سوالات حقوق مالیاتی قسمت ارزیابی اموال

نوع: قانون

موضوع:

پرسش وپاسخ مالی ومالیاتی

منبع تهیه: سایت سازمان امور مالیاتی
تصویب کننده:
تاریخ انتشار: 1384-01-15
تاریخ اعتبار از: 1384-01-15 تا:
توضیحات: سوالات حقوق مالیاتی اموال برگرفته از سایت سازمان امور مالیاتی در ادامه ارائه شده است.

سوالات حقوق مالیاتی قسمت ارزیابی اموال

1) کدامیک از موارد زیر اساس اقدامات در ارزیابی اموال می‌باشد؟

1- برداشتهای شخص ارزیاب

2- نصوص صریح قانونی

3- اطلاعات حاصل از مطلعین محلی

4-  هیچکدام

2) مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر:

1- بموجب قانون مالیاتهای مستقیم

2- بموجب قانون

3- بموجب دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی

4- بموجب نظر ماموران تشخیص مالیاتی و ادارات امور مالیاتی

3)کدام گزینه تعریف درستی از مامور تشخیص مالیاتی می‌باشد؟

1- افرادی که برابر قانون اقدام به وصول مالیات می‌نماید

2- افرادی که برابر قانون اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات می نمایند

3- افرادی که مامور سازمان امور مالیاتی می‌باشند

4- هیچکدام

4) برگ تشخیص مالیات باید براساس:

1- ماخذ صحیح تنظیم گردد

2- متکی به دلایل و اطلاعات کامل باشد

3- برای مودی روشن باشد

4- همه موارد

5)کدام گزینه زیر درست است؟

1- در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات جزئیات گزارش رسیدگی باید به اطلاع وی برسد

2- مودی هیچکونه حقی مبنی بر آگاهی از نحوه رسیدگی مالیات خود ندارد

3- مامور تشخیص مالیات هرگز نمی تواند به مودی مالیاتی در مورد نحوه گزارش رسیدگی اطلاع دهد

4- مودی مالیاتی تنها در محضر دادگاه صالحه می توان در جریان رسیدگی به مالیات متعلق خود قرار گیرد.

6) کدام عبارت زیر درست است؟

1- هر شخص حقیقی و حقوقی که بموجب مقررات مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر باشند در صورت تخلف از انجام وظایف با مودی مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت

2- در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی در کسر و ایصال مالیات تکلیفی کوتاهی نمایند مودیان مشمول 20% جریمه ای به مبلغ مالیات پرداخت مالیات پرداخت نشده می‌باشند.

3- هرشخص‌حقیقی و حقوقی که بموجب مقررات از پرداخت مالیات تکلیفی سرباز زند مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود

4- موارد 3و1

7) درهرموردکه‌بموجب مقررات تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف:

1- سردفتر با مودی در پرداخت مالیاتی مسئولیت تضامنی دارد

2- سردفتر مشمول جریمه ای معادل20% مالیات می‌گردد

3- سردفتر با مامور تشخیص مالیات در مورد پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارد

4- موارد2و1

8) در مورد ممنوع الخروج بودن مودیان مالیاتی کدام گزینه درست است؟

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالاتی کشور در صورتی که میزان بدهی مودی از 10.000.000ریال بیشتر باشد از خروج و از کشور جلوگیری می‌نماید

2- فقط وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به جلوگیری از خروج مودی که بیش از 10.000.000 ریال بدهی مالیاتی دارد می‌باشد

3- اداره‌گذرنامه‌مجاز به جلوگیری از خروج مودیی که بیش از 10.000.000 ریال بدهی مالیاتی دارد می‌باشد

4- سازمان ایرانگردی و جهانگردی مجاز به جلوگیری از مسافرت مودیانی که بیش از 10.000.000 ریال بدهی مالیاتی دارند می‌باشد

9) کدام گزینه زیر در مورداطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی درست می‌باشد؟

1- هرکز ماموران مالیاتی نبایددر پی کسب هر گونه اطلاعات از مودی مالیاتی باشند

2- هرگز ماموران مالیاتی مجاز به افشای اطلاعات مودی مالیاتی مگر در امر تشخیص درامد مالیات نزد مراجع ذیربط در حدنیاز نمی باشد

3- ماموران مالیاتی به هر صورتی که لازم باشد می توانند از مودی مالیایت اطلاعات کسب کنند

4- حتی کوچکترین اطلاعاتی را با ید از مراجعه اطلاعاتی کسب نمود.

10) در صورتیکه اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی‌ها خود به تخلفات مالیاتی مودی برخورد نمودند:

1- حتما باید آن را به قوه قضاییه اطلاع بدهند

2- راسا مجزا به انجام هرگونه اقدام پیشگیرانه و یا اعمال مجازات لازم می‌باشند

3- مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند

4- مراتب را به کلانتری محل گزارش دهند

11) ماخد ارزیابی املاک در باره مالیات ارث کدام گزینه می‌باشد؟

1- ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت

2- ارزش معاملاتی ملک در زمان پرداخت مالیات

3- ارزش ابرازی قیمت ملک توسط وراث

4- ارزش ملک به قیمتی که متوفی در وصیت نامه خود قید نموده باشد

12) کدام یک از موارد زیر جز ماترک متوفی محسوب نخواهد بود؟

1- موجودی های نقدی متوفی در نزد بانکها

2- یک اتومبیل و یک آپارتمان در اختیار ورثه قرار گیرد

3- اثاث البیت محل سکونت متوفی

4- آن قسمت از ماترکی در تعیین درآمد مشول مالیات برارث ارثیه همسر متوفی تشخیص داده شود

13) کدام‌گزینه‌زیردرموردمحاسبه‌ودریافت‌مالیاتی بر ارث در زمانی جز ماترک متوفی وجوه نقد نباشد درست است؟

1- ورثه حتما باید نسبت به فروش اموال منقول یا غیر منقول در مهلت تعیین شده اقدام و بدهی مالیاتی را نقداً بپردازد

2- سازمان امور مالیاتی می تواند به تقاضای کتبی وراث معادل مالیاتی متعلق قسمتی از ماترک را با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه بر اثر قرار گیرد به جای مالیات قبول کند

3- سازمان امور مالیاتی به هر طریقی که تشخیص دهد نسبت به محاسبه مالیات متعلقه می تواند عمل‌کند

4- قوه‌قضائیه‌مسئول‌نقد کردن اموال مربوط به متوفی بوده پس از آن مسئول پرداخت مالیات متوفی می‌باشند

14) در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است کدام گزینه درست است؟

1- ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد

2- اظهار فروشنده در مورد مبلغ پرداختی بابت قیمت ملک مناط اعتبار است

3- اظهار خریدار در مورد قیمت فروش مناط اعتبار است

4- ممیز مالیاتی باید پس از مطابقت اظهارات خریدار و فروشنده به بالاترین ارزش استفاده کند.

 

 

 

15) کدام گزینه زیر در مورد درآمد مشمول مالیات مودیان بخش مشاغل درست تر است؟

1- درآمد حاصل از فروش کالا وخدمات

2- درآمدهای حاصل از کل فروش کالا و خدمات‌به اضافه‌ در آمدها پس از کسر هزینه ها و استهلاکات

3- درآمد حاصل از فروش کالاپس از کسر هزینه ها و استهلاکات

4- درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات پس از کسر هرگونه هزینه و استهلاکات بنا به اظهار مودی

16)درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی کدام گزینه می‌باشد؟

1- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیفها

2- بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذار کننده

3- حق بیمه بیمه های اتکای وصولی پس از کسر برگشتی ها

4- همه موارد

17)ک مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیما یا خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا از ایران بطور مقطوع عبارتست از؟

1- 10% کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها می‌شود

2- 5% کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها می‌شود

3- 15% کلیه وجوهی که ازاین بابت عاید آنها می‌شود

4- بین 5 تا10% کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها می‌شود

18) درآمد نقدی یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی:

1- بصورت بلاعوض یا از طریق معاملات محاسباتی و یا بعنوان جایزه کسب می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقطوع 50% خواهد بود

2- بصورت بلاعوض یا از طریق معاملات محاسباتی و با بعنوان جایزه کسب می نماید مشمول مالیات اتفاقی مقرر در ماده 131 می گردد

3- بصورت‌بلاعوض‌یاازطریق‌معاملات محاسباتی و با بعنوان جایزه کسب می نماید پس از کسر معافیت مشمول مالیات اتفاقی به نرخ ماده 131 می‌‌گردد

4- هیچکدام

19) کدامیک از گزینه های زیر درست است؟

1- هیچ مالی از از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون

2- تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود

3- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای‌محاذی آن است مگر آنچه قانون استثناء کرده باشد

4- همه موارد

20) پاسخ درست در مورد تفاوت عمری و رقبی کدامست؟

1- عمری عقدی است از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع حال آنکه رقبی حق انتفاعی است برا ی مدت معین

2- عمری عقدی است از طرف مالک برای مدت معین حال انکه رقبی حق انتفاعی است برای تمام عمر

3- عمری و رقبی بودن هیچ رابطه ای با عمر مالک و یا شخص ثالث ندارد

4- عمری و رقبی بودن فقط در ارتباط با عمر مالک است

21) کدا گزینه زیر در موردشرایط اساسی صحت معاملات درست نمی‌باشد؟

1- قصد طرفین و رضای آنها

2- اهلیت طرفین

3- زمان انجام معامله

4- مشروعیت جهت معامله

22 کدام گزینه زیر در مورد وراث طبقه اول صحیح می‌باشد؟

1- پدرو مادر و اولاد و برادر و خواهر

2- پدرو مادر و اولاد و اولاد اولاد

3- اجدادو برادر وخواهر اولاد

4- پدرو مادرو اجداد و اولاد

23) کدام گزینه صحیح است؟

1- حکم دادگاه دادگستری توسط هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی قابل تغییر نمی‌باشد

2- حکم دادگاه دادگستری چنانچه برخلاف منافع ادارات دولتی باشد قابل تغییر می باشد

3- حکم دادگاه دادگستری در زمانیکه در دعاوی مابین بخش خصوصی و بخش دولتی به نفع بخش خصوصی باشدبه نفع بخش دولتی قابل تغییر است

4- هیچکدام ایز موارد فوق درست نمی‌باشد

24)ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارتست از:

1- بهای سیف( بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی)

2- کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار

3- حق استفاده از امتیاز نقشه مدل و علامت بازرگانی

4- همه موارد

25) جوایز صادراتی و یا بازپرداختهای مالیاتی و گمرکی که به صادرکنندگان محلی اعطاء می‌گردد در چه مواردی قابل قبول است؟

1- وقتی مورد قبول خواهد بود که از طرف نمایندگی های بازرگانی کشورهای خارج رسما اعلام گردد

2- وقتی مورد قبول خواهد بود که از طرف نمایندگی های ایران درخارج مورد تایید قرارگیرد

3- موارد1و2

4- هیچکدام

26) قیمت ساختمان را چگونه تعیین می نمایند؟

1- با توجه به نوع مصالح

2- باتوجه به قدمت و تراکم

3- با توجه طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظرعرصه و اعیان

4- همه موارد

27) کدامیک جز فهرست قرائن مالیاتی نمی‌باشد؟

1- خرید و فروش سالانه

2- درآمد ناویژه

3- میزان تورم

4- ارزش حق واگذاری محل

28) در صورتی که مستاجر محل کسب بموجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند؟

1- برای هر نوع شغلی به دیگری انتقال دهد

2- برای همان شغل بایست به آن منافع مورد اجاره را باسند رسمی به دیگری انتقال دهد

3- تنها با اذن مراجع قضایی به دیگران انتقال دهد

4- هیچکدام از موارد

29) حق کسب یا پیشه:

1- به مستاجر همان محل اختصاص دارد

2- قابل اختصاص به مستاجر نمی باشد

3- قابل اختصاص به مستاجر در هر محلی غیر از همان می‌باشد

4- همه موارد بالا

30) منابع حقوق عبارتنداز:

1- عرف و عادت

2- قانون

3- رویه قضایی و رویه حقوق

4- همه موارد

31)کدام گزینه زیر در مورد دعوت نامه ارائه اسناد ومدارک از مودی درست می‌باشد:

1- ذکر هویت کامل و صحیح مودی و اقامت گاه قانونی وی

2- اسنادومدارک‌ودفاتروصورتحسابهای مورد لزوم بایستی جزء به جزء و قلم به قلم دردعوت نامه درج شود

3- مواعد ارائه اسناد و مدارک می بایست دردعوتنامه قید شود

4- همه مدارک

32) استعلام از اشخاص ثالث درچه زمانی لازم است؟

1-زمانی که مودی ازارائه اسناد و مدارک بعضا یا کلا خودداری نماید

2- به منظور کنترل و تکمیل سوابق موجود

3- موارد2و1

4- استعلام ازاشخاص ثالث در هر صورت لازم است

33) در استعلام از بانک در مورد پرونده های مالیات بر ارث کدام مورد زیر ضروری است؟

1- موجودی حساب متوفی درتاریخ حین الفوت

2- سودحساب متوفی به تفکیک تاتاریخ فوت

3- استعلام در مورد سفته یا چک یا براتی نزد بانک به نام متوفی

4- همه موارد

34)اقدامات مورد نیاز برای بازدید از محل مودی مالیاتی کدام است؟

1- توصیه می شود اول به صورت عادی بدون آنکه جلب توجه شود تحقیقاتی را زا محل باتوجه به سوابق ذهنی حاصل از پرونده مالیاتی به وجود آورد

2- دفعه بعد با تعیین وقت قبلی بازدید با اطلاع خود مودی انجام گیرد

3- بازدیداز محل کسب و کار مودی مالیایت در هر صورت باید بصورت غیر منتظره و بدون اطلاع وی صورت گیرد

4- موارد1و2 صحیح است

35) در صورت برداری از صندوق امانات بانکی مودی مالیاتی رعایت کدام مورد زیر الزامی است؟

1- صورت برداری باید در حضور مودی مالیاتی یا نماینده تام الاختیار و مسئول بانک مربوط و کلید دار امانات صورت یابد

2- موضوع صورت برداری از صندوق امانات بانکی باید صورتحلسه گردد و توسط حاضرین امضا گردد

3- کارشناس ارزیاب مالیاتی باید کلید صندوق امانات را پس از صورت برداری با خود به اداره امور مالیاتی مربوطه ببرد

4- موارد1و2 صحیح است

36)گزینه صحیح کدام است؟

1- هرگاه وراث ظرف یکماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امورمالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راساً اقدام خواهد نمود

2- هرگاه وراث ظرف یکماه از تاریخ فوت متوفی از ارائه اموال به منظور ارزیابی به اداره امور مالیاتی خوداری نمایند اداره مذکور راسا اقدام خواهدنمود

3- هرگاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال له منظور ارزیابی به کارشناس دادگستری خودداری نمایند مرجع قضایی مربوطه راسا اقدا خواهدنمود.

4- موارد 2و1 صحیح است

37) منظور از تسعیر ارز کدام گزینه است؟

1- ارزیابی ارز و برابری آن باریال

2- افرایش قیمت آن نسبت به پول رایج کشور

3- ناتوانی آن در بازار داخلی

4- موارد2و3 صحیح است

38) نرخ رسمی ارز:

1- رقمی است که توسط دلالان داد و ستد میشود

2- رقمی است که توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می گردد

3- رقمی است که در کشور مربوطه تعیین میشود

4- موارد2و1

39)در صورتی که بموجب رای هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود؟

1- مطالبات مذکور جز ماترک محسوب نمی شود

2- معادل مطالبات مذکور وراث نسبت به پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارند

3- اداره‌امورمالیاتی‌عهده‌داروصول‌مطالبات‌بوده‌وپس‌ازکسرمالیات‌متعلقه مابقی را به وراث عودت خواهد داد

4- درهر صورت مطالبات متوفی مشمول مالیات نمی‌گردد

40) اولین قدم در ارزیابی کالا:

1- مسئله موجودی گیری می باشد

2- مسئله تعیین ارزش پولی آن است

3- مسئله تشخیص نوع کالا است

4- مسئله تعیین سازمان استفاده از آن می باشد

41) شکل صحیح فرمول محاسبه مبلغ فروش از مبلغ خرید کدام است؟

1- 100+ مبلغ خرید = مبلغ فروش

 عددضریب‌فروش-100 

2- 100× مبلغ خرید = مبلغ فروش

 عددضریب‌فروش-100 

3- 120× مبلغ خرید = مبلغ فروش

 عددضریب‌فروش-100 

4-100× مبلغ خرید = مبلغ فروش

 عددضریب‌فروش-120 

42) تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده:

1- سازمان مسکن وشهرسازی می باشد

2- شهرداری هر منطقه میباشد

3- کمیسیون تقویم املاک می باشد

4- بعهده خریدارو فروشنده می‌باشد

43)منظور از عبارت وضعیت حقوقی در مورد تعیین قیمت اراضی شهری توسط کمیسیون تقویم املاک چیست؟

1- مشاع بودن

2- نوع مالکیت

3- استیجاری بودن

4- همه موارد

44)در ارزش گذاری ساختمان توسط کمیسیون تقویم املاک رعایت کدام یک از مواردزیر لازم است؟

1- نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و ....)

2- نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان

3- تعداد مالکین

4- موارد1و2 صحیح است

45) برجبهه کدام است؟

1- آن قسمت از زمین یک پلاک ثبتی مفروز و مجزی شده چسبیده و مشرف به معبر که عمق آن توسط دفتر چه های ارزشی معاملاتی تعیین گردیده بر جبهه نام دارد

2- آن قسمت از اعیانی یک پلاک ثبت که چسبیده و مشرف به معبر باشد بر جبهه نام دارد

3- آن قسمت از زمین یک پلاک ثبتی که چسبیده به پلاک ثبتی شخص دیگر باشد برجبهه نام دارد

4- هیچکدام

46) عمق جبهه برای عرصه املاک چند متر می‌باشد؟

1- 15 متر

2- 35متر

3- 25متر

4- 12.5 متر

47) عمق جبهه برای مغازه ها و پاساژها و سرای تیمچه چند متر می باشد؟

1-10 متر

2- 10 متر مربع

3- 25 متر

4- 25 متر مربع

49) منظور از عوامل افزاینده در زمینه ارزیابی املاک کدامست؟

1- عواملی هستند که منجر به افزایش قیمت ملک بیش از قیمت مشخص در دفتر چه ارزش معاملاتی می‌گردد

2- عواملی هستند که چنانچه ملک از آن موقعیت برخوردار باشند بر ارزش آن افزوده می‌گردد

3- موارد2و1

4- هیچکدام

50) منظور از عوامل کاهنده در زمینه ارزیابی املاک کدامست؟

1- عواملی است که

2- چنانچه ملک مشمول آن وضعیت باشد تخفیفاتی به آن تعلق می‌گیرد

3- چنانچه ملکی فاقد معبر باشد مشمول موضوع عوامل کاهنده می‌گردد

4- در مورد املاکی که مشاع هستند یعنی بیش از یک مالک دارند مشمول تخفیف می‌گردند

5- همه موارد فوق

51)کدام دسته از املاک زیر مشمول عوامل کاهنده می‌گردد؟

1- زمین های مزروعی و سبزیکاری

2-  املاکی که درید تصرف مستاجر است

3- املاکی که مشاع هستند

4- همه موارد

52)ازرش عرصه املاکی که دارای دوبر یا بیشتر باشند چگونه محاسبه می‌گردد؟

1- اول ارزش جبهه ارزانتر محاسبه می‌گردد

2- اول ارزش جبهه گرانتر محاسبه و سپس ارزش جبهه ارزانتر محاسبه می گردد

3- ارزش جبهه گرانتر و ارزانتر هر یک زمان بطور همزمان محاسبه می گردد

4- هیچکدام

53) در مورد املاکی که دارای راه عبور مستقلی نباشند و حق عبور از ملک مجاور دارند:

1- ارزش عرصه آنها برابر ارزش بر جبهه ملک مجاور محاسبه می گردد

2- ارزش عرصه انها نصف ارزش بر جبهه ملک مجاور است

3-ارزش عرصه آنها کلا برابر ارزش پشت جبهه ملک مجاور محاسبه می‌گردد

4- اصلا برای چنین ملکی ارزش عرصه تعیین نمی گردد

54)کدام گزینه زیر درست می باشد؟

1- ساختمانهایی که در مرحله نازک کاری می باشند براساس 90% ارزش اعیانی‌های تعیین شده محاسبه می گردد

2- ساختمانهایی که در مرحله نماکاری می باشند برابر 100% ارزش اعیانی‌های تعیین شده محاسبه می گردد

3- در مرحله پس ازفونداسیون 30% ارزش اعیانی های تعیین شده محاسبه می‌گردد

4- همه موارد صحیح است

55)در کدام یک از موارد زیر حق سرقفلی ایجاد می شود؟

1- در نتیجه حسن عمل و فعالیت تاجر ایجاد می شود

2- در نتیجه مهارت و ذوق او در کار حاصل می شود

3- درنتیجه خوبی موقعیت محل کسب و ساختمان ایجاد می شود

4- همه موارد

56) برای اینکه در ارزیابی حق واگذاری محل حدوداً به واقعیت امر رسید کدام اقدام زیر درست تر است؟

1-در وضعیت حریدار به تحقیقات پرداخت

2- در وضعیت فروشنده موضوع را پیگری نمود

3- د روضعیت خریدار و فروشنده موضوع تحقیق و نتایج حاصله با هم مقایسه شود

4- در وضعیت مامور اداره امور مالیاتی به تحقیقات پرداخت

57)در ارزیابی حق سرقفلی کدامیک از گزینه‌های زیرجز مشخصه های آن می باشد؟

1- اندازه ابعاد و مساحت مورد ازریابی

2- چنانچه مغازه باشد ارتفاع مغازه و نیز بالکن احداث شده در آن

3- اندازه های انبار یا زیر زمین موجود در مغازه ها

4- همه موارد

58)کدام مورد زیر جز مشخصه های کیفی محل سرقفلی در ارزیابی آن در نظر گرفته می‌شود؟

1- نوع ساختمان و مصالح بکار رفته در ان و قدمت آن

2- جواز کسب محل و نیز موضوع داشتن سند رسمی

3- تشریح معروفیت مورد تجاری

4-  همه موارد

59) کدام مورد جز انواع گزارشات کتبی است؟

1- گزارش بر دادن اطلاع است

2- برای دادن اطلاع و ذکر مشکلات و مسایل

3- برای دادن اطلاع و ذکر مشکلات و مسایل و توصیه راه حل

4- همه موارد

60) کدامیک جز موارد ضروری درنوشتن گزارش است؟

1- ساده نویسی

2- پرهیز از ابهام و مبالغه

3- پس از تایید صحت ارقام و حقایق به ذکر آن پرداخته شود

4- همه موارد

 

61) کدام گزینه زیر درست است؟

1- حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری ترجمه ای یا مترجم یا وراث قانونی او است

2- فقط حق بهره برداری از هر ترجمه ای با مترجم است

3- حق تکثیر یا تجدید چاپ در اختیار ناشر می باشد

4- هیچگدام

62)وظایف و مسئولیت های ماموران مالیاتی:

1- منحصراً در اداره کل امور مالیاتی است که در آن به خدمت گرفته می شوند

2- منحصراً دراداره امورمالیاتی است که درآن به خدمت گرفته می شوند

3- در سازمان امورمالیاتی است و در سراسر کشور می باشد

4- هیچکدام

63) ماموران مالیاتی:

1- فقط می‌تواند شناسایی مالیات را عهده دار باشند

2- شناسایی و مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع قانون را عهده دار باشند

3- مطالبه مالیات در زمره وظایف ماموران مالیاتی نمی باشند

4- شناسایی مالیات در زمره وظایف ماموران مالیاتی نمی باشد

64)کدام گزینه زیر در مور انتصاب ماموران مالیاتی درست است؟

1- در شرایط مساوی اولیت با دارندگان سوابق بالاتر است

2- در شرایط مساوی الویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر است

3- در شرایط مساوی الویت با کارکنان مرد است

4- هیچکدام

65) مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض:

1- هیت عالی انتظامی می‌باشد

2- هیت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد

3- شورای عالی مالیاتی می‌باشد

4- دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشد

66)مبداء احتساب جریمه موضوع قانون:

1- تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می باشد

2- 30 روز پس از ابلاع برک تشخیص می باشد

3- 10 روز پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد

4- 30 روز پس از ثبت گزارش رسیدگی می باشد

67) تاریخ تعلق مالیاتی و عوارض موضوع قانون درمورد تولید کالا و ارائه خدمات :

1- تاریخ تولید می باشد

2- تاریخ فروش یا ارائه خدمات می باشد

3- تاریخ ثبت سند فروش می باشد

4- هیچ موعد خاصی ندارد

68) اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات بابت مالیات و عوارض:

1- از محل خزانه پرداخت می شود

2- از محل ماده 217 پرداخت می شود

3- از محل وصولی های جاری مربوط توسط سازمان امورمالیاتی پرداخت می شود

4- قابل استرداد نمی باشد

69) اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژ کننده دافع و یا وارد کننده به خریداران:

1- مشمول30% پرداخت مالیاتی نقل و انتقالات می گردد

2- مشمول10%پرداخت مالیات و نقل و انتقال می گردد

3- مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال نخواهد بود

4- بسته به مورداز 10تا30 مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقالات می‌گردد

70)فسخ و اقاله اسناد خودرو:

1-تا یکسال بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد

2- تا شش ماه بعداز معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد

3- تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد

4- بلافاصله پس از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد خواهد شد

71) تولید کنندگان:

1- اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده ومونتاژ کننده کالای های موضع قانون می باشند

2- اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کننده خدمات می باشند

3- فقط اشخاص حقیقی تولید کننده می باشند

4- هیچکدام

72)واگذاری خطوط تلفن همراه معادل:

1-20% قیمت واگذاری مشمول مالیات می‌شود

2- 15% قیمت واگذاری مشمول مالیاتی می‌شود

3- نرخ مقطوع 10% قیمت واگذاری مشمول مالیات می‌شود

4- 5%قیمت واگذاری مشمول مالیات می‌شود

73) سیگار تولید داخل مشمول:

1- 15% مالیات

2- 3% عوارض

3- 12% مالیات

4- 3و2 صحیح است

74) انواع نوشابه های گازدار ساخت داخل که با وسایل ماشینی تهیه می‌شوند:

1- 12%مالیات

2- 15% عوارض

3- 3% عوارض

4- 3و2 صحیح است

75) حمل و نقل برون شهری مسافر درداخل کشور با وسایل زمینی ریلی دریایی وهوایی:

1- 7% عوارض از بهای بلیط

2- 5% عوارض از بهای بلیط

3- 10% مالیات از بهای بلیط

4- 5% مالیات از بهای بلیطارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1387/08/03
بروزرسانی:
1388/12/08
آخرین مشاهده:
1400/09/05

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )