مسعود شیخی

مسعود شیخی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حقوق
شغل: وکیل پایه یک دادگستری
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

تحصیلات:

لیسانس حقوق دانشگاه شهید بهشتی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

قاضی بازنشسته

وکیل پایه یک دادگستری

سوابق اجرایی:

مشاور حقوقی شرکت پارسیلون سهامی عام از 27/11/60 لغایت 26/01/64

کارآموزی قضایی در دادگستری تهران از 30/01/64 لغایت 08/08/84

دادرس دادگاه حقوقی دو مستقل شهرستان شوشتر از 08/08/64 لغایت 28/12/64

رییس دادگاه حقوقی دو مستقل خوزستان (شوشتر)

بازپرس دادسرای عمومی اسلام آباد غرب

رییس دادگاه حقوقی دو اسلام آباد غرب

رییس دادگاه کیفری دو کرمانشاه

رییس دادگاه عمومی شعبه چهار استان کرمانشاه (ویژه قتل)

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان به مدت 8 سال

رییس دادگاه تجدیدنظر استان به مدت 8 سال

قاضی عضو کمیسیون های ماده 100 شهرداری (بدوی و تجدیدنظر)

قاضی عضو هیات های حل اختلاف کار و امور اجتماعی

قاضی عضو هیات عالی نظارت ثبتی

قاضی عضو کمیسیون ماده 147 ثبت اسناد

قاضی عضو کمیسون ماده 56 قانون منابع طبیعی

قاضی عضو کمیسون ماده244 هییت حل اختلاف دارایی

کسب مقام اول رای صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری ها در کل کشور

 

زمینه کاری:

مشاوره حقوقی  در دعاوی حقوقی، کیفری ، ثبتی، خانوادگی، ملکی، اسناد تجاری، تنظیم قرارداد و داوری