش به
مشتریان برونسازمانى که قابلانتساب به قسمتهاى قابلگزارش است، باید بیش از 75 درصاد جماع درآماد
عملیاتى شرکت باشد. 1
-2-15-2 اطلاعات قسمتهای قابلگزارش بر اساس همان رویههای حسابداری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی
شرکت، تهیه شده است.
-3-15-2 درآمد عملیاتی قسمت ناشی از معاملات با سایر قسمتها )انتقالات بین قسمتها(، بر مبنای همان رویه مورد
عمل شرکت برای قیمتگذاری آن انتقالات، اندازهگیری میشود. هزینههای عملیاتی قسمت شامل هزینههای
مرتبط با فعالیت اصلی و مستمر قسمت، سایر هزینههای مستقیم قابل انتساب به قسامت و نیاز آن بخاش از
هزینههای مشترک میباشد که بر مبنای نسبت درآمد عملیاتی قسمت باه کال درآماد عملیااتی شارکت، باه
قسمت قابلگزارش تخصیص مییابد.
1 در موارد کمتر از 75 درصد یا سایر حالتها طبق استاندارد حسابداری مربوط، متن این یادداشت حسب مورد تعدیل میشود.
شرکت سهامى عام نمونه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
13× سال مالى منتهى به 29 اسفند 2
14
3 - موجودى نقد
13×1 13×2
میلیون ریال میلیون ریال
.......... .......... موجودى نزد بانکها 1
موجودى صندوق و تنخواهگردانها .......... ..........
وجوه در راه .......... ..........
.......... ..........
-1-3 موجودی نقد در تاریخ ترازنامه شامل وجوه ارزی به مبلغ .......... میلیون ریال )سال قبال باه مبلاغ .......... میلیاون
ریال( است.
-2-3 مبلغ .......... میلیون ریال از موجودی نزد بانکها به دلیل .......... توسط .......... مسدود شده است که انتظاار مایرود
موضوع، ظرف چند ماه آینده حل و فصل شود.
13 میباشد که برای وصول به بانک ارائه شده است. ×2/12/ -3-3 وجوه در راه، مربوط به چکهای به تاریخ تا 29
4 - سرمایهگذاریهاى کوتاهمدت
-13 میلیون ریال ×2
13×1
میلیون ریال
بهای تمام شده کاهش ارزش خالص خالص
سرمایهگذاریهاى سریعالمعامله در بازار:
.......... .......... - سهامشرکتهاى پذیرفتهشده در بورس و فرابورس - 2
.......... .......... - سایر اوراق بهادار - 2
.......... .......... - -
سرمایهگذارى در سهام سایر شرکتها .......... )........( .......... ..........
سرمایهگذارى در اوراق بهادار ......... )........( .......... ..........
سپردههاىسرمایهگذارى کوتاهمدت بانکی .......... - .......... ..........
.......... .......... )........( ..........
1 - موجودی فوق شامل سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت بدون سررسید )دیداری( در بانک است.
2 - از آنجا که سرمایهگذاریهای سریعالمعامله به ارزش بازار انعکاس مییابد، لذا درج بهای تمام شده و ذخیره کاهش ارزش موضوعیت نداشته لیکن
چنانچه از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده شود مبالغ مربوط باید درج گردد.
شرکت سهامى عام نمونه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
13× سال مالى منتهى به 29 اسفند 2
15
5 - دریافتنیهای تجارى و غیرتجاری
-1-5 دریافتنیهای کوتاهمدت:
13×1 13×2
ریالی ارزی جمع
ذخیره مطالبات
مشکوکالوصول خالص خالص
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
تجاری:
اسناد دریافتنى:
اشخاص وابسته .......... .......... .......... - .......... ..........
سایر مشتریان .......... .......... .......... )........( .......... ..........
.......... .......... )........( .......... .......... ..........
حسابهاى دریافتنى:
اشخاص وابسته .......... .......... .......... )........( .......... ..........
سایر مشتریان .......... .......... .......... )........( .......... ..........
.......... .......... )........( .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... ..........
غیرتجاری:
اسناد دریافتنى .......... .......... .......... - .......... ..........
کارکنان )وام و مساعده( .......... - .......... )........( .......... ..........
سپردههاى موقت .......... - .......... - .......... ..........
سود سهام دریافتنى .......... - .......... - .......... ..........
اشخاص وابسته .......... .......... .......... - .......... ..........
سایر .......... .......... .......... )........( .......... ..........
.......... .......... )........( .......... .......... ..........
.......... .......... )........( .......... .......... ..........
-2-5 دریافتنیهای بلندمدت:
13×1 13×2
مبلغ
ذخیره مطالبات
مشکوکالوصول خالص خالص
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
تجاری:
اسناد دریافتنی:
اشخاص وابسته .......... ).........( .......... ..........
سایر مشتریان .......... ).........( .......... ..........
.......... .......... ).........( ..........
حسابهای دریافتنی:
اشخاص وابسته .......... ).........( .......... ..........
سایر مشتریان .......... ).........( .......... ..........
.......... .......... ).........( ..........
.......... .......... ).........( ..........
غیرتجاری:
اسناد دریافتنی .......... ).........( .......... ..........
کارکنان )وام و مساعده( .......... ).........( .......... ..........
اشخاص وابسته .......... ).........( .......... ..........
سایر .......... ).........( .......... ..........
.......... .......... ).........( ..........
.......... .......... ).........( ..........
شرکت سهامى عام نمونه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
13× سال مالى منتهى به 29 اسفند 2
16
6 - موجودى مواد و کالا
13×1 13×2
بهای تمام شده ذخیره کاهش ارزش خالص خالص
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
کالاى ساخته شده .......... - .......... ..........
کالاى در جریان ساخت .......... - .......... ..........
مواداولیه و بستهبندى .......... - .......... ..........
قطعات و لوازم یدکى .......... )..........( .......... ..........
سایر موجودیها .......... )..........( .......... ..........
.......... .......... )..........( ..........
.......... .......... - .......... کالاى در راه 1
.......... .......... )..........( ..........
-1-6 موجودى مواد اولیه و بستهبندى، کالاى ساخته شده، قطعات و لوازم یدکی تا.......... میلیون ریال در مقابل خطرات
ناشى از .......... بیمه شده است.
-2-6 بخشی از مواد اولیه به مبلغ .......... میلیون ریال به منظور ساخت .......... نزد سایر اشخاص نگهداری میشود.
-3-6 موجودی مواد اولیه، کالای ساخته شده و .......... به بهای تمام شده ........... میلیون ریال در وثیقه بانکها میباشد.
7 - پیشپرداختها
13×1 13×2
میلیون ریال میلیون ریال
پیشپرداختهای خارجی:
سفارشات مواد اولیه .......... ..........
سفارشات قطعات و لوازم یدکی .......... ..........
.......... .......... ..........
سایر .......... ..........
پیشپرداختهای داخلی:
.......... ..........
خرید مواد اولیه .......... ..........
بیمه داراییها .......... ..........
.......... .......... ..........
سایر .......... ..........
.......... ..........
.......... ..........
45 میباشد. - -1-7 پیشپرداختها شامل ........ میلیون ریال پیشپرداخت به اشخاص وابسته طبق یادداشت 3
1 کالاى در راه، آن بخش از سفارشات است که مالکیت کالاى مرتبط با آن تا تاریخ ترازنامه به شرکت انتقال یافته است.
شرکت سهامى عام نمونه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
13× سال مالى منتهى به 29 اسفند 2
17
8 - داراییهای نگهداریشده برای فروش و بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
13×1 13×2
میلیون ریال میلیون ریال
زمین و ساختمان انبار .......... -
داراییهای مرتبط با کارخانه تولید محصولات غذایی .......... .......... -
داراییهای نگهداری شده برای فروش .......... -
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش .......... -
13 تصمیم گرفته است یک باب انبار واقع در .... را طی 12 ماه آتی واگاذار نمایاد. بارای × -1-8 شرکت در سال مالی 2
فروش انبار به قیمت منطقی، بازاریابی موثری انجام شده است.
-2-8 شرکت مصمم است کارخانه تولید محصولات غذایی .......... را به منظور .......... واگذار نماید و پیشبینای میگاردد
13 تکمیل شود. به همین منظور فعالیات ایان کارخاناه از تااریخ .......... متوقاف × که فرآیند واگذاری تاتاریخ ../../ 3
گردیده است )یادداشت 35 (. گروههای اصلی داراییها و بدهیهای کارخانه قابل واگذاری در پایان دوره گزارشگری
به شرح زیر است:
13×2
میلیون ریال
داراییهای ثابت مشهود ..........
موجودی کالا ..........
دریافتنیهای تجاری ..........
داراییهای کارخانه ..........
پرداختنیهای تجاری ..........
.......... ...........
بدهیهای کارخانه ..........
9 - سرمایهگذاریهاى بلندمدت
13×1 13×2
میلیون ریال میلیون ریال
سرمایهگذاری در سهام شرکتها .......... ..........
سپردههاى سرمایهگذارى بلندمدت بانکى .......... ..........
.......... ..........
شرکت سهامى عام نمونه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
13× سال مالى منتهى به 29 اسفند 2
18
-1-9 سرمایهگذارى در سهام شرکتها به شرح زیر تفکیک مىشود:
13×1 13×2
تعداد
سهام
درصد
سرمایهگذاری
بهای تمام
شده
کاهش ارزش
انباشته مبلغ دفتری مبلغ دفتری
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
سرمایهگذاریهایسریعالمعامله
)بورسی و فرابورسی(:
شرکت .......... .......... .......... .......... )..........( .......... ..........
شرکت .......... .......... .......... .......... - .......... ..........
.......... .......... )..........( ..........
سایر شرکتها:
شرکت .......... .......... .......... .......... )..........( .......... ..........
شرکت .......... .......... .......... .......... )..........( .......... ..........
.......... .......... )..........( ..........
.......... .......... )..........( ..........
-2-9 ارزش بازار سرمایهگذارىهای سریعالمعامله )بورسی و فرابورسی( در تاریخ ترازناماه باالغ بار .......... میلیاون ریاال
)سال قبل .......... میلیون ریال( میباشد.
-10 سرمایهگذاری در املاک
13×1 13×2
میلیون ریال میلیون ریال
یک قطعه زمین به مساحت .......... مترمربع در .......... .......... ..........
.......... .......... .............
.......... ..........
شرکت سهامی عام نمونه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
13× سال مالی منتهی به 29 اسفند 2
19
-11 داراییهاى نامشهود )مبالغ به میلیون ریال(
بهای تمام شده استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته مبلغ دفتری
مانده در
ابتدای سال افزایش فروختهشده
مانده در
پایان سال
مانده در
ابتدای سال
استهلاک و
کاهش ارزش فروختهشده
مانده در
13×1 13× پایان سال 2
حق امتیاز خدمات عمومی .......... - - .......... - - - - .......... ..........
سرقفلی محل کسب .......... .......... - .......... - - - - .......... ..........
دانش فنی .......... .......... )..........( .......... .......... .......... )..........( .......... .......... ..........
نرمافزار رایانهای .......... .......... )..........( .......... .......... .......... )..........( .......... .......... ..........
.......... .......... .......... )..........( .......... .......... .......... )..........( .......... ..........
-12 داراییهاى ثابت مشهود )مبالغ به میلیون ریال(
بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته مبلغ دفتری
مانده در
ابتدای سال افزایش
افزایش )کاهش( ناشی
از تجدید ارزیابی فروختهشده
نقل و انتقالات و
سایر تغییرات
مانده در
پایان سال
مانده در
ابتدای سال
استهلاک و
کاهش ارزش فروختهشده
نقلوانتقالات و
سایر تغییرات
مانده در
13×1 13× پایان سال 2
زمین .......... .......... - - .......... .......... - - - - - .......... ..........
ساختمان .......... .......... - - )..........( .......... .......... .......... - )..........( .......... .......... ..........
ساختمان )اجاره سرمایهای( - .......... - - )..........( .......... .......... - )..........( .......... .......... -
تاسیسات .......... .......... - - .......... .......... .......... .......... - .......... .......... .......... ..........
ماشینآلات و تجهیزات .......... .......... .......... )..........( .......... .......... .......... .......... )..........( .......... .......... .......... ..........
وسایل نقلیه .......... .......... - - )..........( .......... .......... .......... - )..........( .......... .......... ..........
اثاثه ومنصوبات .......... .......... - - )..........( .......... .......... .......... - .......... .......... .......... ..........
ابزارآلات .......... .......... - - .......... .......... .......... .......... - .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... )..........( .......... .......... .......... .......... )..........( .......... .......... ..........
داراییهای در جریان تکمیل .......... .......... - - )..........( .......... .......... ..........
پیشپرداختهایسرمایهای .......... .......... - - )..........( .......... .......... ..........
اقلام سرمایهای در انبار .......... .......... - - )..........( .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... )..........( .......... .......... .......... )..........( )..........( .......... .......... ..........
شرکت سهامی عام نمونه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
13× سال مالی منتهی به 29 اسفند 2
20
-1-12 نقل و انتقالات و سایر تغییرات شامل موارد زیر است:
بهای تمام شده استهلاک انباشته مبلغ دفتری
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
داراییهای کارخانه تولید محصولات غذایی .......... .......... )..........( ..........
زمین و ساختمان انبار .......... )..........( ..........
جمع داراییهای طبقهبندیشده به عنوان نگهداریشده برای فروش .......... )..........( ..........
سایر نقل و انتقالات .......... )..........( ..........
.......... )..........( ..........
-2-12 داراییهاى ثابت مشهود تا ارزش .......... میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالى ناشى از حریق، سایل و زلزلاه از
پوشش بیمهاى برخوردار است.
13 مورد تجدید ارزیابى قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ .......... میلیاون ریاال × -3-12 ماشینآلات و تجهیزات در سال 2
تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابى در سرفصل حقوق صاحبان سهام طبقهبندى شده و در صورت سود و زیاان جاامع
نیز انعکاس یافته است. مقایسه مبلغ دفتری ماشینآلات و تجهیزات مبتنی بر روش تجدید ارزیابی با مبلاغ دفتاری
مبتنی بر روش بهای تمام شده به شرح زیر است:
-13 میلیون ریال × -13 میلیون ریال 1 ×2
بر مبنای
بهای تمام شده
بر مبنای
تجدید ارزیابی
بر مبنای
بهای تمامارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مصطفی عبدی

مصطفی عبدی

تاریخ ثبت:
1395/04/11
بروزرسانی:
1395/04/19
آخرین مشاهده:
1403/01/25
پرسش از مشاور

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی Alirezasorbi
  علیرضا سربی Alirezasorbi  ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی Alirezasorbi
  علیرضا سربی Alirezasorbi  ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی و مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی Alirezasorbi
  علیرضا سربی Alirezasorbi  ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی Alirezasorbi
  علیرضا سربی Alirezasorbi  ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی Alirezasorbi
  علیرضا سربی Alirezasorbi  ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )