عباس محسنی سنگاچین

عباس محسنی سنگاچین
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابدار
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

...