شرکت window

تاریخ تاسیس: 1391-02-22
نوع شخصیت حقوقی: تعاونی
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: تعاونی
نوع فعالیت: تولیدی
استان تاسیس: اصفهان
شهر: سمیرم
تلفن 1 : 03223227557
تلفن 2 :
فکس:
پست الکترونیکی: kasra201@gmail.com
وب سایت:
آدرس: j
موضوع فعالیتها:مشخصات مدیر عامل

تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: هنر- طراح فرش
استان: اصفهان
شهر: سمیرم
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: