سجاد محمدحسینی سی سخت

سجاد محمدحسینی سی سخت
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: ذیحساب
استان: قزوین
شهر: قزوین
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: