مجیدمجیدی

مجیدمجیدی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدیرمالی
استان: یزد
شهر: یزد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: یزد