حمیدرضامیرزایی

حمیدرضامیرزایی
تحصیلات:
رشته تحصیلی: مهندس عمران
شغل: کارشناس
استان:
شهر: اردکان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: