حسن رحمان پور

حسن رحمان پور
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: جغرافیا
شغل: دبیر آموزش وپرورش ومدرس ضمن خدمت فرهنگیان
استان: خراسان رضوی
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:
 • سوابق آموزشی ( دروس تدریس شده درمقطع متوسطه ودوره های کارشناسی و  کا رشناسی ارشد)

   

  • مدرّس دوره های مهارت های هفتگانهICDL کانون های فرهنگی هنری مساجد و فرهنگیان

  • مدرّس دوره های ضمن خدمت دروس آمادگی دفاعی راهنمایی ومتوسطه فرهنگیان

  • مدرّس دوره های متعدد اقدام پژوهی،درس پژوهی ومقاله نویسی فرهنگیان

  • مدرّس دوره های e-learningویادگیری الکترونیکی،مدرسه مجازی ،مدیریت دانش و...فرهنگیان

  • مدرّس دوره سیستم آموزشگاهی هوشمند فرهنگیان

  • مدرّس دوره های مهارت های زندگی کمیته امدادحضرت امام (ره) وفرهنگیان 

  • مدرّس دوره  های پدافندغیرعامل فرهنگیان

  • مدرّس دوره های کیفیت زندگی کاری فرهنگیان

  • مدرس دوره های آسیب شناسی خانواده کمیته امدادحضرت امام (ره)

  • مدرّس دوره های آسیب شناسی خانواده فرهنگیان

  • تدریس دروس علوم اجتماعی،روانشناسی ،اقتصادوجغرافیا درمقطع متوسطه

  •      مدرّس آموزش برنامه های آموزش خانواده کمیته امدادحضرت امام (ره)

 •      تالیفات:
 • تالیف کتاب آموزش مقدماتی GIS وکاربردآن درجغرافیا،انتشارات رحیمی نژاد،1392
 • تالیف کتاب فنّاوّری  وروش های نوین تدریس درنظام تعلیم وتربیت/نیازامروز،ضرورت فردا،انتشارات پویااندیش،1393
 • تالیف کتاب اقدام پژوهی،ازتئوری تاعمل،انتشارات رحیمی نژاد،1392
 • مقالات علمی پژوهشی (ISI،ISCوکنفرانس هاوهمایش های بین المللی ،ملی ومنطقه ای)
 • Tourism in North-iran، rahmanpour hassan، Journal of Geography and Regional Planning؛ JGRP/31. ، 2013(ISI)
 • Tourism, opportunities and challenges of Islamic Iran،، rahmanpour hassan، Reef Resources Assessment and Management Technical Paper,،(2013)ISI
 • A Social Science Approach towards Programs and Solutions for the Occurrence of Economic Epic and Resistance Economy, and Achieving Sustainable Development, Rahmanpour Hassan , INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES  ,(2014)ISI
 • The Study of Comfort and Tourism Climate of Roshtkhar- Razavi Khorasan Province-iran، rahmanpour hassan، Reef Resources Assessment and Management Technical Paper،(ISI)
 • Investigate the relationship between social compatibility socialization process of student achievement in high school boys and girls، rahmanpour hassan، Reef Resources Assessment and Management Technical Paper، 2014(ISI)
 •  Environmental Effects of Climatic Factors on the Yield of Irrigated Wheat(Case Study of the Town of Roshtkhar) ,rahmanpour hassan  ،  Journal of Middle East Applied Science and Technology  ،(ISC)
 • investigation into the relation family,s emotionalsituation  by educational progress motive of high school students in Roshtkhar county,rahmanpour hassan  ،  International Journa l of Psychology and Behavioral Research ، (ISC)
 • Dimensions and in the light of Quran and traditions of modest dress and look at ways to reduce dress ،rahmanpour hassan  ، International Journa l of Psychology and Behavioral Research ISC)
 • Management, leisure, lifestyle and social media، rahmanpour hassan  ،  International Journa l of Psychology and Behavioral Research(ISC)
 • An investigation on the effectiveness of life skills training programs in reducing conflict between first-year high-school boys and their parents in Roshtkhar-iran، rahmanpour hassan  ،  International Journa l of Psychology and Behavioral Research (ISC)
 • lamic lifestyle in terms of verses, hadiths and statements by the leader (the opposition (Damat Tofighat).  rahmanpour hassan  ، International Journa l of Psychology and Behavioral Research (ISC)
 • Influence of exploratory sample on critical thinking and student’s attitude to social sciences book in high school، rahmanpour hassan  ،  International Journa l of Psychology and Behavioral Research (ISC)
 • Relationship between casual attributions and academic achievement of college students ، rahmanpour hassan  ،  International Journa l of Psychology and Behavioral Research (ISC)
 • Impact of cooperative learning on students’ critical thinking and attitude toward the textbook of Science in the elementary schools، rahmanpour hassan  ،  International Journa l of Psychology and Behavioral Research (ISC)
 • Effectiveness of life skills training in social and educational self-esteem of female students studying in the fifth grade of elementary school، rahmanpour hassan  ،  International Journa l of Psychology and Behavioral Research (ISC)
 • ​مقالات ارائه شده درهمایش ها وکنفرانس های ملی وبین المللی
 • Management of national economic development the viewpoint of the Quranic verses and Islamic Revolution Leader ‘s statements، Hasan. Rahmanpour,& S. Hajebi، Qom 1392 Poster presentation at the conference / seminar / congress
 • tourism, opportunities and challenges Islamic Iran ، Hasan. Rahmanpour,& S. Hajebi، Qom 1392 Poster presentation at the conference / seminar / congress
 • داوری پژوهشی:

 •     مجری همایش ملّی امام (ره)تربیت وخانواده دردانشگاه تربیت معلم تبریز،1379
 • داوراولین کنگره ملی علوم تربیتی وآسیب های اجتماعی،دانشگاه تهران،1392

 • داوراولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب ¬پذیر جامعه،تهران،1393

 • داوردومین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر،تهران،1393

 • داورچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات،ارتباطات وکامپیوتر،دانشگاه تهران،1393

 • داوراولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران باهدف دستیابی به توسعه پایدار،تهران،1393

 • داوراولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی،تهران،1393 

 • داوردومین همایش ملی کشاورزی ومنابع طبیعی پایدار،تهران،1393

 • داور اولین کنفرانس ملی جغرافیا،گردشگری وتوسعه پایدار،دانشگاه تهران،1393

 • داوراولین همایش ملّی فنّاوری دانش بامحوریت اقتصادمقاومتی،دانشگاه دولتی تربت حیدریه،1393

 • مجری وداورطرح یاددهی ویادگیری،آموزش وپرورش،1389

 • داورجشنواره الگوهای برترتدریس، آموزش وپرورش  ،1389 

 • داوری مسابقات مطالعه وتحقیق شاهد،آموزش وپرورش،1390

 • داوری مسابقات کتابخوانی «ایثاروشهادت درمکتب عاشورا»، آموزش وپرورش،1391 

 • داوری مسابقات تحقیق وپژوهش ، آموزش وپرورش،1392

 • داوری اولین فراخوان پژوهشگربرترفرهنگیان، آموزش وپرورش،1391

 • داوری  انتخاب پژوهشگربرترفراخوان معلم پژوهنده، آموزش وپرورش،1392

 • داوری فراخوان 15،16اقدام پژوهی ، آموزش وپرورش،1391و1392

 • داوری پژوهشگربرترفرمانداری درحوزه بانوان،فرمانداری شهرستان رشتخوار،1392

 • داورهفدهمین فراخوان معلم پژوهنده واقدام پژوهی،آموزش وپرورش شهرستان رشتخوار،1393

 • داورمسابقات فرهنگی وهنری وپژوهش های قرآنی آموزش وپرورش درسال های متوالی93-88

 

 • نظارت بر طرح های تحقیقاتی :

  • مجری طرح تحقیقاتی آسیب شناسی فعالیت های امورتربیتی ومشاوره درآموزش وپرورش ،1391

  • مجری طرح تحقیقاتی راهکارهای بهبودیادگیری دروس علوم اجتماعی دردانش آموزان مقطع متوسطه ، آموزش وپرورش،1391

  • مجری طرح تحقیقاتی تاثیربرنامه های آموزش مهارت های زندگی برتعیین مسیرشغلی دانش آموزان متوسطه آموزش وپرورش-1391

  • مجری طرح تحقیقاتی بررسی یادگیری مشارکتی برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان-آموزش وپرورش -1391

  • مجری طرح پژوهشی بررسی  اثر بخشی برنامه آموزش مهارت های زندگی بر کاهش تعارضات والدین وفرزندان در دانش آموزان پایه اول  پسر مقطع متوسطه ،1392

  • مجری طرح پژوهشی بررسی رابطه جوعاطفی خانواده با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه ،1392

  • مجری طرح پژوهشی تاثیرالگوی کاوشگری بر تفکر انتقادی و نگرش دانش آموزان نسبت به کتب درسی علوم اجتماعی دردوره متوسطه،1392

  • ناظربیش از ده ها طرح  پژوهشی آموزش وپرورش درسال های 90-91-92 و 1393(رابط پژوهشی ودبیرکمیته پژوهش آموزش وپرورش)

  • مشاوره در زمینه تهیه پروپوزال و پایان نامه-نگارش مقالات علمی پژوهشی،علمی ترویجی و علمی مروری(رشته های مدیریت ،علوم تربیتی،علوم اجتماعی ،روانشناسی و اقتصاد)