عربشاهی

عربشاهی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
شغل: مسئول کارگزینی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

7 ماه امور مالی شرکت کندر بخش صنعتی

3 سال امور اداری شرکت کندر