وهاب دارائی

وهاب دارائی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی (EMBA)
شغل: مدیر ارشد لجستیک
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد / مدیریت اجرایی دانشگاه ایام ن ر / معد 18.21

کارشناسی / مهندسی کامپی تر - گرایش سیستم های اشتیبانی دانشگاه آزاد تهران / معد 16.86

ایشینه شغلی

مدیر لجستیک تجارت الکترونیک اایگان / مدیریت ارشد
اردیبهشت 1394 تا کن ن

مدیر انبار و اموال / کش ر کامرون Kayson / مدیریت ارشد / دفتر آفریلند در شهر یائ نده خرداد 1393 تا اسفند 1394

مدیر عملیات کالا Kayson / زنجیره تامین و لجستیک / بازار بزرگ ایران تیر 139۲ تا خرداد 13930000

جانشین معاون منابع و اشتیبانی / کش ر عراق Kayson / مدیر ارشد / دفتر شرکت واقع در جادریه بغداد تیر 1391 تا تیر 139۲

سرارست عملیات کالا / کش ر ونزوئلا Kayson /انبار و ام ا / دفترمرکزی شهرماریارا شهری ر 1390 تا خرداد 1391

مسئ کدینگ اقلام Kayson / شناسائی و طبقه بندی کالا / دفتر مرکزی شهری ر 13۸9 تا شهری ر 1390

کارشناس سیستم و برنامه ریزی انبارها و ام ا Kayson / کارشناس خبره / ساخت 160۸0 واحدی ارند شهری ر 13۸۸ تا شهری ر 13۸9

سرارست برنامه ریزی و سفارشات Shell Persian / مدیریت انبار و تدارکات تیر 13۸4 تا تیر 13۸6

مختصری از من

خلاق، تحلیلگر و اندیشمند، نتیجه گرا، دقیق، سیستم گرا. یک حرفه ای با تجربه بین المللی مدیریت انباروا ا ،

زنجیره تامین و لجستیک در سازمانهای بزرگ.
متخصص در اجرا و استفاده از سیستم های اطلاعات از

جمله: .TPS, MIS, DSS, ESS متخصص در طراحوی و ایواده سوازی سیستم های یکپارچه

مدیریت اطلاعات و منابع سازمان: KMS, SCM, ERP. خبوووووووره در استفاده و ت سعه برنامه های کاربردی مدیریت

اطلاعات از جمله:SAP, SAGE, MSP, PRIMAVERA

مهارت در کار گروهی،

سلسله مراتب سازمانی. در حا حاضر به دنبا

سازمان بزرگ و فعا

نقاط ق ت رفتاری

استراتژی مح ری (تفکر راهبردی) خلاقیت و ن آوری تعهد و انگیزه خدمت ت سعه دیگران (منت رینگ) حل مسئله و تصمیم گیری رهبری و کار تیمی (روحیه مشارکتی)

علایق و فعالیت های داوطلبانه تحقیق و ت سعه

مدیریت دانش ت سعه انسانی اایدار شعر و ادبیات ک هن ردی، بیلیارد طبیعت دوستی دستگیری نیازمندان

زبان انگلیسی

فرانس ی عربی

تشریک مساعی، رفتار سازمانی،

م قعیت شغلی جدید در یک در زمینه ت لید و یا حمل و نقل کالا.

سابقه تدریس

حدود 505 ساعت تدریس و آم زش شاخه های مختلف مدیریت انبار و ام ا ، زنجیره تامین و لجستیک کالا، بص رت کویس اسوتادی و در چنودین شورکت بزرگ از جمله ت تا ،کیس ن، ایران خ درو، و غیره ... مباح : انبار و ام ا

س ابق آم زشی اژوهشیpage2image4616

طرح ساخت و تجهیز ان اع انبار بسته بندی و چیدمان اقلام در انبار ایمنی انبارها و س له های صنعتی سیستم طبقه بندی کدینگ کالا و ام ا .صدور اسناد کالا و دارائی انبارگردانی و ممیزی دوره ای فرایندها، روش های اجرائی و دست رالعمل های چرخه عمر کالا

لجستیک شناسائی کالا و طبقه بندی م ج دی باالانس متریا روشهای اینک ترمز وظایف و مسئ لیتهای ف رواردی و کریری مدیریت و برنامه ریزی مدیریت کیفیت با نظام آراستگی ایمنی شغلی و بهداشت محیط کار

1395: 1. تهیوه و تودوین چنودین مستندات لجسوتیک بوین المللوی مص ب و

جاری شده در کش رهای ونزوئلا، کامرون و عراق. 2. تهیه، ایاده سازی و ت سعه طرح جوووامع سووواخت اایگاه لجستیکی

کالا برای اولین بار در ایران. 3. طراحی و ت سعه مستندات و روش هوووووای اجرایوووووی در سیستم

مدیریت لجستیک یکپارچه بر اساس چابکی سیستم های. 4. تهیوووه و تووودوین طرح طبقه بندی مشاغل در ح زه لجستیک کالا،

چارت سازمانی و شرایط احراز مرب طه. 5. تهیووه و اجوورای طرح لجستیک معک س مبتنووی بوور کاهش مستقیم

هزینه های عملیات لجستیکی. 1393_1394:

 

اروژه ها 1395

طراحی و ایجاد اایگاه لجستیکی کالا با عن ان مدیر اروژه

1394 ساخت و تجهیز مجم عه انبارها کیسی ن در کش ر کامرون شهر سنگملیما

مدیر انبار و ام ا / مدیر اروژه جمع آوری و اختتام اروژه 6000 واحد مسک نی کرمانشاه و بستن انبارها

سرارست اجرا و نماینده دفتر گروه تخصصی مسکن و شهرسازی تجهیز کارگاه در کش ر عراق شهر بغداد

جانشین معاون اجرا و منابع و اشتیبانی 1391

تامین و ارسا متریا اصلی اروژه خانه سازی ونزوئلا / 600 کانتینر سرارست کنتر عملیات

ابزار و هزینه های مالیRFID) 2.تهیه واجورای طورح ت زیوع ارائوه خودمات لجسوتیکی بوه مصور

کننده نهایی در کمتر 4۸ ساعت. 3.ارائوه الگو ریتم بسوته بنودی &quota اقولام براسواس مطلو ب

ترین مق ا ومناسب ترین ابعاد استاندارد. 4.طووراح روش مغووایرت گیووری م جوو دی و اسووناد و انجووام

انبارگردانی بص رت روزانه. 5.طراحوی داشوب رد گزارشوات مودیریت یکپاراوه لجسوتیک کوالا در

1.طراحی سیسوتم هوای مودرن کنتور

م جو دی لحظوه ای از طریوق
خ دافزایی در منوابع سوازمان و ت سوعه فرایندها.(بودون اسوتفاده 

عملیات

سط ح مختلف استراتژیک، مدیریت و کنتر

page2image30936 page2image31096 page2image31256

1393

1390_ 139۲: 1. دریافت کد اسوتادی از انجمون لجسوتیک بوین الملول(دارای مجو ز

تودریس مباحو تخصصوی در زمینوه مودیریت وبرناموه ریووزی لجستیک کالا)

۲. طوراح و مجوری طورح مکمول اسوتاندارد هوای کیفیوت و ایمنوی محیط به منظو ر کواهش هزینوه موالی و زموانی بوا اجورای مو ازی. )ISO 9001 & OHSAS 18001(

3. تهیه و تدوین مسوتند آئوین ناموه بوارگیریی، مهوار، حمول و تخلیوه بار، تایید شده ت سط وزارت صنایع و معادن ایران.

4. تهیوه مسوتند سیسوتم مودیریت اطلاعوات اقولام شوناخته شوده بوا عن ان سما (فرایند کدینگ کالا)

page2image37264

139۲

 
   

2

page3image416 page3image584

دانش و مهارت / دوره های آم زشی

page3image1480 page3image1648 page3image1816
   

3