مهدی جلیل خانی

مهدی جلیل خانی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
شغل: کارشناس صندوق توسعه کشاورزی استان زنجان
استان: زنجان
شهر: زنجان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: