خوداظهاری مالیاتی

منبع: سازمان امور مالیاتی تاریخ انتشار: 1390-04-11
نویسنده: مترجم:
چکیده:

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس قانون مالیات های مستقیم، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (تا 31 تیرماه سال 1390 برای عملکرد سال 1389) موجب بهره مندی مودیان مالیاتی از تسهیلات و مزایای قانونی همچون معافیت مالیاتی پایه، پرداخت مالیات اقساطی و عدم تعلق جرایم می گردد


خوداظهاری مالیاتی، فرصتی که نباید از دست داد به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس قانون مالیات های مستقیم، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (تا 31 تیرماه سال 1390 برای عملکرد سال 1389) موجب بهره مندی مودیان مالیاتی از تسهیلات و مزایای قانونی همچون معافیت مالیاتی پایه، پرداخت مالیات اقساطی و عدم تعلق جرایم می گردد و نیز عدم ارایه اظهارنامه و پرداخت به موقع مالیات موجب پیامدهایی همچون تعلق جریمه غیر قابل بخشش و عدم بهره مندی مودیان از معافیت مالیاتی پایه می گردد. طبقه بندی مودیان چند سالی است که سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، توافق با مجامع صنفی و اتحادیه ها را در دستور کار خود قرار داده است. این ماده تصریح می کند سازمان امور مالیاتی در هر کجا لازم بداند می تواند درباره مالیات ها با اتحادیه ها توافق نماید. بنابراین سازمان مذکور می تواند جهت رفاه حال مودیان، کاهش هزینه های وصول، قطعی کردن به موقع درآمد و مالیات ها، وصول به موقع حقوق دولت، کاهش تنش مردم با واحدهای مالیاتی و جلب مشارکت بیشتر مودیان، موضوع خوداظهاری مالیاتی را به مورد اجرا درآورد. قانون مالیات ها تکالیفی را برای مودیان مشخص نموده و آنان را به سه طبقه تقسیم کرده است که البته شرایط بهره مندی مودیان از مزایای خوداظهاری مالیاتی با توجه به این طبقه بندی مشخص می گردد. این سه دسته عبارتند از: - مودیان بند «الف» در ماده 96 قانون مالیات های مستقیم که شامل دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان ، صاحبان کارخانه ها و بهره برداران معادن و غیره می باشد که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل می باشند. - مودیان بند «ب» شامل کارگاه های صنعتی، صاحبان مشاغل ساختمانی، چاپخانه داران، مراکز ارتباطات رایانه ای و غیره می شوند. صاحبان مشاغل این گروه مکلف به نگهداری دفاتر درآمد و هزینه هستند. - مودیان بند «ج» شامل مشاغلی می شوند که مکلف به نگهداری دفاتر نیستند و فقط مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را به سازمان امور مالیاتی ارایه نمایند. اما از آنجائیکه وظایف و تکالیف مذکور توسط مودیان به دلایل مختلف از جمله عدم آشنایی آنان به نحوه ثبت رویداهای مالی در دفاتر و یا عدم تمایل به استخدام حسابدار و غیره به درستی انجام نمی شود، از این رو بحث خوداظهاری مطرح می شود زیرا با ارایه به موقع اظهارنامه، مودیان دیگر مشمول جرایم عدم ارایه اظهارنامه و یا دفاتر نخواهند گردید. شرایط خوداظهاری مالیاتی مودیان مالیاتی به منظور بهره مندی از شرایط خوداظهاری مالیاتی باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 را حداکثر تا 31 تیرماه 1390 به ادارات مالیاتی ارایه دهند. همچنین درج کدپستی محل فعالیت و کد ملی در فرم اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان الزامی است. مودیانی که مطابق شرایط ذکر شده نسبت به ارایه اظهارنامه اقدام ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی به صورت علی الراس مورد رسیدگی قرار می گیرند. اگر مالیات مودیان علی الراس تشخیص داده شود و مورد موافقت قرار نگیرد، ناچار خواهند بود مراجعات مکرری داشته باشند؛ حال آنکه با عمل کردن در این چارچوب می توانند یک بار اظهارنامه شان را ارایه دهند و نیازی به مراجعه دیگر ندارند. گریز از جریمه طبق قانون مالیات های مستقیم اگر مودیان مالیاتی اقدام به ارایه اظهارنامه مالیاتی نکنند، مشمولان بند «ج» ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، ده درصد (10%) و مشاغل بندهای «الف» و «ب» همین ماده چهل درصد (40%) مشمول جریمه می شوند، ضمن اینکه این جرایم غیر قابل بخشودگی است. برای اینکه مودیان مشمول جرایم نشوند شرط ارایه اظهارنامه ها نیز در توافقنامه ها گنجانده شده تا مودیان درآمد و مالیات توافق شده را در اظهارنامه ها قید و به واحدهای مالیاتی ارایه کنند. تقسط مالیات ابرازی سازمان امور مالیاتی برای کمک به مودیانی که امکان پرداخت یکجای مالیات خود را ندارند، شرایط پرداخت اقساطی مالیات را فراهم کرده است. به این ترتیب که برای مودیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به ارایه اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل سی درصد (30%) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط می گردد. برای سایر مودیان حداقل چهل درصد (40%) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1390 تقسیط می شود. همچنین، عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه ارایه نموده و به عنوان نمونه انتخاب نشده اند، نخواهد بود؛ و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم از تاریخ سر رسید (انقضای مهلت ارایه اظهارنامه) خواهند بود. شرکای کاری در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 88 هر یک از شرکا با رعایت سایر شرایط، ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط، مشمول توافق خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکا نسبت به عملکرد سال 1388 ، ابتدا می بایست مالیات عملکرد سال 1388 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1389 اعمال گردد. همچنین در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکایی در عملکرد سال 1388 مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود. توافقات سازمان با اصناف سایر توافقات سازمان امور مالیاتی کشور با اصناف که رعایت آنها سبب برخورداری مودیان از شرایط خوداظهاری مالیاتی می شود، عبارتند از: الف) مشمولان بندهای «الف» و «ب» 1- در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیات های مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 آنها حداقل به میزان 15 درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 داشته و در مهلت قانونی ارایه شده باشد، مشمول خوداظهاری بوده و بدون رسیدگی مورد قبول واقع می شوند. همچنین 12 درصد از این اظهارنامه ها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت توسط اداره کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. (مشروط بر اینکه در دو سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.) 2- مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در خصوص ثبت نام و ارایه اظهارنامه موضوع قانون مذکور حداکثر تا پایان مهلت مقرر برای ارایه اظهارنامه دوره اول سال 1390 (15/4/90) اقدام ننمایند، مشمول خوداظهاری نبوده و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد. ب) مشمولان بند «ج» 1- میزان درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل با توجه به سوابق مالیاتی، نوع فعالیت و... تعیین می گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1389 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1388 از پانزده درصد (15%) کمتر نباشد. 2- مبنای انجام توافق، میزان درآمد مشمول مالیات قطعی عملکرد سال 1388 در نظر گرفته می شود. 3- برای مودیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1388 آنان تا زمان ارایه اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با بیست درصد (20%) افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق قرار می گیرد. 4- مودیانی که در عملکرد سال 1388 فعالیت کامل داشته ولی مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 خود را با افزایش میزان پانزده درصد (15%) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 ابراز نمایند، مشمول توافق خواهند بود. 5- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 و یا هر یک از سال های مبنای توافق به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، می بایست درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی حسب مورد برای کل سال مورد نظر تعیین و سپس مبنای توافق قرار گیرد. 6- پرونده مالیاتی مودیانی که سال 1389 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد. 7- در مواردی که معلوم شود مودی از اول سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متلعقه وصول خواهد شد. 8- به تناسب نوع فعالیت اعضای اتحادیه ها و شرایط منطقه، چهار درصد (4%) از اظهارنامه های ارایه شده در چارچوب توافق توسط اداره کل امور مالیاتی انتخاب و رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه در دوسال اخیر به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد. 9- مودیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل ( به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانونی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت 1388 خود، حداکثر تا تاریخ (15/6/1390) اقدام ننمایند، چنانچه بدهی اصل مالیات آنها بیش از 000/000/2 ریال باشد، مشمول توافق نخواهند بود. 10- هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 000/000/1 ریال با مالیات مورد توافق باشد، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل سازمان امور مالیاتی میزان معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل را برای عملکرد سال 89 معادل پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان (000/500/52 ریال) درسال اعلام نموده است که مودیان محترم به شرط ارایه به موقع اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی می توانند از این تسهیلات بهره مند گردند.


ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1390/04/11
بروزرسانی:
1390/04/11
آخرین مشاهده:
1397/10/24

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  باسلام و ارزوی قبولی طاعات ...من یک کسب و کار جدید در حوزه غذا راه اندازی کردم با هدف ایجاد اشتغال ... چند نوع غذای سنتی رو در بسته بندی و دیزاین شیک و مشتری پسند تولید و عرضه میکنیم که تونستیم نمره ق

  پویا محمودی
  پویا محمودی ( بازاریابی ، فروش ، تبلیغات ، برنامه ریزی ، مدیریت ، برندینگ ، آموزش ، امور قراردادها ، وصول مطالبات  )

  با سلام من در یک شرکت ابمیوه(رانی) به عنوان ویزیتور میخوام مشغول به کار بشم وهیچ مهارتی ندارم یعنی تا حالا کار ویزیتوری نکردم ممنون میشم راهنمایی کنید تا کارمو بخوبی انجام دهم با تشکر

  پویا محمودی
  پویا محمودی ( بازاریابی ، فروش ، تبلیغات ، برنامه ریزی ، مدیریت ، برندینگ ، آموزش ، امور قراردادها ، وصول مطالبات  )

  سلام. می خواستم اگر ممکنه در مورد نحوه سند زنده جریمه بیمه تامین اجتماعی راهنمایی بفرمایید که طبق چه کدینگی باید سند زد؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و بهای تمام شده )

  سلام بنده راهنمایی میخوام وام ودیعه مسکن میخوام میشه راهنمایی کنید ضامن ندارم اما میتونم چک یا سفته بدم از خود بعنوان ضمانت

  سید مهدی منبتی
  سید مهدی منبتی ( مشاور حوزه سرمایه گذاری بازار ساختمان و مسکن، مدل های تامین سرمایه،ایده پردازی و توسعه ایده )

  سلام من سال ۸۵ دیپلم انسانی گرفتم پیش دانشگاهی نخوندم و الان ۳۰سالمه سوالم اینه که میخوام برم رشته طراحی دوخت یا طراحی لباس در دانشگاه علمی کاربردی(لطفا داشتگاه های علمی کاربردی که این رشته هارو تدری

  شاهین احمدی
  شاهین احمدی ( حسابرسی، آموزش در بازار سرمایه، گواهینامه های بازار سرمایه، مشاوره تحصیلی )

  ایا منبع معتبری درخصوص برآورد حجم فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؟

  رضا محمودی سفیدگر
  رضا محمودی سفیدگر ( حسابداری و امور بانکی و بورس )

  سلام بر استاد گرامی یک سوال راجع به خرید و فروش املاک داشتم . بنده در تاریخ 10/05/96 ملکی را به مبلغ 190میلیون تومان از آقای ...خریدم 180 میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت نمودم . ملک مسکونی و وی

  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار  ( دعاوی خانواده، ملکی، کیفری، حقوقی و انعقاد قراردادهای حقوقی و تجاری )

  سلام من سال۸۵ دیپلم انسانی گرفتم و پیش دانشگاهی نخوندم الان ۳۰سالمه هم به شدت ناامیدم از تحصیل به خاطر اینده شغلی در ارتباط باسنم و هم اینکه باتوجه به درنظر گرفتن رشته طراحی دوخت و رشته طراحی لباس هنو

  ناهید صباحی
  ناهید صباحی ( برنامه ریزی تحصیلی و آموزشی  )

  سلام از کجا بدونم رسالتم در دنیا چیه و فرق هدف و رسالت چیست و اینکه ایا ازمون هایی هستن که نشون بده کاملا و دقیقا به چی علاقه دارم؟ممنون

  فریبا داداشلو
  فریبا داداشلو ( علوم تربیتی )

  سلام پسربزرگم که کلاس یازدهم رشته حسابداریه از نظر رفتاری پرخاشگر، عصبی ، بد دهن ، وبی حوصله است نمیشه باهاش صحبت کرد هراز چند گاهی توی خونه بیشتربا مادرش دعوا میکنه ، مادر از فحاشی و بد دهنی او به

  فریبا داداشلو
  فریبا داداشلو ( علوم تربیتی )