روش های ابلاغ مالیاتی وهیات های حل اختلاف مالیاتی

نوع: قانون

موضوع:

روش های رسیدگی به شکایات مالیاتی وهیات های حل اختلاف مالیاتی

منبع تهیه: سایت قوانین
تصویب کننده:
تاریخ انتشار: 1381-01-01
تاریخ اعتبار از: 1381-01-01 تا:
توضیحات: الف- شیوه رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی، در مراحل مختلف در ارتباط با پرونده های مالیاتی از مواردی است که مودیان مالیاتی همواره با ان برخورد می کنند.ونیاز به اطلاعات مفیدی در این خصوص دارند.

روش های رسیدگی به شکایات مالیاتی در مراجع مختلف مالیاتی

 الف- شیوه رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی، در مراحل مختلف در ارتباط با پرونده های مالیاتی که قبل از تاریخ 1/1/1381 مورد رسیدگی مالیاتی قرار گیرند.

 1- ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مؤدی
2- در صورت اعتراض مؤدی ظرف مهلت مقرر قانونی (30 روز) به برگ تشخیص مالیات، احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی.
3- ابلاغ برگ دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با تعیین تاریخ تشکیل هیات به مؤدی مالیاتی ( فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیات نباید کمتر از 10 روز باشد مگر به درخواست مؤدی وموافقت واحد مربوط)
توجه : عدم حضور مؤدی یا نماینده او، مانع رسیدگی هیات وصدور رای نخواهد بود*/
4- حضور مؤدی در تاریخمعین شده در هیات ودفاع او نسبت به اعتراض به برگ تشخیص ابلاغ شده، مستند به مدارک مثبته بصورت شفاهی ویا با تقدیم لایحه اعتراضیه کتبی به هیات.
5- ابلاغ رای هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی به مؤدی.
6- در صورت اعتراض مؤدی به رای هیات بدوی ظرف یک ماه مهلت قانونی، مؤدی مکلف است حداقل 10% مالیات مبلغ مورد رای را با احتساب پرداختهای قبلی پرداخت یا به حساب سپرده واریز وظرف همان مدت اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی یا حسب مورد حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
7- ابلاغ برگ دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به مؤدی.
8- حضور مؤدی در تاریخ معین در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ودفاع کتبی یا شفاهی نسبت به رای هیات بدوی با ستناد مدارک ومستندات قابل قبول وقانونی.
9- ابلاغ رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به مؤدی (این رای قطعی می باشد)
10-مؤدی می تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی باستناد عدم رعایت قوانین ومقررات موضوعه ویا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت کند ونقض رای وتجدید رسیدگی را تقاضا کند.
توجه: عطف به ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با الحاقات واصلاحات انجام شده در آن تا قبل از تاریخ 27/11/1380 هرگاه، شکایت از رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی بعمل آمده باشد ومؤدی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد ویا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل مالیاتی باشد معرفی نماید، رای هیات تا صدور رای شورایعالی مالیاتی موقوف الاجراء می ماند.
11-امکان شکایت مؤدی در مورد مالیاتهای قطعی شده به هیات 3 نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی (هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی.
12-امکان شکایت مؤدی به دیوان عدالت اداری در ارتباط با تقاضای ابطال آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی، شورایعالی یا هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها (مستند به بند 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری) مندرج در روزنامه رسمی شماره 10790- مورخ 18/12/1360)

توجه: عطف به ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم:
« مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت وخاج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی ولازم الاجراء است.

 

ب – شیوه رسیدگی به شکایات مالیاتی کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد ویا سایر مؤدیان مالیاتی که از ابتدای سال 1381 به بعد، برای آنها برگ تشخیص مالیات صادر وابلاغ گردیده باشد.

 
1- ابلاغ برگ تشخیص مالیات مؤدی
2- در صورت اعتراض مؤدی ظرف مهلت مقرر قانونی (30 روز) به برگ تشخیص مالیات، احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی.
3- ابلاغ برگ دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی با تعیین تاریخ تشکیل هیات به مؤدی مالیاتی (فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیات نباید کمتر از 10روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط)
توجه: عدم حضور مؤدی یا نماینده او، مانع از رسیدگی هیات وصدور رای نخواهد بود.
4- حضور مؤدی در تاریخ معین شده در هیات حل اختلاف مالیاتی ودفاع او نسبت به اعتراض به برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده، مستند به مدارک قابل قبول، بصورت شفاهی ویا وسیله تقدیم لایحه اعتراضیه کتبی به هیات.
5- ابلاغ رای هیات حل اختلاف مالیاتی پس از رسیدگی به مؤدی (این رای طبق تبصره 1 ماده 244 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 قطعی ولازم الاجرا می باشد).
6- مؤدی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین ومقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالاتی شکایت ونقض رای وتجدید رسیدگی را درخواست کند.
7- هرگاه مؤدی از رای هیات حل اختلاف مالیاتی، به شورایعالی مالیاتی شکایت نماید، بایستی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد، یا تضمین بانکی بسپرد ویا وثیقه ملکی معرفی کند، یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، در این صورت رای هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی موقوف الاجراء می ماند.
8- امکان شکایت مؤدی در مورد مالیاتهای قطعی شده که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات، مستنداً به مدارک ودلائل کافی وتقاضای تجدید رسیدگی به هیات 3 نفره منتخب وزی امور اقتصادی ودارائی (هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم).
9- امکان شکایت مؤدی به دیوان عدالت اداری در ارتباط با تقاضای ابطال آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی، شورایعالی مالیاتی، هیات مووضع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها (مستند به بند 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری) مندرج در روزنامه رسمی شماره 10790-مورخ 18/12/1360)
توجه: طف بهماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم:
« مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت وخارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی ولازم الاجراء است.

 ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1387/07/19
بروزرسانی:
1388/12/08
آخرین مشاهده:
1398/01/29

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  سلام پدر و مادرم هردو بازنشسته تامین اجتماعی بودند بعد از فوتشان چون من طلاق گرفته بودم ، مستمری بازماندگان به من تعلق گرفت و الان ماهانه 2تا مستمری میگیرم. دخترم که 16ساله و محصل است ، آیا میتوانم بر

  علی صفرزاده لطفی
  علی صفرزاده لطفی ( بیمه تامین اجتماعی و قوانین کار، منابع انسانی )

  با سلام خدمت دکتر سید مرتضی زنده باد بنده ۲۷ سال سن دارم و لیسانس الکترونیک و بیش از دو سال سابقه کار مرتبط با رشته ام دارم و الان به این نتیجه رسیدم که هیچ گونه علاقه ای به این رشته و فیلد کاریم ندا

  دکتر سید مرتضی زنده باد
  دکتر سید مرتضی زنده باد ( بیمه عمر و آتیه ,ارتقاء تحصیلی , تحصیل در خارج از کشور, اقامت و کار در چین )

  سلام وقت بخیر مدت ۴ ماه از تاریخ ۹۶/۶/۱ به مدت ۹۶/۹/۳۰ مدیر عامل شرکتی با مسوولیت محدود بودم که به دلیل عدم فعالیت و برخی مسائلی که در این مقال نمی گنجد تعطیل شد: - شرکت به ثبت رسیده - مجوز ندارد

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )

  با سلام من ٣٣سالمه حدود یک سال است که ازدواج نموده ام به دلیل کارم و اینکه هنوز نتوانسته ام انتقالی بگیرم در رفت و آمد هستم و ماهی یک بار به مدت دع روز از همسرم دور هستم و اینکه برای بچه دار شدن نیا

  فریبا داداشلو
  فریبا داداشلو ( علوم تربیتی )

  باسلام خدمت سرور گرامی جناب مقدسی لطف میفرمایید در مورد نحوه ثبت حسابداری خرید جوجه برای مرغداری گوشتی و ثبت خرید دان مرغ بنده رو راهنمایی بکنید

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و بهای تمام شده )

  با سلام محضر آقای فرزاد لطف میکنید نحوه محاسبه بهای تمام شده مرغ گوشتی رو برام بزارید و کدینگ حسابداری مربوطه اونو

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مدیریت امورمالی ( حسابداری، بهای تمام شده، تجزیه وتحلیل صورتهای مالی ) )

  مدت 4سال است به حسابداری مشغولم اما گاهی بعضی ماهیتا رو نمیدونم همینطور ارزش افزوده و معاملات فصلی و...رامیخواهم آموزش ببینم .ساکن شهراصفهان هستم .اگرامکان داره اموزش روبرای من هماهنگ کنید.ممنونم

  سید مهدی حجازی
  سید مهدی حجازی ( استقرار سیستم های مالی - مهندسی مالی - حسابداری مدیریت - مالیاتی -بیمه ، تامین مالی - تنظیم قرارداد )

  باسلام مجدد محضر آقای مقدسی نت تازه تو یه شرکت مشغول بکار شدم تو ارومیه که بازرگانی و یه ذفتر هم تهران دارن که 2 نفر اونجا فروشنده کار میکنن من میتونم تولیست بیمه او دونفرو رد کنم تا هم هزینه بیمه و ح

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )

  سلام
  آموزشگاههای زبان انگلیسی معاف از مالیات هستند؟
  ماده134؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و بهای تمام شده )

  باسلام و ارزوی قبولی طاعات ...من یک کسب و کار جدید در حوزه غذا راه اندازی کردم با هدف ایجاد اشتغال ... چند نوع غذای سنتی رو در بسته بندی و دیزاین شیک و مشتری پسند تولید و عرضه میکنیم که تونستیم نمره ق

  پویا محمودی
  پویا محمودی ( بازاریابی ، فروش ، تبلیغات ، برنامه ریزی ، مدیریت ، برندینگ ، آموزش ، امور قراردادها ، وصول مطالبات  )