آیین نامه مبارزه با پول شویی

نوع: آیین نامه

موضوع:

آیین نامه مبارزه با پول شویی

منبع تهیه: بانک مرکزی
تصویب کننده:
تاریخ انتشار: 1388-09-18
تاریخ اعتبار از: تا:
توضیحات: تعاریف و قوانین مرتبط به پول شویی


1388/9/ مستخرج از روزنامه رسمی شماره: 18869 سال 65 مورخ: 18
شماره: 181434 /ت 43182 ک
1388/9/ تاریخ: 14
وزارت امور اقتصادی و دارایی  وزارت اطلاعات  وزارت بازرگانی  وزارت کشور  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی /11/ وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 217869 /ت 41733 ه مورخ 23
جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یادشده، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی را به شرح زیر تصویب نمودند:


آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی


 


ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف م یگردند:
الف  قانون: قانون مبارزه با پول شویی  مصوب 1386 
ب  ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات، انجام
معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی
و حقوقی مشمول قانون مراجعه می نماید.
ج  شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و درصورت اقدام توسط
نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د  شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده
3) این آیین نامه. )
ه  مؤسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری
اسلامی ایران)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکتهای
سرمایه پذیر، صراف یها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسط هگری وجوه اقدام می نمایند.
و  معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد
منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پول شویی انجام می شود.
تبصره  قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص
منشأ مال و سپرد هگذاری یا سایر عملیات مربوط م ینماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند
از:
1. معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.
2. کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله ای صورت گیرد و
نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3. معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص
دیگری بوده اند.
4. معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر
باشد.
5. معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پول شویی) واقع شده باشد.
6. معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله
بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7. معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.
ز  سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ( 150,000,000 ) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها
هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.
ح  وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از
قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پش تنویس شده
توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).
ط  اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ( 5) و ( 6) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندو قهای قرض الحسنه،
بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان
رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی  مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پول شویی در معرض خطر
قرار دارند از قبیل پی شفروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فر شهای گران قیمت و فروشندگان
عتیقه و محصولات فرهنگی گران قیمت.
ک  خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس
از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در
بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل  شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که براساس تصویب نامه شماره 16169 /ت 39271 ه مورخ
1388/1/29 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص م ییابد.
م  شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب نامه شماره 16173 /ت 40266

ه  1388 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی /1/ مورخ 29
اختصاص م ییابد.
ن  شورا: شورای عالی مبارزه با پول شویی.
.( س  دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول شویی به شرح مذکور در ماده ( 37
ع  واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات
.( مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده ( 38


فصل دوم  شناسایی ارباب رجوع


ماده 2 مؤسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی
کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع
کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمان تنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و
تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه
ماده ( 3)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت « ب » و « الف » ارباب رجوع (به شرح بندهای
نمایند.
تبصره  پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی ندارد.


ماده 3 تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات
بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پول شویی، به شرح زیر م یباشند:
الف  شناسایی اولیه شخص حقیقی:
1 شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد
متعارف صورت م یپذیرد.
تبصره  در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه
عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع م یباشد.
2 درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش
اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب م یگردد.
تبصره  اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع
ایرانی همچنان الزامی است.
ب  شناسایی اولیه شخص حقوقی:
1 شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا
تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیی ننامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می گیرد.

2 درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی
مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهدگرفت.
3 شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت
خواهدپذیرفت.
4 متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب
رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع
نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد.
ج  شناسایی اولیه در موارد غیربانکی:
1 تمامی اشخاصی که عهد هدار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه
خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع م یباشند.
2 تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در
مواردی که ارزش امانات و محموله های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام م یگردد، نسبت به شناسایی
ارباب رجوع اقدام نمایند.
3 تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پول شویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف
مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد
اشخاص در فاکتور فروش هستند.
د  شناسایی کامل اشخاص حقیقی:
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور
در بند الف این ماده) نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:
1 اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یکی از
مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرف های
رسمی.
2 اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین
صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.
3 اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پول شویی قرار دارند از قبیل طلافروشان،
فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معاملات املاک و خودرو.
4 اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
5  اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه
فعالیت خود.

ه  شناسایی کامل اشخاص حقوقی:
1 اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت موردانتظار.
2 اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرک تنامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تأمین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی،
مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.
3 اخذ اطلاعات مربوط به رتبه بندی شرکت از مراجع ذی ربط (از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتب هبندی معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا سایر مراجع حرف های).
تبصره  در صورت عدم رتبه بندی شرکت، شخص مشمول باید رأساً از طریق بررسی صورتهای مالی تأیید شده توسط
یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم
الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیماً مورد
بررسی قرار می گیرد.
4 اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده اند و
متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره  نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد
شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.


ماده 4  مدارک یادشده در بندهای (د) و (ه) ماده ( 3) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذ یربط استعلام و نسبت
به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید
زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.


ماده 5  چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پول شویی
یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات
مالی گزارش نمایند.
تبصره  اشخاص مشمول م یتوانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور (به ویژه
اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند.
اشخاص مشمول می توانند در دستورالعملهای داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز، با
توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.


ماده 6  ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی
الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا ب ینام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.


ماده 7  اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د)
و (ه)، تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری
مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری
نمایند.


ماده 8  اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی، در مورد مؤسساتی که به
تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پول شویی رعایت می شود، نم یباشند.


ماده 9 اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.


ماده 10  اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از
طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام م یگردد، اقدام نمایند.


ماده 11  اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:
الف  اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به
مبارزه با پول شویی را رعایت نمایند.
ب  اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول
اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت
مشخصات وی شامل این بند نم یباشد.
تبصره  تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم
توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.


ماده 12  اشخاص مشمول موظفند در تمامی فر مهای مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شمار ههای شناسایی
معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش بینی نمایند و این مشخصات به
طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.


ماده 13  اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم افزارها، بانکها و سیستم های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها
ثبت می شود، محل لازم برای درج یکی از شمار ههای معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع
بیگانه) و کدپستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو براساس شمار ههای مذکور در نر مافزارها را فراهم نمایند.


ماده 14  اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیست مهای اطلاعاتی خود را هر
شش ماه یک بار به مراجع ذ یربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف
هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.


ماده 15  اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات
پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه م یدهند، تکالیف فوق را عملی سازند.
تبصره 1 آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه
نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پول شویی در هر دستگاه موظفند
موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.
تبصره 2 آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد
رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.


ماده 16  از زمان ابلاغ این آیین نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می سازد،
به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذکور، اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص
حقیقی، کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی
را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.


ماده 17  اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط به
شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:
الف  در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده ای پیدا
نموده است.
ب  در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب رجوع در جریان عملیات پول شویی و یا تأمین
مالی تروریسم قرار گرفته است.


فصل سوم  ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی


ماده 18  اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیرمالی، مکلفند واحدی را با توجه به
وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پول شویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از
مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد
مذکور را بررسی نماید.
تبصره 1 تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را به گونه ای اتخاذ نمایند که
اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی حاصل گردد.

تبصره 2 دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی ربط نسبت به
تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید.


ماده 19  وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده ( 18 ) به شرح زیر م یباشد:
الف  بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذ یربط.
ب  ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.
تبصره  ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای
جداگانه از سوی شورا ابلاغ می گردد. در هر صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود.
ج  نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده م یکنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
د  تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز
ش


کاربر گرامی اجازه مشاهده کامل مطلب را ندارید.جهت مشاهده مطالب می بایست عضو سایت شوید و یا در صورتیکه قبلا عضو شده اید با نام کاربری خود به سایت وارد شوید
ورود / ثبت نام


ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

سارا هنرور

سارا هنرور

تاریخ ثبت:
1396/08/16
بروزرسانی:
1396/08/16
آخرین مشاهده:
1397/07/19
پرسش از مشاور

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  باسلام و ارزوی قبولی طاعات ...من یک کسب و کار جدید در حوزه غذا راه اندازی کردم با هدف ایجاد اشتغال ... چند نوع غذای سنتی رو در بسته بندی و دیزاین شیک و مشتری پسند تولید و عرضه میکنیم که تونستیم نمره ق

  پویا محمودی
  پویا محمودی ( بازاریابی ، فروش ، تبلیغات ، برنامه ریزی ، مدیریت ، برندینگ ، آموزش ، امور قراردادها ، وصول مطالبات  )

  با سلام من در یک شرکت ابمیوه(رانی) به عنوان ویزیتور میخوام مشغول به کار بشم وهیچ مهارتی ندارم یعنی تا حالا کار ویزیتوری نکردم ممنون میشم راهنمایی کنید تا کارمو بخوبی انجام دهم با تشکر

  پویا محمودی
  پویا محمودی ( بازاریابی ، فروش ، تبلیغات ، برنامه ریزی ، مدیریت ، برندینگ ، آموزش ، امور قراردادها ، وصول مطالبات  )

  سلام. می خواستم اگر ممکنه در مورد نحوه سند زنده جریمه بیمه تامین اجتماعی راهنمایی بفرمایید که طبق چه کدینگی باید سند زد؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و بهای تمام شده )

  سلام بنده راهنمایی میخوام وام ودیعه مسکن میخوام میشه راهنمایی کنید ضامن ندارم اما میتونم چک یا سفته بدم از خود بعنوان ضمانت

  سید مهدی منبتی
  سید مهدی منبتی ( مشاور حوزه سرمایه گذاری بازار ساختمان و مسکن، مدل های تامین سرمایه،ایده پردازی و توسعه ایده )

  سلام من سال ۸۵ دیپلم انسانی گرفتم پیش دانشگاهی نخوندم و الان ۳۰سالمه سوالم اینه که میخوام برم رشته طراحی دوخت یا طراحی لباس در دانشگاه علمی کاربردی(لطفا داشتگاه های علمی کاربردی که این رشته هارو تدری

  شاهین احمدی
  شاهین احمدی ( حسابرسی، آموزش در بازار سرمایه، گواهینامه های بازار سرمایه، مشاوره تحصیلی )

  ایا منبع معتبری درخصوص برآورد حجم فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؟

  رضا محمودی سفیدگر
  رضا محمودی سفیدگر ( حسابداری و امور بانکی و بورس )

  سلام بر استاد گرامی یک سوال راجع به خرید و فروش املاک داشتم . بنده در تاریخ 10/05/96 ملکی را به مبلغ 190میلیون تومان از آقای ...خریدم 180 میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت نمودم . ملک مسکونی و وی

  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار  ( دعاوی خانواده، ملکی، کیفری، حقوقی و انعقاد قراردادهای حقوقی و تجاری )

  سلام من سال۸۵ دیپلم انسانی گرفتم و پیش دانشگاهی نخوندم الان ۳۰سالمه هم به شدت ناامیدم از تحصیل به خاطر اینده شغلی در ارتباط باسنم و هم اینکه باتوجه به درنظر گرفتن رشته طراحی دوخت و رشته طراحی لباس هنو

  ناهید صباحی
  ناهید صباحی ( برنامه ریزی تحصیلی و آموزشی  )

  سلام از کجا بدونم رسالتم در دنیا چیه و فرق هدف و رسالت چیست و اینکه ایا ازمون هایی هستن که نشون بده کاملا و دقیقا به چی علاقه دارم؟ممنون

  فریبا داداشلو
  فریبا داداشلو ( علوم تربیتی )

  سلام پسربزرگم که کلاس یازدهم رشته حسابداریه از نظر رفتاری پرخاشگر، عصبی ، بد دهن ، وبی حوصله است نمیشه باهاش صحبت کرد هراز چند گاهی توی خونه بیشتربا مادرش دعوا میکنه ، مادر از فحاشی و بد دهنی او به

  فریبا داداشلو
  فریبا داداشلو ( علوم تربیتی )