شرکت جواد رحمانی

تاریخ تاسیس:
نوع شخصیت حقوقی: سهامی عام
نوع سازمان: موسسه ایرانی
نوع مالکیت: دولتی
نوع فعالیت: بازرگانی
استان تاسیس: تهران
شهر: تهران
تلفن 1 : 23801
تلفن 2 : 23802
فکس: 23803
پست الکترونیکی: jrahmani2000@gmail.com
وب سایت:
آدرس: بلوار آفریقا- عاطفی شرقی-شرکت نفتکش
موضوع فعالیتها:

بازرگانیمشخصات مدیر عامل

تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: