شرکت حسینی

تاریخ تاسیس:
نوع شخصیت حقوقی:
نوع سازمان:
نوع مالکیت:
نوع فعالیت:
استان تاسیس:
شهر:
تلفن 1 :
تلفن 2 :
فکس:
پست الکترونیکی:
وب سایت:
آدرس:
موضوع فعالیتها:مشخصات مدیر عامل

تحصیلات:
رشته تحصیلی: م
استان:
شهر: ۱
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: