رامین صادقیان

رامین صادقیان
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
شغل: هیات علمی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

 

سوابق علمی و تحصیلی  

 • کارشناسی ریاضی کاربردی  - دانشگاه امیرکبیر   (پلی تکنیک تهران) 
 • کارشناسی ارشد  مهندسی صنایع اقتصادی اجتماعی  - دانشگاه علم و صنعت ایران 
 • دکترای تخصصی  PhD مهندسی صنایع اقتصادی اجتماعی   - دانشگاه علم و صنعت ایران   
سوابق اجرایی 
 • مدرس و مشاور - مؤسسات و آموزشگاه ها   
 • عضویت اصلی  - مجمع متخصصین ایران 
 • مشاور مدیرعامل - بانک صنعت و معدن 
 • مدرس  - دانشگاه علم و صنعت ایران 
 • مدرس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 
 • عضو هیأت علمی و راهنما - بوعلی سینای همدان 
 • مدرس، مشاور و راهنما - دانشگاه پیام نور  استان تهران 
 • مدرس  - دوره های آموزشی در شرکت های تولیدی، صنعتی و مهندسی مختلف از جمله: صنایع نفت، خودروسازی و ... 
 • مدرس  - همکاری با مؤسسات برگزارکننده دوره های کاربردی و تخصصی برای مدیران، مهندسان و پرسنل از جمله: راهبران پتروشیمی، مرکز آموزش تحقیقات صنعتی، مروجان بهره وری، خانه کیفیت، ره آوران آفاق صنعت و ...   
 • مدیر پروژه - شرکت های مهندسی   
 • دبیر تحریریه - مجله دنیای شنا   
 • مدرس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب   
 • مدرس - دانشگاه الزهرا (س)   
 • مشاوره طرح و توسعه - شرکت منجی ملل  
 • عضو هیأت علمی - دانشگاه پیام نور استان تهران

برخی پروژه های تحقیقاتی و طرحهای پژوهشی انجام داده شده 

 • تهیه برنامه استراتژیک شرکت سیمان شمال  
 • تشکیل مدل های سیستم دینامیکی جهت بررسی رشد جمعیت  
 • بررسی تشکیل صف در سلف سرویس ها با علوم شبیه سازی  
 • استخراج، کمی سازی و بررسی متغیرهای موجود و مؤثر بر بخش تحلیل سیستمهای شرکت  ایران خودرو با یک روش آنالیز سیستم جدید  
 • تهیه و تدوین چندین دستورالعمل برای بانک صنعت و معدن  
 • بررسی و طراحی مجدد فرم ها، تهیه شناسنامه و بانک اطلاعاتی  فرمهای بانکی و کدگذاری فرم هـاو دستورالعمل ها برای بانک صنعت و معدن  
 • ارائه چندین پیشنهاد      طرح پژوهشی به برخی از وزارتخانه هـا و سـازمانها از و برخـی از شـرکتهایتولیدی، صنعتی و خدماتی  
 • ارائه یک طرح پژوهشی در زمینه  مدلسازی های شبه مارکف در آنالیز زمین لرزه در دانشگاه علـم وصنعت ایران  
 • ارائه طرح پژوهشی در زمینه نحوه پیاده سازی MRP در حالت زمان پیوسـته در دانشـگاه بـوعلیسینای همدان  

سوابق پژوهشی، تحقیقات و تألیفات

 • پایان نامه کارشناسی ارشد، ارزیابی رفتار و عملکرد از یک سیستم مفروض (پویا و غیرپویا)  
 • رساله دکتری، به کارگیری یک مدل شبه مارکف در تحلیل ابعاد سه گانه زمین لرزه ها  
 • رامین صادقیان، "عملکرد 25 ساله بانک صنعت و معدن"، انتشارات بانک صنعت و معـدن، 1384، تهران.  
 • سید غلامرضا جلالی نائینی، رامین صادقیان، به کارگیری یک مدل نیمه مـارکف همگـن و گسسـتهجهت بررسی زمین لرزه استان تهران، طرح پژوهشی، 1384، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.  
 • رامین صادقیان، آنچه از زمین لرزه نمی دانید، انتشارات شوکا، 1386، تهران. 
 • R. Sadeghian and S. G. R. Jalali-Naini, A New Probability Density Function in Earthquake Occurrences, Journal of Industrial Engineering International, January 2008, Vol. 4, No. 6, 1-6.
 • Ramin Sadeghian and Gholam Reza Jalali-Naini, Applying Semi-Markov Models for Forecasting the Triple Dimensions of Next Earthquake Occurrences, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems - Series B-Application, 2008, Volume 15, Number 3b, pp. 395-416. 
 • Ramin Sadeghian, Gholam Reza Jalali-Naini, Jafar Sadjadi & Najmeh Hamidi Fard, Applying Semi-Markov Models for forecasting the Triple Dimensions of Next Earthquake Occurrences: with Case Study in Iran Area, International Journal of 
 • Industrial Engineering & Production Research, 2008, Volume 19, Number 4, pp. 5767. 
 • رامین صادقیان، 175 راه برای مدیریت زمان، انتشارات آبا، 1388، تهران.  
 • سید سپهر قاضی نوری، رامین صادقیان، پروانه سموئی، مقایسه عملکـرد  تئـ وری محـدودیت هـا بـابرنامه ریزی خطی فازی در مسائل تولیـد ترکیبـی فـازی، نشـریه بـین المللـی مهندسـی صـنایع ومدیریت تولید، 1389، شماره 2، جلد 21، صص. 1-10.  
 • Ramin Sadeghian, How to Use MRP in Continuous Production Industries When Order Type is Lot for Lot, International Journal of Industrial Engineering & Production Research, June 2010, Volume 21, Number 1, pp. 17-22.
 • Parviz Fattahi, Amir Saman Kheirkhah, Ramin Sadeghian, Shahla Zandi, Saeed Fayyaz, An evaluation model for measuring customer satisfaction level in a water supply domain: case study-water supply in Hamedan, Water Policy, 2011, Volume 13, pp. 490-505. 
 • رامین صادقیان، معرفی رویکرد برنامه ریزی احتیاجات مواد پیوسته در حالت نـوع سـفارشL4L  و بدون ذخیره احتیاطی و کاربردهای آن، طرح پژوهشی، 1389، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.  
 • رامین صادقیان، ارائه یک الگوریتم برای حل مدل های تصمیم گیری چندهدفه بـه کمـک راه حـلهای تصادفی، 1389، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صـنایع، دانشـگاه صـنعتی اصـفهان،اصفهان.  
 • رامین صادقیان، لیلا پاینده پیمان، بهنام غلامعلی، ارائه دو الگوریتم ابتکاری جهت اسـتخراج قواعـدفازی به کمک داده های قطعی، 1389، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسـی صـنایع، دانشـگاهصنعتی اصفهان، اصفهان.  
 • Ramin Sadeghian, The Effects of Zoning Method on Forecasting of the Next Earthquake Occurrences by Semi-Markov Models, Annals of Geophysics, 2010, Volume 53, No. 5-6, pp. 83-97. 
 • رامین صادقیان، زبان مدلسازی لینگو (جلد اول)، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، 1390، همدان.  
 • رامین صادقیان، زبان مدلسازی لینگو (جلد دوم)، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، 1390، همدان.  
 • رامین صادقیان، علی کریمی و محسن سیاح مرکبی، ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان بـا اسـتفاده ازتحلیل پوششی داده ها و اسـتراتژی کـاهش، 1389، پنجمـین کنفـرانس بـین المللـی مـدیریتاستراتژیک، سالن همایش های رازی، تهران.  
 • Ramin Sadeghian, Continuous Materials Requirements Planning (CMRP) Approach when Order Type is Lot for Lot and Safety Stock is zero and its Applications, Applied Soft Computing, 2011, Vol. 11, pp. 5621-5629.
 • محمد روحانی نژاد، رامین صادقیان، ارائه یک روش ترکیبی مبتنی بـر الگـوریتم کلـونی مورچگـانبرای تعیین اندازه انباشته در ساختارهای تولید عمومی با ظرفیت محدود منـابع، 1390، چهـارمینکنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه گیلان، رشت.  
 • علی کریمی، حسین همتی، رامین صادقیان، سید رضا حجازی، ترکیب روش کمینه حـداکثر زیـان(MRA) و تحلیل پوششی داده هـای بـازه ای (IDEA) بـرای رتبـه بنـدی کـارآیی تـأمین کننـدگان
 • (مطالعه موردی شرکت ایران ترانسفو)، 1390، سـومین کنفـرانس ملـی تحلیـل پوششـی داده هـا،دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.  
 • Ramin Sadeghian, Forecasting Time and Place of Earthquakes Using a Semi-Markov Model (with Case Study in Tehran Province), Journal of Industrial Engineering International, 2012, Vol. 8, Issue 1, pp. 1-7, Open Access.
 • رامین صادقیان، صبا فروتن، استفاده از مدل های تصمیم گیری چندشاخصه به صورت چنددوره ای بـابه کارگیری معادلات رگرسیونی، نشریه بـین المللـی مهندسـی صـنایع و مـدیریت تولیـد، شـهریور1391، شماره 2، جلد 23، صص. 148- 140.  
 • رامین صادقیان، علیرضا خسروی، ارزیابی عملکـرد زنجیـره تـأمین بـا اسـتفاده از تحلیـل پوششـیداده های فازی با درنظر گرفتن شاخص های ورودی و خروجی فازی بـرای واحـدها، 1390، دومـینکنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تأمین، تهران.  
 • رامین صادقیان، علیرضا خسروی، ارزیابی عملکـرد زنجیـره تـأمین بـا اسـتفاده از تحلیـل پوششـیداده های فازی، 1390، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.  
 • داور چندین ژورنال ISI و ISC  
 • راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتـی، پیـام نـور و آزاداسلامی.  
 • تهیه جزوات درسی در زمینه کنترل موجودی، برنامه ریزی و مدیریت تولیـد، تصـمیم گیـری، آمـارمهندسی، تحقیق در عملیات، تئوری فازی و ...  
 • دبیر علمی همایش یـک روزه مهندسـی صـنایع و کاربردهـای آن، 1389، دانشـگاه بـوعلی سـینا،همدان.  
 • پژوهشگر برتر گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، سال 1390  
 • مریم دررودی، رامین صادقیان، یافتن راه حل های مؤثر در مسائل بهینه سازی ترکیبی چندهدفه بـهکمک روش قیود ارتجاعی، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، بهار 1393، شـماره1، جلد 25، صص. 43-31.  
 • رامین صادقیان، عباس صمدی، میرسهیل حسـینی، بهبـود عملکـرد مـدل میـانگین- واریـانس بـااستفاده از اولویتدهی ورودیها با مدل فازی، 1391، پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانـیتحقیق در عملیات، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز.  
 • علی کریمی، رامین صادقیان، امیرسامان خیرخواه، استفاده از تحلیل پوششی داده های ناهموار برای ارزیابی تأمین کنندگان، مطالعه موردی: گروه صنعتی ایران ترانسفو، نشـریه بـین المللـی مهندسـیصنایع و مدیریت تولید، 1391، در حال چاپ.  
 • رامین صـادقیان، محمـود مسـندجم، اسـتفاده از روش خوشـه بنـدی و TOPSIS  بـرای انتخـابتأمین کنندگان بامحدودیت عرضه، مدیریت تولید و عملیات، 1392، در حال چاپ.  
 • رامین صادقیان، مهدی کرباسـیان، سیدمصـطفی قاضـوی، بهبـود قابلیـت اطمینـان یـک سیسـتمموشکی با استفاده از یک مدل چندهدفه، 1392، دهمین کنفرانس بین المللـی مهندسـی صـنایع،دانشگاه تهران، تهران.  
 • رامین صادقیان، نیلوفر ذوقی، مینا احمدی، استفاده از روش بهینه سـازی مورچگـان در حـل مـدلتمرکز ضایعات در مسائل برش تک بعدی بـا درنظـر گـرفتن ضـایعات لبـه دسـتگاه بـرش، 1393، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.  
 • Ramin Sadeghian, Behnam Gholamaliei, Leila Payandeh Peyman, Fuzzy rules extraction based on deterministic data (Case Study: Bank's customers rating), Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, In Press. 

پایان نامه های راهنمایی شده و تحت راهنمایی 

 • انتخاب استراتژی سازمانی با استفاده از روش ترکیبی SWOT و مدل TOPSIS چند دوره ای  
 • استفاده از معادلات رگرسیونی در ماتریس های تصمیم گیری چندشاخصه و نحوه اعمال آنها در روش TOPSIS 
 •  یافتن راه حل های مؤثر در مسائل بهینه سازی ترکیبی چندهدفه به کمک روش قیود ارتجاعی  
 • استفاده از یک روش ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و تئوری مجموعه های ناهموار برای ارزیابی تأمین کنندگان، مطالعه موردی: گروه صنعتی ایران ترانسفو  
 • استفاده  از  مدل برنامهریزی  خطی عدد صحیح و روش فرا ابتکاری GRASP در مسأله بالانس خط مونتاژ در حالت توالی عملیات چند گزینهای  
 • استفاده از خوشه بندی و روش TOPSIS برای انتخاب تأمین کنندگان با عرضه  تقاضای محدود  
 • استفاده از روش بهینه سازی مورچگان در حل مدل تمرکز ضایعات در مسائل برش تک بعدی با درنظر گرفتن ضایعات لبه دستگاه برش  
 • ارزیابی کارایی زنجیره تامین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده فازی  
 • آنالیز تعویض قطعات در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به کمک مدلسازی پویاییهای سیستم  
 • استفاده از تئوری بازی دو نفره پیوسته برای مدیریت سبد محصول در یک بازار رقابتی تولید  
 • ارائه یک مدل دوهدفه برای خوشه بندی دادهها با تمرکز بر تعیین تعداد خوشه های مناسب  
 • استفاده از مدل تصمیم گیری تخصیص خطی قیمت محور و آنالیز سریهای زمانی جهت یکپارچهسازی دیدگاه تکنیکال و تئوری پورتفولیوی مدرن  
 • ارائه یک مدل کنترل موجودی در سیستم های چند کالایی با محدودیت منابع تولیدی و تقاضای احتمالی  
 • طراحی سربرنامه اصلی تولید در حالت چند گلوگاهی با زمان های فرآیند فازی  
 • ارائه یک مدل چندهدفه برای افزایش قابلیت اطمینان یک سامانه موشکی  
 • ارائه یک سیستم پشتیبانی تصمیم بر اساس فرآیند تحلیل 
 • شبکه ای فازی و شبکه عصبی هوشمند برای انتخاب ماشین 
 • ابزار در یک سیستم تولید انعطاف پذیر