پرسش و پاسخ

با سلام. پدر من 12 سال سابقه بیمه خدمات درمانی دارد و 6 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی. مجددا به بیمه تامین اجتماعی مراجعه کرده که خود را بیمه کند که بتواند نهایتا بازنشسته شود. کارشناسان بیمه گفته اند که این دو بیمه قابل ادغام نیست و دو سال کسر سابقه در تامین اجتماعی دارد بنابراین نمیتواند بیمه شود و بعدها در پی آن اقدام به بازنشستگی کند. لطفا یک راه پیش روی ما بگذارید که واقعا از این دوندگی ها پدرم افتاده شده. حتی اگر لازم باشد بابت دو سال کسری مبلغی یک جا پرداخت کند. ؟ ضمنا پدرم در حال حاضر 58 ساله است. ممنونم

  ؟


با سلام بحث ادغام دو بيمه مطرح نيست بلكه بحث پذيرش سوابق خدمات درماني به ميزاني كمتر از سالهاي پرداخت حق بيمه در تامين اجتماعي است وگرنه صندوقهاي بازنشستگي قابل تبديل هستند وبراي ورود به يك صندوق بايستي شرايط صندوق جديد را بپذيريد.مثلا اگر 10 سال خدمات درماني برابر 8 سال بيمه تامين اجتماعي پذيرفته شود 2 سال تفاوت بايد پرداخته شود ويا سالهاي بيشتري به صندوق جديد بيمه پرداخت شود تا سنوات براي بازنشستگي پر شود.راه حل پيگيري مستمر براي تبديل از شعبات تامين اجتماعي و اخذ مشاوره از بخش مشاوره شعب مذكور مي باشد.

شماره : 14330/ت 23997هـتاريخ 4/4/1380
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1380 بنا به پيشنهاد شماره 1608/319-7199/105 مورخ 18/10/1379 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشورو به استناد ماده (42) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران - مصوب 1379- ضوابط نقل و انتقال حق بيمه و کسورات بيمه اي بين صندوقها ي بيمه را به شرح زير تصويب نمود :
ماده 1: شاغلان مشترک هر يک از صندوق هاي بيمه که از اين پس بيمه شده ناميده
مي شوند مي توانند نسبت به تغيير صندوق بيمه خوداقدام نمايند .
تبصره 1- صندوقهاي بيمه موظفند با رعايت اين تصويبنامه نسبت به پذيرش درخواست مشترکان جديد اقدام کنند .
تبصره 2- کارکنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از شمول اين تصويب نامه مستثني هستند .
ماده 2: هر يک از بيمه شدگان فقط براي يک بارمجاز به تغيير صندوق بيمه خود هستند .
تبصره - بيمه شدگان جديد الاستخدام نيز ميتوانند قبل از صدور حکم استخدام قطعي نسبت به انتخاب صندوق بيمه خود اقدام نمايند .
ماده 3: بيمه شده تقاضاي انتقال خود را به صورت کتبي به صندوق بيمه جديد ارايه مي کند . صندوق جديد نيز تا يک ماه انتقال وجوه حق بيمه يا کسور بازنشستگي را از صندوق بيمه قبلي تقاضا مي نمايد و صندوق بيمه قبلي مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاريخ تقاضي صندوق بيمه جديد ، وجوه قابل انتقال رابه آن صنددوق منتقل نمايد .
ماده 4: چگونگي محاسبه مبلغ مابه التفاوت وجوه حق بيمه يا کسور بازنشستگي قابل انتقال که توسط مستخدم پرداخت مي شود بشرح زير است : کسور بازنشستگي يا حق بيمه با نرخ مقرر درصندوق بيمه جديد ( اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما ) بر مبناي آخرين حقوق و فوق العاده دريافتي در تاريخ جا به جايي با اولين حقوق و مزاياي ماهانه زمان انتقال به صندوق جديد که مشمول کسر حق بيمه يا کسور بازنشستگي مي شوند ( هر کدام که بيشتراست ) ضرب در تمام ماههاي سنوات خدمت قابل قبول در صندوق بيمه جـديـد منهاي مجموع وجوهي که بـه عنوان کسور بازنشستگي يـا حق بيمه متعلقه ( اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما ) و تفاوت تطبيق حقوق و مقرري ماه اول و حق بيمه درمان از صندوق بيمه درمان از صندوق بيمه قبلي به صندوق بيمه جديد منتقل شده است

ضوابط‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ و كسورات‌ بيمه‌اي‌ بين‌ صندوق‌هاي‌ بيمه‌ (مصوب 27/3/1380)هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 27/3/1380 بنابه‌پيشنهاد شماره‌ 1608/319- 7199/105 مورخ‌ 18/10/1379 سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور و به‌ استناد ماده‌ (42) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ـ مصوب‌ 1379 ـ ضوابط‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ و كسورات‌ بيمه‌اي‌ بين‌ صندوق‌هاي‌ بيمه‌ را به‌ شرح‌ زير تصويب‌ نمود:

ماده 1‌ـشاغلان‌ مشترك‌ هر يك‌ از صندوق‌هاي‌ بيمه‌ ـ كه‌ از اين‌ پس‌ بيمه‌شده‌ ناميده‌ مي‌شوند ـ مي‌توانند نسبت‌ به‌ تغيير صندوق‌ بيمه‌ خود اقدام‌ نمايند.
تبصره‌ 1ـ صندوق‌هاي‌ بيمه‌ موظفند با رعايت‌ اين‌ تصويب‌نامه‌ نسبت‌ به‌ پذيرش‌ درخواست‌ مشتركان‌ جديد اقدام‌ كنند.

تبصره‌ 2ـ كاركنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و نيروهاي‌ مسلح‌ از شمول‌ اين‌ تصويب‌نامه‌ مستثني‌ هستند.
ماده 2-هر يك‌ از بيمه‌شدگان‌ فقط‌ براي‌ يكبار، مجاز به‌ تغيير صندوق‌ بيمه‌ خود هستند.
تبصره‌ ـ بيمه‌شدگان‌ جديدالاستخدام‌ نيز مي‌توانند قبل‌ از صدور حكم‌ استخدام‌ قطعي‌ نسبت‌ به‌ انتخاب‌ صندوق‌ بيمه‌ خود اقدام‌ نمايند.

ماده 3 -
بيمه‌شده‌ تقاضاي‌ انتقال‌ خود را به‌ صورت‌ كتبي‌ به‌ صندوق‌ بيمه‌ جديد ارايه‌ مي‌كند، صندوق‌ جديد نيز تا يكماه‌ انتقال‌ وجوه‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ را از صندوق‌ بيمه‌ قبلي‌ تقاضا مي‌نمايد و صندوق‌ بيمه‌ قبلي‌، مكلف‌ است‌ حداكثر تا سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ تقاضاي‌ صندوق‌ بيمه‌ جديد، وجوه‌ قابل‌ انتقال‌ را به‌ آن‌ صندوق‌ منتقل‌ نمايد.
ماده‌ 4-چگونگي‌ محاسبه‌ مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌ وجوه‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ قابل‌ انتقال‌ كه‌ توسط‌ مستخدم‌ پرداخت‌ مي‌شود به‌ شرح‌ زير است‌:
كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ با نرخ‌ مقرر در صندوق‌ بيمه‌ جديد (اعم‌ از سهم‌ مستخدم‌ و سهم‌ كارفرما) برمبناي‌ آخرين‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ دريافتي‌ در تاريخ‌ جابه‌جايي‌ يا اولين‌ حقوق‌ و مزاياي‌ ماهانه‌ زمان‌ انتقال‌ به‌ صندوق‌ جديد كه‌ مشمول‌ كسر حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ مي‌شوند (هر كدام‌ كه‌ بيشتر است‌) ضرب‌ در تمام‌ ماه‌هاي‌ سنوات‌ خدمت‌ قابل‌ قبول‌ در صندوق‌ بيمه‌ جديد منهاي‌ مجموع‌ وجوهي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ متعلقه‌ (اعم‌ از سهم‌ مستخدم‌ و سهم‌ كارفرما) و تفاوت‌ تطبيق‌ حقوق‌ و مقرري‌ ماه‌ اول‌ و حق‌ بيمه‌ درمان‌ از صندوق‌ بيمه‌ قبلي‌ به‌ صندوق‌ بيمه‌ جديد منتقل‌ شده‌ است‌.

تبصره‌ 1ـ اگر صندوق‌هاي‌ بيمه‌ طبق‌ مقررات‌ مورد عمل‌، علاوه‌ بر پرداخت‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، ازكارافتادگي‌ كلي‌ و بازماندگان‌، مشتركان‌ خود را در برابر بيماري‌ها، كمك‌ ازدواج‌، بارداري‌، حقوق‌ ايام‌ بيماري‌، غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو و مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ نيز بيمه‌ نموده‌ باشند، هنگام‌ انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ به‌ صندوق‌ بيمه‌ ديگر، سهم‌ درمان‌ به‌ علاوه‌ يك‌ درصد بابت‌ مزاياي‌ ياد شده‌ از جمع‌ وجوه‌ قابل‌ انتقال‌ كسر مي‌شود و در صورتي‌ كه‌ نرخ‌ حق‌ بيمه‌ درمان‌ مطابق‌ مقررات‌ مربوط‌ رقم‌ معيني‌ از كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ پرداختي‌ را تشكيل‌ ندهد يك‌سوم‌ مجموع‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ سهم‌ شخص‌ و كارفرما از اين‌ بابت‌ منظور مي‌گردد.

تبصره‌ 2ـ اگر صندوق‌ بيمه‌ جديد علاوه‌ بر پرداخت‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، ازكارافتادگي‌ و وظيفه‌ وراث‌، مشتركان‌ خود را بيمه‌ درمان‌ نيز بنمايد، هنگام‌ انتقال‌ كسور، ذخيره‌ حق‌ بيمه‌ درمان‌ مربوط‌ به‌ ايام‌ بازنشستگي‌ به‌ ميزان‌ سنوات‌ انتقالي‌ مطابق‌ مقررات‌ مورد عمل‌ توسط‌ بيمه‌شده‌ در وجه‌ صندوق‌ بيمه‌ جديد تأديه‌ مي‌شود.
ماده‌ 5- بيمه شده بايد مبلغ مابه‌التفاوت قابل پرداخت به صندوق بيمه جديد را حداكثر تا يك سال از تاريخ اعلام صندوق بيمه جديد به آن صندوق پرداخت نمايد. (ماده فوق به موجب مصوبه مورخ 28/4/1385 هيأت وزيران به شرح ذيل اصلاح شده است):

ماده‌ 5ـ مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌ قابل‌ پرداخت‌ به‌ صندوق‌ بيمه‌ جديد توسط بيمه شده به اقساط ماهانه و حداكثر معادل ماههاي خدمت مورد نظر از تاريخ اعلام صندوق بيمه جديد به آن صندوق خواهد بود.
تبصره‌ ـ اگر مستخدم‌، قبل‌ از پرداخت‌ كل‌ مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌ فوت‌ نمايد يا ازكارافتاده‌ شود يا به‌ هر دليل‌ طبق‌ مقررات‌ مورد عمل‌ صندوق‌ ذيربط‌، خود يا بازماندگانش‌ مستحق‌ دريافت‌ مستمري‌ يا حقوق‌ وظيفه‌ شوند، بقيه‌ مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌ به‌ صورت‌ ماهانه‌ از دريافتي‌ آنها كسر مي‌شود.ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

کاربر ناشناس

تاریخ ثبت:
1390/04/03
بروزرسانی:
1390/04/03
آخرین مشاهده:
1400/11/03

نظرات و پیشنهادات

من مدت پانزده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارم و خانم هستم الآن 53 سال دارم آیا می توانم سابقه بیمه خود را به تامین اجتماعی انتقال دهم و بازنشسته شوم

ثبت کننده:   کاربر ناشناس        تاریخ ثبت:   1390/09/17

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )