جستجو در پورتال

شخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی

قوانین و مقررات/ شخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی


بخشنامه ۱۸۳۰۶/۲۰۰ مورخ ۹۱/۹/۱۸(اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی)
 • شخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی نوع: آیین نامه موضوع: شخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی منبع تهیه: دنیای اقتصاد تصویب کننده: سازمان امور مالیاتی تاریخ انتشار: 1391-09-29 تاریخ اعتبار از:
 • تاریخ انتشار: 1391-09-29 تاریخ اعتبار از: 1391-09-29 تا: توضیحات: بخشنامه ۱۸۳۰۶/۲۰۰ مورخ ۹۱/۹/۱۸(اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی) بخشنامه ۱۸۳۰۶/۲۰۰ مورخ ۹۱/۹/۱۸(اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی) نظر به سؤالات و ابهامات مطر

اخبار/ ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی


ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
 • یی و تقویت حسابرسی، دستگاه های اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف گردیده اند که از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ 10 برابر نصاب معاملات بزرگ (حد نصاب معاملات بزرگ در سال 1388 معادل 440 میلیون ریال است) موضوع قانون برگزاری مناقصات با اشخاص مشمول آئین نامه فوق که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند. خواهشمند است بر اساس نامه شماره 201307/1/61 مورخ 12/12/1388 معاونت محترم امور بانکی، بیمه، و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی که تصویر آن پیوست است در حسابرس
 • اهشمند است بر اساس نامه شماره 201307/1/61 مورخ 12/12/1388 معاونت محترم امور بانکی، بیمه، و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی که تصویر آن پیوست است در حسابرسی دستگاه های اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد عدم رعایت ماده 2 آئین نامه فوق الذکر توسط دستگاه های اجرایی مزبور را ضمن درج موضوع در گزارش های حسابرسی (بعد از بند اظهارنظر)، جهت انعکاس به معاونت محترم امور اقتصادی و دارایی، به جامعه اعلام نمائید. منبع: سایت جامعه حسابدار
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی


نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
 • نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی نوع: دستورالعمل موضوع: نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی منبع تهیه: سازمان امور مالیاتی تصویب کننده: سازمان امور مالیاتی تاریخ انتشار: 1390-08-22
 • تاریخ انتشار: 1390-08-22 تاریخ اعتبار از: 1390-08-22 تا: توضیحات: نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی شماره:19595/200 تاریخ:22/08/1390 پیوست:دارد        نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرس
 • ت:دارد        نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی   پیرو بخشنامه شماره 22268 مورخ 30/2/88 و دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ 21/7/89 درخصوص نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی بدینوسیله مقرر می دارد : درصورت عدم تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده در موعد مقرر(موضوع دستورالعمل شماره 21630

قوانین و مقررات/ نحـوه اجـرای مـاده 6 آییـن نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 26510/ت 39039ک مورخ 9/2/1388 وزیران


موضوع نحـوه اجـرای مـاده 6 آییـن نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 26510/ت 39039ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی

قوانین و مقررات/ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی


آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
 • رخ10/10/1386 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی ماده1ـ در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ اشخاص مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای « الف» تا « ز» ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1379ـ . ب ـ صورت
 • ج ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. ماده2ـ دستگاه های اجرایـی مذکور در ماده (5) قانـون مدیریت خدمات کشـوری ـ مصوب 1386ـ مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند. ماده3ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه (از جمله شرکت های پیمانکاری و مشاوره) را به
 • ست هرگونه رتبه بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه (از جمله شرکت های پیمانکاری و مشاوره) را به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید. ماده4ـ شرکتهای تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورتهای مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نماید. ماده5 ـ سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکتها یی که شرکت های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت های پذیرفت
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ گریز از حسابرسی


هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری، چندی پیش طی رای مورخ 3 مهر 1391، ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص و حکم به ابطال آن داده است. در این خصوص چند نکته زیر در خور توجه است:
 • نویسنده: سیدحسن مرتضوی کیاسری مترجم: چکیده: هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری، چندی پیش طی رای مورخ 3 مهر 1391، ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص و حکم به ابطال آن داده است. در این خصوص چند نکته زیر در خور توجه است:
 • ته زیر در خور توجه است: گریز از حسابرسی هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری، چندی پیش طی رای مورخ 3 مهر 1391، ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص و حکم به ابطال آن داده است. در این خصوص چند نکته زیر در خور توجه است:  1) اگرچه در خصوص لزوم
 • اهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص و حکم به ابطال آن داده است. در این خصوص چند نکته زیر در خور توجه است:  1) اگرچه در خصوص لزوم حسابرسی صورت‌های مالی شاید جنبه‌های شکلی و قانونی رعایت نشده است اما محتوای شفاف‌سازی در اطلاعات مالی امری گریز‌ناپذیر است. به ویژه کشوری که مالیات، سهم در خور در درآمد‌های دولت ندارد. بنابراین با هدف زورآزمایی‌های حقوقی

مقالات/ مودیان و مالیات علی‌الراس پیش رو


به موجب تصویب نامه مورخ 9/2/1388 وزیران کمیسیون اقتصادی موضوع اصل (138) قانون اساسی در خصوص راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که
 • مودیان و مالیات علی الراس پیش رو به موجب تصویب نامه مورخ 9/2/1388 وزیران کمیسیون اقتصادی موضوع اصل (138) قانون اساسی در خصوص راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که.... اظهارنامه اشخاص مشمول «ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» را تنها به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده آنها بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، بر مبنای
 • انون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» را تنها به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده آنها بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند. اشخاص مشمول ماده 2 آیین نامه فوق عبارتند از: الف – شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. ب – شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. ج – شرکت های موضوع بندهای الف و ب
 • مه فوق عبارتند از: الف – شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. ب – شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. ج – شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی. ﻫ - شعب و نمایندگی شرکت های خارجی – مصوب 1376 که در ایران ثبت شده اند. و – موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی و شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها. ز – سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که با در نظر
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده برای شرکت‌ها الزامی شد


وزیران عضو کمیسیون اقتصاد دولت، آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را برای اجرا ابلاغ کرد
 • و کمیسیون اقتصاد دولت، آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه (از جمله شرکت های پیمانکاری و مشاوره) را به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده آنها منوط کند و شرکت های تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورت های مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حساب
 • و در مورد شرکت های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه بسته خواهدشد. بر اساس این آیین نامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند و اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی ح
 • ا مؤسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حُسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس و به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی، سازمان حسـابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصـویب نامه با تهیـه و ایـجاد نـرم افزارهای تخـصصی لازم، بـه کـارگیری نیـروهـای متـخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و برقراری دوره های آموزشی مربوط، شـرایط لازم برای به کارگیری فنـاوری نوین در حـرفه حسابرسی در کشور را فراهم کند. این
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ سازمان امورمالیاتی و حسابرسی در قانون


هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مرجع تصویب آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی حسابرسی از باب تشخیص مالیات، دارای حدود اختیارات لازمه نبوده رای به ابطال آن در تاریخ 23/7/1391 صادر کرده است.
 • بور نیز درحال حاضر از مودیان مالیاتی صورت‌های مالی حسابرسی شده را مطالبه می‌کند. اهم موارد یادشده در قوانین به قرار ذیل است: 1- اختیارات دولت: به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای مصوب 1372 به دولت این اجازه داده شده از اشخاص ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی به منظور اعمال نظارت مالی واحدهای تولیدی و بازرگانی وخدمات در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سهام و دیگر اشخاص ذی‌نفع (از جمله سازمان امور مالیاتی) استفاده کند، نحوه استفاده آن نیز در آیین‌نامه نحوه استف
 • دهای تولیدی و بازرگانی وخدمات در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سهام و دیگر اشخاص ذی‌نفع (از جمله سازمان امور مالیاتی) استفاده کند، نحوه استفاده آن نیز در آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات این اشخاص (اعضای جامعه حسابداران رسمی) مشخص شده و اشخاص مشمول آن نیز معین و معلوم هستند، بنابراین اشخاص ذی‌صلاح ‌باید گزارشات مالی را با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و تنظیم شده به مراجع قانونی ارائه دهند، حسب قانون اشخاص ذی‌صلاح اعضای جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی هستند. 2-
 • مالی را با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و تنظیم شده به مراجع قانونی ارائه دهند، حسب قانون اشخاص ذی‌صلاح اعضای جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی هستند. 2- تکلیف مودیان مالیاتی: شرکت‌های مشمول باید دفاترخویش را مطابق با آیین‌نامه سازمان امور مالیاتی تهیه و با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نگهداری کنند، این امر باید با رعایت اصول و موازین استانداردهای پذیرفته شده مرجع تصویب انجام پذیرد. 3- اختیارات سازمان امور مالیاتی: سازمان امورمال

مشاوره/ اگر ضمانت نامه از طرف شرکت ضیظ شود چگونه ثیت می کنبم؟

شخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی, افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی, تقویت حسابرسی, صورت‌های مالی حسابرسی, نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی , صورت‌های مالی حسابرسی, حسابرس, حسابرسی, حسابداران ذی‌صلاح , تقویت حسابرسی , حرفه‌ای حسابداران , ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی, گریز از حسابرسی, مودیان و مالیات علی‌الراس , مودیان, مالیات علی‌الراس , علی‌الراس, حسابرس, حسابرسی, مالیات, مشمول, تشخیص علی‌الراس, علی‌الراس مالیات, شرکت‌های تابعه , تقویت حسابرسی, صورت‌های مالی, الزام ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده برای شرکت‌ها, وزیران عضو کمیسیون اقتصاد دولت, آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی, برنامه کسب و کار, گزارش حسابرسی, علی‌الرأس, صورت های مالی حسابرسی شده, ثبت مؤسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی, سازمان امورمالیاتی و حسابرسی در قانون


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1