رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت:سقف معافیت مالیاتی حقوق سال 1390 وجدول معافیت حقوق 1390

منبع: تاریخ:

1390-02-06


سقف معافيت مالياتي حقوق


به گزارش خبرنگارمهر، علي عسگري امروز در نشستي خبري گفت: امسال بر اساس قانون بودجه معافيت پايه مالياتي 5 ميليون و 820 هزار تومان تعيين شد كه ماهانه 485 هزار تومان معافيت حقوق از ماليات خواهد بود.

رئيس سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام سال جهاد اقتصادي، يكي از مولفه ها در اين چارچوب را بحث ماليات عنوان كرد و افزود: امسال در جهت جهاد مالياتي حركت خواهيم كرد.

وي با بيان اينكه رئيس جمهور امسال را سال تحول نظام مالياتي و بانكي عنوان كرده است، گفت: امسال در چند حوزه تحول مالياتي را اجرايي خواهيم كرد كه يكي از آنها اصلاح قانون نظام مالياتهاست كه بخشي از آن آغاز و ويرايش اول آن به اتمام رسيده است و در حال كار بر روي ويرايش دوم هستيم.

طرح جامع مالياتي

عسگري موضوع ديگر را بحث طرح جامع مالياتي عنوان كرد و افزود: اين طرح از ارديبهشت ماه سال گذشته آغاز شده به طوريكه دو فاز كار به نتيجه رسيده است و تحويل نتيجه مطلوب طرح جامع مالياتي در ارديبهشت امسال به اتمام خواهد رسيد، ضمن اينكه از خردادماه نرم افزار طرح جامع مالياتي كه براي اختصاصي سازي، بومي سازي و فارسي سازي در وضعيت فرايند مطلوب براي طرح پيشنهاد شده است عملياتي خواهد شد واجراي اين طرح تا پايان سال ادامه مي يابد تا در نهايت به يك نتيجه نهايي برسد.

معاون وزير اقتصاد يكي ديگر از برنامه ها تكميل و استمرار پياده سازي قانون ماليات بر ارزش افزوده ذكر كرد و افزود: طي دو سال و نيم گذشته بخشي از اسناد و گروه ها مشمول اجراي اين قانون شدند و تا دو و نيم سال آينده نيز باقيمانده كار انجام خواهد شد تا طرح آزمايشي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مدت 5 سال تكميل شود.

وي يكي ديگر از حوزه هايي كه در راستاي اجراي طرح تحول مالياتي عملياتي خواهد شد را اصلاح فرآيندهاي مالياتي به صورت عملياتي در حوزه هاي كاري و سازمانهاي مالياتي ذكر كرد و افزود: از اين حيث در 3 پايلوت تهران، اصفهان و كرمانشاه كارها آغاز شده و پس از تكميل به ساير نقاط كشور تسري داده مي شود البته اين كار در 2 اداره مالياتي در تهران اجرايي شده است.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يكي ديگر از حوزه ها را ايجاد زيرساختهاي لازم و استاندارد كردن زيرساختهاي فناوري اطلاعات براي اجراي طرح جامع مالياتي دانست و تصريح كرد: اين كار از سال گذشته آغاز شده و در سال جاري ادامه خواهد يافت و يكي از مراكز داده ها در ارديبهشت ماه جاري آماده بهره برداري و يك مركز ديگر در سال آينده آماده خواهد شد.

وي پيش بيني منابع مالياتي امسال بر اساس بودجه را 29 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: البته اين رقم در مجلس بايد نهايي شود.

اظهارنامه هاي الكترونيكي

معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه امسال اظهارنامه هاي اشخاص حقوقي به صورت الكترونيكي اخذ خواهد شد و بسترهاي اين كار آماده شده است، افزود: البته امسال ارائه اظهارنامه به صورت الكترونيكي توسط حقيقي ها اختياري است.

عسگري از برداشته شدن شرط تسليم اظهارنامه براي مشاغل خودرو در صورت تصويب مجلس خبر داد و افزود: اين موضوع بر اساس پيشنهاد سازمان مالياتي امروز در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد. سازمان مالياتي پيشنهاد را مطرح كرد، زيرا ماليات مشاغل خودرو مقطوع است و نياز به رسيدگي و تشخيص در ادارات مالياتي نيست و اين مشاغل مي توانند با دريافت فيش با پرداخت ماليات كارهاي مالياتي خود را به پايان رسانند.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ادامه داد: اگر اين موضوع در مجلس تصويب شود يك ميليون و 500 هزار مودي مالياتي ديگر نياز به ارائه اظهارنامه در بخش مشاغل خودرو ندارند اما اگر در مجلس تصويب نشود اين مشاغل نيز مانند ساير موديان اظهارنامه مالياتي خود را ارائه خواهند كرد.

كد اقتصادي

به گفته وي، چارچوب و قالب كد اقتصادي براي حقيقي ها و حقوقي ها مشخص شده به طوري كه از ماه آينده ثبت نام حقوقي ها براي دريافت كد اقتصادي آغاز خواهد شد، البته اين افراد داراي كد اقتصادي هستند اما تغييراتي در اين كد ايجاد خواهد شد به طوري كه به كد ثبت شركت ها تغيير وضعيت خواهند يافت به انضمام اينكه چند عدد به كد مذكور براي شناسايي منبع مالياتي و فعاليت اقتصادي اضافه خواهد شد.

معاون وزير اقتصاد ادامه داد: براي اشخاص حقيقي نيز ريشه كد اقتصادي، كد ملي آنها به انضمام افزوده شدن چند عدد به اين كد خواهد بود كه بيانگر فعاليت اقتصادي و منبع مالياتي است. تا انتهاي امسال هم ارائه كد به حقوقي ها و حقيقي ها به اتمام خواهد رسيد تا سال آينده ماليات با كدهاي اقتصادي اخذ شود.

بدهي معوق مالياتي

عسگري از اخذ 2 هزار و 700 ميليارد تومان از بدهي هاي معوق مالياتي در سال گذشته خبر داد و افزود: اگر هزار ميليارد تومان وصولي مازاد نفت در حساب ذخيره بابت بدهي شركت نفت در سال 88 كنار گذاشته شود ، يكهزار و 700 ميليارد تومان در ساير منابع، ماليات وصولي خود را تسهيل كرده ايم.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور رقم وصولي بدهي معوق مالياتي در سال 88 را 930 ميليارد تومان و سال 87 را 340 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: ارقام نشان دهنده اقدامات انجام شده در جهت وصول معوقات مالياتي است . در اين راستا پرونده هاي معوقات مالياتي سازماندهي شده و پرونده هاي مهم و غير مهم از يكديگر تفكيك شده اند، اين در حالي است كه معوقات مالياتي در پايان سال گذشته بالغ بر 7 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.

وي از انجام اقداماتي براي امحاي پرونده هاي مالياتي خبر داد و گفت: از سال 72 برنامه امحاي پرونده هاي مالياتي متوقف شده بود و سال گذشته دو ميليون و 800 هزار پرونده راكد امحا شد، اين در حالي است كه پرونده هاي جاري و فعال از ميان آنها كنار زده شد.

معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: وزن پرونده هاي امحا شده بالغ بر 800 تن بود كه 6 هزار و 300 متر مربع فضا را اشغال كرده بود. بر اساس آن، كاغذهاي اين پرونده ها در كارخانجات خمير كاغذ تبديل به خمير و سپس كاغذ شدند و منافع حاصل از آن در اختيار اسناد ملي و كتابخانه ملي قرار گرفت اين در حالي است كه كار امحاي پرونده هاي مالياتي بسيار پيچيده و وقت گير بود.


 

 

حقوق ماهانه

حقوق سالانه (ريال)

حقوق سالانه مشمول ماليات ( ريال)

نرخ مالياتي

كاركنان بخش دولتي

كاركنان بخش غيردولتي

 

 

 

 

ماليات سالانه

ماليات ماهانه

ماليات  سالانه

ماليات سالانه

4.833.33

58.000.000

-

-

-

-

-

-

5.000.000

60.000.000

2.000.000

10

200.000

16.167

200.000

16.167

5.666.666

68.000.000

10.000.000

10

1.000.000

83.333

1.000.000

83.333

6.000.000

72.000.000

14.000.000

10

1.400.000

116.667

1.400.000

116.667

6.500.000

78.000.000

20.000.000

10

2.000.000

166.667

2.000.000

166.667

7.000.000

84.000.000

26.000.000

10

2.600.000

216.667

2.600.000

216.667

7.333.333

88.000.000

30.000.000

10

3.000.000

250.007

3.000.000

250.000

7.500.000

90.000.000

32.000.000

10

3.200.000

266.667

3.200.000

266.667

8.333.333

100.000.000

42.000.000

10

4.200.000

350.000

4.200.000

350.000

10.000.000

120.000.000

62.000.000

20 - 10

6.200.000

516.677

8.200.000

683.333

10.500.500

126.000.000

68.000.000

20 - 10

6.800.000

566.667

9.400.000

783.333

11.000.000

132.000.000

74.000.000

20 - 10

7.400.000

616.667

10.600.000

883.333

11.500.000

138.000.000

80.000.000

20 - 10

8.000.000

666.667

11.800.000

983.333

12.000.000

144.000.000

86.000.000

20 - 10

8.600.000

716.667

13.000.000

1.083.333

13.166.666

158.000.000

100.000.000

20 - 10

10.000.000

833.334

15.800.000

1.316.667

14.000.000

168.000.000

110.000.000

25 - 20 - 10

11.000.000

916.667

18.300.000

1.525.000

16.000.000

192.000.000

134.000.000

25 - 20 - 10

13.400.000

1.116.667

24.300.000

2.025.000

18.000.000

216.000.000

158.000.000

25 - 20 - 10

15.800.000

1.316.667

30.300.000

2.525.000

20.000.000

240.000.000

182.000.000

25 - 20 - 10

18.200.000

1.516.667

36.300.000

3.025.000

21.500.000

258.000.000

200.000.000

25 - 20 - 10

20.000.000

1.666.667

40.800.000

3.400.000

21.666.666

260.000.000

202.000.000

25 - 20 - 10

20.200.000

1.683.333

41.300.000

3.441.667

25.666.666

308.000.000

250.000.000

25 - 20 - 10

25.000.000

2.083.333

53.300.000

4.441.667

40.000.000

480.000.000

422.000.000

30- 25- 20-10

42.200.000

3.516.667

104.900.000

8.741.667

60.000.000

720.000.000

662.000.000

30-25-20-10

66.200.000

5.516.667

176.900.000

14.741.667

70.000.000

840.000.000

782.000.000

30-25-20-10

78.200.000

6.516.667

212.900.000

17.741.667

88.166.666

1.058.000.000

1.000.000.000

30-25-20-10

100.000.000

8.333.333

278.300.000

23.191.667

بيشتر از 88.166.166

بيشتر از 1.058.000.000

-

35-30-25-20-10

 

 

 ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1390/02/06
بروزرسانی:
1390/04/03
آخرین مشاهده:
1399/09/09

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )