منصور مراخه

منصور مراخه
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: درحال تحصیل
استان: خوزستان
شهر: اهواز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: