گردش وجوه نقد

نوع: استاندارد

موضوع:

گردش وجوه نقد

منبع تهیه: استاندارد های حسابداری
تصویب کننده:
تاریخ انتشار: 0000-00-00
تاریخ اعتبار از: 0000-00-00 تا: 0000-00-00
توضیحات: گردش وجوه نقد

استاندارد حسابداری شماره ۲-تهیه صورت گردش وجوه نقد

با سلام

تهیه صورت گردش وجوه نقدبر اساس استانداردهای حسابداری

مفهوم وجوه نقد:

وجه نقد شامل پول نقد ومعادل آن(شبه پول) می باشد.

معادل وجه نقد:

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت با قابلیت تبدیل بسیار زیاد به وجوه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن نا چیز بوده وبه آسانی وبدون ا طلاع قبل قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشد در مقابل جریانهای ورودی جریانهای خروجی قرار دارد که شامل عواملی همچون افزایش درداراییها

(به غیرازوجه نقد)کاهش دربدهیها و کاهش درحقوق صاحبان سهام می باشد.

روشهای محاسبه بهای تمام شده در سیستم ادواری:

۱)روش اولین صادره از اولین وارده               fifo

۲)روش اولین صادره از آخرین وارده              lifo

۳)روش میانگین موزون

۴)روش شناسایی ویژه

افزایش در هزینهای معوق-کاهش در هزینه های معوق+کاهش در پیش پرداخت هزینه-افزایش درپیش پرداخت هزینه+کلیه اقلام هزینه هابه جز هزینه های غیر نقد  بهره و مالیات =وجه پرداختی بابت هزینه ها

روش غیر مستقیم تهیه صورت جریان های نقدی:

در روش غیرمستقیم گردش وجوه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی از طریق تعدیل سودخالص بابت درآمدها هزینه ها وسود و زیانهای غیرعملیاتی که دراندازه گیری سودخالص اثر داشته اما تاثیری درموجودی نقد نداشتند محاسبه و گزارش می شوند علاوه براین سود خالص باید بابت جریانهای ورود وخروج جریانهای نقد مرتبط با چرخه عملیات که انعکاس درصورت سود وزیان ندارد(تغیر در دارایی وبدهی های جاری)نیز تعدیل شود.

نحوه ارائه صورت گردش جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیم:

قسمتی از تعدیلات لازم برای تبدیل سود خالص به گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی:

فعالیتهای عملیاتی:

سود خالص(سود ویژه عملیاتی)

 اضافه می شود:

کاهش در حسابهای دریافتنی تجاری

کاهش در موجودیها

کاهش درپیش پرداخت هزینه

کاهش در سایراقلام دارایی جاری مرتبط با فعالیتهای عملیاتی

افزایش در مالیات بر درآمد پرداختنی

افزایش در حسابهای پرداختنی تجاری

هزینه استهلاک

کسر می شود:

افزایش در حسابهای دریافتنی تجاری

افزایش در موجودی کالا

افزایش در پیش پرداخت هزینه

کاهش در حسابهای پرداختنی تجاری

کاهش در مالیات بر درآمد پرداختنی

کاهش در سایر بدهیهای جاری مرتبط با فعالیتهای عملیاتی

صورت سود وزیان گردش سود وزیا ن انباشته وصورت سود وزیان جامع

صورت حسا ب سود وزیا ن شکل و نحوه ارائه آن:

صورت حساب سود وزیان را می توان به اشکال مختلف و باتوجه به مفاهیم مختلف درآمد تفکیک و طبقه بندی هزینه ها ارائه کرد در عمل صورت حساب سود وزیان به ۲ شکل متفاوت ارائه می شود که عبارتند از:

الف)شکل چند مرحله ای                       ب)شکل یک مرحله ای

شکل چند مرحله ای:

درشکل چند مرحله صورت حساب سود وزیان مبتنی بر طبقه بندی اقلام وتفکیک نتایج حاصل ازعملیات جاری ازنتایج فعالیتهای جنبی وغیر عملیاتی است.

طبقه بندی اقلام صورت سود وزیان:

۱)اقلام عادی             ۲)اقلام غیرعادی             ۳)اقلام استثنایی

اقلام عادی به ۲ دسته تقسیم می شوند:

 ۱)اقلام عادی عملیاتی                            ۲)اقلام عادی غیرعملیاتی

تغییرات حسا بداری:

با توجه به شرایط اقتصادی واجتماعی جامعه و نیاز استفاده کنندگان از گزارشهای مالی جهت انطباق هر چه بیشتر واحد مالی با شرایط جدید معمولا تغییراتی نیز در اصول و روشهای حسابداری انجام می گردد که عبارتند از:

۱)تغییر دراصول و روشهای پذیرفته شده حسابداری

۲)تغییر در برآورد حسابداری

۳)تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر

تغییر در روش ارزشیابی موجودیها- تغییر در محاسبه استهلاک- تغییر در روش حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

حسابداری موجودی کالا:

موجودیهای کالا مجموعه ای از اقلام مشهود است که دارای ۳ ویژگی زیر است:

۱)برای فروش در روال عادی عملیات طی دوره نگهداری می شود.

۲)به منظور ساخت و فروش محصول در فرآیند تولید قرار دارد.

۳)در تولید کالاها یا خدمات قابل فروش یا ارائه به صرف می رسد.

سیستم های ثبت و اندازه گیری مقادیر موجودیهای مواد و کالا:

مزایای صورت جریان های نقدی:

صورت جریانهای نقدی از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار بوده که مهمترین آن به شرج زیراست:

۱)قابلیت اتکا و مقایسه

۲)قابلیت فهم

۳)توجه به علایق دیگران

شکل ومحتوای صورت جریانهای نقدی

جریانهای ورودی وجه نقد عمدتآ ناشی از عوامل زیر است:

۱)کا هش در داراییها (غیر از موجودی نقد)

۲)افزایش در بدهی

۳)افزایش در حقوق صاحبان سهام

مفهوم وجوه نقد:

وجه نقد شامل پول نقد ومعادل آن(شبه پول) می باشد.

معادل وجه نقد:

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت با قابلیت تبدیل بسیار زیاد به وجوه نقد که احتمال خطر کاهش در ارزش آن نا چیز بوده وبه آسانی وبدون اطلاع قبل قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشد در مقابل جریانهای ورودی جریانهای خروجی قرار دارد که شامل عواملی همچون افزایش درداراییها

(به غیرازوجه نقد)کاهش دربدهیها و کاهش درحقوق صاحبان سهام می باشد.

طبقه بندی اقلام صورت جریا نهای نقدی:

درتهیه صورت جریانهای نقدی نیز همانند دیگر صورتهای مالی اقلام دارای ویژگی مشابه دریک گروه طبقه بندی شده و اقلامی که ویژگیهای متفاوتی دارند از یکدیگرتفکیک می شوند لذا اطلاعات صورت جریانهای نقدی عمدتآ به۵ سرفصل اساسی تقسیم می شود.

۱) فعالیت سرمایه گذاری:

دراین قسمت جریانهای ورودی وجه نقد کاهش در داراییهای بلند مدت و برخی ازداراییهای جاری(مثل اسناد دریافتنی غیر تجاری و سرمایه گذاری کوتاه مدتی است که معادل وجه نقد تلقی می شود) است که ناشی از فروش یا دریافتهای نقدی می باشد.مثالهایی از جریانهای ورود وخروج مربوط به این فعالیتها

الف)جریانهای نقد ورودی:

۱)وجه نقد حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام اوراق قرضه

۲)وجه نقد حاصل از فروش داراییهای بلند مدت

۳)دریافتهای نقدی مرتبط با اصل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی

ب)جریانهای نقد خروجی:

۱)وجه نقد مصرف شده برای تحصیل سرمایه گذاری در سهام واوراق قرضه

۲)وجه نقد مصرف شده جهت خرید یا تحصیل داراییهای بلند مدت

۳)وجه نقد پرداختی بابت سپرده گذاری بلند مدت نزد بانکها

۴)اعطای وام اعتبار و تسهیلات مالی به دیگران

۲) فعالیت های تامین مالی:

جریانهای ورودی وجه نقد شامل افزایش دربخش عمده بدهیهای بلند مدت بخشی از بدهیهای اقلام جاری و همچنین برخی از اقلام حقوق صاحبان سهام می باشد.

نمونه هایی از جریانهای نقدی ورودی و خروجی مرتبط با این فعالیتها:

الف)ورودیها:

۱)وجه نقد حاصل ازانتشار سهام و اوراق قرضه

۲)دریافتهای نقدی ناشی ازاستقراض(اعم ازکوتاه مدت و بلند مدت)

ب)خروجیها:

۱)وجه نقد مصرف شده بابت بازخرید سهام اوراق قرضه

۲)وجه نقد مصرف شده بابت باز پرداخت اصل تسهیلات دریافتی

۳)وجه نقد مصرف شده بابت اقساط اجاره های بلند مدت

۳)فعالیتهای عملیاتی:

این دسته ازفعالیتها عبارتست ازفعالیتهای اصلی مولد درآمدعملیاتی واحد تجاری این فعالیت متضمن تولیدوفروش کالا وارائه خدمات بوده و هزینه ها ودرآمدهای مرتبط با آن در تعبین سودوزیان عملیاتی در صورت سودوزیان منظور می شود برای گزارشگری و افشای وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی دو روش تحت عناوین ۱)روش مستقیم       ۲)روش غیر مستقیم  ممکن است استفاده شود.

الف)روش مستقیم:

استفاده از این روش به نوعی تبدیل سودوزیان از مبنای تعهدی به مبنای نقدی تلقی می شود.

الف)جریانهای نقدی ورودی:

۱)وجوه نقد دریافتی از مشتریان بابت فروش کالا و انجام خدمات

۲)وجوه نقد دریافتی بابت اجاره محل حق الزحمه کارمزد و خدمات دیگر

ب)جریانهای نقد خروجی:

۱)وجوه نقد پرداختی به عرضه کنندگان کالا و خدمات

۲)پرداختهای نقدی به کارکنان تجاری

۳)وجه نقد پرداختی به ارائه کنندگان خدمات بیمه تبلیغات و…

۴)بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی با بت تامین ما لی:

الف)جریانهای نقد ورودی:

۱)سود وکارمزد دریافتی(بهره دریافتی)

۲)سود سهام دریافتی

ب)جریانهای نقد خروجی:

۱)سود کارمزد پرداختی(بهره پرداختنی)

۲)سود سهام پرداختنی

۳)حصه ای ازاقساط اجاره به شرط تملیک اجاره پرداختی که هزینه های تامین مالی محسوب می شود.

افزایش بهره دریافتنی-کاهش بهره دریافتنی+درآمد بهره=وجوه نقد دریافتی بابت بهره وامهای اعطایی

افزایش سود سهام دریافتی-کاهش سود سهام دریافتی+درآمدحاصل ازسرمایه گذاری=دریافتی

 بابت سود سهام

افزایش در بهره پرداختنی-کاهش در بهره پرداختنی+کاهش در پیش پرداخت بهره-افزایش در پیش پرداخت بهره+هزینه بهره=وجوه دریافتی بابت هزینه ی وامهای دریافتی

۵)ما لیات بر درآمد:

پرداختی بابت مالیات به شرح زیر است:

کاهش پیش پرداخت مالیات-افزایش پیش پرداخت مالیات+افزایش ذخیره مالیات بر درآمد-کاهش ذخیره مالیات بر درآمد+هزینه مالیات=پرداختی بابت مالیات

روابطی که برای محا سبه اقلام صورت جریانهای نقدی در روش مستقیم درقسمت فعالیتهای عملیاتی ا ستفاده می شوند عبارتند از:

هزینه م.م-کاهش پیش دریافت فروش کالا-افزایش پیش دریافت فروش کالا+افزایش خالص حسابها واسناد دریافتنی تجاری-کاهش خا لص حسابها واسناد دریافتنی تجاری+فروش خالص=وجوه دریافتی ازمشتریان

کاهش پیش دریافت-افزایش پیش دریافت+افزایش حسابهای دریافتنی-کاهش حسابهای دریافتنی+درآمد مربوط=وجوه دریافتی بابت یک درآمد

کاهش درپیش پرداخت خرید-افزایش در پیش پرداخت خرید+افزایش در حسابها واسناد پرداختنی تجاری-کاهش در حسابها واسناد پرداختنی تجاری+خرید خالص=وجه پرداختی بابت خرید کالا

کاهش موجودی کالا-افزایش موجودی کالا+قیمت تمام شده کالای فروش رفته=خرید خالص

 

 ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مصطفی عبدی

مصطفی عبدی

تاریخ ثبت:
1394/06/04
بروزرسانی:
1394/06/05
آخرین مشاهده:
1399/09/12
پرسش از مشاور

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام وقت بخیر من دوتا حساب دارم به نام پیش دریافت عوارض و ارزش فزوده و پیش پرداخت عوارض و ارزش افزود موقع پرداخت ارزش افزوده و عوارض چطوری سند بزنم و این که چرا تفاوت ارزش افزوده خرید من و ارزش ا

  مانوئیل یوحنائی
  مانوئیل یوحنائی ( حسابداری مالی - حسابداری مالیاتی -حسابداری صنعتی - حسابرسی - حسابرسی داخلی  )

  سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

  احمد نورمحمدی
  احمد نورمحمدی  ( راهبری سیستم های حسابداری - مالیاتی مشاور مالی مالیاتی شرکت های دانش بنیان )

  سلام به مشاور محترم من تازه دیپلم در رشته حسابداری گرفته ام نمی دانم به تحصیل در دانشگاه ادامه دهم یا خیر ؟ با توجه به اینکه بیکاری در مقطع دانش آموختگان عال زیاد است چه کنم ؟ لطفا" رهنمایی بفرمائید

  عیسی ذوقی
  عیسی ذوقی ( مشاور بازرگانی، مالی ومالیاتی  )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

  با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )