داریوش ثابت

داریوش ثابت
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل:
استان: تهران
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

 

موضوع فعالیتها:

 • خدمات حسابداری شرکتها
 • خدمات حسابداری اشخاص حقیقی ( بند الف و ب)
 • خدمات حسابرسی داخلی ، مالی و مالیاتی
 • مشاوره مالی ، مشاوره مالیاتی  و مشاوره مدیریت
 • طراحی و پیاده سازی،نظارت وارزیابی سیستم های حسابداری
 • تهیه وتنظیم آیین نامه ها ودستور العمل های مالی وتجزیه و تحلیل و استقرار سیستم کنترلهای داخلی
 • تنظیم و کنترل کلیه اسناد مالی و حسابداری مطابق با استاندارد های حسابداری
 • بررسی ، اصلاح  و ارتقاء اسناد مالی و حسابداری جاری و معوقه
 • تهیه سود وزیان عملیاتی ، گزارشات مالی درون و برون سازمانی
 • تهیه و تنظیم صورت های مالی (ترازنامه،سودوزیان وصورت گردش وجوه نقد و یادداشتهای همراه)
 • تهیه و تکمیل اظهار نامه های عملکرد  و مالیات بر ارزش افزوده
 • تحریر دفاتر قانونی شرکت
 • دفاع از پرونده های مالیاتی و بیمه
 • تهیه و ارائه انواع گزارشات حسابرسی داخلی ، مالی ، مالیاتی
 • مشاوره وتحلیل فرآیند عملکرد حسابداری شرکت واعتباردهی به گزارشات مالی و حسابداری جهت اخذ تصمیمات مدیریتی
 • مشاوره، نظارت و پشتیبانی مستمر و غیر مستمر

 

 

عضویت در انجمن های حرفه ای :

 • عضو انجمن مهندسی مالی ایران
 • عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران