خلاصه ای از قانون سابینز-اکسلی سال 2002‏

نوع: قانون

موضوع:

خلاصه ای از قانون سابینز-اکسلی سال 2002‏

منبع تهیه: ترازنامه
تصویب کننده:
تاریخ انتشار: 1380-01-01
تاریخ اعتبار از: 1380-01-01 تا:
توضیحات: خلاصه ای از قانون سابینز-اکسلی سال 2002‏ در ادامه امده است


خلاصه ای از قانون سابینز-اکسلی سال 2002‏
مترجم:مهدی غلام زاده
بخش 3-قواعد کمیسیون بورس والزامات اجرائی:‏
هر گونه تخطی از این قانون تخطی از قانون بورس اوراق بهادار سال 1934 تلقی شده وجرائم مطرح در قانون ‏مذکور برای این قانون نیز به کار می رود.‏
بخش 101-مقررات اداری ‏
هیات نظارت بر شرکتهای حسابرسی با عضویت 5 نفر که دارای مدرک مالی بوده ودو نفر آنها حسابدار رسمی ‏هستند برای  5 سال انتخاب شده وبه صورت تمام وقت در هیات حضور داشته ونباید هیچ گونه منافعی در ‏موسسات حسابرسی داشته باشند(غیر از حقوق بازنشستگی)‏‎ ‎‏ ‏

بخش 102-ثبت نام با هیات
تمامی شرکتهای حسابرسی که گزارشهای حسابرسی برای منتشر کننده صورتهای مالی تهیه وامضاء می کنند ‏بایستی در هیات نظارت ثبت نام شده باشند. ‏

بخش 103-حسابرسی کنترل کیفیت قواعد واستانداردهای استقلال ‏
هیات باید:‏
‏1-شرکتهای وموسسات حسابرسی را ثبت نام کنند
‏2-نظارت وبازرسی از شرکتها وموسسات حسابرسی را به انجام رساند
‏3-قواعد کنترل کیفیت آئین رفتار حرفه ای وسایر موارد مرتبط را تنظیم نماید.‏
‏4-قوانین لازم ومناسب راتهیه و الزامی نموده وبرسیها ونظارت های خود را اعمال نماید.‏
‏5-سایر وظایفی را که مناسب وضروری است ارائه نماید
‏6-اجبار به قوانین واستانداردهای تنظیم شده را اعمال وهدایت نماید.‏
‏7-بودجه خود را تنظیم وسازماندهی هیات را به انجام رساند.‏
بخش 104-مقررات بازرسی ونظارت بر موسسات حسابرسی
کنترل کیفی سالانه در خصوص موسسات حسابرسی که بیش از 100 مورد حسابرسی داشته باشند صورت خواهد ‏گرفت در مورد سایر موسسات هر سه سال یکبار اما هیات این اقتدار را دارد که در هر زمان هر گونه بازرسی ‏را به انجام رساند.‏

بخش 105-بررسیها ومقررات انضباطی
تمام مدارک وپرونده های دریافتی از موسسات توسط هیات محرمانه خواهد ماند مگر در مورد دعاوی عمومی که ‏مرتبط با مورد انظباطی باشد.هر چند تمامی این مدارک قابل ارائه به بورس ودادگاههای آمریکا خواهد بود.پرونده ‏های انضباطی بسته خواهد بود مگر اینکه بورس ویا هیات دستور به انتشار عمومی آن دهد

‎بخش 106-شرکتهای حسابرسی خارجی(ثبت شده در خارج از آمریکا)‏
این قوانین همچنین شرکتهای حسابرس خارجی که در امریکا به فعالیت مشغول اند را نیز در بر می گیرد.‏

بخش 107-کمیسیون نظارت بر هیات
بورس اوراق بهادار بایستی بر هیات نظارت نظارت کند ومی تواند با دستور دادن ویا اعمال قانون وصدور ‏بخشنامه هیات را به انجام مسولیتهایی علاوه بر آنچه گفته شده موظف نماید.بورس هیات را بایستی موظف به ‏نگهداری مدارکی نماید که در زمان بازرسی از هیات بتواند مورداستفاده قرار گیرد.همان اقتدار وقدرتی که بورس ‏برای نظارت از نزد ک دارد برای هیات نیز دارد.هیت در فرایند قانون گذاری به عنوان یک عضو وابسته ثبت ‏شده به بورس تلقی شده ویک سازمان خود تنظیم تلقی می شود.‏

بخش 108-استانداردهای حسابداری
به بورس این مجوز داده شده که اصول پذیرفته شده حسابداری وهر گونه رویه حسابداری که بوسیله نهادهای ‏استاندارد گذاری تدوین می شود راشناسایی وتشخیص دهد .نهاد استانداردگذاری مذکور بایستی معیارهای ذیل را ‏داشته باشد:‏
‏1-یک شخصیت حقوقی خصوصی باشد
‏2-به وسیله هیات امناءی از افراد مورد اعتماد بوده واکثریت آنها در دو سال گذشته به موسسات حسابرسی مستقل ‏وابسته نبوده باشند
‏3-تامین مالی آنها نظیر چیزی شبیه به هیات باشد.‏
‏4-رویه های مورد پذیرشی برای اطمینان از پذیرش فوری تغییرات در اصول حسابداری که با رای اکثریت آراء ‏صورت می گیرد داشته باشد و
‏5-این را در نظر داشته باشند که استانداردها همواره در مقابل تغییرات آسیب پذیرند ونیاز به تجدید نظر دارند ‏ضمن اینکه استانداردهای بین المللی را نیز باید مد نظر داشت.‏

بخش 109-تامین مالی
به منظور حسابرسی یک شرکت سهامی عام موسسه حسابرسی بایستی نزد هیات به ثبت رسیده باشد.هیات حق ‏عضویتی را از موسسات مذکور می گیرد تا بتواند پوشش هزینه های نظارتی وارشادی خود را به انجام رساند.‏

بخش 201-خدمات خارج از دامنه عمل حسابرسان

انجام سایر خدمات غیر اعتباردهی نظیر دفترداری تهیه صورتهای مالی طراحی سیستم خدمات حسابرسی داخلی ‏خدمات مشاوره مدیریت وارزیابی سهام و.....که با استقلال حسابرس متباین است عمل غیر قانونی تلقی می ‏شود.هیات میتواند هر مورد را به صورت خاص برسی نموده وممنوعیت یا عدم ممنوعیت آنرا به عضو اعلام ‏نماید.‏

بخش 202-الزامات قبل از تصویب
مواردی که خدمات غیر حسابرسی بوده ولی به تائید کمیته حسابرسی رسیده باشد در مواردی شامل ممنوعیت ‏مذکور در بخش 201 نبوده وهیا اجازه می دهد در موارد مشاوره مالیاتی در صورت تصویب قبلی کمیته ‏حسابرسی موردی ندارد.در این گونه موارد کمیته حسابرسی موارد مذکوررا به اطلاع سرمایه گذاران برساند.در ‏خصوص مقررات شرکتهای بیمه حسابرسی مذکور به عنوان یک خدمت حسابرسی تلقی شده ونیازی به تائئید ‏کمیته حسابرسی نیست.‏

بخش 203-چرخش شریک حسابرسی
سرپرست حسابرسی یا شریک هماهنگ کننده وهمچنین شریک بررسی کننده بایستی هر 5 سال یکبار عوض ‏شوند.‏

بخش 204-گزارشات حسابرسی به کمیته حسابرسی
موسسه حسابرس بایستی تمامی رویه های اساسی وتمامی روشهای ارائه اطلاعات مالی در قالب اصول پذیرفته ‏شده حسابداری که مورد بحث مدیریت نیز قرا گرفته وموردی که توسط شرکت اعمال شده را باید به کمیته ‏حسابرسی گزارش کند. ‏

بخش 205-اصلاحات اینده نگر
اصلاحات آتی نسبت به تعاریف قانون بورس در خصوص کمیته های حسابرسی شرکتهای حسابرسی ثبت شده در ‏هیات الزامات حسابرسی  وسایر اصلاحات اعمال خواهد شد.‏

بخش 206-تضاد منافع
میر عامل مدیر مالی رئیس حسابداری ویا شغل معدل اینها نباید یک سال قبل از اینکه این سمت ها را داشته باشند ‏در موسسه حسابرسی مشغول به کار باشند.‏

بخش 207-مطالعه گردش اجباری حسابرسان مستقل
هیات نظارت مطالعه ای در خصوص الزامی بودن گردش مستمر حسابرسان به انجام خواهد رسانید.‏

بخش 208-اقتدار کمیسیون
کمیسیون تا 180 روز آتی مقررات نهائی برای زیر بخشهای متعدد را انتشار خواهد داد.‏

بخش 209-موارد مورد توجه مقامات قانونی ایالتی
قانون گذاران ایالتی این موضوع را که آیا این قوانین برای شرکتهای کوچک  حسابداری نیز قابل اعمال است یا ‏خیر بررسی خواهند نمود.‏

بخش 301-کمیته های حسابرسی حسابرسان مستقل
هر عضو کمیته حسابرسی بایستی عضو هیات مدیره شرکت صادر کننده صورت مالی باشد ودر غیر اینصورت ‏بایستی شخص مستقلی باشد که صرفا حق عضویت گرفته وحق مشاوره و... نمی گیرد.بورس ممکن است معافیت ‏هایی بسته به مورد در این خصوص اعمال نماید.این کمیته مسولیت در یافت گزارش شکایت از عموم وبررسی آن ‏والزام واجرای کنترلهای داخلی حسابداری وحسابرسی وانعقاد قرارداد با موسسات حسابرسی وگردش آنها را ‏دارد. ‏

بخش 302-مسولیت شرکت در قبال گزارشات مالی
مدیر عامل ومدیر مالی باید تاییدیه وبیانیه ای در خصوص اینکه صورتهای مالی همراه گزارش حسابرسی به نحو ‏مناسبی تهیه واز تمام جنبه های با اهمیت وضعیت مالی ونتایج عملکرد صادر کننده را منصفانه وبا افشاء کامل ‏اطلاعات نشان می دهد فراهم نمایند.تخطی از این جنبه اطلاع رسانی باید شود واگر عمدا چنین نشود مسولیت آن ‏با ایشان می باشد.‏

بخش 303-نفوذ نادرست در انجام عملیات حسابرسی
اعمال مدیر عامل یا هر عضو هیات مدیره ای که به منظور فریب حسابرس به دستکاری حسابسازی واعما ‏لمتقلبانه دیگر دست زنند به گونه ای که منجر به ارائه صورتهای مالی گمراه کننده شوند ممنوع می باشد.‏

بخش 304-پاداشها ومنافع مشخص
بخش 305-جرائم مدیر عامل ومسولان شرکت
بخش 306-معاملات افراد داخل سازمان در طول دوره وجوه بازنشستگی
‎بخش 307-قواعد مسولیت حرفه ای در خصوص وکلا
بخش 308-وجوه منصفانه برای سرمایه گذاران
بخش 401- افشاء در گزارشات فصلی‏
بخش 402-مقررات تضاد منافع گسترش یافته
بخش 403-افشاء معاملات مشمول مدیریت وسهامداران عمده
بخش 404-کنترلهای داخلی ارزیابی مدیریت
بخش 405- معافیت ها‏
بخش 406-آیین رفتار حرفه ای برای مدیران ارشد مالی
بخش 407-افشاء کارشناس مالی کمیته حسابرسی
بخش 408-بررسی گسترده افشاء گزارشهای دوره ای  توسط گزارشگر
بخش 409-افشاء به موقع وفوری اشاء های گزارشگر
بش 501- تحت نظم در آمدن تحلیل گران اوراق بهادار‏
بخش 601-اختیارات تصویب مقررات
بخش 602-ظواهر واجرا قبل از کمیسیون
بخش 603-اختیارات دادگاه فدرال برای تحقق دادگاه اوراق بهادار
بخش 604-صلاحیتهای اشخاص وابسته به معامله گران ودلالان
بخش 701- مطالع وگزارش در خصوص ادغام موسسات حسابرسی‏
بخش 702-مطالعه وگزارش کمیسیون در خصوص موسسات رتبه بندی اعتباری
بخش 703-مطالعه وگزارش تخطی گران وموارد تخطی
بخش 704-مطالعه اعمال اجرایی‎ ‎‏    ‏
بخش 705-مطالعه بانکهای سرمایه گذاری
بخش 1001-رویکرد سنا در خصوص امضاء اظهارنامه های مالیاتی توسط مدیر عامل
بخش 1102-جلوگیری از ثبت ویا عواید مقام رسمی از وی ‏
بخش 1103-بسط موقت اختیارات کمیسیون بورس ‏
بخش 1105-اختیارات کمیسیون برای قدغن کردن افرادی از داشتن سمت مدیریتی در شرکتهای بورسی‎ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1387/11/04
بروزرسانی:
1388/12/08
آخرین مشاهده:
1399/10/29

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )