دسته بندی اطلاعات

متن کامل ماده واحده لایحه بودجه 1390 کل کشور

نوع: قانون

موضوع:

متن کامل ماده واحده لایحه بودجه 1390 کل کشور

منبع تهیه: فارس
تصویب کننده:
تاریخ انتشار: 1389-12-04
تاریخ اعتبار از: 1390-01-01 تا: 1390-12-12
توضیحات: خبرگزاری فارس: بودجه سال 90 از نظر منابع بالغ بر پنج میلیون و دویست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و دویست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال است.

 

متن کامل ماده واحده لایحه بودجه 1390 کل کشور

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، دولت یکشنبه اول اسفندماه لایحه بودجه سال 1390 کل کشور را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی داد که ماده واحده این لایحه بدین شرح است:

لایحه بودجه سال 1390 کل کشور

ماده واحده:

1. بودجه سال 1390 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و دویست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و سیصد و نود
میلیون( 5,219,599,390,000,000 ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و دویست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و سیصد و نود
میلیون( 5,219,599,390,000,000 ) ریال به شرح زیر است:

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و نهصد و هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و بیست و نه
میلیون( 1,769,981,729,000,000 ) ریال شامل:
الف 1 - منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نوزده هزار و ششصد و نود و شش میلیارد و یکصد و هفتاد و دو میلیون( 1,619,696,172,000,000 ) ریال.

الف 2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و پنجاه هزار و دویست و هشتاد و پنج میلیارد و پانصد و پنجاه و هفت میلیون( 150,285,557,000,000 ) ریال،

ب – بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ سه میلیون و ششصد
و بیست و دو هزار و سیصد و هفتاد و هشت میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون ( 3,622,378,326,000,000 ) ریال و از حیث هزین ه ها و سایر ( پرداخت‌ها بالغ بر سه میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و سیصد و هفتاد و هشت میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون( 3,622,378,326,000,000 ریال،

2. پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخان هها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غی رنقدی ممنوع است بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه های دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی، طرح‌های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و اماکن و امور آموزشی و پرورشی و دینی و فرهنگی و حمایتی و ورزشی و مساجد و مصلی ها و ارزش های اسلامی – انقلابی و آستانه مقدس معصومین (ع) و بقاع متبرکه و خط و زبان فارسی و حمایت های مالی موضوع قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تحقیقاتی و . شورای اسلامی و نیز کمک به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) و شهرک های علمی و صنعتی و فن اورژانس و پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی پرداخت می‌گردد.

3. علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست شماره ( 4) منظور شده است، اجازه داده می‌شود کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حداکثر تا دو درصد ( 2 %) از ) اعتبارات خود (به استثنای فصول 1 و 6 بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی) را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری در قالب مبادله موافقتنامه متبادله هزینه نمایند.

4. به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیر ساخت‌های ورزشی و کمک به باشگاه‌های ورزشی دستگاه‌های اجرایی مجازند حداکثر تا یک درصد( 1%) از اعتبارات خود به استثنای فصول ( 1) و ( 6) بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرک تهای دولتی را در امر تربیت بدنی و ورزش در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد هزینه خواهد شد.
(%/ 5. در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود حداکثر تا نیم درصد ( 5 اعتبارات خود (به استثنای فصول 1 و 6 بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکت های دولتی) را برای فعالیتهای قرآنی در دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه نمایند.

6. در اجرای قانون برگزاری مناقصات، ماده( 17 ) قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می‌گردد. همچنین اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد ( 27 ) و ( 28 ) قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

7. کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.


8. به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش‌های غیردولتی، به بانک مرکزی اجازه داده می شود از محل منابع ارزی خود مبلغ پنج میلیارد ( 5.000.000.000 ) دلار را در بانکهای عامل از جمله بانک توسعه صادرات یا بانک‌های خارجی جهت واحدهای تولیدی
سپرده‌گذاری نماید.
همچنین به هیئت امنای حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود مبلغ 3.000.000.000 سه میلیارد دلار از منابع خود را به همان منظور در همان بانک‌ها سپرده‌گذاری کند

9. وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن (سه هزار و سیصد میلیارد ریال) از محل حساب ذخیره
به حساب سازمانهای یاد شده واریز می گردد تا در راستای اجرا و اتمام طرحهای با اولویت مناطق محروم هزینه نمایند.

10. به دولت اجازه داده می شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری توسط بانک‌های دولتی مبلغ پنجاه هزار میلیارد( 50.000.000.000.000 ) ریال حسب مورد به حساب افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانکهای مذکور اختصاص دهد.

11 . سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس ) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی (مصوب 84/7/6 ) و تعهدات حساب ذخیره ارزی در قوانین بودجه سنواتی در سال 1390 به قوت خود باقی است.

12 . الف) در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات به صورت سیف، به میزان 10 درصد از ارزش تولید نفت خام و میعانات گازی به عنوان سهم آن شرکت (به منظور مصارف سرمایه‌ای شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) پس از واریز به خزانه تعیین و به شرکت‌های یاد شده پرداخت می‌شود.
به این ترتیب، مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره ( 38 ) دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور می‌شود. قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها متناسب با قیمت فرآورده ها 34 دلار خواهد بود.

عملکرد مالی این بند بصورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی، و حسب مورد نفت یا نیرو قابل تسویه بوده و تسویه نهایی فیزیکی و مالی می‌بایست بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

ب ) وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است به ازای مصرف هر متر مکعب گازطبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از
مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را در طرح‌های گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ربط
محسوب نمی‌گردد.

ج ) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به
هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های
مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از
طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به ترتیب 10 درصد از وجوه را به حساب شرکت تولید کننده نفت تابعه وزارت نفت واریز کند و سپس به طور جداگانه بیست درصد ( 20 %) وجوه حاصل را به عنوان سهم صندوق توسعه ملی به حساب مربوط واریز و به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف 210101 مندرج در جدول شماره ( 5) این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تا سقف معادل 55 میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.

وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نف تخام، میعانات
گازی و گازطبیعی را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نماید.

د ) بازپرداخت تعهدات سرمایه‌های شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از
اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده می‌باشد.

ه) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به معاونت ارائه نماید.

تبصره: سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب مورد، به منظور تأمین منابع لازم برای انجام
هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یاد شده با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود.

ه ) آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه‌حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت و توانیر (حسب مورد ) با استفاده از روش‌های پیش‌بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو (حسب مورد)، امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گازخام و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر
قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت امور
اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تنظیم و ابلاغ می‌شود.

ز ) در اجرای ماده ( 39 ) قانون محاسبات عمومی کشور شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز شود.

13 . کلیه درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه ها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی مربوط، بین طرف‌های ذی‌نفع تقسیم گردد.

14 . کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد ( 60 %) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن می‌باشند.

15. افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده یاد شده در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند انجام می‌پذیرد.

16 . در کلیه دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت(سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌گردد.

17 . افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از هر محل جز برای تأمین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیروی انسانی تا سقف بیست درصد( 20 %) هریک از ردیف‌های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست‌های آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد.

18. سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه ها موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال 1390 توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد .

از ابتدای سال 1390، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال 1390، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و
مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال 1390 شرکت های مزبور (مندرج در پیوست شماره ( 3) این قانون ) ممنوع است. موارد استثناء پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورایعالی یا هیئت امنای و عناوین مشابه بلامانع است.

19 . حقوق و مزایا و هرگونه وجوهی که اعضای شورای رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون بابت عضویت در شورا دریافت داشته‌اند محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط شورای یادشده قابل پرداخت است.

20 . اعضای هیئت علمی شاغل دانشگاه‌ها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های پژوهشی و مهندسین مشاوره از قانون منع مداخله مصوب سال 1337 مستثنی می‌باشند.

21 . سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ( 84 ) و ( 85 ) قانون مالیات‌های مستقیم برای سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت میلیون ( 58.000.000 )ریال در سال تعیین می‌شود.

22 . در کلیه مواردی که دستگاه‌ها از مجوزهای استخدامی قانونی استفاده می‌نمایند موظفند در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد با اولویت از طریق تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی خود یا سایر دستگاه‌ها نسبت به جذب نیروی انسانی با مدرک تحصیلی دانشگاهی و حداقل 5 سال سابقه کار اقدام نمایند.

در اجرای این حکم انتقال از شهرستان ها به کلان‌شهرها ممنوع است.

3 . دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و تغییرات بعدی آنان و کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجراء بودجه اقدام نماید.

24 . صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌های مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحلی در اختیار آنها قرار م یگیرد را به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران اختصاص داده و پرداخت نمایند و ضمن صرفه جویی در هزینه های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها، این هزینه‌ها را از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند.

25 . شرکت‌های موضوع ماده( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکت‌های فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر عوارض آلایندگی پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی های زیست محیطی را از محل منابع خود و با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تائید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه نمایند.

26 . کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنام هریزی و نظارت راهبردی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها م یباشند مکلفند صورت جلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رییس مجمع عمومی به امضای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می‌شود و صورت
جلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

27 . به وزارت امور اقتصادی و دارایی( خزانه داری کل) اجازه داده می شود در صورت عدم اجرای حکم موضوع ماده( 44 ) قانون محاسبات عمومی توسط شرکتهای دولتی، راساً بر طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات متعلقه یا معادل هشتاد درصد( 80 %) مبلغی که به عنوان مالیات مصوب در این قانون درج شده است را برابر مقررات مربوط در وجه سازمان امور مالیاتی به عنوان عل یالحساب وصول نماید.

28 . در سال 1390 ،کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ( 2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند ( 3) ماده ( 18 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39 ) و ( 76 ) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند.

در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند، "مدیر امور مالی شرکت " جایگزین "ذیحساب شرکت " موضوع ماده ( 31 ) و قسمت اخیر ماده ( 76 ) قانون یادشده خواهد بود.

29. به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد( 50.000.000.000.000 ) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی‌ها را بابت تادیه مطالبات و تعهدات به شرکت‌های پیمانکاری مجری طرح‌های دولت و شرکت‌های دولتی واگذار نماید.
انتقال اموال و سهام براساس صورت وضعیت مورد تأیید دستگاه اجرایی(بالاترین مقام دستگاه و ذی حساب مربوط ) و بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف سه ماه ابلاغ می شود، خواهد بود.

30 . به دولت اجازه داده می شود:
الف: بدهی شرکت های تابعه وزارت نیرو به پیمانکاران ، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تأیید سازمان حسابرسی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی می‌باشد را از محل سهام شرکت های قابل واگذاری یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف سی هزار
میلیارد( 30.000.000.000.000 ) ریال پرداخت نماید.

ب: وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در شرکت‌های تابعه و وابسته را تا سقف یک هزار میلیارد
1.000.000.000.000 )ریال صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های ) بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید.

ج: نسبت به واگذاری شرکت هتل‌های هما در سقف مبلغ پنج هزار میلیارد ( 5.000.000.000.000 ) ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌های دولتی اقدام نماید. حداقل 40 % مبلغ واگذاری عیناً بابت ارزش سهام شرکت یادشده به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد تا صرفاً برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی کشور هزینه شود. باقیمانده ارزش سهام عیناً به عنوان آورده دولت صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و یا تأمین منابع بودجه عمومی می‌شود.

31 . به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی به شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را تا سقف هفتاد درصد ( 70 %) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و س یدرصد ( 30 %) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده تأمین و پرداخت نماید.

32. اجازه داده می‌شود شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها عملیات تجهیز و نوسازی اراضی دارای آب کافی را از محل اعتبار ردیف‌های (40152002) و (40152004) به نسبت حداکثر هشتاد و پنج درصد ( 85 %) سهم دولت و پانزده درصد ( 15 %) سهم بهره‌برداران به ترتیب و روش مندرج در بند فوق اجراء نماید.

33 . در اجرای ماده( 6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور و ماده ( 17 ) آیین نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و
(%0/ دارایی(خزانه داری کل) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد ( 5
کتابخانه‌های عمومی کشور از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد کل شهرداری‌ها (از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده) نسبت به پرداخت آن از محل اعتبارات متمرکز مربوط به شهرداری‌ها رأساً اقدام نماید.

34 . در سال 1390 تحصیل فرزندان شهدا و جانبازان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی (اعم از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی) رایگان می‌باشد.

35 . تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 5) قانون محاسبات عمومی کشور و کلیه دارندگان ردیف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و همچنین ذی‌حسابان و مدیران مالی آنها موظفند، کلیه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینه‌ای، تملک‌دارایی سرمایه‌ای، تملک‌دارایی مالی و کمک‌ها را در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال 1390 که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ایجاد می‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغی معاونت یادشده وارد کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است ضمن هماهنگی با ذی‌حسابان و مدیران مالی، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه بر اساس تخصیص اعتبار از محل بودجه عمومی را در پایگاه مربوطه ثبت کند.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی موظف است ضمن ایجاد پایگاه فوق‌الذکر، آموزش و راهبری عوامل ذی‌ربط را انجام دهد.

36 . سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای از ده میلیون ریال به یکصد میلیون ریال اصلاح می‌شود.

37 . وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتی در کلیه بانک‌های دولتی اقدام نماید.

38. به منظور بهسازی نانوایی‌های سنتی و حجیم و گسترش تولید نان صنعتی مبلغ پنج هزار میلیارد ( 5.000.000.000.000 ) ریال تسهیلات بانکی ارزی و ریالی اختصاص می‌یابد.

39. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند از محل ردیف هزینه‌ای (9-530000) از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول خود که به ردیف ( 210205 ) واریز می‌گردد، نسبت به بازخرید نیروهای مازاد خود اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

40. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت غیرارزی فقط برای طرح‌های کشاورزی و آب و طرح‌های کوچک زودبازده اشتغال‌زا حداکثر تا پنج هزار میلیارد ( 5.000.000.000.000 ) ریال مجاز است.ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1389/12/04
بروزرسانی:
1389/12/04
آخرین مشاهده:
1400/10/24

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )