پرسش و پاسخ

با سلام واحترام . جدول معادل آحاد تولید از نظر تعدادی و ریالی چگونه محاسبه میشود ؟

  ؟


سلام دوست عزیز جدول مقداری تولید شرکت ؟( آبان ماه ) واحد واحد واحدهای در جریان ساخت ابتدای دوره ۲۰۰ واحدهایی که طی دوره اقدام به تولید آنها شده است 8800 9000 واحدهای تکمیل شده و انتقال یافته به دوره بعد x واحدهای در جریان ساخت پایان دوره 1000 9000 *با قرار دادن اعداد در دو طرف تساوی ، مقدار مجهول به دست خواهد آمد بنابراین : 200+8800 = × + 1000 در نتیجه مقدار × برابر است با 8000 واحد پس : واحدهای تکمیل شده و انتقال به دوره بعد = 8000 واحد شرکت ؟ گزارش هزینه تولید به روش میانگین موزون جدول مقداری تولید واحد واحد واحدهای در جریان ساخت ابتدای دوره 200 واحدهای اقدام به تولید 8800 9000 کالای تکمیل شده 8000 واحدهای در جریان ساخت پایان دوره 1000 9000 هزینه های منظور شده به حساب دایره : واحدهای در جریان ساخت ابتدای دوره : ریال ریال هزینه مواد 225.000 هزینه دستمزد 374.500 هزینه سربار 187.250 بهای تمام شده واحدهای در جریان ساخت ابتدای دوره 786.750 هزینه های اضافه شده طی دوره : هزینه مواد 9.900.000 هزینه دستمزد 8.988.000 هزینه سربار 4.494.000 جمع هزینه های طی دوره 23.382.000 جمع هزینه های منظور شده به حساب دایره 24.168.750 نکته : 5/0 = 374.500 ÷ 187.250 = نرخ جذب سربار در دوره قبل بر اساس دستمزد مستقیم پس : 4.494.000 = 5/0 × 8.988.000 = سربار جذب شده دوره جاری جدول معادل آحاد تکمیل شده مواد دستمزد سربار کالای تکمیل شده 8000 8000 8000 واحدهای در جریان ساخت پایان دوره 400 200 200 ( تا درصد تکمیل ) 600 360 360 جمع معادل آحاد تکمیل شده 9000 8560 8560 نکته : با توجه به اطلاعات مسئله از 1000 واحد کالای در جریان ساخت پایان دوره 40% آن معادل 400 واحــــد( 400= 40% × 1000 ) ، از نظر مواد کامل و از نظر دستمزد و سربار فقط 50% تکمیل شده است . بنابراین معادل آحاد تکمیل شده کالای در جریان ساخت پایان دوره از نظر دستمزد و سربار معادل 200 واحد خواهد شد .( 200 = 50% × 400 ) ومابقی آن معـــــــــــــــادل 600 واحد ( 600 = 60% × 1000 ) از نظر مواد کامل و از نظر دستمزد و سربار فقط 60% تکمیل شده است . بنابراین معادل آحاد تکمیل شده کالای درجریان ساخت پایان دوره از نظر دستمزد و سربار 360 واحد خواهد شد (360 = 60% × 600 ). جدول محاسبه بهای تمام شده هر واحد = جمع معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ مواد ÷ هزینه مواد طی دوره + هزینه مواد کالای در جریان ساخت اول دوره هزینه مواد 1125 = 9000 ÷ ( 9.900.000 + 225.000 ) = جمع معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ دستمزد ÷ هزینه دستمزد طی دوره + هزینه دستمزد کالای در جریان ساخت اول دوره هزینه دستمزد 75/1093 = 8560 ÷ ( 8.988.000 + 374.500 ) = جمع معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ سربار ÷ هزینه سربار طی دوره + هزینه سربار کالای در جریان ساخت اول دوره هزینه سربار 875/ 546 = 8560 ÷ ( 4.494.000 + 187.250 ) با در نظر گرفتن هزینه های فوق به ازای هر واحد به تفکیک ، بهای تمام شده هر واحد کالای تکمیل شده مجموعا" 625/2765 ریال ( 1125 + 75/1093 + 875/546 ) برآورد می گردد . نحوه تخصیص هزینه ها : ریال ریال بهای تمام شده کالای تکمیل شده ( 625/2765 × ۸۰۰۰ ) 22.125.000 بهای تمام شده واحدهای در جریان ساخت پایان دوره هزینه مواد ( 1125 × 1000 ) 1.125.000 هزینه دستمزد ( 75/1093 × 560 ) 612.500 هزینه سربار ( 875/546 × 560 ) 306.250 بهای تمام شده واحدهای در جریان ساخت پایان دوره 2.043.750 جمع هزینه های تخصیص یافته 24.168.750 گزارش هزینه تولید به روش اولین صادره از اولین وارده شرکت ؟ گزارش هزینه تولید به روش اولین صادره از اولین وارده جدول مقداری تولید واحد واحد واحدهای در جریان ساخت ابتدای دوره 200 واحدهای اقدام به تولید 8800 9000 کالای تکمیل شده 8000 واحدهای در جریان ساخت پایان دوره 1000 9000 هزینه های منظور شده به حساب دایره : واحدهای در جریان ساخت ابتدای دوره : ریال ریال هزینه مواد 225.000 هزینه دستمزد 374.500 هزینه سربار 187.250 بهای تمام شده واحدهای در جریان ساخت ابتدای دوره 786.750 هزینه های اضافه شده طی دوره : هزینه مواد 9.900.000 هزینه دستمزد 8.988.000 هزینه سربار 4.494.000 جمع هزینه های طی دوره 23.382.000 جمع هزینه های منظور شده به حساب دایره 24.168.750 نکته : 5/0 = 374.500 ÷ 187.250 = نرخ جذب سربار در دوره قبل بر اساس دستمزد مستقیم پس : 4.494.000 = 5/0 × 8.988.000 = سربار جذب شده دوره جاری جدول معادل آحاد تکمیل شده مواد دستمزد سربار کالای تکمیل شده 8000 8000 8000 اضافه می شود : واحدهای در جریان ساخت پایان دوره 400 200 200 ( تا درصد تکمیل ) 600 360 360 کسر می شود : واحدهای در جریان ساخت اول دوره ( تا درصد تکمیل ) ( 200 ) ( 160) ( 160 ) جمع معادل آحاد تکمیل شده 8800 8400 8400 نکته : با توجه به اطلاعات مسئله از 1000 واحد کالای در جریان ساخت پایان دوره 40% آن معادل 400 واحــــد( 400= 40% × 1000 ) ، از نظر مواد کامل و از نظر دستمزد و سربار فقط 50% تکمیل شده است . بنابراین معادل آحاد تکمیل شده کالای در جریان ساخت پایان دوره از نظر دستمزد و سربار معادل 200 واحد خواهد شد .( 200 = 50% × 400 ) ومابقی آن معـــــــــــــادل 600 واحد ( 600 = 60% × 1000 ) از نظر مواد کامل و از نظر دستمزد و سربار فقط 60% تکمیل شده است . بنابراین معادل آحاد تکمیل شده کالای درجریان ساخت پایان دوره از نظر دستمزد و سربار 360 واحد خواهد شد (360 = 60% × 600 ). و واحدهای در جریان ساخت تا درصد تکمیل از نظر مواد کامل و از نظر دستمزد و سربار معادل 160 واحد ( 160 = 80% x 200 ) تکمیل شده است . جدول بهای تمام شده هر واحد هزینه مواد 1125 = 8800 ÷ 9.900.000 = جمع معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ مواد ÷ هزینه مواد طی دوره هزینه دستمزد 1070 = 8400 ÷ 8.988.000 = جمع معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ دستمزد ÷ هزینه دستمزد طی دوره هزینه سربار 535 = 8400 ÷ 4.494.000 = جمع معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ سربار ÷ هزینه سربار طی دوره با در نظر گرفتن هزینه های فوق به ازای هر واحد به تفکیک ، بهای تمام شده هر واحد کالای تکمیل شده مجموعا" 2730 ریال ( 1125 + 1070 + 535 ) برآورد می گردد . نحوه تخصیص هزینه ها : ریال ریال بهای تمام شده کالای تکمیل شده : بهای تمام شده واحدهای در جریان ساخت ابتدای دوره 786.750 هزینه تکمیل واحدهای در جریان ساخت ابتدای دوره در دوره جاری هزینه دستمزد ( 1070 × 40 ) 42.800 هزینه سربار ( 535 × 40 ) 21.400 64.200 بهای تمام شده کالای تکمیل شده از محل کالای در جریان ساخت ابتدای دوره 850.950 بهای تمام شده واحدهایی که در تولید آنها در طی دوره جاری شروع و تکمیل شدند ( 2730 × 7800 ) 21.294.000 بهای تمام شده واحدهای تکمیل شده 22.144.950 بهای تمام شده واحدهای در جریان ساخت پایان دوره : هزینه مواد ( 1125 × 1000 ) 1.125.000 هزینه دستمزد ( 1070 × 560 ) 599.200 هزینه دستمزد ( 1070 × 560 ) 299.600 جمع بهای تمام شده واحدهای در جریان ساخت پایان دوره 2.023.800 جمع هزینه های تخصیص یافته 24.168.750

در ارتباط با سوالم هنوز یکسری ابهامات دارم . 1-در مثال مسئله گفتید مابقی کالای در جریان ساخت 600 عدد می باشد که از نظر مواد کامل و از نظر دستمزد و سربار 60% تکمیل می باشد و در داخل پرانتز ( تا در صد تکمیل ) را نیز محاسبه نمودید.خوب اگر بعنوان مثال یک کالا داشته باشیم که 2000 عدد در جریان پایان دوره موجودی دارد و از نظر مواد 100 % و از نظر دستمزد و سربار 30% آن تکمیل شده باشد اینگونه محاسبه می شود : مواد 2000 عدد و دستمزد و سربار 600 عدد و بعد تا در صد تکمیل آنرا حساب می کنیم که از لحاظ مواد صفر و از لحاظ دستمزد و سربار 1400 عدد می باشد آیا این محاسبات درست است .؟ 2- در صورتیکه کالای در جریان ساخت ابتدای دوره نیز معادل داشته باشد چگونه محاسبه می کنیم ؟ مثلا" 800 عدد کالا از نظر مواد 100% از نظر دستمزد و سربار 50% تکمیل شده در جدول معادل آحاد چکونه تاثیر آنرا بدهم ؟ جدول معادل آحاد : شرح کالا : مواد دستمزد سربار کالای تکمیل شده کسرشود:درجریان اول دوره کسر شود : درجریان اول دوره (تا درصد تکمیل ) اضافه شود: درجریان پایان دوره اضافه شود:درجریان پایان دوره (تادرصد تکمیل ) = معادل آحاد تکمیل شده بسیار ممنونم از راهنمایی خیلی خوبتان .

سلام دوست عزیز سوال مجدد شما امروز بدستم رسیده  ومطمئنم که مشگلتون تا حالا حل شده درغیر اینصورت میتوانید به کتاب حسابداری صنعتی جلد 2و3 انتشارات سازمان حسابرسی مراجعه کنیدارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو

محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو

تاریخ ثبت:
1391/08/09
بروزرسانی:
1393/06/31
آخرین مشاهده:
1400/10/30
پرسش از مشاور

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )