اساسنامه تعاونیهای مسکن مهر

نوع: استاندارد

موضوع:

اساسنامه تعاونیهای مسکن مهر

منبع تهیه: سایت وزارت تعاون
تصویب کننده:
تاریخ انتشار: 1384-01-01
تاریخ اعتبار از: 1384-01-01 تا:
توضیحات: اساسنامه تعاونیهای مسکن مهر


اساسنامه تعاونیهای مسکن مهر 

وزارت تعاون

 

مقدمه :

حسن تعاون مدنیت و داد

مایه الفت بود و اتحاد

قرآن کریم همه مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق فراخوان الهی دارد. براین پایه, اصول 43 و 44 قانون اساسی, رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص را تأمین می‌کند و زمینه را برای جلوگیری از تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق آماده می‌سازد. حال بر یک یک اعضای شرکتهای تعاونی مهر است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر و عمل به این اندیشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی مسکن مهر........................................ می‌باشد که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال 1370 که ملهم از اصول 43و44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد و سایر مقررات بخش تعاون تهیه و تنظیم گردیده و بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصویب آنها رسیده است.

اعضای تعاونی مهر ....................................... در آغاز این همکاری خجسته و مشارکت مبارک که ‹‹آزادانه و با اختیار کامل›› و با قبول سهم در ‹‹مشارکت اقتصادی›› آنرا پذیرفته اند, تعهد می نمایند که ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود با رعایت ‹‹حقوق مساوی اعضاء›› کوشش فردی و تلاش همگانی شان را همراه با ‹‹کسب علم و آگاهی و بکارگیری مستمر دانش روز››برای موفقیت هرچه بیشتر اهداف این همیاری و مشارکت با تأکید بر ‹‹خودگردانی و خوداتکایی›› بکار گیرند. باشد که در راستای تحقق هدفهای تعاونی مهر و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی و ایرانی , ریشه ای پای برجا و پیشینه‌ای دیرینه دارد , شاهد گامهای استوار و دستان پرتوان تک تک اعضاء باشیم که همدلانه برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی مهر و گسترش روحیه مشارکت جو و مشارکت پذیر , فعالانه دست بهم داده اند و می کوشند تا همسو و هم جهت ‹‹در کنار کلیه تعاونگران کشور›› در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و راه اندازی چرخهای تولید و خدمات , با افزایش بهره وری و بکارگیری پس اندازهای هر چند مختصر , ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی ‹‹یاری رسان جامعه›› و دولت نیز باشند. 

امضای هیات رئیسه مجمع عمومی

  

§    فصل اول

ماده1 -  نام شرکت تعاونی :

 شرکت تعاونی مسکن مهر ....................................................... و نوع آن توزیعی است که در این اساسنامه به اختصار،‹‹تعاونی›› نامیده می شود.

ماده2- اهداف تعاونی مهر :

1.      ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی.

2.      تأمین مسکن برای آحاد مردم فاقد مسکن با اولویت اقشار کم درآمد.

ماده3- موضوع فعالیت :

1.      تهیه زمین با کاربری مسکونی از سازمان مسکن و شهرسازی جهت اعضاء در قالب عقد قرارداد اجاره 99ساله.

2.   اخذ وام و تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و سایر منابع مجاز و اخذ کمکهای بلاعوض جهت ساخت واحدهای مسکونی اعضاء.

3.      واگذاری احداث پروژه‌ها به اشخاص دارای مجوز قانونی .

4.      واگذاری واحدهای احداثی به اعضاء .

تبصره-1 :

       -  انجام موضوعات و فعالیتهای مذکور در این ماده در رابطه با تهیه زمین و تفکیک آن واحداث واحدهای مسکونی و واگذاری آنها به اعضاء طبق مقررات فصل پنجم اساسنامه خواهد بود .

تبصره-2 :

       - درصورتی که برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذمجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

ماده4- حوزه عملیات :

حوزه عملیات تعاونی......................................... می باشد. (حوزه عملیات ، بایستی شهر محل ثبت نام متقاضیان تعاونی باشد.)

در کلان شهرها ، شهرهای جدید که از طریق  سازمان مسکن و شهرسازی زمینهای 99 ساله به تعاونی مهر واگذار می شود نیز جزو حوزه فعالیت آنها محسوب می شود.

ماده5- مدت فعالیت تعاونی :

مدت فعالیت تعاونی از تاریخ ثبت، 3 سال است.

تبصره :

       -  درصورت عدم اتمام پروژه در مدت 3 سال،تعاونی موظف است حداقل 6 ماه قبل، از اداره تعاون درخواست تمدید مدت نماید و در صورت تأیید اداره تعاون و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده  مدت فعالیت تعاونی تا یکسال قابل تمدید است.

ماده6 :  مرکز اداره امور شرکت (اقامتگاه قانونی)تعاونی........................................................و  نشانی آن .............................................................................................................................................  است.

ماده7 : سرمایه اولیه تعاونی مبلغ..................................... ریال‌است‌که‌به .................. سهم ...................... ریالی منقسم و نقداً توسط اعضاء پرداخت گردیده است.

ماده8 :  هریک از اعضای تعاونی باید مبلغ اسمی سهامی راکه خریداری نموده ، در موقع تأسیس تعاونی پرداخت کند.

ماده9 :  سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی برابر است.

ماده10:  سهام تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به متقاضیان عضویت (واجدشرایط) جدید با معرفی اداره تعاون مجاز می باشد.

ماده11:  تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت, برای هریک از اعضاء ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره-1 :

       -  ورقه سهم باید متحدالشکل،چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی سهم در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد؛ مادام که اوراق سهام صادرنشده
تعاونی باید به اعضا گواهینامه موقت سهم که معرف مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.

تبصره-2 :

       - نام و نشانی هریک از اعضاء و هرگونه نقل و انتقالی که به موجب مقررات این اساسنامه مجاز دانسته شده باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد.

تبصره-3 :

انجام هرگونه نقل و انتقال سهام بدون رعایت تشریفات این اساسنامه فاقد اعتبار است .

§    فصل دوم- مقررات مربوط به عضویت:

ماده12:  عضویت در تعاونی برای کلیه اشخاص حقیقی واجد شرایط ذیل که نیاز به خدمات تعاونی داشته
باشند آزاد است :

الف- شرایط عمومی:

1.      تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2.      عدم ممنوعیت قانونی و حجر

3.      عدم عضویت همزمان در تعاونی های مسکن مشابه

4.      درخواست‌کتبی‌عضویت‌و‌تعهدرعایت مقررات اساسنامه و خرید یک سهم از سهام تعاونی.

ب- شرایط اختصاصی

1.      نداشتن مسکن یا زمین دارای کاربری مسکونی.

2.   عدم استفاده از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی.

3.      تأهل یا سرپرستی خانوار.

4.      دارا بودن حداقل 5 سال سابقه سکونت در شهر حوزه عملیات تعاونی

5.      سایر شرایطی که در دستورالعملها و بخشنامه های صادره از مراجع ذیصلاح تعیین گردیده اند .

 

‍‍‍ تبصره :

       -  پذیرش عضویت هر متقاضی پس از ارائه معرفی نامه اداره تعاون ذیربط مبنی بر احراز شرایط اختصاصی عضویت بعهده هیئت مدیره است و هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی و هیئت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد معرفی نامه و یا هریک از شرایط عضویت باشند،درخواست عضویت آنها را ردکند.

 

ماده13: مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

تبصره-1 :

       -  هیئت مدیره و مدیرعامل در خصوص ضرر و زیان وارد بر اعضاء و شرکت که حاصل از تخلفات و اهمال آنهاست مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره-2 :

       - مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده17 قانون) به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشدمگراینکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده14:  کلیه اعضاء مکلف اند به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل‌کنند.

ماده15: تعاونی می تواند توسط هیئت مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و درصورت وصول نشدن طلب و سپری شدن 30 روز از تاریخ اخطارنامه،ازکل مطالبات وی از تعاونی و درصورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

ماده16: خروج عضو از تعاونی مهر, اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.

 

 

تبصره :

       -  درصورتیکه خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.

ماده17: در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود :

1.      از دست دادن هریک از شرایط عضویت مقرر در قانون بخش تعاونی .

2.   عدم رعایت مقررات اساسنامه وسایر تعهدات قانونی پس از دواخطارکتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم.

3.   ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با تعاونی رقابتی ناسالم نماید.

تبصره 1- :

       -  تشخیص موارد فوق بنا به‌پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی‌ عادی‌ خواهد ‌بود.

تبصره 2- :

         - در صورتیکه احراز شود فرد در زمان عضویت در تعاونی فاقد شرایط عضویت بوده, بدون نیاز به طی تشریفات فوق, عضویت وی در تعاونی با تایید اداره تعاون کان لم یکن و در صورتیکه اثبات شود فرد با علم به عدم وجود شرایط خود را داوطلب عضویت در تعاونی نموده ملزم به جبران کلیه خسارات وارده است.

 

 

ماده18: درصورت لغو عضویت به سبب فوت،استعفا،انحلال و اخراج، ارزش سهام عضو براساس مبلغ اسمی محاسبه و پس از منظورنمودن سایرحقوق و مطالبات وی،به دیون تعاونی تبدیل میشود و پس از کسربدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهدشد.

تبصره-1 :

     - در صورت انصراف عضو در هر مرحله ای هزینه سازماندهی کسر و مابقی مبلغ دریافتی پس از جایگزین شدن عضو دیگر مسترد می‌گردد.

تبصره -2 :

    - در صورت اخراج عضو در هر مرحله ای هزینه سازماندهی و کلیه خسارت وارده به تعاونی از کل مبلغ واریزی کسر و  مابقی مبلغ پس از جایگزین شدن عضو دیگر مسترد می‌گردد .

ماده19:

 درصورت فوت عضو کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد منعقده به ورثه وی منتقل می شود .

§    فصل سوم-  ارکان تعاونی مهر

ماده20: ارکان تعاونی عبارتست از :

            1-  مجمع عمومی                    2-هیئت مدیره                        3-  بازرس/بازرسان.

1- مجمع عمومی:

ماده21 :  مجامع عمومی تعاونی‌مهر به‌دوصورت مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل‌می‌گردد.

تبصره 1-

         نحوه تشکیل مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط به آن مطابق آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون خواهد بود.

تبصره 2-

مجمع عمومی شرکت نمی‌تواند درخصوص روابط قراردادی با اعضاء تصمیم گیری نماید.

تبصره 3-

دعوت مجمع عمومی تعاونی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی عادی تعیین گردیده صورت می‌گیرد.

2-هیئت مدیره:

ماده22- هیأت مدیره مرکب از 3یا5 نفر عضو اصلی و یک سوم اعضاء اصلی عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضاء برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی و علی‌البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.

تبصره-1 :

      -  تعداد اعضاء اصلی هیأت مدیره در تعاونیهای تا 300نفر عضو3نفر و  بالای300 نفر عضو 5نفر خواهد بود.

تبصره-2 :

      -  افرادی که در هر یک از نوبتهای متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.

تبصره-3 :

      -هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس هیأت مدیره یک نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می‌کند.

تبصره-4 :

      - در صورت استعفاء ،فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نماید. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می‌شود که عضو, علیرغم اطلاع از دعوت, بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود.

تبصره-5:

      - در صورت استعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجامع عمومی فوق‌العاده, مجمع عمومی عادی بنابه دعوت هیأت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل خواهد شد.

 

تبصره-6 :

     - در مواردیکه هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود, در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره، به وزارت تعاون اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در جلسات هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضای تعاونی, تعداد لازم را موقتاً و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نماید.

ماده 23 :  پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتیکه هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

ماده24 : هیئت مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضا یا از خارج از تعاونی, برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیرنظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات مدیرعامل  طبق آئین نامه ای خواهد بودکه بنا به پیشنهادهیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

تبصره :

     - مدیرعامل ترجیحاً دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته عمران یا سایر رشته های مرتبط باشد.

ماده25 : جلسات هیئت مدیره هر دو هفته یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.

     تبصره :

         - جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل می‌گردد.

ماده26: هیئت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف, موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی  و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظایف ذیل است:

1.      دعوت مجمع عمومی (عادی ، فوق‌العاده)

2.      اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط.

3.      نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف مدیرعامل به مجمع عمومی.

4.      قبول درخواست عضویت و دریافت استعفای هریک از اعضای هیئت مدیره.

5.   نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و وترازنامه به مجمع عمومی.

6.تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

7.تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی وتقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.

8.تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر.

9.تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجمع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.

10.تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (دونفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.

11.انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی  بر عهده هیئت مدیره گذارده شده است.

ماده27: هیئت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و میتواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل, این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی ، و سایر سازمانها اعمال کند.

مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده28 : معاملات تعاونی با هر یک از اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس / بازرسان / تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی میرسد.

ماده29 :هیئت مدیره وظائف خود را به صورت جمعی انجام میدهد و هیچیک از اعضا هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیات، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد. هیئت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند.

ماده30:تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیئت مدیره و تائید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای تعاونی به هیئت مدیره جدید ، تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود .

تبصره :

      -شروع تصدی مشروط به این است که در صورت عدم "فوت یا قبول استعفا یا برکناری" هیئت مدیره قبلی, مدت ماموریت آنها ، خاتمه یافته باشد . بعد از قانونی شدن شروع تصدی، تا زمانیکه ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیئت مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیئت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیئت مدیره جدید باشد

ماده31: مراتب نقل و انتقال باید در صورتمجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و بازرس / بازرسان / شرکت برسد. صورتمجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره :

      - در صورتیکه اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

ماده32:استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود .

ماده33: هیچیک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس / بازرسان / یا مدیرعامل تعاونی نمی‌تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه
 قبول کند .

ماده34: نخستین هیئت مدیره تعاونی موظف است ظرف یکماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت تعاونی  در مراجع ذیصلاح اقدام کند .

ماده35: داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند.

1.      تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

2.      ایمان و تعهد عملی به اسلام "در تعاونی های متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی , تعهد عملی به دین خود".

3.      دارابودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.

4.      دارابودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.

5.      عدم ممنوعیت قانونی و حجر .

6.      عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد .

7.   عدم سابقه محکومیت ارتشاء , اختلاس , کلاهبرداری , خیانت در امانت , تدلیس , تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر .

3 – بازرسی

ماده36 : مجمع عمومی عادی.............نفر (شخص حقیقی یا حقوقی ) را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس / بازرسان / انتخاب میکند , انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره-1 :

      -در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس / بازرسان / اصلی , هیئت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس / بازرسان / علی‌البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت  نماید .

تبصره-2:

      -حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد .

تبصره-3:

       - تا زمانی که بازرس / بازرسان / جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازرس / بازرسان / قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند .

ماده37: وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است :

1. نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه .

2. رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد-صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و بودجه پیشنهادی وگزارشات هیئت مدیره، مجمع عمومی,شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که دراین صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی برعهده تعاونی خواهد بود.

3.  رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط .

4.  تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.

5. نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی  و مراجع ذیربط .

تبصره-1 :

      - بازرس موظف است / بازرسان موظفند / گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کند . گزارش بازرس باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی  آماده باشد . در صورتیکه تعاونی مهر بازرسان متعدد داشته باشد هریک می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد . لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند . در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان ، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

 

تبصره-2:

      - بازرس / بازرسان / حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌تواند / می‌توانند / بدون حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کند / کنند / و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار نظر دارد / دارند / .

ماده38: در صورتیکه هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیئت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند , مکلف است از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.

ماده39: بازرس / بازرسان / نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول است.

§    فصل چهارم : مقررات مالی

ماده40: ابتدای سال مالی تعاونی اول ............... ماه و انتهای آن آخر ................. ماه همان سال / سال بعد / خواهد بود باستثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان ................ ماه است.

ماده41: هیئت مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارشها, صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 30 روز قبل ازتاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرس / بازرسان / تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حسابهای تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی  تهیه و در اختیار بازرس / بازرسان / قرار دهد و نسخه‌ای از آنها را نیز به وزارت تعاون ارسال دارد.

ماده42: هریک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی می‌تواند گزارش و یا شکایات خود را به بازرس / بازرسان / اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن بر شکایت, با وزارت تعاون مکاتبه کند. هیئت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت تعاون مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ میشود خواهد بود.

مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان، حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده43: در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورتهای مالی , رعایت اصول و موازین ، روشهای متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

ماده44: هدایا و کمکهای بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاء کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد بحساب درآمد و اگر غیر نقدی باشد تقویم وبه حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده45:  افتتاح حساب نزد صندوق تعاون یا بانک تعاون پس از تصویت هیأت مدیره با هماهنگی ادارات کل تعاون  با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود.

تبصره :

      - در صورت لزوم افتتاح حساب نزد بانکهای دیگر  با هماهنگی ادارات کل تعاون پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء مجاز معرفی می گردد.

§    فصل پنجم:ضوابط احداث وواگذاری واحدهای مسکونی به اعضا

بخش اول : کلیات

ماده 46:  مقررات این فصل (در اجرای تبصره1 ماده 3 اساسنامه )شامل امور مربوط به تهیه زمین، آماده سازی ، اخذ مجوز ساخت ، احداث ساختمان وچگونگی عقد قرارداد و واگذاری واحدها به اعضاء و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان وسایرموارد می باشد.

ماده 47: تعاونی مکلف است برای هر یک از اعضاء پرونده ای شامل موارد ذیل تشکیل و در دفتر تعاونی نگهداری نماید:

1- مدارک مورد نیاز عضویت شامل معرفی نامه اداره تعاون, درخواست عضویت، تصاویر مصدق کارت ملی و شناسنامه خود و افراد تحت تکفل ، تصویر برگ سهام و سایرمدارک موردنیاز .

2- تعهد نامه عضو مبنی بر التزام به رعایت اساسنامه ، آئین نامه و سایر مقررات تعاونی (مطابق فرم نمونه ).

3- فرمی مشتمل بر مشخصات سجلی و نشانی دقیق محل سکونت عضو و تعهد عضو مبنی براعلام کتبی هر گونه تغییر حاصله در آن حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تغییر  در غیر اینصورت ملاک  اقدام  تعاونی نشانی موجود در پرونده عضو  خواهد بود.

4- مکاتبات فی مابین تعاونی و عضو .

5- فرم مربوط به امتیازات (مطابق فرم نمونه)

6- تصویر مجوز سازمان مسکن و شهرسازی مربوط به عضو ذینفع ( موضوع واگذاری زمین ) .

7- نسخه ای از قرارداد منعقده فی مابین شرکت تعاونی و عضو (مطابق فرم نمونه).

8- تصویر فیش های واریزی عضو به حساب تعاونی.

9- سایر مدارک مورد نیاز و مرتبط براساس تشخیص هیات مدیره .

10- تعهدنامه پرداخت هزینه‌های آماده سازی زمین و تهیه نقشه و اخذ پروانه .

بخش دوم : تهیه زمین،آماده سازی و اخذ مجوز ساخت

 

ماده 48- تهیه زمین صرفاً با معرفی اداره کل تعاون استان و از طریق سازمان مسکن و شهرسازی و در قالب اجاره 99 ساله انجام می پذیرد.

تبصره-1 :

      - هیات مدیره مکلف است پس از تشکیل تعاونی و طی مراحل پذیرش عضویت، فهرست اسامی اعضاء را به  اداره تعاون /اداره کل تعاون استان جهت معرفی به سازمان مسکن و شهرسازی ارائه نماید.

تبصره-2:

      - هیات مدیره موظف است مراتب را از طریق اداره کل تعاون استان  و سازمان مسکن و شهرسازی پیگیری و چنانچه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ معرفی اسامی متقاضیان واجد شرایط موضوع منتهی به آماده سازی زمین نگردد، نتیجه را به مجمع عمومی گزارش نماید. 

تبصره-3:

      - تعاونی نمی تواند پس از تخصیص زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی به تعاونی نسبت به پذیرش عضو جدید جز در موارد جایگزینی اعضای لغو عضویت شده اقدام نماید .

ماده 49: هیأت مدیره موظف است مشخصات زمین تحویل شده را تعیین و به نحو مقتضی به اطلاع اعضاء برساند.

ماده 50: در صورتیکه زمین تخصیص یافته آماده سازی نشده باشد ، هیات مدیره تعاونی موظف است در اسرع وقت با هماهنگی اداره کل تعاون و سازمان مسکن و شهرسازی و اتحادیه ذیربط نسبت به پیگیری
انعقاد قرارداد طراحی و اجرای طرح آماده سازی با شرکتهای دارای صلاحیت و نهادهای عمومی غیر دولتی واجد شرایط براساس ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی که به تایید سازمان مسکن و شهرسازی استان می رسد اقدام و هزینه آماده‌سازی را براساس مفاد تعهدنامه موضوع بند 10 ماده 46  اساسنامه از اعضا اخذ نماید.

تبصره :

شرکتهای تعاونی دارای صلاحیت می توانند امر آماده سازی را رأساً انجام دهند.

ماده 51: هیأت مدیره تعاونی موظف است ظرف مدت یک ماه پس از تحویل زمین آماده سازی شده نسبت به اخذ پروانه ساختمان اقدام و مراتب را از طریق آگهی در دفتر تعاونی و محل پروژه به اطلاع اعضا برساند.

ماده 52: تعاونی موظف است جهت احداث واحدهای ساختمانی مورد نیاز اعضاء نسبت به انعقاد قرارداد ساخت با شرکتهای انبوه ساز دارای صلاحیت اقدام نماید.

تبصره-1 : 

         هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت 15 روز بعد از اخذ پروانه ساختمان نسبت به تعیین پیمانکار از طریق مناقصه و از بین سازندگان حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی با اولویت تعاونیها اقدام نماید.

تبصره -2:

هیات مدیره مکلف است در زمان بررسی مدارک شرکت کنندگان در مناقصه تائیدیه های لازم مبنی بر بلامانع بودن فعالیت و توانایی اجرای مفاد پیمان را ( مدارک ثبتی شرکت پیمانکار ؛ تائیدیه سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و ...) مطالبه و با رعایت صرفه و صلاح تعاونی اقدام به انعقاد قرارداد نموده و تضمین لازم را با توجه به حجم کار با اولویت ضمانت نامه بانکی جهت اجرای مفاد پیمان از پیمانکار اخذ نماید.

تبصره-3 :

      قرارداد ساخت منعقده شامل کابینت و تزئینات داخلی بنا نمی‌باشد و این موارد توسط اعضاء صورت می‌گیرد.

 

تبصره -4:

          در قرارداد فی مابین تعاونی و شرکت انبوه ساز بایستی قید گردد پیمانکار برنده در مناقصه حق واگذاری کل عملیات را به دیگری ندارد مگر بخشهایی از کار با مجوز هیأت مدیره .

ماده 53: پس از شناسایی پیمانکار و انعقاد قرارداد ساخت, تعاونی مکلف به انعقاد قرارداد با عضو بوده و در قرارداد بین تعاونی و عضو (که پس از اخذ پروانه ساختمانی منعقدمی شود) ذکر مشخصات و تعهدات طرفین و موارد ذیل ضروری است:

      الف) اعلام نام شرکت یا شرکتهای ذیصلاح انبوه سازی طرف قرارداد با ذکر شماره و تاریخ  عقد قرارداد هر یک و اعلام نام مهندس یا مهندسین ناظر یا مشاور پروژه . .

    ب) مشخصات واحد مسکونی: شامل محل زمین, مساحت واحد مسکونی (دارای پروانه ساختمان) و سایر مشخصات لازم

ج- ذکر شماره و تاریخ قرارداد اجاره 99 ساله فی‌مابین تعاونی و سازمان مسکن و شهرسازی

د- برآورد  قیمت تمام شده واحد مسکونی

هـ – هزینه نهایی آماده سازی و اخذ پروانه ساختمانی سهم عضو .

و – چگونگی انتقال سند به عضو

ز– جدول زمان بندی اجرای پروژه که مشتمل بر عناوین مراحل پیشرفت فیزیکی( حداقل  6  مرحله ذیل ) ، درصد پیشرفت فیزیکی ، مهلت زمانی اجرا ، قسط لازم التادیه هر مرحله مهلت زمانی پرداخت به شرح
ذیل می باشد :

مرحله اول: بابت تجهیز کارگاه و اجرای مرحله فونداسیون در یک قسط

مرحله دوم: بابت اجرای مرحله اسکلت و سقف در دو قسط مساوی

مرحله سوم: بابت اجرای مرحله سفت کاری در یک قسط

مرحله چهارم: بابت اجرای مرحله نازک کاری در دو قسط مساوی

مرحله پنجم: بابت محوطه‌سازی در یک قسط

     مرحله ششم: بابت پایان کار, هزینه اخذ سند رسمی و تسویه حساب نسبت به واحد مسکونی در یک قسط

 

تبصره-1 :

      - پرداخت مبالغ هر مرحله توسط عضو منوط به اجرای حداقل هشتاد درصد از مرحله قبل می باشد.

تبصره-2:

       پرداخت اولین قسط توسط اعضا ظرف مدت 10 روز از عقد قرارداد باآن انجام میشود.

تبصره-3:

      -برآورد قیمت واحد مسکونی بر اساس پیش بینی قیمت تمام شده برای هر واحد و میزان سهم هر واحد از خدمات عمومی ، مشاعات (با توجه به متراژ) و هزینه های جاری شرکت توسط هیات مدیره صورت می گیرد.در صورت نیاز هیات مدیره می تواند جهت تعیین برآورد هزینة از وجود کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نماید .

     تبصره-4 :

-       جدول زمان بندی مندرج در بند ( ز ) این ماده  می بایست منطبق بر قرارداد منعقده بین تعاونی و پیمانکار باشد .

تبصره-5:

      ـ تأمین هزینه های طراحی و ایجاد تاسیسات زیر بنایی مربوط به هر پروژه شامل آب ، برق ، زهکشی و فاضلاب و فضای سبز و مواردی از این قبیل که حکم مشاعات را داشته  و قبلا " به اطلاع اعضا رسیده است  ، کلا " به عهده اعضاء در آن پروژه می باشد .

ماده 54 : هیأت مدیره تعاونی موظف است نسبت به پیگیری  دریافت تسهیلات یارانه ای مربوطه برای اعضاء در مراحل مختلف ساخت مسکن از طریق بانک عامل اقدام نماید.

بخش سوم : رعایت موازین و ضوابط فنی ساخت

ماده 55: هیات مدیره نمی تواند واحدهای مسکونی مازاد بر تعداد اعضای تعاونی احداث نماید و موظف است نظارت کافی مبنی بر اجرای پروژه های ساختمانی منطبق بر پروانه ساختمانی و نقشه های مربوطه را اعمال نماید.

 

تبصره :

      -هرگونه تخلف و تجاوز از حدود جوازهای صادره شهرداری و سایر مراجع ذیربط ولو با مجوز مجمع عمومی تعاونی ممنوع بوده و مسئولیت مستقیم آن متوجه مدیران شرکت است .

ماده 56: هیات مدیره در مورد ساخت واحدهای مسکونی ملزم به کنترل رعایت اصول و مقررات ملی ساختمان و شهرسازی و نیز اخذ مجوزهای لازم قبل از شروع و در حین عملیات و پایان آن می باشد.

بخش چهارم : واگذاری

ماده 57: واحدهای احداثی براساس متراژ, طبقه و مرغوبیت بلوک و واحد برمبنای امتیاز اعضا به ترتیب اولویت واگذار می‌شود و امتیاز اعضا براساس مبالغ واریزی مطابق فرمول ذیل محاسبه میشود.

= امتیاز عضو
 
تعداد روز * مبلغ واریزی (ریال)

000/000/1

تبصره-1 :

      - در صورت تساوی امتیاز دو یا چند نفر از اعضای تعاونی هیات مدیره با دعوت از طرفین و حضور بازرس ( بازرسان ) اصلی بین آنان قرعه کشی نموده و تقدم حاصله ملاک عمل خواهد بود .

در هر صورت می بایستی در این خصوص صورتجلسه ای تنظیم و به امضا هیات مدیره ، بازرس ( بازرسان ) اصلی و اعضای ذینفع برسد . استنکاف هر یک از اعضا ذینفع از امضا صورتجلسه مانع  از اجرای مفاد آن نمی گردد .

تبصره 2:

ـ امتیازات هر یک از اعضا مختص به خود عضو بوده و قابل واگذاری به دیگر اعضا نمی‌باشد.

ماده 58- هیات مدیره موظف است پس از احداث واحد مسکونی در زمان تحویل ضمن تنظیم صورتجلسه‌ای دایر بر تحویل واحدهای مسکونی به اعضاء با امضاء صاحبان امضاء مجاز, عضو و بازرس نسبت به تهیه شناسنامه برای هر یک از واحدهای مسکونی احداث شده (شامل مشخصات کامل زمین،
 مشخصات فنی واحد مسکونی و قیمت تمام شده و هزینه های مترتب قانونی) اقدام نماید در این صورت مسئولیت عمل به تعهدات قرارداد اجاره زمین بین عضو و وزارت مسکن و شهرسازی به عهده عضو خواهد بود.

تبصره 1ـ

   ـ هیأت مدیره مکلف است براساس مدارک و مستندات قانونی (دفاتر مالی و ترازنامه) قیمت تمام شده را تعیین و به اعضا اعلام نماید.

تبصره 2-

   &nbارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1389/09/24
بروزرسانی:
1389/09/26
آخرین مشاهده:
1400/09/17

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )