بخشنامه بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده

نوع: دستورالعمل

موضوع:

بخشنامه بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده

منبع تهیه: سایت سازمان امور مالیاتی
تصویب کننده:
تاریخ انتشار: 1388-01-01
تاریخ اعتبار از: تا:
توضیحات: بخشنامه ۱۱۴۶۰ م۸۹/۷/۱۰(تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده) بخشنامه شماره ۱۳۲۳۳۹ مورخ۸۷/۱۲/۱۸(تقسیط و بخشودگی جرایم اظهارنامه ارزش افزوده) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۷۸۶مورخ۸۹/۳/۳(بخشودگی جرائم) بخشنامه شماره۷۷۴۹۶/۲۰۰ م ۸۸/۱۲/۲۴(تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(زمستان۸۸)

بخشنامه ۱۱۴۶۰ م۸۹/۷/۱۰(تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده)


احتراماً، در راستای تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور تمرکز زدایی و ایجاد تسهیلات و تسریع در فرآیند وصول بدهی های مؤدیان و در اجرای حکم ماده «۳۳» قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم متعلقه و همچنین صدور گواهی ثبت نام و شمول و عدم شمول مراحل ثبت نام برای فعالان اقتصادی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده اند مقرر می دارد:


۱- مدیران کل امور مالیاتی می توانند قسمتی از اختیارات تفویض شده در اجرای حکم ماده «۳۳» قانون مذکور را با تأکید بر رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده به معاونین و رؤسای مالیات بر ارزش افزوده تفویض نمایند.

۲- مدیران کل امور مالیاتی می توانند مسئولیت صدور گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و گواهـی شـمول یـا عـدم شـمول فعالیت مـؤدی بـا توجه به مراحل فراخوان ثبت نام و اجرای قانون، مـوضوع بخـشـنامـه هـای شـماره ۴۹۳۶ مـورخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ و ۱۲۳۱ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ را در شهرستانهایی که بالاترین سطح سازمانی ارزش افزوده کارشناس ارشد مالیاتی می باشد را با صدور حکم به رئیس گروه یا رئیس امور مالیاتی حسب مورد تفویض نمایند.

محمد قاسم پناهی

معاون مالیات بر ارزش افزوده


بخشنامه شماره ۱۳۲۳۳۹ مورخ۸۷/۱۲/۱۸(تقسیط و بخشودگی جرایم اظهارنامه ارزش افزوده)

باسلام

احتراماً با توجه به پایان اولین دوره مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع  ماده   ۲۱  قانون مذکورتوسط مودیان محترم و در رابطه با چگونگی تقسیط مالیات و عوارض ابرازی مودیان محترم و همچنین بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و عدم پرداخت مالیات و عوارض اظهارشده در مهلت مقرر در قانون، مقرر میدارد:
۱-  ادارات امور مالیاتی نسبت به پیگیری جدی و وصول مطالبات معوقه مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اسرع وقت اقدام نمایند.

۲- در مورد درخواست و تقاضای تقسیط توسط مودیان، در صورت درخواست کتبی مودی و حاکم بودن شرایط خاص بر فعالیت اقتصادی متقاضی و بررسی و پذیرش دلایل درخواست توسط اداره کل، مراتب کتباً با ذکر دلایل و مستندات مودی و نتایج رسیدگی و اظهارنظر صریح اداره کل، به معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال گردد تا پس از بررسی، تصمیمگیری لازم به عمل آید. به هر جهت سقف مدت تقسیط، به استثناء شرایط اضطراری ( از قبیل ورشکستگی، انحلال، وقایع عمده پیشبینی نشده)، تا مهلت تسلیم اظهارنامه دوره بعدی خواهد بود.

۳-  با توجه به اینکه تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض مربوطه در دوره اول اجرای این نظام مالیاتی توسط برخی از مودیان، خارج از مهلت مقرر قانونی صورت پذیرفته است و به منظور تکریم ارباب رجوع، با عنایت به شرایط اولین دوره اجرای این نظام مالیاتی، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی، موضوع بند ( ۵) ماده ( ۲۲ ) وجریمه تاخیر در پرداخت مالیاتها و عوارض، موضوع ماده ( ۲۳ )قانون ،با استفاده از اختیارات موضوع ماده ( ۱۹۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم که با توجه به حکم ماده ( ۳۳ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با این قانون نیز تسری دارد، برای آنددسته ازمودیان که تا پایان روز۸۷/۱۱/۳۰اقدام به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه نمودهاند، درصورت درخواست کتبی مودی قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است بخشودگی جرایم تاخیر فوقالذکر صرفاً نسبت به آن بخش از مالیاتها و عوارض که تا تاریخ مذکور توسط مودی به حسابهای اعلام شده واریز گردیده، قابل اعمال میباشد.

علی اکبر عرب مازار


بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۷۸۶مورخ۸۹/۳/۳(بخشودگی جرائم)


پـیـرو بـخـشنامـه هـای شـماره ۱۳۲۳۳۹ مـورخ ۱۸/۱۲/۸۷، ۱۳۷۳۳۹ مــورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷، ۵۰۲۸۸ مـورخ ۱۴/۴/۱۳۸۸، ۶۸۸۷۱/۲۰۰/ص مـورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸، ۷۷۴۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸، نظر به اینکه در خصوص برخورداری مؤدیان از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر، با توجه به تفویض اختیار بخشودگی جرایم، سؤالاتی برای ادارات کل امور مالیاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور وحدت رویه مقرر می دارد:


ادارات کل امور مالیاتی موظفند، در صورتیکه مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه مـالـیاتی دوره سـه مـاهه خـود را در مهلت های تعیین شده به موجب بخشنامه های فوق الذکر تسلیم اداره امور مالیاتی نموده باشند، با درخواست کتبی از سوی آنان، نسبت به بخشودگی صد در صد جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض برای مدت تعیین شده در بخشنامه های مزبور اقدام نمایند.

ضمناً بخشودگی جرایم در سایر موارد مطابق تفویض اختیار ابلاغ شده قبلی به ادارات کل خواهد بود.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه شماره۷۷۴۹۶/۲۰۰ م ۸۸/۱۲/۲۴(تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(زمستان۸۸)
نظر به درخواست های مؤدیان محترم مشمول مرحله اول و دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بالاخص مؤدیان مشمول مرحله دوم ثبت نام، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:


ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی(فصل زمستان) سال ۱۳۸۸ را تا پایان روز سه شنبه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۸۹ تسلیم کنند،امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور، در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق الذکر فراهم نمایند.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1389/08/12
بروزرسانی:
1389/08/14
آخرین مشاهده:
1400/10/25

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )