پیشگیری از رد بی رویه دفاتر

منبع: http://sanjeshsepahan.blogspot.de/2015/10/blog-post_24.html تاریخ انتشار: 1394-08-01
نویسنده: مترجم:
چکیده:

رویکرد قوانین مالیاتی به رد یا پذیرش دفاتر قانونی مودیان ، رویکردی مکانیکی و سخت گیرانه نمی باشد . لیکن باز بودن دست ماموران تشخیص برای رد دفاتر و شرایط فقدان مدارک و مستندات و شواهد و ساختار و سازمان لازم برای رسیدگی به مدارک و واقعیت ها ، باعث گردیده رد دفاتر و تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات مودی ، که طبعا آسان ترین راه می باشد ، بر سایر وش ها ارجحیت یابد . در زیر نمونه هایی از رویکرد مناسب قوانین و دستورالعمل ها برای بهره برداری و ترویج فرهنگ شفافیت و رسیدگی به مدارک را مشاهده می نمایید :


ریاست محترم امور مالیاتی کد  ...... شهرستان .....

با سلام

هر چند که نظریه هیئت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم تا کنون  به این مودی  ارائه نگردیده است ، لیکن باتوجه به اصرار و استدلال ممیزان محترم مالیاتی مبنی بر این که برگ تشخیص علی الراس ( و پیرو آن اعمال ضرایب مالیاتی )  بر اساس مردود بودن دفاتر صادر گردیده است ، توجه ( ریاست محترم امور مالیاتی /هیئت محترم حل اختلاف مالیاتی ) را به بند 5 بخشنامه شماره :  10085   تاریخ:30/03/1380  وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جلب می نمایم :

"  5-  اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثراًدر اجرای وظایف قانونی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانونی موضوع ماده 95 و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمّل هزینه های قابل توجهی می شوند . لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانونی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند . "

همچنین رهنمود  وزیر محترم در بند 6 بخشنامه فوق به هیات های سه نفره موضوع بند 3ماده97  در خصوص چگونگی برخورد در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط ، ایشان را مکلف نموده است که  :

"  با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر

و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی

و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات

و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی

و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع

نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر :

ایرادات غیر اصولی  و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص

که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان راهنمایی و ارشاد نمایند . "

متاسفانه رهنمود های فوق در رسیدگی به دفاتر این مودی مغفول مانده و این واقعیت  که در این  کسب و کار ،  اکثریت قریب به اتفاق مودیان توجهی به الزامات قانونی جدید ننموده و با خودداری از قبول یا ارائه فاکتور رسمی ، مشتمل بر "مالیات بر ارزش افزوده" و مقاومت در برابر جاری و نهادینه گشتن این سازوکار ، در کار مودیانی که قصد اجرای قوانین داشته و خود را ملزم به رعایت قانون می دانند نیز وقفه ایجاد نموده اند ، مورد توجه ممیزان محترم واقع نگردیده است .

این مودی کلیه تکالیف قانونی خویش هر کجا که انجام آن صرفا منوط به اراده شخصی بوده است را از قبیل :

تسلیم گزارشات خرید ، فروش و امتناع فصلی

تسلیم اظهارنامه های ارزش افزوده

تسلیم اظهارنامه عملکرد سالانه

نگاهداری و تحریر دفاتر قانونی و تسلیم آن برای رسیدگی

اقدام نموده ام ، لیکن با توجه به حجم اندک و ناچیز فعالیت مالی (نسبت به سایر فعالان این رشته ) و با عنایت به اینکه سال مورد نظر  اولین سال آغاز فعالیت تجاری این مودی بوده و فقدان تجربه و فقدان امکانات از قبیل سازمان و کادر اداری مالی و حسابداری مناسب برای ایفای پاره ای تکالیف نداشته ام ، متاسفانه شرایط امر مورد ملاحظه و عنایت مامورین تشخیص قرار نگرفته است .

بدیهی است که تشویق یا الزام طرف های تجاری به :   انعقاد قرارداد ، قبول یا ارائه فاکتور رسمی ، ثبت نام و دریافت کد اقتصادی ، تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده و فصلی در موعد مقرر و مجموعاً اقداماتی که موجب می گردد یک فعال اقتصادی بتواند به مدارک معتبر و مورد قبول دارایی دست یابد ، وظیفه یا در توان این مودی نمی باشد .

از طرف دیگر دلایل ارائه شده برای رد دفاتر تماماً مشمول نظر وزیر محترم در بخشنامه فوق مبنی بر :

"ایرادات غیر اصولی ، ضعیف و قابل اغماض"  می باشد .

به عنوان مثال : رسیدگی به دفاتر قانونی بایستی ماهوی ، در مطابقت با مدارک و مستنداتی که بر اساس آن ها دفاتر ثبت می گردد باشد نه بر مطابقت دفاتر با گزارشات و صورتحساب های فرم دار و شکلی از قبیل اظهارنامه مالیاتی ، و غیره  .

زیرا خود اظهارنامه مالیاتی فاقد ارزش تاریخی و استنادی برای اثبات معاملات و واقعیت رخداد های مالی می باشد بلکه اظهارنامه ، دفاتر ، سامانه های مالیاتی ارزش افزوده و فصلی و سایر سامانه ها ، فرم ها و گزارشات بایستی با واقعیت رخدادهای مالی و مدارک و اسناد مُثبته و در راستای موضوع فعالیت مودی مطابقت داده شوند  .

خوشبختانه سمت و سوی اصلاحات قانون مالیات های مستقیم و ساختار و سازمان مالیاتی کشور نیز در راستای اتکا به واقعیات و اصالت و اولویت بخشیدن به مدارک و شواهد مُثبِته رخدادهای مالی می باشد .

در برگه اجرای بند 3 ماده 97 عملکرد سال 00 به شماره ..   به تاریخ 00/00/1300 نکات زیر مشاهده می گردد :

در بند یک : مشخص نگردیده که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده بعلت :

1- عدم کفایت اسناد و مدارک حسابداری قابل رسیدگی نمی باشد ،  یا به علت :

2- عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول نمی باشد .

موارد مندرج در بند 3 برگ یاد شده تحت عنوان دلایل اقامه شده :  در ردیف 1 ، 2 ، 4 ، 5  صرفا مغایرت مانده های حساب های دفاتر با مبالغ مندرج در اظهارنامه ذکر گردیده است  .

صرفا در بند 3 دلایل ، عدم ثبت واردات کالا به مبلغ  000،000،000  ریال  عنوان گردیده است که این مبلغ ، نیز ، مطابق تکلیف مقرر در سامانه های ارزش افزوده ، سامانه گزارشات خرید فصلی وارد گردیده ( ابراز گردیده است ) و  مدارک واردات کالا نیز بطور کامل پیوست اسناد و مدارک ابرازی می باشد لیکن از آن جایی که در سال .... که اولین سال فعالیت این مودی با کارت بازرگانی صادره می باشد ، عمدتاً ، فعالیت به صورت حق العمل کاری و عاملیت بوده است ( و فعالیت مستقل وارداتی با اتکا به منابع شخصی یا وام ، عمدتاً ، از سال بعد آغاز گردیده ) بنابراین بنا به اصول حسابداری و قواعد حقوقی ، ثبت مبالغ در "حساب خرید"  در دفاتر موضوعیتی نداشته است .

بنابراین با توجه به این که ایرادات مندرج در برگ اجرای بند 3 ماده 97 فوق عمدتا ایرادات شکلی بوده و در دایره مصادیق نظر وزیر محترم مبنی بر "ایرادات غیر اصولی و ضعیف و قابل اغماض"  در بند 6 بخشنامه 10085  فوق الذکر قرار می گیرند درخواست رسیدگی مجدد با اتکا به دفاتر ، مدارک ، اسناد و مستندات و واقعیت رخدادهای مالی به موجب مدارک گمرکی و دولتی و در نظر گرفتن واقعیت ها و شرایط موجود و شرایط خاص این مودی در امتثال بخشنامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی می باشم .

با امتنان و احترام

.....ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

احمد نورمحمدی

احمد نورمحمدی

تاریخ ثبت:
1394/08/02
بروزرسانی:
1394/08/02
آخرین مشاهده:
1399/09/10
پرسش از مشاور

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )