ناهید صباحی

ناهید صباحی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت فرهنگی
شغل: مدرس
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

چکیده سوابق حرفه ای: 

 • مسئول مالی دانشکده 
 • رئیس اداره امور دانشجویی 
 • مسئول کارگزینی هیات علمی
 • دبیر کمیته انضباطی آموزشی دانشجویان 
 • مشاوره درحوزه آموزشی و تحصیلی و هیات علمی 

چاپ مقاله :

 • بررسی و مطالعه تطبیقی توسعه فرهنگی در کشورهای ایران و مالزی در نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک کشور 

تحصیلات: 

 • کارشناسی :   اقتصاد بازرگانی 
 • کارشناسی ارشد :  مدیریت فرهنگی)

سوابق تدریس : 

 • دانشگاه آزاد واحد جنوب (اصول و مبانی مدیریت –مدیریت در نقشه برداری – مدیریت صنعتی –روش تحقیق-مدیریت رفتار سازمانی )
 • دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر  - جامعه شناسی عمومی-مبانی جامعه شناسی 
 •   سما واحد اسلامشهر –فراگرد کنترل بودجه
 • تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی – مدیریت سازمانها و مراکز فرهنگی –سازمانها و مراکز فرهنگی و دپیلماسی فرهنگی-فعالیتهای فرهنگی- گردشگری فرهنگی -امور فرهنگی بانوان - اصول و فنون مذاکره