جستجو در پورتال

������ ���������� ������ ���� rch terms ������ ���������� ������ ���������� �������� �������� ������

مشاوره/ ba salam soal aval latf konid begid fargh beyn bedehi v taahod chiye lotfan har chi midonid begid man montazere javabeton mimonam fagat zodtar


  • azere javabeton mimonam fagat zodtar ؟ با سلام DEBT: بدهی An amount owed to a person or organization for funds borrowed. Debt can be represented by a loan note, bond, mortgage or other form stating repayment terms and, if applicable, interest requirements. These different forms all imply intent to pay back an amount owed by a specific date, which is set forth in the repayment terms COMITTMENT: تعهد An agreement to perform a particular activity at a

مقالات/ تامین مالی خارج از ترازنامه


تامین مالی خارج از ترازنامه به معنی عدم نمایش یک قلم دارایی یا بدهی ویا یک فعالیت تامین مالی در ترازنامه یک شرکت می باشد.این قلم مورد بحث می تواند یک مورد اجاره(اجاره عملیاتی که به رقم استفاده از دارائیهای موجر صرفا پرداخت هزینه اجاره در دفاتر نمایش می یابد ونه تعهدات بلند مدت پرداخت های متوالی اجاره که معمولا ارقام بالایی از هزینه راتشکیل می دهد.

مقالات/ وضعیت ارزش متعارف در ادبیات استانداردگذاری


‎ ارزشگذاری دارائیهای فاقد بازار:مورد دارائیهای اعتباری ساخت یافته نظیر اوراق رهنی واوراق بهادار ‏مببتنی بر اوراق رهنی

مقالات/ The investigation of the relation between job involvement and organizational commitment


This paper investigates the relationship between job involvement and organizational commitment among lower-level employees in Iranian automaker industry. In this study, job involvement is an independeent variable, organizational commitment is dependent variable, and the analysis is performed using 100 randomly selected data through a questionnaire, which consists of four-parts. The study gathers biographical and occupational data using a self-designed 40-item questionnaire. The survey measures job involvement using Kanungo’s 10-item 5-point rating scale and organizational commitment is measured based on Mowday’s 15-item 5-point scale. The study uses different statistical techniques including Pearson Product Moment Correlation Technique and Multiple Regression Analysis. The results indicate that job involvement is strongly associated with organizational commitment. The paper therefore suggests that managers must put in all their efforts to promote job involvement in their companies