مهدی جلیل خانی

مهدی جلیل خانی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
شغل: کارشناس صندوق توسعه کشاورزی استان زنجان
استان: زنجان
شهر: زنجان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سوابق تحصیلی:

 • کاردانی - کاردان فنی عمران، کارهای عمومی ساختمان - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد زنجان
 • کارشناسی - مهندسی عمران، عمران - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد زنجان
 • کارشناسی‌ارشد  -زبان و ادبیات فارسی، محض - دانشگاه پیام نور - مرکز زنجان

سوابق شغلی و اجرایی:

 • نمایندگی تخصصی بیمه - بیمة ملت (سهامی عام) -  1395 - ادامه دارد
 • مسئول امور اداری، مسئول تسهیلات، کارشناس نظارت، مسئول زنجیره‌های تولید - صندوق حمایت از توسعة بخش کشاورزی استان زنجان (سهامی خاص) -  - 1386 - ادامه دارد
 • عضو هیئت‌مدیره و خزانه‌دار - خانة هنرمندان استان زنجان – 1393 - 1396
 • عضو، دبیر کارگروه - کارگروه کتاب و ادبیات ادارةکل فرهنگ و ارشاد استان زنجان – 1393 - 1397
 • عضو شورای سردبیری، دبیر سرویس فرهنگ و هنر - خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقة زنجان – 1386 - 1386
 • همکار روابط عمومی (سرباز وظیفه)، همکاری در انتشار پیک خبری پلیس - معاونت تبلیغات و روابط عمومی عقیدتی سیاسی فا.ا. زنجان – 1384 - 1385
 • عضو هیئت دبیران، سردبیر فصلنامة اشراق - انجمن ادبی اشراق زنجان – 1385 - 1387
 • همکار روابط عمومی، دبیر گروه ادبیات عصرکتاب، دبیر تحریریة ماهنامة کتابه -  ادارة کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان – 1383 - 1388
 • دبیر سرویس ادبیات و فرهنگ - هفته‌نامة مهر زنجان – 1380 - 1384

الف- تحقیقات:

 • طراحی تارنمای ادبی – فرهنگی «بوی کاغذ» با دامنة اختصاصی - مجری و مدیر - 03/10/1383 - ادامه دارد
 • طراحی تارنمای اقتصادی – کشاورزی شرکت صندوق حمایت از توسعة بخش کشاورزی استان زنجان - مجری و مدیر – 1386 - 1392
 • پایان‌نامة کارشناسی ارشد جعفر عبدی با موضوع: معرفی و نقد و بررسی شاعران شاخص پارسی‌گوی شهر زنجان – همکار – 1386 - 1386
 • باغ مطالعه (Reading Garden)؛ از ادارةکل کتابخانه‌های عمومی به سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان – همکار – 1387 - 1387
 • طرح فراخوان جشنوارة ملی شکوه شکیبایی (بزرگداشت حضرت زینب) – نویسنده – 1393 - 1393

ب- تألیفات:

 • سخنان طلایی  - بهرام جلیل‌خانی – ویراستار – زنجان - نیکان کتاب - 1383
 • شعر جوان استان زنجان (ج14) - گروه نویسندگان - یک شعر – تهران - دفتر شعر جوان؛ گروس عبدالملکیان - 1384
 • پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد - جعفر عبدی - شعر بررسی‌شده – زنجان - نویسنده؛ دانشگاه آزاد زنجان - 1386
 • برای روزهای مبادا - گروه نویسندگان - دو شعر – مشهد -سخن‌گستر؛ محسن سراجی - 1387
 • این روشنای نزدیک - گروه نویسندگان - یک شعر – مشهد - سخن‌گستر؛ محسن سراجی - 1388
 • پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد - سیدعلی‌النقی نبوی – ویراستار – کرج – نویسنده  دانشگاه خوارزمی، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی - 1391
 • فصلنامة فرهنگ زنجان - گروه نویسندگان – ویراستار – زنجان - نیکان کتاب -ادارةکل فرهنگ و ارشاد استان زنجان - از 1393
 • کتاب «شکوه شکیبایی» - گروه نویسندگان – ویراستار – زنجان - نیکان کتاب - ادارةکل فرهنگ و ارشاد استان زنجان - 1394
 • تنبیه برای پنج دقیقه - مهدی رفیعی – ویراستار – تهران – صریر - 1395
 • حنای جنگ - مهسا سیفی – ویراستار – تهران – صریر - 1395
 • روزهای ارغوانی - فرزاد بیات‌موحد – ویراستار – تهران – صریر - 1395
 • مجموعة آثار - گروه نویسندگان – ویراستار – تهران - سورة مهر - حوزة هنری استان زنجان - 1396
 • پرواز از فاو - مهری صادقی – ویراستار – قزوین - سایه‌گستر - 1396
 • تورجان - معصومه دین‌محمدی – ویراستار – تهران – صریر - 1396
 • دیوارهای سنگی - مهسا سیفی – ویراستار – تهران – صریر - 1396
 • لاک‌پشت‌های تپة سلیمان - فاطمه قشمی – ویراستار – تهران – صریر - 1396

افتخارات و تقدیرها:

 • برگزیدة جلسات عصر کتاب - مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان - مهر 1384
 • برگزیدة  حوزة نقد و بررسی کتاب در سیزدهمین دورة هفتة کتاب - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان -آذر 1384
 • کتابخوان نمونة کشوری، چهاردهمین دورة هفتة کتاب - دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور- آذر 1385
 • برگزیدة جلسات عصر کتاب - مدیر امور کتابخانه‌های عمومی و رییس دبیرخانة انجمن استان زنجان - مهر 1385
 • فعال برگزیدة گروه ادبیات عصرکتاب - مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان - 1386
 • همکاری با ماهنامة «کتابه» - مدیر امور کتابخانه‌های عمومی و رییس دبیرخانة انجمن استان زنجان - 1386
 • خدمات و تلاش‌ها در عرصة مطبوعات و رسانه -  خانة مطبوعات و خبرگزاری‌های استان زنجان - مرداد 1396

دوره‌های گذرانده:

 • اصول و مبانی نقد کتاب - 17/05/1387 - ادارةکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان
 • ICDL I&II - 24/07/1387 - مجتمع فنی تهران
 • اتوماسیون اداری تحت وب - 21/11/1390 - شرکت همکاران سیستم، تهران
 • وبلاگ‌نویسی - 25/02/1391 - سیستم آموزش الکترونیکی درسنامه
 • آشنایی با ضوابط فنی و حقوقی حاکم بر ایمنی و بهداشت کارگاه‌های ساختمانی - 08/03/1391 - کمیتة آموزش شورای فنی استان زنجان
 • چگونه رزومه بنویسیم؟ - 11/03/1391- سیستم آموزش الکترونیکی درسنامه
 • مبانی گوگل داکس - 13/03/1391 - سیستم آموزش الکترونیکی درسنامه
 • مایکروسافت آفیس- اکسل - 16/10/1391 - سیستم آموزش الکترونیکی درسنامه
 • دورة نظارت بر فعالیت مالی و اعتباری در صندوق‌های حمایت از توسعة کشاورزی کشور - 17/09/1392 - مرکز آموزش عالی امام خمینی سازمان تحقیقات کشاورزی
 • تفکر خلاق - 05/10/1392 - سیستم آموزش الکترونیکی درسنامه
 • تکنیک‌های تمرکز در مطالعه - 14/11/1392 - سیستم آموزش الکترونیکی درسنامه
 • ویرایش استاندارد متون فارسی - 06/12/1393 - سیستم آموزش الکترونیکی درسنامه
 • چگونه در حرفة خود کارشناس خبره شوید - 10/05/1394- سیستم آموزش الکترونیکی درسنامه
 • آشنایی با انواع اینفوگرافیک و کاربردهای آن (مقدماتی) - 23/02/1395 - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IranDoc)
 • مهارت‌آموزی، کارآفرینی، اشتغال دانش‌آموختگان، تبلور اقتصاد مقاومتی - 10/07/1395 - مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان زنجان
 • حقوق شهروندی در نظام اداری - 01/05/1396 - مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان زنجان
 • قانون کار و تأمین اجتماعی - 14/04/1396 - مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان زنجان
 • حقوق تجارت و قوانین ثبت شرکت‌ها - 02/11/1396- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
 • زنجیرة عرضة محصولات کشاورزی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان 

عضویت در سازمان‌های مردم‌نهاد:

 • انجمن ادبی اشراق زنجان
 • خانة مطبوعات استان زنجان
 • سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 • بیمارستان دکتر مسیح دانشوری: واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی
 • انجمن مددکاران اجتماعی ایران
 • خانة کارگر ج.ا.ا. تشکیلات استان زنجان
 • سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر ج.ا.ا.
 • کانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
 • انجمن علمی آموزش مهندسی ایران
 • باشگاه فرهنگی رفاهی مهندسین کشور
 • باشگاه گردشگری ایرانیان
 • باشگاه بازاریابان ایران
 • مؤسسة خیریة حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
 • انجمن خیریة حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان (مهرانه)
 • اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران – زنجان
 • صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان
 • جمعیت توسعة علمی ایران
 • همیار طبیعت
 • انجمن علمی آموزش محیط زیست وتوسعة پایدار EESD
 • انجمن نقد ادبی ایران (شاخة دانشجویی)
 • انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان
 • انجمن صنفی ویراستاران