محمد حسن آبادی

محمد حسن آبادی
تحصیلات:
رشته تحصیلی: علوم تربیتی(مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی)
شغل: آزاد
استان:
شهر: کرج
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: