محسن حسینی

محسن حسینی
تحصیلات: زیر دیپلم
رشته تحصیلی:
شغل: رنگ کار
استان: تهران
شهر: شهرک قلعه میر
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: بیش از پانز ده سال درامر تعمیرات ورنگ کاری صنایع چوبی وساختمانی