متن کامل پیش‌نویس آئین‌نامه اصول راهبردی شرکت

نوع: قانون

موضوع:

متن کامل پیش‌نویس آئین‌نامه "اصول راهبردی شرکت

منبع تهیه: مجله بورس
تصویب کننده:
تاریخ انتشار: 1388-11-01
تاریخ اعتبار از: تا:
توضیحات: متن کامل پیش‌نویس آئین‌نامه "اصول راهبردی شرکت"


 
متن کامل پیش‌نویس آئین‌نامه "اصول راهبردی شرکت"
 
● فصل اول (تعارف)
▪ مادۀ ۱:
تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
۱/۱ – مدیر مستقل: به مدیری گفته می‌شود که:
الف) منصوب سهامدار عمده یا نمایندۀ او در مجمع نباشد.
ب) منصوب گروهی از سهامداران نباشد که از طریق ائتلاف آنها در مجمع، اکثریت اعضای هیئت مدیره تعیین می‌شود.
ج) ارتباط تجاری مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت‌ اصلی و شرکت‌های فرعی و وابستۀ آن نداشته باشد.
د) بیش از سه دوره عضو هیئت مدیرۀ شرکت نبوده باشد.
هـ) در استخدام شرکت اصلی یا شرکت‌های فرعی و وابستۀ آن نباشد.
۲/۱ – مدیر غیر موظف: عضو پاره‌وقت هیئت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می‌باشد.
۳/۱ – سهامدار جزء: سهامداری است که نتواند مستقلاً‌ یک عضو هیئت مدیره را منصوب کند.
۴/۱ – کنترل: عبارت است از توان هدایت سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری به منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیت آن.
۵/۱ – نفوذ قابل ملاحظه: عبارت است از توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست‌های مزبور.
۶/۱ – امین اوراق بهادار:‌ شخص حقوقی است که مجوز ارائه خدمات اوراق بهادار را از سازمان بورس اوراق بهادار اخذ کرده است.
۷/۱ – خدمات اوراق بهادار: عبارت است از نگهداری اوراق بهادار، وجوه نقد متعلق به مشتریان، اخذ سود، سهام جایزه و حق تقدم و سایر منافع اوراق بهادار،‌ پذیره‌نویسی سهام، شرکت در مجامع، خرید و فروش و ادارۀ سبد سهام و نظایر آن.
۸/۱ – سهامدار عمده:‌ سهامداری است که مستقلاً‌ بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره را منصوب کند.
۹/۱ – شرکت‌های بزرگ: شرکت‌هایی است که ارزش بازار سهام آن‌ها بیش از یک درصد کل ارزش بازار سهام باشد.
۱۰/۱ – دارندگان اطلاعات نهانی: افرادی هستند که در مادۀ ۴۶ قانونی بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرنامه ۱۳۸۴)‌ از آنها برده شده است.
۱۱/۱ – شرکت اصلی: شرکتی است که دارای یک یا چند شرکت فرعی باشد.
۱۲/۱ – شرکت فرعی: شرکتی است که تحت کنترل شرکت اصلی باشد.
۱۳/۱ – شرکت وابسته: عبارت است از یک واحد سرمایه‌پذیر که واحد سرمایه‌گذار در آن نفوذ قابل ملاحظه دارد، اما واحد تجاری فرعی یا مشارکت خاص واحد سرمایه‌گذار نیست.
۱۴/۱ – اشخاص وابسته: یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است که:
الف) به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق یک یا چند واسطه:
۱ – واحد تجاری را کنترل کند، یا توسط واجد تجاری کنترل شود،‌یا با آن تحت کنترل مشترکی قرار داشته باشد (شامل واحدهای تجاری اصلی، واحدهای فرعی و واحدهای فرعی هم گروه)
۲ـ در واحد تجاری نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد، یا
۳ـ بر واحد تجاری کنترل مشترک داشته باشد.
ب) طبق تعریف استاندارد حسابداری شماره ۲۰ با عنوان "حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته"، واحد تجاری وابستۀ آن واحد تجاری باشد.
ج) طبق تعریف استاندارد حسابداری شماره ۲۳ با عنوان "حسابداری مشارکت‌های خاص" مشارکت خاصی باشد که واحد تجاری در آن شریک خاص است.
د) از مدیران اصلی واحد تجاری یا واحد اصلی باشد.
هـ) از وابستگاه اشخاص اشاره شده در بندهای الف یا د فوق باشد.
و) واحد تجاری باشد که توسط اشخاص اشاره شده در بندهای د و هـ کنترل می‌شود یا تحت نفوذ قابل ملاحظه آنان است و یا اینکه سهم قابل ملاحظه‌ای از حق رأی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار این اشخاص است، و
ز) صندوق بازنشستگی خاص کارکنان واحد تجاری یا واحد تجاری وابسته به آن باشد.
۱۵/۱ – وابستگان: وابستگان نسبی و سببی که انتظار می‌رود در معامله با واحد تجاری، وی را تحت نفوذ قرار دهند یا تحت نفوذ وی واقع شوند که معمولا‌ً‌ شامل وابستگان نسبی طبقه اول تا سوم و وابستگاه سببی طبقه اول است.
۱۶/۱ – مدیران اصلی: اشخاصی که اختیار و مسئولیت برنامه‌ریزی،‌ رهبری و کنترل فعالیت‌های واحد تجاری را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر عهده دارند و شامل مدیران موظف و غیر موظف واحد تجاری می‌باشند.
● فصل دوم (هیئت مدیره)
▪ مادۀ ۲:
شرکت باید دارای هیئت مدیره‌ای کارآمد، منطبق با ویژگی‌های مطرح شده در مواد ۴ تا ۸ ذیل باشد و مسئولیت‌های هیئت مدیره و مدیران اجرایی باید به گونه‌ای شفاف تفکیک و مشخص شود.
▪ مادۀ ۳:
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نباید شخص واحدی باشد. وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل باید به طور صریح و روشن مشخص شود و هیچ‌گونه تداخلی با یکدیگر نداشته باشند.
▪ مادۀ ۴:
تعداد و ترکیب اعضای هیئت مدیره باید به گونه‌ای باشد که تحلیل و بررسی وجوه مختلف موضوع شرکت را برای تصمیم‌گیری منطقی امکان‌پذیر سازد. در شرکت‌های بزرگ تعداد اعضای هیئت مدیره حداقل ۷ نفر می‌باشد.
▪ مادۀ ۵:
اکثریت اعضای هیئت مدیره باید از مدیران غیر موظف باشند. موظف شدن اعضای هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره می‌باشد و مدیر ذی‌نفع در این مورد حق رأی ندارد. در ترکیب هیئت مدیره باید حداقل یک عضو مالی غیر موظف و مسلط به گزارشگری مالی عضویت داشته باشد.
▪ مادۀ ۶:
در شرکت‌های بزرگ حداقل دو نفر و در سایر شرکت‌ها حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره باید از مدیران مستقل باشد.
▪ مادۀ ۷:
اعضای موظف هیئت مدیره نمی‌توانند در شرکت‌ دیگر، مدیر عامل یا عضو موظف هیئت مدیره باشند. اما می‌توانند حداکثر در هیئت مدیره ۳ شرکت عضو غیرموظف باشند، اعضای غیر موظف هیئت مدیره می‌توانند حداکثر در هیئت مدیره چهار شرکت دیگر عضو غیر موظف باشند.
▪ مادۀ ۸:
هیئت مدیره باید دبیرخانه‌ای داشته باشد که مسئولیت اجرایی تشکیل جلسات هیئت مدیره، جمع‌آوری اطلاعات، انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و حصول اطمینان از انجام تکالیف قانونی هیئت مدیره را بر عهده گیرد.
۱/۸)‌ ریاست دبیرخامه بر عهدۀ دبیر هیئت مدیره است که با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب هیئت مدیره منصوب و زیر نظر رئیس هیئت مدیره انجام وظیفه می‌نماید.
۲/۸) دبیر هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره حضور می‌یابد و مسئول تدوین مذاکرات و مصوبات هیئت مدیره، اعلام آن‌ها، کسب اطلاعات در مورد اجرای آن‌ها و گزارش نتایج دریافتی به هیئت مدیره است.
۳/۸) مدیر عامل موظف است اطلاعات مورد تقاضای هیئت مدیره را که توسط دبیر اعلام می‌شود، تهیه و در اختیار وی قرار دهد.
۴/۸ تشکیلات و آئین‌نامه‌های مورد نیاز دبیرخانه با پیشنهاد دبیر و تصویب هیئت مدیره اجرایی می‌شود.
۵/۸) دبیرخانه موظف است گزارش‌های مربوط به نحوۀ اجرای مصوبات را بر اساس نظر هیئت مدیره تهیه و به آن‌ها ارائه نماید.
▪ مادۀ ۹:
جلسات هیئت مدیره باید حداقل یک بار در ماه برگزار شود. ثبت نظرات مخالف در صورت جلسات الزامی است.
▪ مادۀ ۱۰:
هیئت مدیره باید در گزارش سالانه، اطلاعات مربوط به تعداد جلسات، تعداد جلسات حضور هر کدام از اعضا و مختصری از سوابق تجربی و تحصیلی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره را منتشر کند.
▪ مادۀ ۱۱:
هیئت مدیره به منظور انجام امور شرکت از قبیل معاملات عمده، سرمایه‌گذاری‌‌ها، حسابرسی داخلی و انتصابات، کمیته‌های فرعی با حضور برخی از اعضا و مشاوران خارج از شرکت تشکیل می‌دهد. کمیته‌های حسابرسی و انتصابات الزامی بوده و سایر کمیته‌ها به تشخیص هیئت مدیره تشکیل خواهد شد. موارد مرتبط با کمیته‌ها پس از قرائت نظر کمیته در هیئت مدیره تصمیم‌گیری می‌شود. شرح وظایف و اختیارات کمیته‌های فرعی توسط هیئت مدیره تعیین خواهد شد.
▪ مادۀ ۱۲:
اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مکلفند همزمان با پذیرش مسئولیت در شرکت، مشخصات کامل خود و اقربای درجۀ اول سببی و نسبی (مطابق مواد ۱۰۳۱ لغایت ۱۰۳۳ قانون مدنی) خود را به سازمان بورس اعلام نمایند، و همچنین تغییرات بعدی آن را بلافاصله در فرمی که سازمان بورس طراحی خواهد کرد،‌به این سازمان اعلام نمایند.
▪ مادۀ ۱۳:
هیئت مدیره باید با اتخاذ رویه‌های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، حقوق سهامداران را در رابطه به موارد زیر حفظ نماید:
۱/۱۳ – حضور و حق رأی در مجمع عمومی سهامداران
۲/۱۳ – دسترسی به موقع و منظم به اطلاعات مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات بورس
۳/۱۳ – نقل و انتقال و ثبت مالکیت سهام
۴/۱۳ – سهیم بودن در منافع شرکت
۵/۱۳ – پرداخت به موقع سود سهام
▪ مادۀ ۱۴:
هیئت مدیره باید با همۀ‌ سهامداران رفتاری یکسان داشته باشد به گونه‌ای که:
۱/۱۴ – فرآیندها و رویه‌های برگزاری مجامع عمومی، امکان عمل یکسان برای همه سهامداران را فراهم سازد.
۲/۱۴ – اطلاعات قابل انتشار شرکت را در اختیار همۀ سهامداران قرار گیرد.
۳/۱۴ – دارندگان اطلاعات نهانی شرکت نتوانند با استفاده از این اطلاعات به داد و ستد اوراق بهادار شرکت بپردازند. در این راستا شرکت باید از ساختار کنترل داخلی مؤثر برای نظارت و جلوگیری از انجام چنین معاملاتی استفاده کند و در صورت کشف مواردی از داد و ستد متکی به اطلاعات نهانی، مراتب ار طریق سازمان بورس به اطلاع سهامداران رسانده شود.
▪ مادۀ ۱۵:
۱/۱۵ – اعضای حقیقی هیئت مدیره و نمایندگان حقوقی هیئت مدیره شرکت‌های فرعی باید با معرفی هیئت مدیره شرکت‌ اصلی از طریق مجمع عمومی شرکت فرعی انتخاب شوند.
۲/۱۵ – مدیران عامل شرکت‌های فرعی باید با معرفی هیئت مدیره شرکت‌های فرعی انتخاب شوند.
۳/۱۵ – حقوق،‌ مزایا و حدود اختیارات اعضای موظف هیئت مدیره و مدیر عامل با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت اصلی و تصویب هیئت مدیره شرکت فرعی با رعایت مقررات مربوط تعیین می‌گردد. نظارت عالیه بر عملکرد این اشخاص بر عهده هیئت مدیره شرکت اصلی است.
تبصره: وظایف هیئت مدیره شرکت‌ اصلی مذکور در بندهای ۱/۱۵ و ۲/۱۵ و ۳/۱۵ قابل واگذاری به غیر نمی‌‌باشد.
▪ مادۀ ۱۶:
اتخاذ تصمیم در موارد ذیل بر عهده هیئت مدیره شرکت است و قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد.
۱/۱۶ – بررسی و تصویب سیاست‌ها، آئین‌نامه‌ها و مقررات داخلی شرکت
۲/۱۶ – بررسی و تصویب معاملات شرکت با اشخاص وابسته که در این مورد مدیر مرتبط حق رأی ندارد. معاملات عمده بر اساس آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب هیئت مدیره می‌رسد.
۳/۱۶ – معاملات عمدۀ مربوط به دارائی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها و استقراض.
۴/۱۶ – قیمت‌گذاری و تعیین شرایط فروش محصولات اصلی
۵/۱۶ – تأیید اطلاعات مهم (به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار) ارائه شده به بورس اوراق بهادار.▪ مادۀ ۱۷:
هیئت مدیره باید سیستم کنترل داخلی مؤثر برای حفاظت از دارایی‌ها، گزارش‌گری مناسب و رعایت قوانین و مقررات برقرار کند.
▪ مادۀ ۱۸:
هیئت مدیره باید ترتیبی اتخاذ کند تا حداقل به طور سالانه سیستم کنترل داخلی شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و گزارش آن به سهامداران ارائه شود. در مورد شرکت‌های بزرگ این بررسی باید توسط یکی از مؤسسات حسابرسی معتمد بورس به غیر از حسابرس صورت‌های مالی شرکت انجام شود.
▪ مادۀ ۱۹:
هیئت مدیره باید کمیتۀ حسابرسی متشکل از اکثریت اعضای غیر موظف هیئت مدیره تشکیل دهد که حداقل شامل یک عضو مال و یک عضو مستقل باشد. رئیس کمیته با انتخاب اعضای آن و از بین اعضای مالی غیرموظف هئیت مدیره تعیین می‌شود.
▪ مادۀ ۲۰:
هیئت مدیره باید وظیفۀ کمیتۀ حسابرسی را به طور مکتوب مشخص نماید به گونه‌ای که حداقل در برگیرندۀ موارد زیر باشد:
۱/۲۰ – نظارت بر فرآیند تهیه گزارش‌های سالانه و میان دوره‌ای و سایر اطلاعیه‌های مربوط به عملکرد مالی شرکت.
۲/۲۰ – نظارت بر انتخاب و تغییر رویه‌های حسابداری توسط مدیریت در چارچوب استانداردهای حسابداری مالی.
۳/۲۰ – بررسی برآوردهای عمدۀ انجام شده توسط مدیریت برای تهیۀ گزارش‌های سالانه و میان دوره‌ای.
۴/۲۰ – پیشنهاد به مجمع عمومی برای انتخاب،‌حفظ یا تغییر حسابرس مستقل و همچنین شرایط قرارداد جسابرسی مستقل.
۵/۲۰ – کسب اطمینان در زمینۀ استقلال حسابرس و اثربخشی فرآیند حسابرسی مستقل در چارچوب آئین رفتار حرفه‌ای حسابرسان مستقل و استانداردهای حسابرسی.
۶/۲۰ – کسب اطمینان از عدم انجام خدمات غیر حسابرسی توسط حسابرسان مستقل شرکت با توجه به آیین رفتار حرفه‌ای حسابرسان مستقل.
۷/۲۰ – کسب اطمینان از استقرار سیستم کنترل داخلی مناسب
۸/۲۰ – نظارت بر عملکرد حسابرسان داخلی و حصول اطمینان از اثربخشی حسابرسی داخلی.
۱۰/۲۰ – کسب اطمینان از وجود آئین‌نامۀ مکتوب در مورد ارزش‌های اخلاقی (منشور اخلاقی شرکت) و پایبندی مدیریت اجرایی به آن.
۱۱/۲۰ – بررسی معاملات با اشخاص وابسته.
۱۲/۲۰ – بررسی سیاست‌های مدیریت ریسک و چگونگی شناسایی و رویایی با آن.
۱۳/۲۰ – کسب اطمینان از دسترسی کامل حسابرسان مستقل و داخلی به اطلاعات و اسناد و مدارک لازم.
۱۴/۲۰ – برقراری ارتباط هیئت مدیره با حسابرسان داخلی و مستقل.
● فصل سوم (مجمع عمومی)
▪ مادۀ ۲۱:
یک نفر از اعضای هیئت رئیسۀ مجامع از میان سهامداران جزء و با اکثریت رأی آن‌ها انتخاب می‌شود.
▪ مادۀ ۲۲:
میزان پاداش هر یک از اعضای هیئت مدیره (اشخاص حقیقی یا نمایندۀ اشخاص حقوقی) باید توسط مجمع عمومی تصویب شود.
▪ مادۀ ۲۳:
حق حضور اعضای غیر موظف هئیت مدیره در مجمع عمومی تعیین می‌شود.
▪ مادۀ ۲۴:
هیئت مدیره موظف است قبل از تشکیل مجمع، مستندات مربوط به مالکیت سهامدار یا نماینده قانونی وی را جهت حضور در مجمع بررسی و تأیید نماید.
▪ مادۀ ۲۵:
نمایندگی اشخاص حقوقی در مجمع، از طریق معرفی‌نامه‌ای با تأیید دارندگان امضای مجاز شخص حقوقی معتبر است.
▪ مادۀ ۲۶:
گزارش‌های هیئت مدیره به مجمع و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل،‌ باید حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع از طریق پایگاه‌ اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار داده شود.
▪ مادۀ ۲۷:
صورت‌های مالی اساسی باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت حداکثر تا روز بعد از تصویب مجمع عمومی آگهی شود.
▪ مادۀ ۲۸:
اکثریت اعضای هیئت مدیره باید در روز برگزاری مجمع در جلسه حاضر باشند و اعضای غایب باید قبلاً‌،‌دلایل عدم حضور خود را کتباً‌ به مجمع اعلام کنند و در جلسه نیز این دلایل به اطلاع عموم سهامداران رسانده شود.
▪ مادۀ ۲۹:
هیئت مدیره شرکت مکلف است حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و همچنین نماینده سازمان بورس را برای شرکت در مجمع حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع کتباً‌ دعوت نماید.
▪ مادۀ ۳۰:
شرکت مکلف است در صورت تغییر حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، دلایل تغییر را که باید منطبق با معیارهای سازمان باشد، در صورت‌جلسه مجمع درج و مراتب را کتباً‌ به سازمان اعلام نماید.
▪ مادۀ ۳۱:
برای پرسش سهامداران از هیئت مدیره باید فرصت کافی فراهم شود.
● فصل چهارم (پاسخگویی و افشای اطلاعات)
▪ مادۀ ۳۲:
هیئت مدیره مکلف است برای ارائه اطلاعات شفاف و معتبر،‌حداقل اطلاعات زیر را مطابق ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، ارائه نماید:
۱/۳۱ـ گزارش سالانه به شرح ماده ۳۲
۲/۳۱ـ گزارش‌های مالی میان دوره‌ای
۳/۳۱ـ سایر اطلاعات مالی و غیر مالی منطبق با آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
۴/۳۱ـ اطلاعات مربوط به معاملات سهام متعلق به اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد اجرایی و اقربای سببی و نسبی طبقه اول آنها (مطابق مواد ۱۰۳۱ لغایت ۱۰۳۳ قانون مدنی) در پایان هر ماه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت و سازمان بورس اوراق بهادار
۵/۳۱ـ معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته
۶/۳۱ـ اطلاعات مربوط به دارندگان اطلاعات نهانی موضوع مواد ۱۴ تا ۱۶ آئین‌نامه یاد شده
تبصره: در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که قسمتی از سهام آن‌ها در مالکیت مستقیم و غیرمستقیم دولت بوده و در مرحله واگذاری طبق مقررات مربوطه قرار دارند و آن سهام از طرف سازمان خصوصی‌سازی یا دستگاه ذی‌ربط واگذار می‌شود، مدیران و مسئولان شاغل در تصمیم‌گیری واگذاری سهام مزبور، از جمله افراد دارای اطلاعات نهانی محسوب می‌شوند.
▪ مادۀ ۳۳:
گزارش‌های سالانه که وضعیت گذشته، کنونی و چشم‌انداز آتی شرکت را بیان می‌کند باید حداقل دربرگیرنده موارد زیر باشد:
۱/۳۲ـ اطلاعات کلی مربوط به ساختار سازمانی،‌ محصولات،‌ منابع انسانی، مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی شرکت.
۲/۳۲ـ تجزیه و تحلیل عملیات شامل تجزیه و تحلیل بخش‌های مختلف عملیات، شرایط رقابتی، ساختار مدیریت، مقایسه اهداف با نتایج عملیات، تحقیق و توسعه، خطرات تهدید کننده، قراردادهای مهم و چشم‌انداز آتی.
۳/۳۲ـ خلاصه اطلاعات مالی پنج سال گذشته شرکت
۴/۳۲ـ صورت‌های مالی تهیه شده بر اساس استانداردهای حسابداری همراه با گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۵/۳۲ـ اطلاعات مربوط به حفظ محیط زیست شامل میزان تولید گازهای آلوده کننده و کاهش آن، میزان تولید زباله‌های جامد و بازیافت آن و میزان مصرف و صرفه‌جوی در انرژی.
۶/۳۲ـ اطلاعات مربوط به رعایت اصول حاکمیت شرکتی از جمله عملکرد کمیته حسابرسی
۷/۳۲ـ مشخصات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
▪ مادۀ ۳۴:
نام و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل یا غیرمستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت، عضویت در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها و همچنین کلیه دریافت‌های آنان شامل حقوق و مزایا، اضافه‌کاری، ماموریت (داخلی و خارجی)، وام و پاداش در صورت وجود باید در بند جداگانه در گزارش سالانه افشا گردد.
▪ مادۀ ۳۵:
هیئت مدیرۀ شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس باید اطلاعات مو ضوع این فصل را علاوه بر ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار،‌در پایگاه اطلاع‌رسانی خود نیز قرار دهد. در اطلاع‌رسانی شفاف و کامل به سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مسئولیت مشترک دارند. این اطلاعات و مبنای تهیه آن باید به تصویب هیئت مدیره برسد.
▪ مادۀ ۳۶:
سود سهام تقسیم شده از طرف شرکت‌ در تاریخ‌های اعلام شده باید به حساب‌های سهامداران که خارج از کنترل شرکت است، واریز شود. در مورد آن دسته از سهامداران عمده که داوطلبانه سود سهام خود را با تاخیر دریافت می‌کنند، مراتب قبلاً‌ باید به طور کتبی به تایید سهامدار عمده برسد.
● فصل پنجم (ضمانت اجرایی)
▪ مادۀ ۳۷:
مدیر عامل و کلیه اعضای حقیقی هیئت مدیره و نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت‌ها (که از این پس مدیر نامیده می‌‌شوند) مکلفند طی تعهد‌نامه‌ای رعایت کلیه مفاد این آئین‌نامه را تعهد نمایند. در صورت عدم اجرای آئین‌نامه،‌ رئیس سازمان مکلف است موضوع را به هیئت‌ مدیره سازمان گزارش نماید تا حسب مورد به شرح مواد آتی اتخاذ تصمیم شود.
▪ مادۀ ۳۸:
تخلفاتی که موجب تذکر کتبی به مدیر، با اعلام موضوع به سهامدار عمده و عموم مردم می‌گردد عبارت است از:
عدم رعایت مفاد مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۱ این آئین‌نامه
▪ مادۀ ۳۹:
تخلفاتی که موجب اخطار کتبی به مدیر با اعلام موضوع به سهامدار عمده و عموم مردم می‌گردد عبارت است از:
عدم رعایت مفاد مواد ۳، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۵، ۲۹، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ این آئین‌نامه
▪ مادۀ ۴۰:
تخلفاتی که به تشخیص هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار موجب توقف نماد معاملاتی سهام شرکت می‌گردد عبارت است از:
عدم رعایت مفاد مواد ۴، ۵، ۶، ۷، ۲۱ این آئین‌نامه
تبصره: نماینده سازمان بورس که در مجامع عمومی شرکت می‌کند موظف است به ترتیب مقتضی مفاد این ماده را به اطلاع اعضاء حاضر در آن مجمع برساند.
▪ مادۀ ۴۱:
عدم رعایت مفاد مواد ۲۲، ۲۳، ۳۰ این آئین‌نامه توسط مدیر و یا شرکت حسب مورد، به تشخیص هیئت مدیره سازمان، موجب اعمال مربوطه به تابلوی یک درجه پایین‌تر منتقل می‌شود.
▪ مادۀ ۴۳:
شرکت‌های پذیرفته شده در تابلوی اصلی بورس نمی‌توانند اشخاصی را که اخطار کتبی یا دو تذکر کتبی موضوع این آئین‌نامه را دریافت کرده‌اند، از تاریخ دریافت اخطار یا دومین تذکر به مدت یک سال به عنوان مدیر انتخاب کنند.
تبصره: در صورتی که مدیر، مشمول مجازات مقرر در این ماده گردد، شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تغییر وی اقدام نماید.
▪ مادۀ ۴۴:
شرکت‌های پذیرفته شده در تابلوی فرعی نمی‌توانند اشخاصی را که دو اخطار کتبی یا سه تذکر کتبی، یا دو تذکر کتبی و یک اخطار کتبی موضوع این آئین‌نامه را دریافت کرده‌اند، از تاریخ دریافت آخرین اخطار یا تذکر به مدت دو سال به عنوان مدیر انتخاب نمایند.
تبصره ۱: در صورتی‌که مدیر در زمان تصدی مدیریت، مشمول مجازات مقرر در این ماده گردد، شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تغییر مدیر یاد شده اقدام نماید.
▪ مادۀ ۴۵:
اشخاصی که در دو نوبت مشمول مجازات‌های مقرر در مواد ۳۲ و ۳۳ این آئین‌نامه شوند، نمی‌توانند برای مدت ۱۰ سال به عنوان مدیر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس انتخاب شوند.  ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1389/12/20
بروزرسانی:
1389/12/20
آخرین مشاهده:
1398/01/02

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با سلام خدمت دکتر سید مرتضی زنده باد بنده ۲۷ سال سن دارم و لیسانس الکترونیک و بیش از دو سال سابقه کار مرتبط با رشته ام دارم و الان به این نتیجه رسیدم که هیچ گونه علاقه ای به این رشته و فیلد کاریم ندا

  دکتر سید مرتضی زنده باد
  دکتر سید مرتضی زنده باد ( بیمه عمر و آتیه ,ارتقاء تحصیلی , تحصیل در خارج از کشور, اقامت و کار در چین )

  سلام وقت بخیر مدت ۴ ماه از تاریخ ۹۶/۶/۱ به مدت ۹۶/۹/۳۰ مدیر عامل شرکتی با مسوولیت محدود بودم که به دلیل عدم فعالیت و برخی مسائلی که در این مقال نمی گنجد تعطیل شد: - شرکت به ثبت رسیده - مجوز ندارد

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )

  با سلام من ٣٣سالمه حدود یک سال است که ازدواج نموده ام به دلیل کارم و اینکه هنوز نتوانسته ام انتقالی بگیرم در رفت و آمد هستم و ماهی یک بار به مدت دع روز از همسرم دور هستم و اینکه برای بچه دار شدن نیا

  فریبا داداشلو
  فریبا داداشلو ( علوم تربیتی )

  باسلام خدمت سرور گرامی جناب مقدسی لطف میفرمایید در مورد نحوه ثبت حسابداری خرید جوجه برای مرغداری گوشتی و ثبت خرید دان مرغ بنده رو راهنمایی بکنید

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و بهای تمام شده )

  با سلام محضر آقای فرزاد لطف میکنید نحوه محاسبه بهای تمام شده مرغ گوشتی رو برام بزارید و کدینگ حسابداری مربوطه اونو

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مدیریت امورمالی ( حسابداری، بهای تمام شده، تجزیه وتحلیل صورتهای مالی ) )

  مدت 4سال است به حسابداری مشغولم اما گاهی بعضی ماهیتا رو نمیدونم همینطور ارزش افزوده و معاملات فصلی و...رامیخواهم آموزش ببینم .ساکن شهراصفهان هستم .اگرامکان داره اموزش روبرای من هماهنگ کنید.ممنونم

  سید مهدی حجازی
  سید مهدی حجازی ( استقرار سیستم های مالی - مهندسی مالی - حسابداری مدیریت - مالیاتی -بیمه ، تامین مالی - تنظیم قرارداد )

  باسلام مجدد محضر آقای مقدسی نت تازه تو یه شرکت مشغول بکار شدم تو ارومیه که بازرگانی و یه ذفتر هم تهران دارن که 2 نفر اونجا فروشنده کار میکنن من میتونم تولیست بیمه او دونفرو رد کنم تا هم هزینه بیمه و ح

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )

  سلام
  آموزشگاههای زبان انگلیسی معاف از مالیات هستند؟
  ماده134؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و بهای تمام شده )

  باسلام و ارزوی قبولی طاعات ...من یک کسب و کار جدید در حوزه غذا راه اندازی کردم با هدف ایجاد اشتغال ... چند نوع غذای سنتی رو در بسته بندی و دیزاین شیک و مشتری پسند تولید و عرضه میکنیم که تونستیم نمره ق

  پویا محمودی
  پویا محمودی ( بازاریابی ، فروش ، تبلیغات ، برنامه ریزی ، مدیریت ، برندینگ ، آموزش ، امور قراردادها ، وصول مطالبات  )

  با سلام من در یک شرکت ابمیوه(رانی) به عنوان ویزیتور میخوام مشغول به کار بشم وهیچ مهارتی ندارم یعنی تا حالا کار ویزیتوری نکردم ممنون میشم راهنمایی کنید تا کارمو بخوبی انجام دهم با تشکر

  پویا محمودی
  پویا محمودی ( بازاریابی ، فروش ، تبلیغات ، برنامه ریزی ، مدیریت ، برندینگ ، آموزش ، امور قراردادها ، وصول مطالبات  )