مجید معتمدی نیا

مجید معتمدی نیا
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت بازگانی
شغل: مسئول امور اداری
استان: سمنان
شهر: سمنان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: از تاریخ 1/1/1371 تا 31/6/1374 به صورت : پاره وقت بعنوان: حسابدار محل : شرکتهای مختلف در شهرک صنعتی از تاریخ 1/7/1374 تا 31/6/1377 به صورت : قراردادی بعنوان: حسابدار محل : شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور منطقه سمنان از تاریخ 1/7/1377 تا تا کنون به صورت : قراردادی بعنوان: مسئول امور اداری محل : شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور منطقه سمنان