محسن برزگر نصرآبادی

محسن برزگر نصرآبادی
تحصیلات: زیر دیپلم
رشته تحصیلی: صنایع
شغل: کارمند
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: