پرسش و پاسخ

سلام
من حسابدار مجتمع فنی ماشین هستم (صافکاری ونقاشی ومیکانیکی وغیره )
گزارش جریان وجوه نقد ماهیانه میخوام تهیه کنم فرم یا چیزی دارین که کمکم کنه
ممنون میشم راهنماییم کنید

  ؟


این جداول شاید کمک کند , فایل اکسل حاوی آن ها از روی اینترنت قابل دانلود می باشد .

        سال 1386   سال 1385
          ریال   ریال   ریال
  اقلامیکه در بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی در جریان وجوه نقد اضافه یا کسر می گردد                
  سود دریافتی بابت سود سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت :                
11 سود سپرده بانکی  طبق دفاتر                
12 کسر شود بابت سود سپرده های بانکی که تا تاریخ ترازنامه وصول نگردیده است                 
13 اضافه شود سود سپرده های بانکی مربوط به سنوات قبل که در سال جاری وصول شده است                
  سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری                    
14 سود اوراق مشارکت طبق دفاتر                
15 کسر شود بابت سود مشارکت که تا تاریخ ترازنامه وصول نگردیده است                
16 اضافه شود سود اوراق مشارکت مربوط به سنوات قبل که در سال جاری وصول شده است                
  سود دریافتی بابت اوراق مشارکت                    
1 سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت(انتقال به جریان وجوه نقد)                
  سود سهام دریافتی :                
21 سود سهام طبق یادداشتهای توضیحی (یادداشت 31)   314            
22 کسر شود بابت سود سهام مربوط به سال جاری که تا تاریخ ترازنامه وصول نگردیده است                
23 اضافه شود سود سهام مربوط به سنوات قبل که در سال جاری وصول شده است                
2 سود سهام دریافتی (انتقال به جریان وجوه نقد)                
  سود پرداختی بابت تسهیلات مالی :                
31 (هزینه های) مالی بابت تسهیلات دریافتی (یادداشت 30)   30            
32 کسر شود بابت هزینه مالی تسهیلات دریافتی مربوط به سال جاری که تا تاریخ ترازنامه پرداخت نگردیده است                
33 (اضافه ) شود هزینه مالی تسهیلات دریافتی مربوط به سنوات قبل که در سال جاری پرداخت شده است                
34 (اضافه ) شود هزینه مالی تسهیلات دریافتی  که به حساب داراییهای بلندمدت منظور گردیده است                 
3 سود پرداختی بابت تسهیلات مالی (انتقال به جریان وجوه نقد)                
  سود سهام پرداختی                
41 سود سهام پرداختی طبق یادداشت شماره 19   19            
42 کسر شود انتقال سود سهام به حقوق صاحبان سهام بابت افزایش سرمایه از محل مطالبات سود سهام سهامداران                 
4 سود سهام پرداختی  (انتقال به جریان وجوه نقد)                
  اقلامیکه در مالیات بردرآمد اضافه یا کسر می گردد                
  مالیات بردرآمد پرداختی                
51 مالیات پرداختی طبق یادداشت شماره 18                
52 کسر شود مانده اسناد پرداختنی در  سال جاری بابت مالیات عملکرد سنوات قبل که تا تاریخ ترازنامه تسویه نگردیده است                
53 (اضافه ) شود پیش پرداخت مالیات عملکرد سال جاری                
  کسر شود استرداد اضافه پرداختی مالیات عملکرد                
5 مالیات بردرآمد پرداختی ( انتقال به جریان وجوه نقد)                
  اقلامیکه در فعالیتهای سرمایه گذاری در جریان وجوه نقد اضافه یا کسر می گردد                
  وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود                
61 (اضافات) داراییهای ثابت مشهود طبق جدول شماره 10یادداشتهای توضیحی همراه   11            
62 کسر شود مانده بستانکاران و یا مانده اسناد پرداختی مربوط به خرید داراییهای ثابت مشهود در سال جاری در تاریخ ترازنامه                
63 (اضافه ) شود وجوه پرداختی در سال جاری بابت خرید داراییهای ثابت مشهود در سنوات قبل                
64 کسر شود هزینه های مالی تسهیلات دریافتی که در طی سال جاری به حساب داراییهای ثابت مشهود منظور شده است                 
65 کسر شود اضافات داراییهای ثابت مشهود از محل مبادلات غیر نقدی                
6 وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود (انتقال به جریان وجوه نقد)                
  وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلندمدت                
71 تحصیل سرمایه گذاریهای بلندمدت طبق دفاتر در سال جاری                
72 کسر شود مانده بستانکاران و یا اسناد پرداختنی  مربوط به خرید سرمایه گذاریهای بلندمدت در سال جاری در تاریخ ترازنامه                
73 (اضافه ) شود وجوه پرداختی در سال جاری بابت خرید سرمایه گذاریهای بلندمدت  در سنوات قبل                
74 کسر شود تحصیل سرمایه گذاری از محل مبادلات غیر نقدی                 
7 وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلندمدت (انتقال به جریان وجوه نقد)                
  وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای نامشهود                
81 اضافات داراییهای نامشهود                
82 کسر شود مانده بستانکاران مربوط به خرید داراییهای نامشهود در سال جاری                
83 اضافه شود وجوه پرداختی در سال جاری بابت خرید داراییهای نامشهود در سنوات قبل                
8 وجوه پرداختی بابت تحصیل داراییهای نامشهود (انتقال به جریان وجوه نقد)                
  وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود                
91 فروش نقدی داراییهای ثبت مشهود شامل  :( زیان )/ سود + استهلاک انباشته - قیمت تمام شده                  
92 (کسر) شود مانده بدهکاران و یا اسناد دریافتنی مربوط به فروش داراییهای ثابت مشهود در سال جاری                
93 اضافه شود وجوه دریافتی در سال جاری بابت فروش داراییهای ثابت مشهود در سنوات قبل                
94 (کسر) شود کاهش داراییهای ثابت از طریق مبادلات غیر نقدی در سال جاری                
9 وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود (انتقال به جریان وجوه نقد)                
  وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت                 
101 فروش نقدی سرمایه گذاری کوتاه مدت    شامل  :( زیان )/ سود + ذخیره کاهش ارزش - قیمت تمام شده                  
102 (کسر) شود مانده بدهکاران مربوط به فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت در سال جاری                
103 اضافه شود وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت در سنوات قبل                
10 وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت (انتقال به جریان وجوه نقد)                
  وجوه حاصل از فروش داراییهای نامشهود                
111 فروش نقدی داراییهای نامشهود    شامل  :( زیان )/ سود + استهلاک  - قیمت تمام شده                  
112 (کسر) شود مانده بدهکاران مربوط به فروش داراییهای نامشهود در سال جاری                
113 اضافه شود وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود در سنوات قبل                
110 وجوه حاصل از فروش داراییهای نامشهود (انتقال به جریان وجوه نقد)                
  اقلامیکه در فعالیتهای تامین مالی در جریان وجوه نقد اضافه یا کسر می گردد                
  وجوه حاصل از افزایش سرمایه                 
121 افزایش سرمایه طبق دفاتر   23            
122 (کسر) شود افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران                
123 (کسر) شود افزایش سرمایه از محل اندوخته ها                 
124 (کسر) شود افزایش سرمایه از محل سود انباشته                
125 (کسر) شود افزایش سرمایه از محل آورده های غیر نقدی سهامداران                
120 وجوه حاصل از افزایش سرمایه (انتقال به جریان وجوه نقد)                
  دریافت تسهیلات مالی                
131 تسهیلات مالی دریافتی در سال جاری طبق دفاتر                
132 (کسر) می شود سود و کارمزد تسهیلات دریافتی                
130 دریافت تسهیلات مالی (انتقال به جریان وجوه نقد)                
  بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی                
141 (پرداخت) اقساط تسهیلات مالی دریافتی در سال جاری طبق دفاتر                
142 کسر می شود سود و کارمزد تسهیلات دریافتی                
140 بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی ( انتقال به جریان وجوه نقد)                

 

              (تجدید ارائه شده)
    یادداشت                          سال 1386                                 سال 1385   
        ریال   ریال   ریال
  فعالیتهای عملیاتی :              
  جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی 33       (534,424,260)    
  بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :              
1 سوددریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت              
                 
2 سود سهام دریافتی               
3 سودپرداختی بابت تسهیلات مالی               
4 سود سهام پرداختی              
  جریان خالص ورود(خروج )وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی              0
  مالیات بردرآمد:              
5 مالیات بردرآمدپرداختی               
  فعالیتهای سرمایه گذاری :              
6 وجوه پرداختی بابت  خرید دارائیهای ثابت مشهود              
7 وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت               
8 وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای نامشهود               
9 وجوه حاصل ازفروش دارائیهای ثابت مشهود              
10 وجوه حاصل ازفروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت              
110 وجوه حاصل ازفروش دارائیهای نامشهود              
                 
  جریان خالص ورود(خروج )وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری              0
  جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد قبل ازفعالیتهای تامین مالی          (534,424,260)   0
  فعالیتهای تامین مالی :              
120 وجوه حاصل از افزایش سرمایه               
130 دریافت تسهیلات مالی               
140 بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی               
  جریان خالص ورود(خروج)وجه نقدحاصل از فعالیتهای تامین مالی              0
  خالص افزایش (کاهش)وجه نقد         (534,424,260)   0
  مانده وجه نقد در آغاز سال         10,971,715    
  تاثیر تغییرات نرخ ارز              
  مانده وجه نقد در پایان سال         (523,452,545)   0
  مبادلات غیر نقدی 34           0
                 
       
  یادداشتهای توضیحی …. تا …. مندرج در صفحات …. تا …. جزء لاینفک صورتهای مالی است .    

 

 

 

 

 ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

احمد نورمحمدی

احمد نورمحمدی

تاریخ ثبت:
1396/10/30
بروزرسانی:
1396/10/30
آخرین مشاهده:
1398/04/23
پرسش از مشاور

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با سلام و احترام یک شرکت تعاونی آموزشی به ثبت رسیده است. این شرکت تعاونی دو مدرسه در زیر مجموعه خود دارد و فعالیت های تعاونی تنها محدود به همین دو مدرسه می باشد. تعاونی هر ساله شخصی را به عنوان نما

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  با سلام آیا یک نفر که کارمند آموزش و پرورش است و بیمه خدمات درمانی می باشد، می تواند سابقه خود را به بیمه تامین اجتماعی انتقال دهد و در سازمان تامین اجتماعی بازنشست شود؟؟ با تغییر شغل و انتقال از إم

  مازیار نخکوب
  مازیار نخکوب ( منابع انسانی‌واداری (قوانین کار، تامین اجتماعی، کارکرد، حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد) و آموزش  )

  با سلام و احترام در ازای سه روز کار در هفته (روزهای زوج و یا فرد) چند روز در ماه باید حقوق محاسبه کرد و حق بیمه پرداخت؟ آیا روزهای تعطیل جمعه هم متناسب با میزان کارکرد باید لحاظ گردد؟

  مازیار نخکوب
  مازیار نخکوب ( منابع انسانی‌واداری (قوانین کار، تامین اجتماعی، کارکرد، حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد) و آموزش  )

  سلام پدر و مادرم هردو بازنشسته تامین اجتماعی بودند بعد از فوتشان چون من طلاق گرفته بودم ، مستمری بازماندگان به من تعلق گرفت و الان ماهانه 2تا مستمری میگیرم. دخترم که 16ساله و محصل است ، آیا میتوانم بر

  علی صفرزاده لطفی
  علی صفرزاده لطفی ( بیمه تامین اجتماعی و قوانین کار، منابع انسانی )

  با سلام خدمت دکتر سید مرتضی زنده باد بنده ۲۷ سال سن دارم و لیسانس الکترونیک و بیش از دو سال سابقه کار مرتبط با رشته ام دارم و الان به این نتیجه رسیدم که هیچ گونه علاقه ای به این رشته و فیلد کاریم ندا

  دکتر سید مرتضی زنده باد
  دکتر سید مرتضی زنده باد ( بیمه عمر و آتیه ,ارتقاء تحصیلی , تحصیل در خارج از کشور, اقامت و کار در چین )

  سلام وقت بخیر مدت ۴ ماه از تاریخ ۹۶/۶/۱ به مدت ۹۶/۹/۳۰ مدیر عامل شرکتی با مسوولیت محدود بودم که به دلیل عدم فعالیت و برخی مسائلی که در این مقال نمی گنجد تعطیل شد: - شرکت به ثبت رسیده - مجوز ندارد

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )

  با سلام من ٣٣سالمه حدود یک سال است که ازدواج نموده ام به دلیل کارم و اینکه هنوز نتوانسته ام انتقالی بگیرم در رفت و آمد هستم و ماهی یک بار به مدت دع روز از همسرم دور هستم و اینکه برای بچه دار شدن نیا

  فریبا داداشلو
  فریبا داداشلو ( علوم تربیتی )

  باسلام خدمت سرور گرامی جناب مقدسی لطف میفرمایید در مورد نحوه ثبت حسابداری خرید جوجه برای مرغداری گوشتی و ثبت خرید دان مرغ بنده رو راهنمایی بکنید

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و بهای تمام شده )

  با سلام محضر آقای فرزاد لطف میکنید نحوه محاسبه بهای تمام شده مرغ گوشتی رو برام بزارید و کدینگ حسابداری مربوطه اونو

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مدیریت امورمالی ( حسابداری، بهای تمام شده، تجزیه وتحلیل صورتهای مالی ) )

  مدت 4سال است به حسابداری مشغولم اما گاهی بعضی ماهیتا رو نمیدونم همینطور ارزش افزوده و معاملات فصلی و...رامیخواهم آموزش ببینم .ساکن شهراصفهان هستم .اگرامکان داره اموزش روبرای من هماهنگ کنید.ممنونم

  سید مهدی حجازی
  سید مهدی حجازی ( استقرار سیستم های مالی - مهندسی مالی - حسابداری مدیریت - مالیاتی -بیمه ، تامین مالی - تنظیم قرارداد )