شرکت m

تاریخ تاسیس: 1379-09-06
نوع شخصیت حقوقی: مختلط غیر سهامی
نوع سازمان: سایر
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: پیمانکاری
استان تاسیس: البرز
شهر: l
تلفن 1 : 12345678912
تلفن 2 : 12345678912
فکس:
پست الکترونیکی: 1389@gmail.com
وب سایت:
آدرس: m
موضوع فعالیتها:مشخصات مدیر عامل

ی
تحصیلات: زیر دیپلم
رشته تحصیلی:
استان: گلستان
شهر: o
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: