پرسش و پاسخ

با سلام. پدر من 12 سال سابقه بیمه خدمات درمانی دارد و 6 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی. مجددا به بیمه تامین اجتماعی مراجعه کرده که خود را بیمه کند که بتواند نهایتا بازنشسته شود. کارشناسان بیمه گفته اند که این دو بیمه قابل ادغام نیست و دو سال کسر سابقه در تامین اجتماعی دارد بنابراین نمیتواند بیمه شود و بعدها در پی آن اقدام به بازنشستگی کند. لطفا یک راه پیش روی ما بگذارید که واقعا از این دوندگی ها پدرم افتاده شده. حتی اگر لازم باشد بابت دو سال کسری مبلغی یک جا پرداخت کند. ؟ ضمنا پدرم در حال حاضر 58 ساله است. ممنونم

  ؟


با سلام بحث ادغام دو بيمه مطرح نيست بلكه بحث پذيرش سوابق خدمات درماني به ميزاني كمتر از سالهاي پرداخت حق بيمه در تامين اجتماعي است وگرنه صندوقهاي بازنشستگي قابل تبديل هستند وبراي ورود به يك صندوق بايستي شرايط صندوق جديد را بپذيريد.مثلا اگر 10 سال خدمات درماني برابر 8 سال بيمه تامين اجتماعي پذيرفته شود 2 سال تفاوت بايد پرداخته شود ويا سالهاي بيشتري به صندوق جديد بيمه پرداخت شود تا سنوات براي بازنشستگي پر شود.راه حل پيگيري مستمر براي تبديل از شعبات تامين اجتماعي و اخذ مشاوره از بخش مشاوره شعب مذكور مي باشد.

شماره : 14330/ت 23997هـتاريخ 4/4/1380
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1380 بنا به پيشنهاد شماره 1608/319-7199/105 مورخ 18/10/1379 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشورو به استناد ماده (42) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران - مصوب 1379- ضوابط نقل و انتقال حق بيمه و کسورات بيمه اي بين صندوقها ي بيمه را به شرح زير تصويب نمود :
ماده 1: شاغلان مشترک هر يک از صندوق هاي بيمه که از اين پس بيمه شده ناميده
مي شوند مي توانند نسبت به تغيير صندوق بيمه خوداقدام نمايند .
تبصره 1- صندوقهاي بيمه موظفند با رعايت اين تصويبنامه نسبت به پذيرش درخواست مشترکان جديد اقدام کنند .
تبصره 2- کارکنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از شمول اين تصويب نامه مستثني هستند .
ماده 2: هر يک از بيمه شدگان فقط براي يک بارمجاز به تغيير صندوق بيمه خود هستند .
تبصره - بيمه شدگان جديد الاستخدام نيز ميتوانند قبل از صدور حکم استخدام قطعي نسبت به انتخاب صندوق بيمه خود اقدام نمايند .
ماده 3: بيمه شده تقاضاي انتقال خود را به صورت کتبي به صندوق بيمه جديد ارايه مي کند . صندوق جديد نيز تا يک ماه انتقال وجوه حق بيمه يا کسور بازنشستگي را از صندوق بيمه قبلي تقاضا مي نمايد و صندوق بيمه قبلي مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاريخ تقاضي صندوق بيمه جديد ، وجوه قابل انتقال رابه آن صنددوق منتقل نمايد .
ماده 4: چگونگي محاسبه مبلغ مابه التفاوت وجوه حق بيمه يا کسور بازنشستگي قابل انتقال که توسط مستخدم پرداخت مي شود بشرح زير است : کسور بازنشستگي يا حق بيمه با نرخ مقرر درصندوق بيمه جديد ( اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما ) بر مبناي آخرين حقوق و فوق العاده دريافتي در تاريخ جا به جايي با اولين حقوق و مزاياي ماهانه زمان انتقال به صندوق جديد که مشمول کسر حق بيمه يا کسور بازنشستگي مي شوند ( هر کدام که بيشتراست ) ضرب در تمام ماههاي سنوات خدمت قابل قبول در صندوق بيمه جـديـد منهاي مجموع وجوهي که بـه عنوان کسور بازنشستگي يـا حق بيمه متعلقه ( اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما ) و تفاوت تطبيق حقوق و مقرري ماه اول و حق بيمه درمان از صندوق بيمه درمان از صندوق بيمه قبلي به صندوق بيمه جديد منتقل شده است

ضوابط‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ و كسورات‌ بيمه‌اي‌ بين‌ صندوق‌هاي‌ بيمه‌ (مصوب 27/3/1380)هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 27/3/1380 بنابه‌پيشنهاد شماره‌ 1608/319- 7199/105 مورخ‌ 18/10/1379 سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور و به‌ استناد ماده‌ (42) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ـ مصوب‌ 1379 ـ ضوابط‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ و كسورات‌ بيمه‌اي‌ بين‌ صندوق‌هاي‌ بيمه‌ را به‌ شرح‌ زير تصويب‌ نمود:

ماده 1‌ـشاغلان‌ مشترك‌ هر يك‌ از صندوق‌هاي‌ بيمه‌ ـ كه‌ از اين‌ پس‌ بيمه‌شده‌ ناميده‌ مي‌شوند ـ مي‌توانند نسبت‌ به‌ تغيير صندوق‌ بيمه‌ خود اقدام‌ نمايند.
تبصره‌ 1ـ صندوق‌هاي‌ بيمه‌ موظفند با رعايت‌ اين‌ تصويب‌نامه‌ نسبت‌ به‌ پذيرش‌ درخواست‌ مشتركان‌ جديد اقدام‌ كنند.

تبصره‌ 2ـ كاركنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و نيروهاي‌ مسلح‌ از شمول‌ اين‌ تصويب‌نامه‌ مستثني‌ هستند.
ماده 2-هر يك‌ از بيمه‌شدگان‌ فقط‌ براي‌ يكبار، مجاز به‌ تغيير صندوق‌ بيمه‌ خود هستند.
تبصره‌ ـ بيمه‌شدگان‌ جديدالاستخدام‌ نيز مي‌توانند قبل‌ از صدور حكم‌ استخدام‌ قطعي‌ نسبت‌ به‌ انتخاب‌ صندوق‌ بيمه‌ خود اقدام‌ نمايند.

ماده 3 -
بيمه‌شده‌ تقاضاي‌ انتقال‌ خود را به‌ صورت‌ كتبي‌ به‌ صندوق‌ بيمه‌ جديد ارايه‌ مي‌كند، صندوق‌ جديد نيز تا يكماه‌ انتقال‌ وجوه‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ را از صندوق‌ بيمه‌ قبلي‌ تقاضا مي‌نمايد و صندوق‌ بيمه‌ قبلي‌، مكلف‌ است‌ حداكثر تا سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ تقاضاي‌ صندوق‌ بيمه‌ جديد، وجوه‌ قابل‌ انتقال‌ را به‌ آن‌ صندوق‌ منتقل‌ نمايد.
ماده‌ 4-چگونگي‌ محاسبه‌ مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌ وجوه‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ قابل‌ انتقال‌ كه‌ توسط‌ مستخدم‌ پرداخت‌ مي‌شود به‌ شرح‌ زير است‌:
كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ با نرخ‌ مقرر در صندوق‌ بيمه‌ جديد (اعم‌ از سهم‌ مستخدم‌ و سهم‌ كارفرما) برمبناي‌ آخرين‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ دريافتي‌ در تاريخ‌ جابه‌جايي‌ يا اولين‌ حقوق‌ و مزاياي‌ ماهانه‌ زمان‌ انتقال‌ به‌ صندوق‌ جديد كه‌ مشمول‌ كسر حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ مي‌شوند (هر كدام‌ كه‌ بيشتر است‌) ضرب‌ در تمام‌ ماه‌هاي‌ سنوات‌ خدمت‌ قابل‌ قبول‌ در صندوق‌ بيمه‌ جديد منهاي‌ مجموع‌ وجوهي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ متعلقه‌ (اعم‌ از سهم‌ مستخدم‌ و سهم‌ كارفرما) و تفاوت‌ تطبيق‌ حقوق‌ و مقرري‌ ماه‌ اول‌ و حق‌ بيمه‌ درمان‌ از صندوق‌ بيمه‌ قبلي‌ به‌ صندوق‌ بيمه‌ جديد منتقل‌ شده‌ است‌.

تبصره‌ 1ـ اگر صندوق‌هاي‌ بيمه‌ طبق‌ مقررات‌ مورد عمل‌، علاوه‌ بر پرداخت‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، ازكارافتادگي‌ كلي‌ و بازماندگان‌، مشتركان‌ خود را در برابر بيماري‌ها، كمك‌ ازدواج‌، بارداري‌، حقوق‌ ايام‌ بيماري‌، غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو و مستمري‌ ازكارافتادگي‌ جزئي‌ نيز بيمه‌ نموده‌ باشند، هنگام‌ انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ به‌ صندوق‌ بيمه‌ ديگر، سهم‌ درمان‌ به‌ علاوه‌ يك‌ درصد بابت‌ مزاياي‌ ياد شده‌ از جمع‌ وجوه‌ قابل‌ انتقال‌ كسر مي‌شود و در صورتي‌ كه‌ نرخ‌ حق‌ بيمه‌ درمان‌ مطابق‌ مقررات‌ مربوط‌ رقم‌ معيني‌ از كسور بازنشستگي‌ يا حق‌ بيمه‌ پرداختي‌ را تشكيل‌ ندهد يك‌سوم‌ مجموع‌ حق‌ بيمه‌ يا كسور بازنشستگي‌ سهم‌ شخص‌ و كارفرما از اين‌ بابت‌ منظور مي‌گردد.

تبصره‌ 2ـ اگر صندوق‌ بيمه‌ جديد علاوه‌ بر پرداخت‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، ازكارافتادگي‌ و وظيفه‌ وراث‌، مشتركان‌ خود را بيمه‌ درمان‌ نيز بنمايد، هنگام‌ انتقال‌ كسور، ذخيره‌ حق‌ بيمه‌ درمان‌ مربوط‌ به‌ ايام‌ بازنشستگي‌ به‌ ميزان‌ سنوات‌ انتقالي‌ مطابق‌ مقررات‌ مورد عمل‌ توسط‌ بيمه‌شده‌ در وجه‌ صندوق‌ بيمه‌ جديد تأديه‌ مي‌شود.
ماده‌ 5- بيمه شده بايد مبلغ مابه‌التفاوت قابل پرداخت به صندوق بيمه جديد را حداكثر تا يك سال از تاريخ اعلام صندوق بيمه جديد به آن صندوق پرداخت نمايد. (ماده فوق به موجب مصوبه مورخ 28/4/1385 هيأت وزيران به شرح ذيل اصلاح شده است):

ماده‌ 5ـ مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌ قابل‌ پرداخت‌ به‌ صندوق‌ بيمه‌ جديد توسط بيمه شده به اقساط ماهانه و حداكثر معادل ماههاي خدمت مورد نظر از تاريخ اعلام صندوق بيمه جديد به آن صندوق خواهد بود.
تبصره‌ ـ اگر مستخدم‌، قبل‌ از پرداخت‌ كل‌ مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌ فوت‌ نمايد يا ازكارافتاده‌ شود يا به‌ هر دليل‌ طبق‌ مقررات‌ مورد عمل‌ صندوق‌ ذيربط‌، خود يا بازماندگانش‌ مستحق‌ دريافت‌ مستمري‌ يا حقوق‌ وظيفه‌ شوند، بقيه‌ مبلغ‌ مابه‌التفاوت‌ به‌ صورت‌ ماهانه‌ از دريافتي‌ آنها كسر مي‌شود.ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

کاربر ناشناس

تاریخ ثبت:
1390/04/03
بروزرسانی:
1390/04/03
آخرین مشاهده:
1398/03/27

نظرات و پیشنهادات

من مدت پانزده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارم و خانم هستم الآن 53 سال دارم آیا می توانم سابقه بیمه خود را به تامین اجتماعی انتقال دهم و بازنشسته شوم

ثبت کننده:   کاربر ناشناس        تاریخ ثبت:   1390/09/17

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  سلام پدر و مادرم هردو بازنشسته تامین اجتماعی بودند بعد از فوتشان چون من طلاق گرفته بودم ، مستمری بازماندگان به من تعلق گرفت و الان ماهانه 2تا مستمری میگیرم. دخترم که 16ساله و محصل است ، آیا میتوانم بر

  علی صفرزاده لطفی
  علی صفرزاده لطفی ( بیمه تامین اجتماعی و قوانین کار، منابع انسانی )

  با سلام خدمت دکتر سید مرتضی زنده باد بنده ۲۷ سال سن دارم و لیسانس الکترونیک و بیش از دو سال سابقه کار مرتبط با رشته ام دارم و الان به این نتیجه رسیدم که هیچ گونه علاقه ای به این رشته و فیلد کاریم ندا

  دکتر سید مرتضی زنده باد
  دکتر سید مرتضی زنده باد ( بیمه عمر و آتیه ,ارتقاء تحصیلی , تحصیل در خارج از کشور, اقامت و کار در چین )

  سلام وقت بخیر مدت ۴ ماه از تاریخ ۹۶/۶/۱ به مدت ۹۶/۹/۳۰ مدیر عامل شرکتی با مسوولیت محدود بودم که به دلیل عدم فعالیت و برخی مسائلی که در این مقال نمی گنجد تعطیل شد: - شرکت به ثبت رسیده - مجوز ندارد

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )

  با سلام من ٣٣سالمه حدود یک سال است که ازدواج نموده ام به دلیل کارم و اینکه هنوز نتوانسته ام انتقالی بگیرم در رفت و آمد هستم و ماهی یک بار به مدت دع روز از همسرم دور هستم و اینکه برای بچه دار شدن نیا

  فریبا داداشلو
  فریبا داداشلو ( علوم تربیتی )

  باسلام خدمت سرور گرامی جناب مقدسی لطف میفرمایید در مورد نحوه ثبت حسابداری خرید جوجه برای مرغداری گوشتی و ثبت خرید دان مرغ بنده رو راهنمایی بکنید

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و بهای تمام شده )

  با سلام محضر آقای فرزاد لطف میکنید نحوه محاسبه بهای تمام شده مرغ گوشتی رو برام بزارید و کدینگ حسابداری مربوطه اونو

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مدیریت امورمالی ( حسابداری، بهای تمام شده، تجزیه وتحلیل صورتهای مالی ) )

  مدت 4سال است به حسابداری مشغولم اما گاهی بعضی ماهیتا رو نمیدونم همینطور ارزش افزوده و معاملات فصلی و...رامیخواهم آموزش ببینم .ساکن شهراصفهان هستم .اگرامکان داره اموزش روبرای من هماهنگ کنید.ممنونم

  سید مهدی حجازی
  سید مهدی حجازی ( استقرار سیستم های مالی - مهندسی مالی - حسابداری مدیریت - مالیاتی -بیمه ، تامین مالی - تنظیم قرارداد )

  باسلام مجدد محضر آقای مقدسی نت تازه تو یه شرکت مشغول بکار شدم تو ارومیه که بازرگانی و یه ذفتر هم تهران دارن که 2 نفر اونجا فروشنده کار میکنن من میتونم تولیست بیمه او دونفرو رد کنم تا هم هزینه بیمه و ح

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )

  سلام
  آموزشگاههای زبان انگلیسی معاف از مالیات هستند؟
  ماده134؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و بهای تمام شده )

  باسلام و ارزوی قبولی طاعات ...من یک کسب و کار جدید در حوزه غذا راه اندازی کردم با هدف ایجاد اشتغال ... چند نوع غذای سنتی رو در بسته بندی و دیزاین شیک و مشتری پسند تولید و عرضه میکنیم که تونستیم نمره ق

  پویا محمودی
  پویا محمودی ( بازاریابی ، فروش ، تبلیغات ، برنامه ریزی ، مدیریت ، برندینگ ، آموزش ، امور قراردادها ، وصول مطالبات  )