دکتر هادی رمضانیان فهندری

دکتر هادی رمضانیان فهندری
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
شغل: عضو هیات علمی مدیریت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی علوم تربیتی - مدیریت و  برنامه ریزی آموزشی - فردوسی مشهد
 • کارشناسی ارشد  علوم تربیتی - مدیریت آموزشی - فردوسی مشهد
 • دکتری علوم تربیتی - مدیریت آموزشی - خوارزمی

سوابق آموزشی

 • روش تحقیق مقطع کارشناسی - دانشگاه آزاد اسلامی تایباد
 • اصول سرپرستی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تایباد
 • جامعه شناسی آموزش و پرورش مقطع کارشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی تایباد
 • مقدمات مطالعه و تحقیق  مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
 • اصول مدیریت آموزشی  مقطع کارشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
 • جامعه شناسی آموزش و پرورش مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
 • مدیریت رفتار سازمانی مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی معراج اندیشه
 • مدیریت منابع انسانی مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی معراج اندیشه
 • مبانی سازمان و مدیریت مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی آزاد آسیا
 • کارآفرینی مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • مبانی سازمان و مدیریت مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • مدیریت عمومی مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • مدیریت رفتار سازمانی مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • مدیریت منابع انسانی مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • مقدمات مدیریت آموزشی مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • مدیریت عمومی مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • مهارت های عمومی مدیریت مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • کارآفرینی مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • اصول سرپرستی مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 •  کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران

سابقه خدمات مشاوره و همکاری

 • مشاوره در زمینة طراحی آموزشی متون آموزشی تدوین شده و کتابها - معاونت آموزش قوة قضائیه
 • ارزیابی دوره های آموزشی حین کار قضات و کارکنان اداری کل کشور -معاونت آموزش قوة قضائیه
 • همکاری در زمینة تدوین معیارها و شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات - معاونت آموزش دادگستری خراسان رضوی
 • عضو هیات علمی  نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی - موسسه علمی - آموزشی آفاق صنعت
 • عضو شورای سیاست گذاری  سومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی - موسسه علمی - آموزشی آفاق صنعت
 • عضو کار گروه تحول آموزشی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
 • عضو کارگروه ویژه ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری در دستگاه قضایی

تالیفات

 • ترجمه و تالیف منابع انسانی در اروپا با همکاری دکتر حبیب اله دعائی
 • تالیف سازمان یادگیرنده با همکاری دکتر حبیب اله دعائی
 • تالیف  کلیات مهارتهای ارتباطی با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف  مدیریت استرس و فشار روانی با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف  بی طرفی استقلال و تدبیر قضایی با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف  کنترل و نظارت قضایی با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف  رهبری اثربخش با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف رضایت شغلی با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف سعة صدر و تکریم ارباب رجوع با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف  انضباط اداری با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف  ارتباط موثر با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف  مدیریت استرس در دستگاه قضایی با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف   تعارض با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف  نکات کلیدی در بهره وری قوه قضائیه با همکاری مرضیه عالی

مقالات منتشر شده

 •  نقش مدیریت تکنولوژیک(فناورانه)در افزایش بازدهی بخش کشاورزی باهمکاری دکتر حبیب اله دعائی
 • شناخت عوامل موثر بر گرایشهای روستاییان نسبت به شوراهای اسلامی روستا در استان خراسان باهمکاری دکتر حبیب اله دعائی
 • ارائه مدلی برای رهبری بازگشت به مسیر اصلی نظام آموزش عالی ایران
 •  Identifying and explaining the activities of turnaround leadership at Ferdowsi University of Mashhad

مقالات ارائه شده در کنگره ها و همایش ها

 • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود و توسعة آموزش و یادگیری با همکاری مرضیه عالی در اولین همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و خدماتی
 • تبیین استانداردهای تفکر انتقادی برای استفاده از اینترنت به عنوان یک منبع اطلاعات در آموزشهای غیر رسمی با همکاری مرضیه عالی در همایش بین المللی آموزش و یادگیری غیر رسمی
 • جایگاه و اهمیت رسانه های آموزشی انعطاف پذیر در برنامة درسی با همکاری مرضیه عالی در همایش علمی برنامه درسی ملی: چشم اندازها و راهبردها
 • چالشهای نظامهای رتبه بندی جهانی برای سیستم های آموزش عالی با همکاری مرضیه عالی در همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی
 • بررسی و مقایسة عوامل استرس زای سازمانی آموزشیاران نهضت سوادآموزی از دیدگاه مدیران و آموزشیاران با همکاری مرضیه عالی در دومین کنفرانس بین المللی HSE ( سلامت ، ایمنی ، محیط زیست )
 • تفکر استراتژیک گامی به سوی کاهش آسیبهای مدیریت آموزش در سازمانها با همکاری مرضیه عالی در نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی
 • نقد سبک رهبری بازگشت به مسیر اصلی در نظام‌های آموزش عالی مبتنی بر توسعه منابع انسانی
 • تحول در نظام پیشنهادات شبکه بانکی کشور مبتنی بر رویکرد بازگشت به مسیر اصلی

پروژه های تحقیقاتی مصوب

 • طرح مطالعاتی اصلاح ساختار آستان قدس رضوی - همکار اصلی - آستان قدس رضوی
 • طرح مطالعاتی تدوین برنامه پنج ساله آستان قدس رضوی - همکار اصلی - آستان قدس رضوی
 • بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در برنامه توسعه استان خراسان رضوی - همکار اصلی - سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی
 • بررسی تأثیر ابزار و امکانات کالبدی بر کارایی آموزشی مراکز نهضت سواد آموزی شهرستان تایباد و ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش کارآیی مراکز در سال تحصیلی 87-86 - مجری - نهضت سوادآموزی شهرستان تایباد
 • بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی مدیران مراکز نهضت سواد آموزی شهرستان تایباد در سال تحصیلی 87-8686  - مجری - نهضت سوادآموزی شهرستان تایباد
 • بررسی راهکارهای افزایش حضور سوادآموزان در کلاسها و برنامه های نهضت سوادآموزی شهرستان تایباد در سال تحصیلی 86-8586 -  مجری - نهضت سوادآموزی شهرستان تایباد
 • بررسی چگونگی توسعة آموزش‌های رسانه ای سوادآموزی در شهرستان تایباد در سال تحصیلی 87-8686 - مجری - نهضت سوادآموزی شهرستان تایباد
 • بررسی و مقایسة عوامل استرس زای سازمانی آموزشیاران مراکز نهضت سواد آموزی شهرستان تایباد از دیدگاه مدیران و آموزشیاران و ... 86  - مجری - نهضت سوادآموزی شهرستان تایباد
 • بررسی اثرات بالقوة فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارکردهای مدیران دانشگاه فردوسی مشهد - همکار اصلی - دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدوین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد( فاز مطالعة مستندات) - همکار اصلی - دانشگاه فردوسی مشهد
 • تحول اداری - آموزشی در موسسه فرهنگی – آموزشی امام حسین (ع) مجری - موسسه امام حسین (ع)
 • بررسی و تدوین مدلهای نظری مدیریت اسلامی( با  تاکید بر سه رویکرد نقلی، دایره المعارفی و تاسیسی) - همکار - دانشگاه فردوسی مشهد
 • آینده اندیشی درباره موفقیت طرح مسکن مهر (ارائه مدلی مبتنی بر نظریه مبنایی) – همکار - سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی
 • تبیین رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص اهل سنت – همکار - شورای عالی برنامه ریزی مدارس اهل سنت
 •  

سوابق اجرایی

 • مدیر آموزش  - مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • معاون آموزش  - مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه خراسان رضوی
 • مسئول واحد کارآموزان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

عضویت در انجمن ها، کمیته ها، شوراها

 • عضو وابسته  - انجمن مطالعات برنامه درسی
 • عضو وابسته - انجمن آموزش عالی ایران
 • عضو وابسته - انجمن مدیریت آموزشی ایران

تشویق ها، جوایز و تقدیرها

 • مشارکت در اجرای طرح ¬مطالعاتی برنامه ریزی استراتژیک و تدوین برنامه پنج ساله آستان قدس¬رضوی  از معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آستان قدس¬رضوی