دسته بندی اطلاعات

اساسنامه سازمان حسابرسی

نوع: قانون

موضوع:

اساسنامه سازمان حسابرسی

منبع تهیه: سایت سازمان حسابرسی
تصویب کننده:
تاریخ انتشار: 1366-06-25
تاریخ اعتبار از: 1366-06-25 تا:
توضیحات: اساسنامه سازمان حسابرسی


اساسنامه سازمان حسابرسی
 
فصل اول – کلیات
 
 
ماده 1-    در اجرای قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی که از این پس در این اساسنامه «سازمان» نامیده شده است و بصورت شرکت سهامی اداره می‌شود، تشکیل می‌گردد.
 
ماده 2-    سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌باشد و بر طبق قانون تشکیل سازمان حسابرسی و مفاد این اساسنامه و آئین نامه‌های مربوط اداره خواهد شد.
تبصره 1- آئین نامه استخدامی سازمان حداکثر ظرف 3 ماه پس از تشکیل توسط سازمان با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و و برای تصویب به هیأت‌وزیران تقدیم می‌شود، تا زمانی که آئین نامه استخدامی سازمان بتصویب نرسیده است، کارکنان منتقله از سایر دستگاههای موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی تابع مقررات استخدامی مربوط به خود می‌باشند.
تبصره 2- آئین نامه اداری، مالی، معاملاتی و سایر آئین نامه ‌های مورد نیاز پس از تصویب مجمع عمومی سازمان قابل اجراء خواهند بود.
 
ماده 3-    سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود.
 
ماده 4-    مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان می‌تواند در سایر نقاط کشور شعبه دائر نماید.
تبصره – سازمان می تواند برای انجام عملیات حسابرسی و ارائه خدمات مالی، واحدهای اجرائی جداگانه بصورت مؤسسات حسابرسی و خدمات مالی دائر نماید، مؤسسات مزبور شخصیت حقوقی مستقل نداشته و بعنوان بخشی از تشکیلات سازمان از هر نظر تابع مفاد این اساسنامه و آئین نامه های اجرائی آن می باشد. نحوه تشکیل و اداره مؤسسات نامبرده به موجب دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی سازمان خواهد رسید معین خواهد شد.
 
ماده 5-    سرمایه سازمان به مبلغ 880ر75 میلیون ریال شامل مبلغ 50 میلیون ریال سرمایه اولیه سازمان منقسم به پانصد سهم یکصدهزار ریالی با نام، مبلغ 2ر393 میلیون ریال ارزش ویژه موسسات مشمول ادغام که طبق بند 6 صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 10/7/1370 به حساب سرمایه سازمان منظور گردیده و مبلغ 8/556ر9 میلیون ریال افزایش سرمایه براساس صورتجلسه مورخ 18/4/1380 مجمع عمومی فوق‌العاده از محل اندوخته و مازاد سود سهام و مبلغ 880ر65 میلیون ریال به استناد نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب هیأت‌وزیران بابت تجدید ارزیابی داراییها در پایان سال 1380 می‌باشد.
 
فصل دوم- موضوع، وظایف و اختیارات
 
ماده 6-    موضوع سازمان عبارتست از تأمین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات مالی لازم به بخشهای دولتی و تحت نظارت دولت و تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسلامی و تحقق و تتبع در روشهای علمی و عملی بمنظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور.
 
ماده 7-    وظایف و اختیارات سازمان عبارتست از:
الف-    انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاههائی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب می‌باشد از قبیل بانکها و مؤسسات و شرکتهای بیمه و همچنین شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانهای انتقاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهای تحت پوشش آنها و شرکتها و کارخانجات و مؤسساتی که صرف نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها بموجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاههای اجرائی اداره می‌شوند و سایر دستگاههای عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی می‌باشند.
ب-      انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکتها، مؤسسات و دستگاههائیکه در مجموع بیش از 50% سرمایه آنها بطور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به دستگاههای موضوع بند الف فوق می‌باشد.
تبصره-     انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی توسط سازمان در شرکتها و مؤسسات موضوع این بند که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی (تعاونی- خصوصی) می‌باشد، موکول به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام است و چنانچه در اساسنامه اختیار تعیین بازرس قانونی و امور حسابرسی از جمله وظایف مجمع عمومی نباشد طبق اساسنامه عمل خواهد شد و در هر صورت نمایندگان صاحب سهام دولت و همچنین نمایندگان صاحب سهام شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای مذکور در بند الف این ماده موظفند رأی به انتخاب سازمان بدهند.
ج-       حسابرسی طرحهای عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) مورد اجراء در دستگاههای موضوع بندهای الف و ب این ماده.
د-       انجام حسابرسی و خدمات مالی موردی ارجاعی توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی در حدود امکانات سازمان.
هـ-      ارائه خدمات و مشاوره مالی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دستگاههای مذکور در بندهای الف و ب فوق، در صورت نیاز و درخواست دستگاههای مزبور و در چارچوب امکانات و برنامه‌های سازمان.
و-       تربیت و آموزش و جذب افراد متعهد جهت تأمین کادر متخصص مورد نیاز بمنظور خودکفائی از طریق ایجاد مؤسسه آموزشی و همچنین تنظیم و اجرای برنامه‌های مداوم آموزشی بمنظور ارتقاء سطح دانش شاغلین در سازمان و همکاری با سازمانهای دولتی، دانشگاهها، مراکز آموزشی و سایر سازمانها در زمینه آموزشی و آماده‌سازی نیروی انسانی مورد نیاز برای امور حسابرسی و حسابداری.
ز-        مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور این سازمان می‌باشد. گزارشات حسابرسی و صورتهای مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد در هیچیک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.
ح-       تدوین موازین اخلاقی و رفتار حرفه‌ای حسابرسان سازمان براساس اصول و موازین اسلامی.
ط-       انجام تحقیقات و مطالعات لازم به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه حسابداری و حسابرسی و سایر رشته‌های مربوط و نشر و اشاعه نتیجه حاصل به منظور افزایش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری و حسابرسی.
تبصره 1- انجام وظایف مندرج در بندهای الف و ب و ج فوق در مورد شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیز توسط سازمان صورت خواهد گرفت.
تبصره 2- سازمان مجاز است در حدود امکانات و برنامه‌های اجرائی خود علاوه بر دستگاههای مذکور در بندهای (الف و ب) فوق امور بازرسی قانونی، حسابرسی، ارائه خدمات و مشاوره مالی و طرح و استقرار سیستمهای مالی سایر دستگاهها را بنا به درخواست ارگان مجاز آنها پذیرفته و انجام دهد.
تبصره 3- سازمان می‌تواند در موارد اضطراری و پس از اخذ مجوز از مجمع عمومی به مسئولیت خود و تحت نظارت مستقیم طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیأت‌عامل و تأیید هیأت‌عالی نظارت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرسد از خدمات اشخاص حقیقی ایرانی که به امر حسابرسی و خدمات و مشاوره مالی اشتغال دارند استفاده نماید. تأیید صلاحیت اشخاص مزبور جهت خرید خدمت از طرف سازمان در هر مورد طبق نظر حداقل سه نفر از اعضای هیأت‌عالی نظارت خواهد بود.
فصل سوم- ارکان سازمان
 
ماده 8-    ارکان سازمان به شرح زیر است:
1- مجمع عمومی.
2- هیأت‌عامل.
3- مدیر عامل.
4- هیأت‌عالی نظارت.
مجمع عمومی
 
ماده 9-    اعضای مجمع عبارتند از:
1- وزیر امور اقتصادی و دارائی (رئیس مجمع).
2- معاون برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.
3- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
4- دو نفر دیگر از وزراء به انتخاب هیأت‌وزیران.
 
ماده 10- مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و بودجه سازمان و سایر وظایف تشکیل میشود و علاوه بر آن به پیشنهاد مجمع عمومی، مدیرعامل و یا حداقل چهارنفر از اعضای هیأت‌عامل و یا هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف 15 روز با دعوت کتبی رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.
تبصره-     جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل چهارعضو رسمیت خواهد داشت و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر میباشد.
 
ماده 11- وظایف مجمع عمومی عبارتست از:
1- نصب و عزل رئیس و اعضاء هیأت‌عامل به ترتیب مقرر در این اساسنامه.
2- تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل، اعضاء هیأت‌عامل، رئیس و اعضای هیأت‌عالی نظارت.
3- تصویب بودجه و صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشات هیأت‌عامل و هیأت‌عالی نظارت.
4-  تصویب تشکیل سازمان و اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی و برنامه‌های کلی و آموزشی سازمان.
5-  تصویب آئین نامه ‌های مندرج در این اساسنامه که تصویب آن به عهده مجمع عمومی واگذار گردیده است.
6-  پیشنهاد هرگونه تغییر در اساسنامه به هیأت‌وزیران جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی.
7- اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگری که در ارتباط با وظایف سازمان میباشد.
8- اتخاذ تصمیم در مورد تغییر میزان سرمایه سازمان.
9-  پیشنهاد هرگونه تغییر در آئین نامه  استخدامی سازمان به مراجع ذیربط.
10-     اجازه ایجاد شعبه و واحدهای اجرائی تابعه موضوع ماده 4 این قانون.
11-     تعیین نهائی اصول ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری.
12-     تعیین نهائی موازین خاص اخلاقی و انضباطی حسابرسان سازمان.
 
هیأت‌عامل
 
ماده 12- هیأت‌عامل سازمان از یکنفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و یک قائم‌مقام و هفت عضو دیگر که بطور موظف انجام وظیفه خواهند نمود و همگی متخصص و متعهد و متدین و دارای حسن شهرت در حرفه میباشند تشکیل میگردد.
 
تبصره-     قائم‌مقام در غیاب مدیرعامل عهده‌دار وظایف وی خواهد بود.
 
ماده 13- اعضای هیأت‌عامل باید دارای تحصیلات عالی در یکی از رشته‌های حسابداری و حسابرسی و مالی، بازرگانی و بانکداری و یا رشته‌های وابسته به آنها بوده و حداقل 7 سال تجربه در رشته حسابرسی بعد از اخذ مدرک کارشناسی داشته باشند.
 
ماده 14-  مدیرعامل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی و قائم مقام مدیرعامل و سایر اعضاء هیأت‌عامل به پیشنهاد مدیرعامل و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال تعیین و منصوب میشوند.
تبصره-     وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند عزل و یا تغییر سمت مدیرعامل و هر یک از اعضاء هیأت‌عامل را قبل از پایان دوره عضویت آنان به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.
ماده 15- هریک از اعضاء هیأت‌عامل عهده‌دار بخشی از فعالیت سازمان خواهند بود و قبول سمتهای غیرمؤظف فقط در مؤسسات عام‌المنفعه و اجتماعی با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.
ماده 16- در صورت استعفاء، عزل و بازنشستگی و یا فوت هریک از اعضاء هیأت‌عامل وزیر امور اقتصادی و دارایی مؤظف است به ترتیب مقرر در این قانون حداکثر ظرف مدت یکماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.
ماده 17- جلسات هیأت‌عامل با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت. ریاست جلسات هیأت‌عامل با مدیرعامل خواهد بود و تصمیمات متخذه با حداقل 5 رأی موافق معتبر است.
تبصره-     جلسات هیأت‌عامل با پیشنهاد مدیرعامل یا حداقل 3 نفر از سایر اعضاء هیأت‌عامل با دعوت کتبی مدیرعامل تشکیل خواهد شد.
ماده 18- تصمیمات هیأت‌عامل در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت‌عامل با مدیرعامل است.
ماده 19- وظایف هیأت‌عامل عبارتست از:
1 - بررسی و تأیید و ارائه بودجه سالانه و صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد سازمان به مجمع عمومی.
2 - بررسی و تأیید تشکیلات سازمان جهت ارائه به مجمع عمومی.
3 - بررسی و تأیید پیشنهاد تغییر اساسنامه جهت ارائه به مجمع عمومی.
4 - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
5 - بررسی و تأیید آئین نامه ‌های مورد نیاز و ارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب.
6 - بررسی و تأیید ضوابط و استانداردهای حسابداری و حسابرسی بنا به پیشنهاد کمیته فنی جهت ارائه به مجمع عمومی.
7 - بررسی و تأیید موازین اخلاقی و انضباطی حسابرسان سازمان بنا به پیشنهاد کمیته انضباطی جهت ارائه به مجمع عمومی.
8 - تعیین و تدوین برنامه‌های آموزشی در قالب اهداف و وظایف سازمان بنا به پیشنهاد کمیته آموزش.
 
ماده 20- مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی سازمان بوده و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور سازمان می‌باشد و دارای وظایف و اختیارات ذیل است:
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت‌عامل.
2 - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیأت‌عامل.
3 - تهیه صورتهای مالی و ارائه آن به هیأت‌عالی نظارت و مجمع عمومی پس از تأیید هیأت‌عامل.
4 - تهیه گزارش عملکرد سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت‌عامل.
5 - تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت‌عامل.
6 - پیشنهاد تغییر اساسنامه و آئین نامه  استخدامی به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت‌عامل.
7 - تهیه و تدوین و ارائه آئین نامه  های مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه  های مورد نیاز به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت عامل.
8 - تعیین سمت اجرائی و وظایف و اختیارات هریک از اعضاء هیأت‌ عامل در اداره امور سازمان.
9 - نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری و در موارد لازم ارائه پیشنهاد صلح و سازش به هیأت‌ عامل.
10-     دعوت اعضاء هیأت‌عامل جهت تشکیل جلسه.
 
ماده 21- کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور باید به امضاء مدیرعامل یا افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضاء هیأت‌عامل به انتخاب هیأت عامل برسد.
تبصره-     مدیرعامل و عضو هیأت‌عامل موضوع ماده 21 می‌توانند حق‌امضاء اسناد و اوراق مالی و تعهدآور را در شعب و واحدهای اجرائی بموجب آئین نامه ‌ای که به تصویب مجمع عمومی سازمان می‌رسد، برحسب مورد به مسئولین شعب یا واحدهای اجرائی سازمان واگذار نمایند. این تفویض اختیار رافع مسئولیت تفویض‌کننده نخواهد بود.
 
 
 
 
هیأت‌عالی نظارت.
 
ماده 22- هیأت‌عالی نظارت مرکب از یک رئیس و چهارنفر عضو از بین افراد مسلمان، مؤمن و متقی و دارای حسن شهرت و مسلط به امور حسابرسی و حسابداری که دارای تحصیلات عالی در یکی از رشته‌های حسابداری و حسابرسی و مالی بازرگانی و بانکداری و یا رشته‌های وابسته به آنها با حداقل هفت سال تجربه در امور حسابرسی و حسابداری بعد از اخذ مدرک لیسانس در سطح مدیریت باشند برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند و باید لااقل یکماه قبل از انقضای دوره اعضای جدید انتخاب گردند و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره-     رئیس هیأت‌عالی نظارت و یک عضو با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت‌وزیران و دو عضو با انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور و یک عضو با پیشنهاد دادستان کل کشور منصوب خواهند شد.
 
ماده 23- وظایف هیأت‌عالی نظارت عبارتست از:
1 - نظارت مستمر بر عملیات جاری سازمان و واحدهای اجرائی تابعه آن بمنظور جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی و حصول اطمینان از حسن اجرای امور بر طبق خط‌مشی و برنامه‌ها و ضوابط مصوب سازمان.
2 - مطالعه و بررسی دستورالعملها و روشهای حسابرسی و حصول اطمینان از کفایت آنها.
3 - بررسی گزارشات حسابرسی بمنظور حصول اطمینان از تعقیب و اقدامات لازم در مورد متخلفین و دیگر موارد مهم مطرح شده در گزارشات حسابرسی.
4 - اجرای وظایف بارزس قانونی سازمان و واحدهای اجرائی تابعه آن.
5 - تأیید صلاحیت اشخاص مذکور در تبصره 3 ماده 7 این اساسنامه و بررسی کیفیت کار آنان درخصوص حسابرسیها و خدمات ارجاعی از طرف سازمان.
 
تبصره 1- حدود مسئولیتهای هیأت‌عالی نظارت در اجرای وظایف بازرس قانونی طبق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 2-  اعضاء هیأت‌عالی نظارت منفرداً یا متفقاً گزارشهای لازم از نظارت خود بر سازمان را بطور مستمر به وزیر امور اقتصادی و دارائی مجمع عمومی و در صورت لزوم به دیوان محاسبات دادستانی کل کشور و هیأت‌وزیران تسلیم خواهند کرد.
 
ماده 24- هیأت‌عالی نظارت در ایفای وظایف خود می‌تواند کلیه اسناد، حسابها و دارائیهای سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد و به کلیه مقررات و تصمیمات و نوشته‌ها و گزارشات سازمان که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری سازمان و در حدود وظایف نظرات خود را به مدیرعامل سازمان بدهد.
تبصره- شرکت رئیس یا یک نفر از اعضاء به معرفی رئیس هیأت‌عالی نظارت در جلسات هیأت‌عامل سازمان بدون داشتن حق رأی اجباری است. مدیرعامل سازمان مکلف است ساعت و تاریخ تشکیل جلسات هیأت‌عامل را حداقل سه روز قبل از تشکیل کتباً به هیأت‌عالی نظارت اعلام دارد. در غیراینصورت مصوبات جلسه اعتبار قانونی نخواهد داشت.
 
ماده 25- هیأت‌عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای می‌باشد که زیرنظر رئیس هیأت‌ اداره خواهد شد. دبیر و کارکنان دبیرخانه از بین کارمندان سازمان توسط رئیس هیأت‌عالی نظارت و با هماهنگی قبلی مدیرعامل تعیین می‌شود. نحوه اداره و وظایف دبیرخانه براساس آئین نامه ‌ای خواهد بود که توسط هیأت‌عالی نظارت تهیه و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت بر انجام وظایف خود از امکانات اداری و مالی سازمان استفاده خواهد نمود.
 
ماده 26- رئیس و اعضاء هیأت‌عالی نظارت بطور موظف انجام وظیفه خواهند نمود و قبول سمتهای غیرموظف فقط در مؤسسات عام‌المنفعه، اجتماعی و آموزشی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.
 
ماده 27- حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت‌عالی نظارت به ترتیب معادل مدیرعامل و اعضای هیأت‌عامل سازمان می‌باشد.
 
ماده 28- آئین نامه  داخلی هیأت‌عالی نظارت بوسیله هیأت‌ تهیه و بتصویب مجمع عمومی سازمان می‌رسد.
فصل چهارم- سایر مقررات
 
ماده 29- سازمان بمنظور حسن اجرای وظایف تخصیصی خود دارای کمیته‌های فنی، آموزشی و انضباطی می‌باشد، وظایف کمیته‌ها و همچنین تعداد و ترکیب اعضاء و نحوه اداره آنها مشترکاً توسط هیأت‌عامل و هیأت‌عالی نظارت تهیه و بتصویب مجمع عمومی می‌رسد. این کمیته‌ها زیر نظر هیأت‌عامل انجام وظیفه خواهند نمود، لیکن موظفند گزارش عملیات و صورتجلسات خود را به هیأ‌ت‌عامل و هیأت‌عالی نظارت تسلیم نمایند.
تبصره- اعضاء کمیته‌ها از اشخاص متعهد و متخصص در یکی از رشته‌های تحصیلی مذکور در ماده 22 این قانون انتخاب می‌شوند.
ماده 30- اعضاء هیأت‌عامل و هیأت‌عالی نظارت پس از انتخاب سوگند خورده و سوگندنامه را امضاء می‌نمایند که در انجام وظایف نهایت دقت و بی‌نظری را بکار برند و کلیه نظرات ابرازی و تصمیماتی که می‌گیرند مقرون بصلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرار سازمان را چه در زمان تصدی و چه بعد از آن بنمایند.
ماده 31- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد، مگر سال اول که از تاریخ تشکیل شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان می‌پذیرد.
ماده 32- صورتهای مالی هر سال سازمان باید حداقل سی‌روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سازمان به هیأت‌عالی نظارت ارائه شود.
ماده 33- موارد پیش‌بینی نشده در این اساسنامه تابع قانون تجارت خواهدبود.
                   قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و هیجده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/6/1366 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 
 
                                                                                       رئیس مجلس شواری اسلامی- اکبر هاشمیارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1389/11/27
بروزرسانی:
1389/11/27
آخرین مشاهده:
1400/10/23

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )