دکتر هادی رمضانیان فهندری

تحصیلات: دکترا دکتر هادی رمضانیان فهندری
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
شغل: مسئول واحد کارآموزان قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
استان: تهران شهر: تهرانسوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی علوم تربیتی - مدیریت و  برنامه ریزی آموزشی - فردوسی مشهد
 • کارشناسی ارشد  علوم تربیتی - مدیریت آموزشی - فردوسی مشهد
 • دکتری علوم تربیتی - مدیریت آموزشی - خوارزمی

سوابق آموزشی

 • روش تحقیق مقطع کارشناسی - دانشگاه آزاد اسلامی تایباد
 • اصول سرپرستی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تایباد
 • جامعه شناسی آموزش و پرورش مقطع کارشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی تایباد
 • مقدمات مطالعه و تحقیق  مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
 • اصول مدیریت آموزشی  مقطع کارشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
 • جامعه شناسی آموزش و پرورش مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
 • مدیریت رفتار سازمانی مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی معراج اندیشه
 • مدیریت منابع انسانی مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی معراج اندیشه
 • مبانی سازمان و مدیریت مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی آزاد آسیا
 • کارآفرینی مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • مبانی سازمان و مدیریت مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • مدیریت عمومی مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • مدیریت رفتار سازمانی مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • مدیریت منابع انسانی مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • مقدمات مدیریت آموزشی مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • مدیریت عمومی مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • مهارت های عمومی مدیریت مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • کارآفرینی مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • اصول سرپرستی مقطع کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 •  کاردانی مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران

سابقه خدمات مشاوره و همکاری

 • مشاوره در زمینة طراحی آموزشی متون آموزشی تدوین شده و کتابها - معاونت آموزش قوة قضائیه
 • ارزیابی دوره های آموزشی حین کار قضات و کارکنان اداری کل کشور -معاونت آموزش قوة قضائیه
 • همکاری در زمینة تدوین معیارها و شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات - معاونت آموزش دادگستری خراسان رضوی
 • عضو هیات علمی  نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی - موسسه علمی - آموزشی آفاق صنعت
 • عضو شورای سیاست گذاری  سومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی - موسسه علمی - آموزشی آفاق صنعت
 • عضو کار گروه تحول آموزشی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
 • عضو کارگروه ویژه ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری در دستگاه قضایی

تالیفات

 • ترجمه و تالیف منابع انسانی در اروپا با همکاری دکتر حبیب اله دعائی
 • تالیف سازمان یادگیرنده با همکاری دکتر حبیب اله دعائی
 • تالیف  کلیات مهارتهای ارتباطی با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف  مدیریت استرس و فشار روانی با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف  بی طرفی استقلال و تدبیر قضایی با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف  کنترل و نظارت قضایی با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف  رهبری اثربخش با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف رضایت شغلی با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف سعة صدر و تکریم ارباب رجوع با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف  انضباط اداری با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف  ارتباط موثر با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف  مدیریت استرس در دستگاه قضایی با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف   تعارض با همکاری مرضیه عالی
 • تالیف  نکات کلیدی در بهره وری قوه قضائیه با همکاری مرضیه عالی

مقالات منتشر شده

 •  نقش مدیریت تکنولوژیک(فناورانه)در افزایش بازدهی بخش کشاورزی باهمکاری دکتر حبیب اله دعائی
 • شناخت عوامل موثر بر گرایشهای روستاییان نسبت به شوراهای اسلامی روستا در استان خراسان باهمکاری دکتر حبیب اله دعائی
 • ارائه مدلی برای رهبری بازگشت به مسیر اصلی نظام آموزش عالی ایران
 •  Identifying and explaining the activities of turnaround leadership at Ferdowsi University of Mashhad

مقالات ارائه شده در کنگره ها و همایش ها

 • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود و توسعة آموزش و یادگیری با همکاری مرضیه عالی در اولین همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و خدماتی
 • تبیین استانداردهای تفکر انتقادی برای استفاده از اینترنت به عنوان یک منبع اطلاعات در آموزشهای غیر رسمی با همکاری مرضیه عالی در همایش بین المللی آموزش و یادگیری غیر رسمی
 • جایگاه و اهمیت رسانه های آموزشی انعطاف پذیر در برنامة درسی با همکاری مرضیه عالی در همایش علمی برنامه درسی ملی: چشم اندازها و راهبردها
 • چالشهای نظامهای رتبه بندی جهانی برای سیستم های آموزش عالی با همکاری مرضیه عالی در همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی
 • بررسی و مقایسة عوامل استرس زای سازمانی آموزشیاران نهضت سوادآموزی از دیدگاه مدیران و آموزشیاران با همکاری مرضیه عالی در دومین کنفرانس بین المللی HSE ( سلامت ، ایمنی ، محیط زیست )
 • تفکر استراتژیک گامی به سوی کاهش آسیبهای مدیریت آموزش در سازمانها با همکاری مرضیه عالی در نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی
 • نقد سبک رهبری بازگشت به مسیر اصلی در نظام‌های آموزش عالی مبتنی بر توسعه منابع انسانی
 • تحول در نظام پیشنهادات شبکه بانکی کشور مبتنی بر رویکرد بازگشت به مسیر اصلی

پروژه های تحقیقاتی مصوب

 • طرح مطالعاتی اصلاح ساختار آستان قدس رضوی - همکار اصلی - آستان قدس رضوی
 • طرح مطالعاتی تدوین برنامه پنج ساله آستان قدس رضوی - همکار اصلی - آستان قدس رضوی
 • بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در برنامه توسعه استان خراسان رضوی - همکار اصلی - سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی
 • بررسی تأثیر ابزار و امکانات کالبدی بر کارایی آموزشی مراکز نهضت سواد آموزی شهرستان تایباد و ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش کارآیی مراکز در سال تحصیلی 87-86 - مجری - نهضت سوادآموزی شهرستان تایباد
 • بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی مدیران مراکز نهضت سواد آموزی شهرستان تایباد در سال تحصیلی 87-8686  - مجری - نهضت سوادآموزی شهرستان تایباد
 • بررسی راهکارهای افزایش حضور سوادآموزان در کلاسها و برنامه های نهضت سوادآموزی شهرستان تایباد در سال تحصیلی 86-8586 -  مجری - نهضت سوادآموزی شهرستان تایباد
 • بررسی چگونگی توسعة آموزش‌های رسانه ای سوادآموزی در شهرستان تایباد در سال تحصیلی 87-8686 - مجری - نهضت سوادآموزی شهرستان تایباد
 • بررسی و مقایسة عوامل استرس زای سازمانی آموزشیاران مراکز نهضت سواد آموزی شهرستان تایباد از دیدگاه مدیران و آموزشیاران و ... 86  - مجری - نهضت سوادآموزی شهرستان تایباد
 • بررسی اثرات بالقوة فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارکردهای مدیران دانشگاه فردوسی مشهد - همکار اصلی - دانشگاه فردوسی مشهد
 • تدوین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد( فاز مطالعة مستندات) - همکار اصلی - دانشگاه فردوسی مشهد
 • تحول اداری - آموزشی در موسسه فرهنگی – آموزشی امام حسین (ع) مجری - موسسه امام حسین (ع)
 • بررسی و تدوین مدلهای نظری مدیریت اسلامی( با  تاکید بر سه رویکرد نقلی، دایره المعارفی و تاسیسی) - همکار - دانشگاه فردوسی مشهد
 • آینده اندیشی درباره موفقیت طرح مسکن مهر (ارائه مدلی مبتنی بر نظریه مبنایی) – همکار - سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی
 • تبیین رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص اهل سنت – همکار - شورای عالی برنامه ریزی مدارس اهل سنت
 •  

سوابق اجرایی

 • مدیر آموزش  - مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه تهران
 • معاون آموزش  - مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضائیه خراسان رضوی
 • مسئول واحد کارآموزان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

عضویت در انجمن ها، کمیته ها، شوراها

 • عضو وابسته  - انجمن مطالعات برنامه درسی
 • عضو وابسته - انجمن آموزش عالی ایران
 • عضو وابسته - انجمن مدیریت آموزشی ایران

تشویق ها، جوایز و تقدیرها

 • مشارکت در اجرای طرح ¬مطالعاتی برنامه ریزی استراتژیک و تدوین برنامه پنج ساله آستان قدس¬رضوی  از معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آستان قدس¬رضوی
 
مشخصات کاربر

رازنامه در شبکه های اجتماعی
دریافت نسخه اندروید از رازنامه دریافت نسخه اندروید از گوگل دریافت نسخه اندروید از بازار
تمامی حقوق طراحی ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره رازنامه می باشد.
شرایط و مقررات استفاده از رازنامه . .