مقدمه ای بر استانداردهای حسابرسی

نوع: قانون

موضوع:

مقدمه ای بر استانداردهای حسابرسی

منبع تهیه: سایت جامعه حسابداران رسمی
تصویب کننده:
تاریخ انتشار: 1377-01-01
تاریخ اعتبار از: 1378-12-29 تا:
توضیحات: هدف‌ از انتشار این‌ مقدمه‌، تسهیل‌ درک‌ مقاصد، روش‌ کار و تشریح‌ دامنه‌ کاربرد استانداردهای‌ حسابرسی‌ است‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ حسابرسی‌ صادر شده‌ است‌

 
                                 فهـرست‌
 
   شماره‌ استاندارد                      عنوان استاندارد                                         
       10      مقدمه‌                                 
       20      هدف‌ و اصول‌ کلی‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌     
       21      قرارداد حسابرسی‌                       
       22      کنترل‌ کیفیت‌ کار حسابرسی‌                
       23      مستندسازی‌                             
       24      تقلب‌ و اشتباه‌                         
       25      ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌
       30      برنامه‌ریزی‌                            
       31      شناخت‌ فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌         
       32      اهمیت‌ در حسابرسی‌                       
       40      برآورد خطر و سیستم‌ کنترل‌ داخلی‌         
       50      شواهد حسابرسی‌                         
       51      حسابرسی‌ نخستین‌ - مانده‌های‌ اول‌ دوره‌      
       52      روشهای‌ تحلیلی‌                          
       53      نمونه‌گیری‌ در حسابرسی‌ و سایر روشهای‌ انتخاب‌ اقلام‌ برای‌ آزمون‌
       54      حسابرسی‌ براوردهای‌ حسابداری‌            
       55      اشخاص‌ وابسته‌                          
       56      رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه‌        
       57      تداوم‌ فعالیت‌                            
       58      تاییدیه‌ مدیران‌                        
       60      استفاده‌ از خدمات‌ حسابرس‌ دیگر          
       61      ارزیابی‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی‌        


       62      استفاده‌ از نتایج‌ کار کارشناس‌         
       70      گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌                    
       80      گزارش‌ حسابرس‌ در حسابرسی‌ موارد خاص‌    
       91      بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌                
       92      اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌ 
       93      تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌                     
 
 
 
 
                                                                       بنـد    
     کلیات‌                                                           4 - 1
     دامنه‌ کاربرد استانداردهای‌ حسابرسی‌           13 -    5


استانداردهای‌ حسابرسی‌
بخش‌ 10   :    مقـدمـه‌
 
 
کلیـات‌
 1 . هدف‌ از انتشار این‌ مقدمه‌، تسهیل‌ درک‌ مقاصد، روش‌ کار و تشریح‌ دامنه‌ کاربرد استانداردهای‌ حسابرسی‌ است‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ حسابرسی‌ صادر شده‌ است‌.
 
 2 . اساسنامه‌ قانونی‌ سازمان‌ حسابرسی‌، مصوب‌ 17 شهریور 1366، "تدوین‌ اصول‌ و ضوابط‌ حسابداری‌ و حسابرسی‌ در ایران‌" را به‌ عنوان‌ بخشی‌ از رسالت‌ سازمان‌ حسابرسی‌ تعیین‌ کرده‌ است‌. سازمان‌ حسابرسی‌ در ایفای‌ این‌ رسالت‌، کمیته‌ تدوین‌ رهنمودهای‌ حسابرسی‌ را تشکیل‌ داد تا رهنمودهای‌ حسابرسی‌ و خدمات‌ مرتبط‌ را تهیه‌ و منتشر کند. کمیته‌ مزبور در این‌ مورد، رهنمودهای‌ حسابرسی‌ را بر مبنای‌ استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابرسی‌ و با در نظر گرفتن‌ شرایط‌ کشور، به‌ عنوان‌ پیش‌نویس‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ تدوین‌ و منتشر کرده‌ است‌.
 
 3 . کمیته‌ فنی‌ سازمان‌ حسابرسی‌، پیش‌نویس‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ به‌ شرح‌ فوق‌ را در جلسات‌ خود مطرح‌ و با توجه‌ به‌ نظرات‌ دریافتی‌ در این‌ مورد، استانداردهای‌ حسابرسی‌ را به‌ عنوان‌ بخشی‌ از اصول‌ و ضوابط‌ حسابداری‌ و حسابرسی‌ منتشر کرده‌ است‌.
 
 4 . حسابرس‌ به‌ فرد یا موسسه‌ای‌ گفته‌ می‌شود که‌ مسئولیت‌ نهایی‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ یا ارائه‌ خدمات‌ مرتبط‌ را به‌ عهده‌ دارد. هدف‌ از حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌، اظهارنظر نسبت‌ به‌ این‌ موضوع‌ است‌ که‌ آیا صورتهای‌ مالی‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ شده‌ است‌ یا خیر. تا زمان‌ تدوین‌ و انتشار استانداردهای‌ حسابداری‌ توسط‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ در سازمان‌ حسابرسی‌، رهنمودهای‌ حسابداری‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌، لازم‌الاجرا در مورد صورتهای‌ مالی‌ که‌ شروع‌ سال‌ مالی‌ آنها اول‌ فروردین‌ ماه‌ 1378 یا بعد از آن‌ می‌باشد، جایگزین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مزبور است‌.
 
 دامنه‌ کاربرد استانداردهای‌ حسابرسی‌
 5 . رعایت‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ الزامی‌ است‌. استانداردهای‌ حسابرسی‌ همچنین‌ باید حسب‌ مورد، در رسیدگی‌ به‌ سایر اطلاعات‌ مالی‌ و خدمات‌ مرتبط‌ با حسابرسی‌ نیز بکار گرفته‌ شود.
 
 6 . استانداردهای‌ حسابرسی‌، حاوی‌ اصول‌ بنیادی‌ و روشهای‌ اساسی‌ حسابرسی‌، که‌ در هر استاندارد با حروف‌ پررنگ‌ مشخص‌ شده‌ است‌، همراه‌ با توضیحات‌ و سایر نکات‌ لازم‌ است‌. اصول‌ بنیادی‌ و روشهای‌ حسابرسی‌ یاد شده‌ باید در پرتو توضیحات‌ و سایر نکاتی‌ که‌ رهنمود اجرایی‌ آنهاست‌ تعبیر و تفسیر شود.
 
 7 . درک‌ وبکارگیری‌ اصول‌ بنیادی‌ و روشهای‌ اساسی‌ حسابرسی‌ به‌ همراه‌ توضیحات‌ مربوط‌، مستلزم‌ این‌ است‌ که‌ تمامی‌ متن‌ هر استاندارد، شامل‌ توضیحات‌ و سایر مطالب‌ مندرج‌ در آن‌، مطالعه‌ شود و تنها به‌ مطالبی‌ که‌ با حروف‌ پررنگ‌ مشخص‌ شده‌ است‌، اکتفا نشود.
 
 8 . در موارد استثنایی‌، حسابرس‌ ممکن‌ است‌ برای‌ افزایش‌ کارآیی‌ در دستیابی‌ به‌ هدفهای‌ حسابرسی‌، انحراف‌ از یک‌ استاندارد را لازم‌ تشخیص‌ دهد. در چنین‌ مواردی‌، حسابرس‌ باید بتواند علل‌ انحراف‌ را توجیه‌ کند و مستندات‌ کافی‌ و قابل‌ قبولی‌ نیز در این‌ مورد داشته‌ باشد.
 
9 . استانداردهای‌ حسابرسی‌ منحصرا در مورد موضوعات‌ با اهمیت‌ کاربرد دارد.
 
10 . هرگونه‌ استثنا در بکارگیری‌ هر یک‌ از استانداردها، به‌ روشنی‌ در بندهای‌ کلیات‌ هر استاندارد
 بیان‌ شده‌ است‌.
 
 11. استانداردهای‌ حسابرسی‌ را باید به‌ عنوان‌ اصول‌ کلی‌ بکار برد. روشهای‌ خاصی‌ که‌ در اجرای‌
 هر یک‌ از استانداردها باید بکار گرفته‌ شود، به‌ قضاوت‌ حرفه‌ای‌ حسابرس‌ در هر وضعیت‌ خاص‌ بستگی‌ دارد.
 
 12. استانداردهای‌ حسابرسی‌ تا زمانی‌ که‌ از طریق‌ استاندارد جدید رسما جایگزین‌ نشده‌ یا در مفاد آن‌ تجدیدنظر به‌ عمل‌ نیامده‌، لازم‌الاجراست‌.
 
 13 . این‌ مجموعه‌ همچنین‌ شامل‌ ملاحظاتی‌ خاص‌ درباب‌ بکارگیری‌ برخی‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ است‌ که‌ به‌ دلیل‌ اهمیت‌، به‌ طور مجزا (از بخش‌ 100 به‌ بعد) در این‌ مجموعه‌ ارائه‌ شده‌ است‌.


ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1387/06/29
بروزرسانی:
1388/12/08
آخرین مشاهده:
1399/09/10

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )