محمد مهبودی

محمد مهبودی
تحصیلات: زیر دیپلم
رشته تحصیلی: DBA
شغل: مدرس دانشگاه ، مدیر مارکتینگ شرکت رزفارمد ، مشاوره انتقال تکنولوژی پارس روس مدیر عامل شرکت سامان کس
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

مدرک :   دکتری (ِDBA)  از دانشگاه بنگلور

تخصص اصلی :  مدیریت بازاریابی ، مدریت تکنولوژی، کچینگ کسب و کار  و مدرس آموز ش کسب و کار

تخصص فرعی : اتتقال تکنولوژی(TOT ) ، توجیه فنی ، مالی ، اقتصادی (FS)  ، برنامه بازاریابی (MP )  ،ارزیابی توانمندی تکنولوزیک بنگاهها و طرح کسب و کار (BP)

 

مقالات )مقالات تحقیقی /مقالات توصیفی)

مجلات بین لمللی

 1. مدریت تکنولوژی در صنایع دارویی ،انتشار:سسسیتمهای مدیریت(Systems Management) ، جلد  VII شماره 4 صفحه 58-69 سال 88
 2. انتقال تکنولوژی در صنایع دارویی، انتشار: مدیریت دانش(Knowledge Management) ، جلدI VII شمارهای 1 و 2  صفحه 98-110 سال 89
 3. مدریت تکنولوژی و داکترین گپ ،انتشار: ، انتشار: IMI Disha ، جلد 2 شمارهای 1  صفحه 30-33 سال88
 4. چالشها و فرصتهای مدریت انتقال تکنولوژی،انتشار:مجله بین المللی  مدیریت و تکنولوژی(International Journal Management & Technology)، جلد  1شماره 1 صفحه 3-90 سال 1388
 5. توسعه استراتژی برون سپاری دربخش دولتی " Developing Outsourcing Strategies in Public Sector." جرنال در SCMS Journal of Management چاپ شد.
 6. مدل مدیریت دانش برای بخش دولتی A KM model for public administration: the case of Labour Ministry پذیرفته شده درInformation Systems Journal  در April  20012 چاپ شد ه است

7.توسعه مدیریت تکنولوژی Development of Management of Technology: - A case study of selected public Pharmaceutical industries in Iran این مقاله  در  Journal of System Management  چاپ شده است.

8. انتقال تکنولوژی در بیو فارما(Transfer of Transfer (TOT) in the Biopharma Industry :( a case study select of companies in Iran) این مقاله در   Journal of Knowledge Management چاپ شده است. سال 1390

9. توانمندی تکنولوژی در صنعت دارویی پذیرفته شده در جورنال International Journal Of Computer and Technology چاپ شده است

10. فاصله توانمندی صنعت دارویی ایران  باکشورهای در حال توسعه و توسعه یافته  پذیرفته شده در کنفرانس  مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم اجتماعی 30 تا 31 خرداد  پذیرفت شده 93  و در حال چاپ در جرنال Indian Journal of Scientific Research  می باشد

11.  کسب و کارمقدمه  ارتقاء توانمندی صنعت دارویی ایران  پذیرفته شده درسومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری در سالن همایشهای بین المللی کیش 10 و 11 آذر 93 پذیرفته شذه است

رساله کارشناس ارشد و دکتری

 1. بررسی سطوح نهادینه سازی انتقال تکنولوژی در پروژهای انتقال بیوتکنولوژی
 2. مدریت تکنولوژی در صنعت  داروسازی( Management of Technology In Pharmaceutical Industry)

 همکاری در تالیف کتاب با موضوعات

 1.  همکاری در طرح تجزیه و تحلیل و ارائه مدل نهایی انتقال تکنولوژی بصورت عام در بیوتکنولوژی به سفارش صندوق حمایت از پژوهشگران  ریاست جمهوری
 2.  همکاری در طرح ارزیابی توانمندی تکنولوژیک در صنایع دارویی کنونی کشور ایران جهت ارایه الگوی (راهکارهای سیاستی)  سیاستگذاری  برای  تسریع گذار  به مرحله  بیوفارما به سفارش پژو هشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

پروژه های اجرایی  و تحقیقی

 1. همکاری در توسعه ، تولید  و تجاری سازی داروی آنژی پارس در شرکت پارس روس بعنوان کارشناس.توجیه فنی ، مالی و اقتصادی (FS)  و برنامه بازاریابی (BP )   سال 1386 تا 1390
 2. طرح ارزیابی توانمندی تکنولوژیک در صنایع دارویی کنونی کشور ایران جهت تسریع گذار به مرحله  بیوفارما برای وزرات بهداشت
 3. توجیه فنی ، مالی ، اقتصادی (FS)مربوط به توسعه و تولید  داروی هرمون رشد در مرکز ملی ژنتیک 1383
 4. همکاری در توسعه ، تولید و تجاری سازی  داروی سپتی مب در شرکت پارس روس بعنوان کارشناس.توجیه فنی ، مالی و اقتصادی (FS)  و برنامه بازاریابی (BP )   سال 1387 تا 1390
 5. همکاری در توسعه، تولید و تجاری سازی محصول نانوبرن در شرکت پارس روس بعنوان بعنوان کارشناس.توجیه فنی ، مالی و اقتصادی (FS)  و برنامه بازاریابی (BP )   سال 1388 تا 1390
 6. همکاری در توسعه و تولید و تجاری سازی  داروی IMOD  در شرکت پارس روس بعنوان کارشناس.            توجیه فنی ، مالی و اقتصادی (FS)  و برنامه بازاریابی (BP )   سال 1378 تا 1390
 7. توجیه فنی ، مالی و اقتصادی (FS)  داروی دایم فسفون از روسیه در شرکت پارس روس 1389 تا
 8. همکاری در طراحی نرم افزار انتقال تکنولوژی در صنعت بیو فارما به سفارش دفتر همکاریهای ریاست جمهوری 1390
 9. مطالعه تطبیقی انتقال تکنولوژی در موسسات دولتی و شر‌کت‌های خصوصی ایرانی برای دفتر همکاریهای فن آوری ریاست جمهوری،سال 1383
 10.  همکاری در طرح بررسی معیار های  مدیریت  جامع کیفیت در شرکتهای دارویی جهت ، ارائه یک مدل جامع کیفیت  در این
 11. همکاری در طرح ارزیابی توانمندی تکنولوژیک در صنایع دارویی کنونی کشور ایران جهت تسریع گذار به مرحله  بیوفارما
 12. توجیه فنی ، مالی و اقتصادی (FS) مربوط انتقال تکنولوژی داروهای دانوربیسین Danvropcyne)) و سیکسربین(Siksorr pyne) برای  وزارت صنایع  (بیدکو) 1385
 13. تجزیه و تحلیل مربوط به شرکت پارس‌روس با تکنیک SWOT برای اتخاذ استراتژی مناسب در شرکت پارس روس ، پارک فناوری پردیس خیابان نواوری 16 پلاک 2/168 کدپستی 1657163871
 14. برنامه بازاریابی (BP )    محیط کشت سلولی در  شرکت زیست گویا
 15. همکاری در طرح تجزیه و تحلیل وارائه مدل نهایی انتقال تکنولوژی بصورت عام در بیوتکنولوژی به به سفارش صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری1389-1390
 16. تدوین چارچوب نظری یا کاربست برای تاسیس موسسه ربع رشید تبریز سال 1385
 17. و بیشتر

مسیر شغلی(Professional Career)

 1. کارشناس اتتقال تکنولوژی(TOT ) ، توجیه فنی ، مالی ، اقتصادی (FS)  و برنامه بازاریابی (BP )   در شرکت پارس ،رزفارمد  و پارک فناروی پردیس ، فعالعیت در حوزه کسب و کار  و کچینگ کسب و کار

4.هیئت علمی دانشگاه ارومیه ، حوزه تدیس تحقیقات بازاریابی ، سمینار در بازار یابی بازاریابی بین المللی و مدیریت استراتژی و  طرح کسب و کار

مقالات داخلی(International Articles)

 1. سهم شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) در انتقال تکنولوژی
 2. پارک‌های علمی تکنولوژی و نقش آنها در توسعه بیوتکنولوژی
 3. تخصص و مهارت منابع انسانی مهم‌ترین عامل در توسعه بیوتکنولوژی
 4. پیامد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI)
 5. تکنولوژی مناسب
 6. تکنولوژی بومی 

7.شرکتهای کوچک و متوسط(SME)

 خلاصه تخصص و تجربیات:

 • گزارش توجیه ، فنی، مالی ، اقتصادی و بازرا
 • تحقیقات بازار
 • تدوین برنامه بازاریابی
 • تدوین استراتژی ورود به بازار
 • مطالعات مالی و تهیه گزارشهای تخصصی
 • ارزش گذاری تکنولوژی
 • مشاوره در زمینه انتقال تکنولوژی
 • مشاوره در زمینه مدیریت تکنولوژی
 • مشاوره برنامه ریزی استراتژیکی و مدیریتی