طاهره سادات بدری

طاهره سادات بدری
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: روانشناسی
شغل: مشاور خانواده در خصوص تربیت فرزندان کارشناسو نماینده بیمه های عمر وزندگی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

روانشناس کودک و مشاور خانواده در خصوص تربیت فرزندان

کارشناس و نماینده بیمه پارسیان در بیمه های عمر وزندگی